Pod hesłom „Patoržicy blisko“ je Serbski ludowy ansambl wčera na adwentny koncert z mjezynarodnymi zynkami přeprosył. Zaklinčeli su twórby Detlefa Kobjele, Jana Cyža, Jana Bulanka a Bjarnata Krawca, ale tež pólske a jendźelske hodowne spěwy. Dalšej předstajeni tohole koncerta na žurli SLA w Budyšinje budźetej 18. a 23. decembra. Foto: SN/Maćij Bulank

pj., 02. decembera 2016

Budyšin (CS/SN). Zabawnu hodźinku su wopytowarjo poslednjeho literarneho wječora lěta wčera w Budyskej Smolerjec kniharni dožiwili. Berlinjanaj, kotrajž so 20 lět znajetaj, staj tudy nětko na přeprošenje Mětškec swójby prěni raz přećelam literatury wo swojim pytanju za korjenjemi słowow rozprawjałoj. A wčerawši wopytowarjo zhoichu tójšto noweho.Mjeztym zo so Frank-Rainer Schurich w prěnim dźělu z rěču politiki rozestaješe, wobswětli Christian Stappenbeck w druhim dźělu zarjadowanja k wjeselu při­posłucharjow słowa, kotrež ze serbšćiny a druhich słowjanskich rěčow pochadźeja. Mnohe wopřijeća njejsu dźensa jako słowjanske požčonki hižo spóznajomne. Wězo bě Stappenbeckej wopyt hosćenca „Wjelbik“ dobra składnosć, wo pochadźe tohole słowa rozmyslować. Při tym wón zwěsći, zo bě w tym padźe němske wopřijeće „Gewölbe“ ze zakładom. Hinak je to pola „Kretscham“, wjesneho hosćenca, kotryž ma swój rěčny zakład w słowjanskej „korčmje“. ...

pj., 02. decembera 2016

Šlagrowy koparski duel žonowŽonjace mustwo krajneho koparskeho ligista, Biskopičanskeho KT, hraje njedźelu wot 14 hodź. doma na kumštnym trawniku přećiwo holcam RB Lipska. Druhi tabulki, pola kotrehož hraja tež někotre žony Serbskeje koparskeje wubranki, wočakuje prěnjeho. Wobaj cyłkaj stej hišće bjez poražki.Volleyballowy turněrPóndźelu, 5. decembra, wuhotuje wólnočasny volleyballowy cyłk SJ Chrósćicy Mikławšowy volleyballowy turněr za mustwa, kotrež hraja na ludosportowym niwowje. Přeprosył je sej pjeć cyłkow z Budyšina, Kulowa, Radworja, Worklec a měšany cyłk abiturneho lětnika 1996. Prěnja hra započnje so w 19.15 hodź.Dalekubłanje sudnikowZapadołužiski koparski zwjazk poskići wukubłanym koparskim sudnikam dźensa wot 19 hodź. w Frankenthalu dalše, mjeztym třeće zarjadowanje, kotrež sudnicy za spjelnjenje respektiwnje po­dlěšenje licency trjebaja.Showprogram ćěłozwučowarkowNjedźelu, 4. decembra, pokazaja ćěło­zwučowarki Jednoty Kamjenc w sportowej hali při lětanišću hodowny showprogr ...

pj., 02. decembera 2016

Alexander Richter, wobhospodarjer sněhakowarskeho areala w rudnohórskim Holzhauwje, ma tuchwilu wjele dźěła. Jutře chce wón tam nowu sněhakowarsku sezonu­ zahajić. Sněh běchu minjene dny z pomocu sněhowych kanonow nadźěłali. Te pak su mjeztym hasnyli, po tym zo je so dosć sněha našło. Sněhakowarske pisty su runje tak spřihotowane kaž budki za trěbnu přestawku. Foto: dpa/Arno Burgi

pj., 02. decembera 2016

Na swójbne předstajenjeDrježdźany. Po mjeztym dobrej tradiciji poda so Němsko-Serbske ludowe dźiwadło do sakskeje krajneje stolicy, zo by tamnišim serbskim dźěćom a swójbam z inscenaciju rjane popołdnjo wobradźiło. Tak přeprosy lětsa zhromadnje z towarstwom Stup dale na trojorěčne klankodźiwadło „Ferkel, hunčo a prosetko“. Wone budźe jutře, 3. decembra, w 16 hodź. na žurli swobodneje Waldorfskeje šule na Jägerowej w Drježdźanskim nowym měsće. Po předstajenju přeproša Stup dale na adwentničku.Wuhotuja beneficny koncertJaseńca. Skupina PoŠtyrjoch a Florian Rynč přeprošataj jutře na mjeztym hižo šesty beneficny koncert do Jaseńcy. Wot 19.30 hodź. dožiwja wopytowarjo we wutepjenej Rynčec bróžni skupiny PoŠtyrjoch, Přezpólni a PoŠtyrjoch&Fränz (=&friends). Po koncerće přizamknje so spěwny wječor. Wunošk wječora je lětsa za dźěło Towarstwa swjateje Filomeny. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.W muzeju fotografować ...

pj., 02. decembera 2016

Z prašenjom wotwodźowanja wopłóčkow so w Njebjelčanskej gmejnje po wšěm zdaću hižo zaběrać trjebać njebudu. W Njebjelčicach su nětko poslednje domjacnosće centralnej wopłóčkowej syći přizamknjene.Njebjelčicy (HS/SN). Jako posledni puć Njebjelčic je Lipowa wot srjedy oficialnje wodočisćerni w Němskich Pazlicach přizamknjena. Dźewjeć ležownosćow přewostaja swoje wopłóčki nětko zaměrowemu zwjazkej Horni Čorny Halštrow (AZV OSE). 12. septembra bě Wósporska hłubokotwarska firma dźěłać započała a je jenož tydźeń pozdźišo hač planowane wšitko dočiniła. Za naležnosće wobydlerjow Lipoweje mějachu twarscy dźěłaćerjo wjele zrozumjenja a pomhachu jim tež z fachowej radu, wšako dyrbjachu swoje domy w swójskej režiji domjacemu šachtej přizamknyć.Na Lipowej su dohromady 190 metrow rołow z přeměrom 20 centimetrow składli a dalše 65 metrow domy přizamkowacych rołow. Zaměrowy zwjazk za wopłóčki je něhdźe 116 000 eurow inwestował. Tež Zwjazk a Swobodny stat Sakska so na financowanju wobdźělištej. ...

pj., 02. decembera 2016

Marko WjeńkaDebata wo wjelkach je dobry přikład, kak móža emocije čłowjeka putać a wodźić a kak ćežko potom je, někoho z wěcownymi argumentami přeswědčić. Tež w našim wječorniku tajku diskusiju stajnje zaso mamy. Tydźenja wotmě so Budyšinje samo demonstracija z něhdźe 200 wobdźělnikami přećiwo wjelčemu managementej. Zas a zaso pisaja wjes­nja­nosća listy zamołwitym ministerstwam a žadaja sej hinašu politiku nastupajo wjelki.Spytam sej předstajić, kak bych sam reagował, bych-li jako wowčer rano na pastwu přišoł a zwěsćić dyrbjał, zo su wjelki w nocy moje wowcy zakusali a zdźě­la zežrali. A što drje bych rjekł, bychu-li mi potom we wjelčim běrowje rozkładli, zo wjelk tajke něšto ze złeje wole nječini, ale zo jedna po swojim instinkće, kotryž jemu kaza swoje młodźata zežiwić. A naposledk bychu mi snano hišće wumjetowali, zo njejsym wowcy dosahajcy z płotom škitał.

pj., 02. decembera 2016

Pólske medije debatuja wo wuznamje zemrěteho prezidenta KubyWaršawa. Smjerć bywšeho kubaskeho prezidenta Fidela Castra njeje na pólskej politiskej runinje žanežkuli oficialne reakcije zbudźiła. Po rešeršach medijow njeje knježerstwo ani trjeba měło, statne kondelencne pismo do Kuby pósłać. Na žarowanskej swjatočnosći w stolicy Havannje z mnohimi statnikami ze wšeho swěta njeje so z pólskeje strony nichtó wobdźělił, ani zastupnik Lěwicy.Pólskim medijam wšak je smjerć Castra składnosć, na něhdy wuske a wutrobne styki mjez socialistiskej Pólskej a komunistiskej Kubu pokazać. Wjeršk toho bě wopyt Castra w juniju 1972 w Pólskej za čas komunistiskeho mócnarja Edwarda Giereka. W kraju prezidenta euforisce witachu.­ W běhu dźewjeć dnjow trajaceho wopyta poby wón w sydom pólskich městach. Hórnicy w Katowicach spožčichu jemu titul „čestny hórnik Pólskeje“.

pj., 02. decembera 2016

Adwentnička bě zawčerawšim lětuše poslednje zarjadowanje Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow. W „Starej hospodźe“ do­žiwi něhdźe 50 skupinarjow program dźěći a młodostnych Šołćic a Krawcec swójby z adwentnymi a hodownymi pěsnjemi kaž tež z instrumentalnymi štučkami. Smolerjec kniharnja je wuběr serbskich knihow poskićiła. Po zhromadnej wječeri knježeše čiła­ serbska bjesada, při kotrejž zrodźichu tež někotre ideje za přichodne skupinske dźěło. Foto: Marian Wjeńka

nawěšk

 • Moderatoraj Christoph a Chrystof Cyž // Die Moderatoren des Abends
 • 1. serbska kulturna brigada Budyskeho Serbskeho gymnazija // Der Chor des Bautzener Sorbischen Gymnasiums
 • 1. serbska kulturna brigada Budyskeho Serbskeho gymnazija // Der Chor des Bautzener Sorbischen Gymnasiums
 • 1. serbska kulturna brigada Budyskeho Serbskeho gymnazija // Der Chor des Bautzener Sorbischen Gymnasiums
 • 1. serbska kulturna brigada Budyskeho Serbskeho gymnazija // Der Chor des Bautzener Sorbischen Gymnasiums
 • Te abo tmane poskićenje wuwabi mjez hosćimi časćišo posměwk // Der eine oder andere Beitrag zauberte den Meisten Gästen auch ein Lächeln ins Gesicht
 • Te abo tmane poskićenje wuwabi mjez hosćimi časćišo posměwk // Der eine oder andere Beitrag zauberte den Meisten Gästen auch ein Lächeln ins Gesicht
 • Lipšćanski kabaret // Das Leipziger Kabarett
 • Lipšćanski kabaret // Das Leipziger Kabarett
 • Lipšćanski kabaret // Das Leipziger Kabarett
 • Lipšćanski kabaret // Das Leipziger Kabarett
 • Lipšćanski kabaret // Das Leipziger Kabarett
 • Drježdźanscy studenća z wabjenjom // Die Dresdener Studenten mit ihrer Werbung
 • Rejwarki Serbskeho gymnazija // Die Tänzerinnen des Sorbischen Gymnasiums
 • Tež lětsa běchu sej za schadźowanku něšto lóštne techniske wumyslili a tež wuspytali. // Auch dieses Jahr hatten sich die Verantwortlichen etwas lustiges, technisches einfallen lasse und probierten es auch gleich aus.
 • Mjenujcy app, kotraž wuměnja mjezwoča - to bě chětro k smjeću, kaž wobraz pokazuje.// Eine App, die Gesichter austauscht, was recht lustig war, wie dieses Bild beweist.
 • Kabaret // Kabarett
 • Nowina schadźowanki - Šeršeń // Die Schadźowanka-Zeitung Šeršeń (Die Hornisse)
 • Wo dobru nahladu a hudźbu postara so kapała Logarhytmus. // Die Kapelle Logarhytmus
 • Mnozy wužichu składnosć a sej zarejwachu. // Die Tanzfläche war stets gut besucht.
 • Tež rozmowjeć sy so hišće derje móhł. // Auch gute Unterhaltung war möglich.
 • Mnozy wužichu składnosć a sej zarejwachu. // Die Tanzfläche war stets gut besucht.
 • Mnozy wužichu składnosć a sej zarejwachu. // Die Tanzfläche war stets gut besucht.
 • Tež koło su po starodawnym wašnju teptali.// Der Kreistanz hatte wie es sich gehört seinen festen Platz.
 • Tež koło su po starodawnym wašnju teptali.// Der Kreistanz hatte wie es sich gehört seinen festen Platz.
 • Tež koło su po starodawnym wašnju teptali.// Der Kreistanz hatte wie es sich gehört seinen festen Platz.
 • Tež koło su po starodawnym wašnju teptali.// Der Kreistanz hatte wie es sich gehört seinen festen Platz.
 • Tež koło su po starodawnym wašnju teptali.// Der Kreistanz hatte wie es sich gehört seinen festen Platz.
 • Pozdźišo zaspěwa tež Michał Cyž swoje serbske hity. // Michael Ziesch gab zu späterer Stunde seine Hits zum Besten.
 • Pozdźišo zaspěwa tež Michał Cyž swoje serbske hity. // Michael Ziesch gab zu späterer Stunde seine Hits zum Besten.
 • Pozdźišo zaspěwa tež Michał Cyž swoje serbske hity. // Michael Ziesch gab zu späterer Stunde seine Hits zum Besten.
 • A tež serbske narodne drasty běchu na schadźowanske w Budyskej Krónje widźeć. // Auch sorbische Trachten waren zu sehen.
 • A tež serbske narodne drasty běchu na schadźowanske w Budyskej Krónje widźeć. // Auch sorbische Trachten waren zu sehen.
 • A tež serbske narodne drasty běchu na schadźowanske w Budyskej Krónje widźeć. // Auch sorbische Trachten waren zu sehen.
 • Zjimajo hodźi so rjec: Wšitko derje běžało! // Zusammenfassend kann amn sagen: Alles gut gelaufen!