Serbska wučba wohrožena

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Braniborska serbska rada a demonstranća so noworjadowanju spřećiwili

Picnjo (SN/MkWj/MiR). Rada za serbske naležnosće Braniborskeho krajneho sejma je so wčera wurjadnje schadźowała. Aktualnych přičin dla pak nječinješe to w Podstupimskim krajnym sejmje, ale w Picnjanskej Mozaikowej zakładnej šuli. „Chcychmy sej problemy na bazy zbližić“, rjekny předsyda braniborskeje serbskeje rady Torsten Mak našemu wječornikej. Te wšak móžeše šulski nawoda Frank Nedoma nadrobnje rysować. Wón rozłoži, zo na kubłanišću snadneje ličby zajimcow za wučbu delnjoserbšćiny dla hižo dlěši čas lětniki přesahowacu wučbu praktikuja, štož wězo k wšelakim ćežam wjedźe. Dyrbjał-li so planowany wukaz ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport (MBJS) zwoprawdźić, zo dyrbjeli skupiny serbšćiny přichodnje znajmjeńša dwanaće wuknjacych měć, je serbska wučba wohrožena. Dołhodobnje njebychu tam potom scyła žanu wučbu serbšćiny wjace měli, Nedoma rozłoži. Serbska rada so hižo dlěši čas prócuje, tele šulske postajenje změnić.

Dalše zarězy do šulstwa njedowolić

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Składnostnje wčerawšeho Mjezynarodneho dnja maćeršćiny schadźowaše so Mjeńšinowa rada Němskeje minjeny kónc tydźenja w Sewjernej Friziskej a wopyta tam nałožk Biikebrennen. Serbow zastupowaše mjez druhim předsyda Domowiny Dawid Statnik, kiž je zdobom předsyda mjeńšinoweje rady.

Dagebüll (SN/JaW). Rada awtochtonych mjeńšin Němskeje – wobstejaca ze zastupnikow Danow, Frizow, Sintow a Romow a Serbow – wotmě swoje wuradźowanje k zazběhej lěta w sewjerofriziskim Dagebüllu. Wo tym informuje dźensa Berlinski mjeńšinowy sekretariat. W srjedźišću steještej nimo přihotow planowaneje debaty w zwjazkowym sejmje wo mjeńšinowych rěčach tež parlamentariske zarjadowa­nje składnostnje 20. róč­nicy připóznaća narodnych mjeńšin w Němskej, rěka w zdźělence.

Erfurt (dpa/K/SN). Durinski krajny sejm zaběraše so dźensa připołdnju z předwidźanej předanju Opela francoskemu awtotwarcej Peugeot-Citroën. Zapósłancow je zajimowało, kotre šansy so z tejle změnu wobsydstwa skića a što to za 1 850 dźěłowych městnow w Eisenachskej tworni Opela woznamjenja. Hospodarski minister Wolfgang Tiefensee (SPD) rozprawješe, zo knježi tuchwilu wulka njewěstosć mjez sobudźěłaćerjemi runje tak kaž mjez dodawarjemi Opelej.

Amnesty: Swět ćmowši

Berlin (dpa/SN). Organizacija Amnesty International (AI) kritizuje přiběrace ignorowanje čłowjeskich prawow w USA a Europje. Wosebje retorika loni wuzwoleneho prezidenta USA Donalda Trumpa politisku atmosferu přiběrajcy zajědojća, piše generalny sekretar AI Salil Shetty. „Swět je wot lěta 2016 ćmowši a njewěsćiši.“ Po cyłej zemi rozšěrja so politika rozzłobjenosće a pačenja.

AfD hłosy přisadźiła

W Kölnje su wčera na tak mjenowanej „zběhance róžowopóndźelneho ćaha 2017“ prěni króć motiwowe wozy předstajili, kotrež pojědu přichodnu póndźelu po měsće. Mjez wozami, z kotrymiž politikarjow a wšelake towaršnostne wuwića na satiriske wašnje šwikaja, je tež tónle, wěnowacy so rentowemu systemej Němskeje. Foto: dpa/Horst Galuschka

DGB je za Schulzowe namjety

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:
Berlin (dpa/K/SN). Němski zwjazk dźěłarnistwow (DGB) podpěruje plany, kotrež ma kandidat SPD na kanclerstwo Martin Schulz nastupajo reformu Agendy 2010. Dlěje bjezdźěłnostny pjenjez (ALG) dóstawać ma bjeze wšeho zmysł, dokelž dawa to ludźom wěstotu, rjekny před­syda DGB Reiner Hoffmann w rozhłosu Deutsch­landfunk. Časowje wob­mjezo­wane dźěłowe zrěčenja su z jeho wida tohorunja wulki problem, přede­wšěm za młódšich dźěłopřijimarjow. „Runje młodźi ludźo trjebaja wěstotu do přichoda“, Hoffmann zwurazni. Nachwilne přistajenje nikomu tutu wěstotu njeda.

Grjekska dalšu pomoc bórze njetrjeba

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Grjekska hižo bórze žanu pomoc wjace njetrjeba. Wo tym je šef europskeho wuchowanskeho fondsa ESM Klaus Regling přeswědčeny. „Hdyž Athen přichodne 18 měsacow derje wužije, je tuchwilny­ pomocny program zdobom posledni“, rjekny Regling nowinarjam. Grjekska je wot lěta 2010 na pomocne pjenjezy pokazana. Dźensa chcyštej zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a nawodnica Mjezynarodneho měnoweho­ fondsa Christine Lagarde wo połoženju w srjedźomórskim kraju wuradźować. Šefina frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje Sahra Wagenknecht je Grjekskej mjeztym radźiła europasmo wopušćić, zo móhła so lěpje wuwić.

50 Afghaničanow dyrbi domoj

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:
Mnichow (dpa/K/SN). Z Mnichowskeho lětanišća ma so dźensa wječor 50 Afghaničanow do domizny wotsunyć, kotřiž njejsu azyl dóstali. Jedna so wo třeće zhromadne domojpósłanje njewuspěšnych požadarjow azyla. Bayerska migraciska rada je k protestam namołwiła. Wotsuwanja ludźi do Afghanistana dla traje hižo dlěši čas wadźeńca. Opozicija w zwjazkowym sejmje a organizacije za ćěkancow tele akcije Zwjazka raznje kritizuja. Po jich sudźenju Afghanistan njeje žadyn wěsty stat. Wjacore zwjazkowe kraje so tohodla na wotsuwanju hižo njewobdźěleja. Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) pak ma je za zastupujomne.

FUEN chce so powjetšić

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Generalna sekretarka młodych Serbow namołwja so přizjewić

Flensburg/Berlin/Brüssel (SN/JaW). Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) chce so powjetšić. Za to pyta najwjetši třěšny zwjazk awtochtonych narodnych mjeńšin, wobstejacy z wjac hač 90 čłonskich towarstwow z 32 europskich krajow – mjez nimi je tež Domowina –, dalšich sobudźěłaćerjow. Rozšěrić chce FUEN personalnu zestawu w Flensburgu, Berlinje a Brüsselu, kaž ze zdźělenki wuchadźa.

Šěrši kruh „kandidatow“

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:
Washington (dpa/K/SN). Po wozjewjenju nowych prawidłow k wotsuwanju spyta knježerstwo USA zamazać zaćišć, zo chce masowe deportacije. Kaž rěčnik prezidenta Donalda Trumpa Sean Spicer wčera na wotpowědne prašenje rjekny, njeje to zaměr noweho postajenja. Knježerstwo je rozšěriło kruh wosobow, kotrež móhli zajeć abo wotsunyć. Tak je minister za škit domizny John F. Kelly přisłušnym městnam přikazał wotsunyć wšěch připućowarjow, kotřiž nimaja žane personalne dokumenty, kiž su zasudźeni, skućeneho złóstnistwa dla wobskorženi abo někajkeho njeskutka winowani. Tež wobšudnicy a znjewužiwarjo socialnych wukonow k tomu słušeja.

To a tamne (22.02.17)

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Chětro drohu jězbu ze swojim spěšnym awtom je sej 19lětny na Berlinskej měšćanskej awtodróze dowolił. Policisća naměrichu na wšě 172 km/h, prjedy hač jeho njezadźeržachu. Dowolene je tam najwjace 80 km/h. Mužej hroža nětko chłostanka 960 eurow, tři měsacy trajacy zakaz jězdźenja a dwaj dypkaj w Flensburgu. Nimo toho so tež hišće runje sylnje dešćowaše, jako smaler zastojnikam ciwilneje patrulje napadny.

Psa staruški zawlekłoj a 68lětnu na to wudrěwałoj staj młodostnaj w starobje 16 a 18 lět w Hamburgu. Wonaj žadaštaj sej 10 000 eurow. Psa běštaj sobu wzałoj, jako tón po parku běhaše. Na to žonu wospjet zawołaštaj. Wobsedźerka psa wšak hłós jej znateho 16lětneho spózna a zawoła policiju. Při planowanym přepodaću psa w parku móžachu skućićelow zajeć. Pos „Schörli“ je akciju derje přetrał.

nawěšk