Wulkopósłanc powołany?

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Bywši diplomat a telewizijny komentator Richard Grenell ma so po informacijach medijow z nowym wulkopósłancom USA w Němskej stać. Prezident Donald Trump je 50lětnemu zastojnstwo pječa minjeny tydźeń na zetkanju w Běłym domje poskićił, piše New York Times w swojim wčerawšim wudaću. Oficialnje wobkrućene pak to ze stron knježerstwa njeje. Grenell je jedyn z prěnich a najsylnišich podpěraćelow Trumpa we wonkownej politice.

Islamistiscy wohrožerjo strašni

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Najwjetše wěstotne riziko w Němskej wuchadźa dale ze stron islamistiskich wohrožerjow. Wo tym je šef Zwjazkoweho kriminalneho zarjada Holger Münch přeswědčeny. 690 ludźi tuchwilu do tuteje kategorije zastopnjuja, piše Münch dźensa w Frankfurter Rundschau. Kónc lěta 2016 bě jich hišće 549, w měrcu hižo 616. Porno tomu je strach ze stron lěwicarskich a prawicarskich ekstremistow w Němskej „přewidny“. Wočakować wšak je, zo prawicarjo skerje teroristiske struktury wu­tworja, štož přiběraca ličba nadpadow na domy požadarjow azyla pokazuje.

Turistaj žiwjenje přisadźiłoj

Před prezidentskim palastom we Waršawje je so wčera něhdźe 50 000 ludźi zhromadźiło, žadajo sej wot prezidenta Andrzeja Dudy, zo by swój weto přećiwo planowanemu noworjadowanju najwyšeho sudnistwa zapołožił. Mnozy wobydlerjo Pólskeje maja demokratiju w kraju za wohroženu. Foto: dpa/Jan A. Nicolas

Protesty w Pólskej

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Dźesaćitysacy su wčera přećiwo justicnej reformje pólskeho narodnokonserwatiwneho knježerstwa protestowali. Před prezidentskim palastom zhromadźi so po informacijach města něhdźe 50 000 ludźi. Policija­ rěčeše porno tomu wo 14 000 wobdźělnikach. Demonstranća namołwjachu prezidenta Andrzeja Dudu, swój weto přećiwo wčera wot sejma wobzamknjenemu noworjadowanju najwyšeho sudnistwa kraja zapołožić. Mnozy wobydlerjo maja z reformowymi planami knježaceje strony Prawo a sprawnosć (PiS) njewotwisnosć pólskeje justicy za wohroženu. Woni­ wołachu „Za swobodnu europsku Pólsku“ a „My chcemy weto“. Justicneje reformy dla hrozy EU mjeztym ze sank­cijemi přećiwo Waršawje.

Přistup wobmjezowany

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:
Jerusalem (dpa/SN). Po najnowšich namócnosćach na Templowej horje je Israel dźensa muslimam přistup k swjatym městnam wobmjezował. Muslimscy mužojo pod 50 lětami nimaja tam hižo přistup, zdźěli rěčnik israelskeje policije. W starym měsće je policija jara sylnje prezentna. Wčera je so při nowych roze­stajenjach njedaloko Temploweje hory wjace hač 20 Palestinjanow zraniło. Demonstranća běchu kamjenje a bleše na israelskich policistow mjetali. Minjeny tydźeń běchu wobrónjeni atentatnicy isra­elskeju policistow morili. Na to nastajachu pod Templowej horu metalowe detektory, kotrež pak Pa­lestinjenjo wotpokazuja. Zastupnicy Palestinjanow su muslimow namołwjeli, dźensa w syłach k horje přińć.

Berlin (dpa/SN). Najebać protesty Turkowskeje demonstruje němske zwjazkowe knježerstwo jednotu hladajo na nowy razny kurs napřećo Ankarje. Wot wonkowneho ministra Sigmara Gabriela (SPD) wozjewjene naprawy su „absolutnje trěbne“, rjekny šef kanclerskeho zarjada Peter Altmaier (CDU) dźensa w rańšim magacinje ZDF. Zadźerženje Tur­kowskeje njeje akceptabelne. „Smy winowaći swojich ludźi kaž tež předewzaća škitać, zakituje Altmaier nowowusměrjenu němsku politiku napřećo Turkowskej. Němske wonkowne ministerstwo bě jako reakciju na zajeće wojowarja wo čłowjeske prawa Petera Steudtnera a dalšich němskich staćanow pućowanske pokiwy za Turkowsku přiwótřiło a „k wjetšej kedźbnosći“ namołwjało.

Kozel: Regiony zamołwite

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:
Budyšin/Zielona Góra (SN/MkWj). Přichod němsko-pólskich poćahow leži tuchwilu w zamołwitosći pomjeznych regionow. Wo tym je serbski zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel hladajo na tuchwilne napjate němsko-pólske połoženje přeswědčeny. Tak je so zapósłanc Lěwicy tele dny k rozmołwam do Zieloneje Góry podał. Tam zetka so z wiceprezidentom parlamenta wojewódstwa Lubuskie Tomaszom Wontorom a Tadeuszom Jędrzejczakom, čłonom wojewódskeho knježerstwa, kaž z nowinskeje zdźělenki Kozela wuchadźa. Dojednali su so na wuše styki mjez dźěłarnjemi zbrašenych w Budyskim a Lubańskim wokrjesu. Dale wusko hromadźe planować a zwoprawdźeć chcedźa mjezy přesahowace železniske syće, kotrež su wažne za přichod pomjeznych kónčin. Nic naposledk wobjednawachu prawniski škit pólskich dźěławych w Němskej a nawopak němskich dźěławych w Pólskej. „Za to chcu so jako jurist z pólskorěčnymi znajomosćemi cyle wosobinsce zasadźeć“, Hajko Kozel piše.

To a tamne (21.07.17)

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:

Šćipata wóń horceje mašiny za rězanje železa je třoch paduchow přeradźiła. Policistam w Kölnje bě při kontroli awto z třomi chětro nerwoznymi mužemi napadnyło. Jedyn z nich bě dospołnje přepoćeny. Mjez jeho nohomaj ležachu baliki pjenjez. W awće bě nimo toho wšelki grat k zadobywanju. Po prěnich zwěsćenjach běchu mužojo w starobje 24 do 31 lět trezor wobchodniskeje rumnosće rozrězali a z njeho pjećcyfrowu sumu pjenjez spakosćili.

Z pjeć wukazami zajeća pytaneho muža je policija w Choćebuzu zajała, po tym zo běchu jeho w ćahu bjez jězdźenki lepili. Při kontroli personalijow so wukopa, zo statne rěčnistwa w Berlinje, Hamburgu, Frankfurće nad Wódru a Braunschweigu muža wšelakich padustwow a njepłaćenych chłostankow dla pytaja. Nětko ma 617 dnjow w jastwje wotsedźeć.

Washington (dpa/K/SN). Prezident USA Donald Trump je zadźeržał dodawanje bróni syriskim rebelam, kotřiž wojuja přećiwo knježerstwu Bashara al-Assada. Trump je tole před njecyłym měsacom po zetkanju z direktorom CIA Mikeom Pompejom rozsudźił. CIA bě lěta 2013 za čas prezidentstwa Baracka Obamy ze zakrytym programom dodawanja bróni započała. Tajna słužba za wukraj pak wuhotowa anti-Assadskich rebelow z lochkimi brónjemi a municiju.

Politiku nowowusměrić

Berlin (dpa/SN). Jako reakciju na zajeće wojowarjow wo čłowjeske prawa a žurnalistow w Turkowskej je zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) připowědźił, zo politiku Turkowskej napřećo nowowusměri. To je ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) a předsydu SPD Martinom Schulzom wotrěčane, rjekny Gabriel dźensa w Berlinje. Tak radźi wonkowne ministerstwo wšitkim němskim turistam w Turkowskej, „kedźbliwiši być“. Pruwować chcedźa tež trěbnosć hospodarskeje pomocy.

Pomoc hłódnym dźeń a dróša

Ćežko wobrónjeni zastojnicy specialneje jednotki cła (ZUZ) su dźensa dopołdnja kokain wobstražowali, kotryž w Hamburgu zjawnosći prezentowachu. Cłownicy běchu we wobłuku třoch akcijow w Hamburgskim přistawje cyłkownje 3,8 tonow wopojneho jěda sćazali, telko kaž hišće nihdy. Kokain je 800 milionow eurow hódny. Foto: dpa/Christian Charisius

Brüssel/Waršawa (dpa/SN). Komisija Europskeje unije je pólske knježerstwo namołwjała, dwělomnu justicnu reformu njezwoprawdźić. „Najnowše naprawy zamołwitych strach za prawniski stat hišće raz zesylnjeja“, rjekny wiceprezident Frans Timmermans w Brüsselu. Dyrbjeli-li zakonje płaćiwosće nabyć, by komisija hnydom reagować dyrbjała. Timmermans w tym zwisku rjekny, zo móhła komisija prěni króć w stawiznach jednanje po artiklu 7 zrěčenja EU nałožić. Tón předwidźi jako najhóršu sankciju, čłonskemu statej EU w padźe „ćežkeho a trajneho ranjenja“ w zrěčenju zakótwjenych zasadow prawo hłosowanja sćazać. To by so za Pólsku „jara negatiwnje wuskutkowało“.

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je hižo wutoru, z pólskim statnym prezidentom Andrzejom Dudu telefonowała. Při tym rěčeštaj tež wo „prawnostatnych prašenjach“, kaž rěčnik knježerstwa Steffen Seibert zdźěli. Nadrobnosće dowěrliweje rozmołwy wón njemjenowaše. Přiwšěm Němska poziciju EU wuraznje podpěruje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • XXII. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica 2017” je nimo. Dopomnjenki a rjane wokomiki pak wostanu. Najlěpje zapopadnješ je w fotografiji. Tole su mjez druhim Bianka Šeferowa, Feliks Haza, Maćij Bulank a Janek Wowčer  za redakciju SERBSKICH NOWIN

nowostki LND