Próstwa wo brexiće přepodata

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:

London/Brüssel (dpa/SN). Pjeć měsacow po tym zo běchu wobydlerjo Wulkeje Britaniskeje­ za brexit hłosowali, je kraj dźensa wotpowědnu próstwu w Brüsselu zapodał, směć Europsku uniju wopušćić. Wčera hižo bě premierministerka The­resa May wobkrućenje wustupa podpi­sała. Dźensa je to w Londonskim par­lamenće oficialnje potwjerdźiła. W samsnym času chcyše britiski pósłanc Tim Barrow rozprawu Europskej radźe w Brüsselu zapodać.

Spřećiwja so škitej klimy

Washington (dpa/SN). Radikalny łamk w klimowej politice USA je nowy prezident Donald Trump připowědźił. W přitomnosći hórnikow podpisa wón wčera wotpowědny dekret, z kotrymž so zjawnje za wudobywanje brunicy zasadźa a so z klimoškitnymi zaměrami USA rozžohnuje. Reakcije wobswětoškitnych zwjazkow w USA a Němskej na tajke wuwiće su razne. Tež Europska unija a němske wobswětowe ministerstwo postupowanje Trumpa kritisce wobkedźbujetej.

Třeći pospyt fuzije zwrěšćił

Znatej comicowej postawje Lolek a Bolek dožiwjatej tuchwilu prawdźepodobnje comeback. Berlinske nakładnistwo Eulen­spiegel jeju dožiwjenja w knize zaso wožiwja. Pólskej rysowanej trikowej figurje eksistujetej hižo wot lěta 1964 w telewiziji. Dźesać­ ćišćanych sta­wiznow wo nimaj je hižo w 70tych lětach wušło. Foto: dpa/Britta Pedersen

Za referendum so wuprajili

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:
Edinburgh (dpa/K/SN). Šotiska chce dalši referendum njewotwisnosće wot Wulkeje Britaniskeje dla. Z 69 k 59 hłosam je parlament kraja premierku Nicolu Sturgeon społnomócnił, z Londonom wo tym jednać. Woprašowanje luda měło so mjez nazymu 2018 a nalěćom 2019 wotměć, tuž hišće do brexita. „Šotiska je, runja tamnemu zjednoćenemu kralestwu, na rozpuću“, Nicola Sturgeon zwurazni. Brexit změje wuskutki na wikowanje, inwesticije, žiwjenski standard a towaršnosć. Šotiska chcyła znajmjeńša w nutřkownych wikach Europskeje unije wostać, štož britiska premierministerka Theresa May wotpokazuje.

Čušli turkowska MIT w Němskej?

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:
Karlsruhe/Berlin (dpa/K/SN). Móžneho čušlenja w Němskej dla wjedźe zwjazkowe statne rěčnistwo přepytowanja přećiwo turkowskej tajnej słužbje MIT. Wobsteji podhlad, zo je wona přiwisnikow Gülenoweho hibanja wobšěrnje wobčušlała. Rěčnica Karlsruheskeje instancy praji, zo přepytuje statne rěčnistwo přećiwo njeznatym přisłušnikam MIT. Při tym dźe wo podhlad tajneho agentstwa. Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) rjekny: „Spionaža na němskim teritoriju je chłostajomna, a my ju njećerpimy. To płaći za kóždy wukrajny stat a kóždu tajnu słužbu.“ Wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) je za to, naležnosć doslědnje přepytować.

To a tamne (29.03.17)

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:

Pod wliwom drogow stejace papagaje indiskich burow chětro wobćežuja a wulke škody na makowych polach zawinjeja. Ptaki su tak wotwisne, zo njemóža je burja samo wjace z bubonami abo praskotakami wućěrić. Tež antilopy so přewšo rady do maka dadźa. W Indiskej je dowolene za medicinu mak plahować, kotryž twori zakład opiuma. Burja so boja, zo zhubja plahowansku licencu. Tak nětko wysoke płoty wokoło swojich polow nastajeja a saki nad nimi připrawjeja.

Wón chcyše jenož łódźe na rěce wobdźiwać, skónčnje pak so z awtom do wody suny. Tole sta so 59lětnemu šoferej, kiž je póndźelu na nachilenej rampje při Rynje blisko města Bonna pozastał. Pušći pak nohu ze spinadła, a awto zajědźe do rěki. Na zbožo móžeše so muž sam wuchować. Awto pak so 60 metrow dale prawdźepodobnje podnuri.

Šotiska so hiba

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Edinburgh (dpa/K/SN). Dźeń do termina, ke kotremuž Wulka Britaniska swój wotchad z Europskeje unije zdźěli, rozsudźi šotiski parlament dźensa wo referendumje nastupajo njewotwisnosć. Wěste je, zo zapósłancy wotšćěpjenju wot Wulkeje Britanskeje haj praja. Šotiska je za sa­mostatnosć, dokelž bě wjetšina wolerjow za zwostaće w EU hłosowała a dokelž jej zdruha London njedowoli, při brexiće znajmjeńša směć w nutřkownych wikach (Binnenmarkt) wostać.

Wichorisko zachadźa

Sydney (dpa/K/SN). Ze spěšnosću hač do 260 km/h zachadźeše dźensa wichorisko podłu sewjerowuchodneho přibrjoha Awstralskeje. W měsće Ayrlie zwotkry třěchi a spowala štomy. 25 000 ludźi wopušći ze stracha před cyklonom swoje bydlenja. Zwjazkowy kraj Queensland je 600 kilometrow pobrjóžneho teritorija za wohroženy postajił. Wjace hač 400 šulow­ a pěstowarnjow wosta zawrjenych kaž tohorunja dwě lětanišći. Nětko boja so tam jara wulkich powodźenjow.

Telewizijny signal so změni

Skupina Die Toten Hosen je so wčera w Drježdźanach wo překwapjenku postarała a so z koncertom na demonstraciji přećiwo hibanju Pegida wobdźěliła. Na připowěšaku nakładneho awta koncertowachu hudźbnicy před cyrkwju Našeje knjenje. Zaměr akcije bě, skedźbnić na njesebične zasadźenje přećiwnikow Pegidy, rjekny spěwar Campino. Foto: dpa/Gregor Fischer

FUEN wuwiće kedźbliwje sćěhuje

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Flensburg (SN/JaW). Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) wupraja so kritisce wo naćisku za wobnowjenje serbskeho šulskeho postajenja w Braniborskej, po kotrymž chcedźa tam wučbu serbšćiny wobmjezować. „Budźemy wuwiće w Braniborskej kedźbliwje sćěhować“, zwjazk wčera připowědźi.

Hladajo na loni předpołoženy plan braniborskeho knježerstwa k skrućenju delnjoserbskeje rěče, kotryž wobsahuje tójšto mnohostronskich naprawow rěčneje politiki, zwurazni FUEN swoje nje­zrozumjenje nad postupowanjom, chcyć wučbu serbšćiny wobmjezować. W tym zwisku FUEN zwěsća, zo stej „předšulske a šulske kubłanje sobu najsylniši garant za wuspěšne a wobstajne wozrodźenje rěče a njeparujomny dźěl wuspěšneje rěčneje politiki. Naprawy wožiwjenja sylnje wohroženeje rěče ze zarjadniskimi postajenjemi na hrački stajeć njemóže w zmysle knježerstwa być“, rěka w zdźělence FUEN.

Njesmě so na forumje wobdźělić

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Spěchowanske towarstwo wopomnišćo Budyšin njesmě so na Budyskim forumje w meji wobdźělić. Woprawnjene přičiny za to žane njejsu. Tole wuchadźa z nowinskeje zdźělenki towarstwa, kotraž SN předleži. „Z njesměrnym zadźiwanjom smy list jednaćela załožby Sakske wopomnišća Siegfrieda Reipricha předsydźe Budyskeho komiteja Alexanderej Latotzkemu na wědomje brali, zo njesmě so Budyske wopomnišćo na zarjadowanju wobdźělić“, rěka w zdźělence. Spěchowanske towarstwo je zludane, zo załožba takle jedna, wšako njesmědźa so ći ludźo na forumje wobdźělić, kotřiž so wot lěta 1989 za wopomnišćo angažuja. Zarjadowanje so samo hišće w bywšim jastwje přewjedźe. Rěčeć budu tam wopory Budyskich jastwow.

Wuchadźišćo rozkory mjez spěchowanskim towarstwom a załožbu Sakske wopomnišća je po zdaću dołholětne rozestajenje wo rehabilitaciju sobudźěłaćerki Budyskeho wopomnišća.

Łužiske liški móža inspirować

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Wosebite myta LEX wěnuja lětsa rjemjesłu

Choćebuz (SN/BŠe). Dalše koło Łužiskeho myta załožerjow eksistency (LEX) je zahajene. Wotnětka móža so załožerjo firmow a młodźi předewzaćeljo wo nje prócować a su tuž namołwjeni, so ze swojej wobchodnej ideju wo štyri myta požadać. Za to je cyłkownje 10 000 eurow k dispoziciji. Dobyćerjej prěnjeho myta kiwa 4 000 eurow, druhi dóstanje 2 500 eurow a třeći smě so nad 1 500 eurami wjeselić. Lětuše wosebite myto chce Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) z 2 000 eurami hódnoćić a wěnuje je konceptej z rjemjeslniskeho wobłuka. Darićeljo wosebiteho myta stej Drježdźanska a Choćebuska rjemjeslniska komora. Předewšěm pak dóstanu wšitcy wobdźělnicy wubědźowanja přistup k darmotnym poradźowanjam, kotrež su wu­směrjene na załožerjow eksistency. Dale zmóžnja jim WiL darmotny coaching a wažne pokiwy fachowcow k zapodatym wobchodnym planam.

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc