Při dróze wot Klětnoho do Krynhelec Ella a jeje mać Silvane tuchwilu nimale wšědnje žołdźe zběratej. Hromadźe stej tak hižo 500 kilogramow nazběrałoj. Dubowe płody słuža w zymskim počasu dźiwim zwěrjatam jako pica. Hłownje sej hajnicy žołdźe wotebjeru, ale tež dźiwinowy areal při Bjerwałdskim jězoru so nad nimi wjeseli. Foto: Joachim Rjela

W Budyskim dźiwadle 21. Hornjołužiske předewzaćelske myto spožčili

Budyšin (SN/BŠe). Budyske předewzaćelske dny BUT maja wulku tradiciju. Tole wobkrući wčera krajny rada Budyskeho wokrjesa Michael Harig (CDU) na přijimanju předewzaćelow w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Nowy format z forumom a přijećom w zwisku ze spožčenjom předewzaćelskeho myta ma wón za přewšo dobry, wšako su dny nětko přede­wzaćelam wěnowane, hdźež móža sej nowe impulsy wotkryć. Tohorunja pokaza Harig na to, zo wokrjes wšitko za zaměrne dalewuwiće a skrućenje hospodarstwa a srjedźeneho stawa čini. „Cyłkownje 250 milinow eurow budu w našim wokrjesu do wutwara spěšneho interneta inwestowane, štož je najwažniša infrastrukturna naprawa přichodnych lět“, krajny rada podšmórny. Budyski měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) móžeše tole wopodstatnić. „Spěšny internet je w dźensnišim času zakład za wuwiće hospodarstwa“, wón zwurazni. Zdobom pokaza měšćanosta na to, zo je image města zašłe měsacy chětro poćerpjeł. „Budyšin je město bjez dołha z pilnym wobydlerstwom a wuspěšnym předewzaćelstwom.

dale čitać…
pj., 21. oktobera 2016

Budyšin (smi/SN). „Lyrika Benedikta Dyrlicha je zawěrno jara naročna,“ praji lektor Pětr Thiemann, jako zawjedźe wčera wječor něhdźe 25 hosći Smolerjec kniharnje do knižneje nowostki Ludoweho nakładnistwa Domowina. „Šěrokosć zmysła, kiž w słowach tči, sej žada, so hłuboko do wobrotow zanurić, zo by dimensiju spóznał, kotruž w sebi noša.“Podźakowawši so za wunošne dźěło z awtorom pak Thiemann přitomnych njewottraši. Skerje zbudźi wćipnotu na premjerne čitanje ze serbskorěčneje zběrki basnika a publicista, kotruž je Drježdźanska wuměłča Fee Vogler ilustrowała. Jednaćelka nakładnistwa Marka Maćijowa přepoda Benediktej Dyrlichej awtorski eksemplar publikacije a wupraji jemu jako swěrnemu awtorej nakładnistwa kaž tež Thiemannej jako lektorej swój dźak.

pj., 21. oktobera 2016

Jěchanski turněr w JěžowjeNa Grofic jěchanskim dworje w Jěžowje maja wot dźensa do njedźele jěchanski a skakanski turněr za nowačkow a wólnočasnych jěcharjow. Jutře steji wot 8 hodź. do 18 hodź. dresura w srjedźišću, njedźelu změja za skakanje sydom wšelakich parcoursow spřihotowane.Volleyball w RalbicachWorklečanske volleyballistki a volleyballisća su jutře, sobotu, cyły dźeń w Ralbičanskej ćěłozwučowarni. Wot 10 hodź. hraja Worklečanki we wobwodnej klasy přećiwo holcam VV Žitawy 09 III a volleyballistam z Hamora/Běłeje Wody. Wot 14 hodź. su Ralbičansku sportowu halu Worklečanscy volleyballisća knihowali. Načolnik wobwodneje ligi wočakuje OSC Lubij a VfB Zhorjelc.Sakska přećiwo PruskejWutoru, 15. nowembra, wuhrajetej Pěskečanska a Sulšečanska młodźina koparski duel „Sakska přećiwo Pruskej“. Hrać budźe so w Pěskecach, a to wot 18.30 hodź. pod swětłomjetakami.Počuchać a šach hraćWe wobłuku KOMM-PROJEKTA zarjaduje Sportowy zwjazk Budyšin 22. oktobra w Budyšinje w Kamjentnym domje wot 9 d ...

pj., 21. oktobera 2016

Badensko-württembergski wobchadny minister Winfried Hermann (Zeleni) je dźensa­ na dworje Stuttgartskeho noweho hrodu přihoty wosebiteho jubileja zahajił: Klětu woswjeća tam 200. róčnicu wunamakanja kolesa. Badenski lěsniski mišter Karl von Drais (1785–1851) bě so w lěću 1817 z tajkim samotwarjenym nastrojom – wotstorkujo so z nohomaj – na prěni kolesowanski wulět w stawiznach podał. Wón jědźeše z Mannheima do Schwetzingena. Foto: dpa/Marijan Murat

pj., 21. oktobera 2016

Dźiwadło sej wobhladaćBudyšin. Po premjerje inscenacije NSLDź „Do dźěła zdar!“ před tydźenjom slěduja nětko dalše předstajenja. Wone budu jutře, sobotu, w 19.30 hodź. na žurli Worklečanskeho hosćenca „Při kupowym haće“ a njedźelu, 23. oktobra, w 17 hodź. w Konjecach na žurli. Sobotu, 29. oktobra, móža zajimcy inscenaciju w 19.30 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu dožiwić.Na nazymske koncerty

pj., 21. oktobera 2016

Z 18. lětstotka pochadźaca kładźita cyrkej w Sprjowjach, najstarša cyłeje Łužicy, dóstanje tuchwilu nowu třěchu z drjewjanych šindźelow. Nimo toho chcedźa w twarjenju tež přećiwo drjewotočerjam (Holzwurm) zakročić. Přichodnu wutoru Drježdźanska firma přećiwo čerwam płun zasadźi. Do toho změja póndźelu wot 16 hodź. dźeń wotewrjeneje kapałki, hdźež budu so zajimcy wo planowanej naprawje informować móc. Foto: Joachim Rjela

pj., 21. oktobera 2016

Kulturnje a politisce angažowany młody SerbWón je młodźinski, čerstwy duch a wětřik sobu do iniciatiwneje skupiny za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski sejm přinjesł. Ze swojej stawizniskej a politiskej wědu wón nowe aspekty tutej iniciatiwje dawa. Jeho wosebity angažement tež kóždy začuwaše, dožiwjejo 25lětneho Worklečana Alexandera Pólka 5. septembra we wobłuku 1. Budyskeho demokratiskeho tydźenja na zjawnym forumje z temu „Sejm dobudźe na spěšnosći – zwažimy so na demokratiju“. Na nim je so wón sobu zasadźował, zo so prawa a zajimawa diskusija kaž tež sobudźěło młodych a staršich nimale 80 wobdźělnikow wuwiwaše. Student wot 2010 na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće, kotryž klětu w měrcu swój masterski studij zakónči, chce wědomostnje na polu stawiznow, tež serbskich, skutkować.

pj., 21. oktobera 2016

Eveline GüntherTelewizijny podawk nazymy ARD póndźelu wusyłaše Ferdinanda von Schirachowy dźiwadłowy kruch TERROR, z wothłosowanjom publikuma a komentowacym wusyłanjom „Surowe, ale fairne“ po tym.

pj., 21. oktobera 2016

Budyšin (SN). „Serbsce lochko 2“ je wot dźensnišeho na předań. Wudał je dwójnu CD, kotraž płaći dwanaće eurow, Rěčny centrum WITAJ. Wona wobsahuje rěčne wobroty za zajimcow a wuknjacych, kiž maja hižo předznajomosće hornjoserbskeje rěče. Přikładowe sady za rozmołwy we wsědnym dnju je zestajała Jadwiga Gerberichowa. Připołoženy je tež tekstowy zešiwk, wobsahowacy rozjasnjenja kaž tež wšitke wobroty – němsce a serbsce – k sobučitanju. Rěčnicy su Štefan Paška,­ Marian Wjeńka a Bianka Wjeńcyna. CD předleži tež za delnjoserbšćinu.

pj., 21. oktobera 2016

Pólske medije po smjerći sławneho filmoweho režisera Andrzeja WajdyWaršawa. Smjerć sławneho pólskeho režisera Andrzeja Wajdy je w pólskich medijach­ hoberski wothłós zbudźiła. Nimale wšitke nowiny a časopisy wěnuja so z wobšěrnymi přinoškami žiwjenju a skutkowanju filmoweho wuměłca, kotryž je w Pólskej legenda. Wajda bě 9. oktobra 90lětny zemrěł. Wčera su jeho w Krakowje pochowali.K wusahowacym filmowym twórbam Wajdy słušachu „Katyń“, stawizna wo morjenju 22 000 pólskich oficěrow přez sowjetsku tajnu słužbu NKWD w lěće 1941, „Slubjeny kraj“ po knize Władysława St. Reymonta a „Pan Tadeusz“ po eposu basnika Adama Mickiewicza. W lěće 2000 spožčichu Wajdźe za jeho žiwjenski skutk filmowe myto Oscar.

pj., 21. oktobera 2016

Budyšin (SN/at). Lětuše swójbne popoł­dnjo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ wotměje so 12. nowembra w Rakečanskej Pawołskej šuli. Termin je chětro bliski. Tohodla njejsu čłonojo župneho předsydstwa na swojim wuradźowanju wčera w Budyskim Serbskim domje jenož dalše wjerški župneje dźěławosće hač do kónca lěta rozjimali, ale so dokładnišo z programom swójbneho popołdnja zaběrali. Kaž rěčnica Domowiny za Budysku kónčinu Sonja Hrjehorjowa zdźěli, budźe znowa wotměnjawy poskitk. Na přikład změja dźěći na jednotliwych stacijach składnosć, spěw nawuknyć, sej nawušniki paslić abo widejowu hru wo Krabaće dožiwić. Popołdnjo wuklinči, z klankodźiwadłowym kruchom.Čłonojo župneho předsydstwa su tež wo projektach w pěstowarnjach a na zakładnych šulach rěčeli. Regionalna rěčnica měła z wšelakimi pěstowarnjemi kontakt nawjazać z tym, zo by tam bajki čitała. Nimo toho planowachu přitomni hižo adwentne zarjadowanje a dorěčachu sej prěnje ideje za klětuši dźěłowy plan. ...

nawěšk