Šulerki 1. wukubłanskeho lěta na kubłarku ze Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku Budyšin dožiwichu dźensa dopołdnja­ koncert ze skupinu String Connection w tudyšim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Po tym wužiwachu wone składnosć so z hudźbnikami rozmołwjeć, na čimž mějachu wočiwidnje swoje wulke wjeselo. Foto: SN/Maćij Bulank

Słownik zestajeć je najnaročniši nadawk w přichodnych sydom lětach

Slepo (SN/MiR). Slepjanšćinu žiwu wobchować je wužadacy nadawk. Do šulskeje wučby na tamnišimaj kubłanišćomaj, na Zakładnej­ a Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo njeje wona zakótwjena. Wšako wuwučuja tam hornjoserbšćinu. Za to pak prócuja so wjacori akterojo slepjanšćinu dźěćom a młodostnym zwonka wučby zaměrnje posrědkować. Mjez akterami­ stej towarstwje Njepilic dwór a Kólesko, předewšěm pak projektowa koordinatorka župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ Juliana Kaulfürstowa, kotrejež dotalne dźěłowe zrěčenje ze župu lětsa wuběži.

dale čitać…
wu., 17. januara 2017

60 lět ptačokwasnych předstajenjow na profesionalnym jewišću je Serbskemu ludowemu ansamblej składnosć, z programom „Dejmantne a hinaše ptački“ wróćo hladać a wosebite wjer­ški­ publikumej znowa pokazać. Zaju­třišim­ budźe premjera w sportowni Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz.Budyšin (SN/CoR). „Smy spytali z jednotliwych chłóšćenkow minjenych 60 lět zestajeć pisany kwěćel, kotryž přihlado­warjow na lochke wašnje zabawja“, praji na dźensnišej nowinarskej konferency režiser Stefan Haufe. Wón měješe loni režiju­ programa pod hołym njebjom „Lesć“ w Mortkowje a Bórkowach. Dramaturgisce podpěrał je ansamblowcow za jubilejne předstajenje Jan Domaška, kiž bě hižo na prěnim ptačim kwasu SLA 1957 sobu rejwał a bě pozdźišo jako rejwarski dramaturg na mnohich dalšich wobdźěleny.

wu., 17. januara 2017

Jako minjenu sobotu wječor w kabinje Viktorije Worklecy dźewjeć muži serbsku „Sławu“ zanjese, bě wona najprjedy kapitanej tamnišich volleyballistow Ludwigej Eckertej wěnowana, kiž bě krótko do toho 30. narodniny swjećił. Ze spěwa pak bě tež wusłyšeć wjeselo nad dobyćomaj, z kotrymajž móžeše sej Viktoria druhe městno w tabulce zaso wróćo zdobyć. W hodźinach do toho běchu přihladowarjo sydom bojowniskich sadźbow widźeli.Viktoria Worklecy– Módro-běli Wojerecy II 3:0(25:21, 27:25, 25:15)

wu., 17. januara 2017

Na třěchu jastwa Alcaçuz wućeknyli su sej tući jeći njedaloko sewjerowuchodobrazilskeho města Natal. Do toho bě tam při masakrje­ 26 jatych žiwjenje přisadźiło. Policija bě jastwo po rozestajanjach mjez znjepřećelenymi cwólbami wobsadźiła, nima pak połoženje přeco hišće pod kontrolu. Direktor jastwa liči z dalšimi namócnosćemi. Při rozestajenjach mjez čłonami drogowych kartelow je wot spočatka lěta w brazilskich jastwach 120 ludźi zahinyło. Foto: dpa/Magnus Nascimento

wu., 17. januara 2017

Drježdźanska band Soulmama & friends bě minjenu sobotu z hosćom w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Něhdźe dwaceći připosłucharjow dožiwi tam akustiske pućowanje skupiny z gitaru, huslemi a spěwom. Paleta hudźbnych směrow sahaše wot bigband soul a modern gospel přez pop a rock hač k stilam american folk, blues a country. Foto: Feliks Haza

wu., 17. januara 2017

Na fachowej přehladce rjemjeslnikow 28. a 29. januara w Choćebuzu předstaji so znowa wjele serbskich předewzaćow z Delnjeje a Hornjeje Łužicy. Pokazać chcedźa tam stare rjemjesła runje tak kaž nowu techniku.Choćebuz (SN/BŠe). Fachowu kompetencu z najwšelakorišimi rjemjeslniskimi posłužbami skići wopytowarjam tež lětša přehladka rjemjeslnikow kónc januara w Choćebuzu. Tak předstaja předewzaćeljo ze wšelakorych wobłukow swoje sylnosće a zajimcow rady wosobinsce poradźuja. Firmownicy prezentuja na wikach tež rjemjeslniske wuměłstwo. Tajke pokazaja lětsa tohorunja serbskorěčne zawody. Z Hornjeje Łužicy budźe tam Wotrowska Wjenkec blidarnja zastupjena. Dale wobdźěli so kachlestajer a kachlicykładźer Šćěpan Čornak z Konjec, kiž změje zhromadne stejnišćo z mějićelom Wulkodubrawskeho kuchinskeho studija Křesćanom Šnajderom.

wu., 17. januara 2017

Alfons Ryćer ze Šunowa piše k „Rozmyslowanemu“ Marka Wjeńki w Serbskich Nowinach z pjatka, 13. januara:Mamy w Němskej swobodu měnjenja. W žanej nowinje pak njejsym dotal tak jasne słowa k woprawdźitym přičinam telko wójnow a njeměrow na swěće čitał kaž minjeny pjatk w našim serbskim wječorniku. Wulke připóznaće za to Markej Wjeńce za jeho přinošk, za iniciatiwu Slepjanskich wobydlerjow w samsnym směrje a cyłej nowinskej redakciji za zmužitosć, takle wotewrjenje rozprawjeć. Je najwjetši čas, zo so wobstajne šću­wanja přećiwo Ruskej skónča.Mnozy Serbja, wosebje wjetšina młódšeje generacije, najskerje njewědźa, zo je nas w 40tych lětach minjeneho lětstotka Sowjetski zwjazk hnydom dwójce před narodnej smjerću wuchował. Ta hrožeše nam ze stron fašistiskeje Němskeje a krótko po Druhej swětowej wójnje ze stron nowych komunistiskich politiskich zamołwitych na wuchodźe Němskeje.

wu., 17. januara 2017

Spočatk lěta su we Worklecach załožili towarstwo Přećelski kruh stacionarny hospic Worklecy. Z jeho předsydu dr. Rainerom Klugu je so Marian Wjeńka­ rozmołwjał.Kak je scyła ideja nastała załožić towarstwo, kotrež so z hospicnym dźěłom za­běra?Dr. R. Kluge: Hospicy su zarjadnišća, kotrež ludźi w jich poslednjej fazy žiwjenja přewodźeja. Mějachmy zaćišć, zo w našim regionje tajki hospic pobrachuje. Zrodźili su mysl w rjedźe maltezow. Tež Kamjenska chorownja bě do toho zapřijata­. Tak nasta iniciatiwna skupina, a wona je załoženje towarstwa přihotowała. To bě něhdźe před lětom. Nětko je towarstwo załožene. Jeho zaměr je we Worklecach wutworić stacionarny hospic, hdźež maja so pacienća w poslednjej fazy jich žiwjenja derje zastarać a přewodźeć. To nima konkurenca k hladarnjam być, ale tele zarjadnišćo ma skerje paralelnje k nim skutkować. W ho­spicu je nimo ryzy­ hladanja tež lěkarske zastaranje zaručene.Worklecy maja potajkim lěpšinu, zo su tam rumnosće k dispoziciji a zo w blišej wokolin ...

wu., 17. januara 2017

Wóslink (HH/SN). Do slěda dnjow wotewrjenych duri na hornjołužiskich šulach je so minjenu ­sobotu tež Wóslinčanska ewangelska srjedźna šula zarjadowała. Mjez druhim zeznajomichu tam wopytowarjow z tak mjenowanym zajimowym kursom serbšćiny. Pola wučerki serbšćiny Christiny Mjetašoweje móžachu so zajimcy na serbskim kwisu wobdźělić, w kotrymž mějachu na prašenja za serbskimi wurazami z bjezpo­srědnjeje wokoliny wotmołwić. Na dosć zabawne wašnje su tuž na serbski poskitk na Wóslinčanskim kubłanišću skedźbnili. Wot lěta 2008 we Wóslinku serbšćinu wuwučuja. Spočatnje bě to cyło­dnjowski poskitk, nětko činja to w zajimowym kursu.

nawěšk