Zakoń před wyšim sudnistwom

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Po dalšej sudniskej poražce ma so nětko najwyše sudnistwo USA z dwělomnym wukazom prezidenta Donalda Trumpa zaběrać, po kotrymž njesmědźa ludźo ze šěsć muslimskich krajow do USA zapućować. Tole zdźěla justicne ministerstwo we Washingtonje. Do toho bě sudnistwo w zwjazkowym staće Virginia dotalny wusud z prěnjeje instancy wobkrućiło, po kotrymž je dekret Trumpa njepłaćiwy. Wón bě zakaz tydźeń po spřisahanju wozjewił,­ z čimž zbudźi chaos a protesty.

Listowa bomba rozbuchnyła

Athen (dpa/SN). Strowotny staw něhdyšeho grjekskeho ministerskeho prezidenta Lucasa Papademosa, kiž bě so wčera při rozbuchnjenju listoweje bomby zranił, je stabilny. Jutře abo zajutřišim móhł wón chorownju zaso wopušćić, grjekska telewizija rozprawja. Tež šofera a dalšeho přewodnika chcedźa bórze z chorownje pušćić. Mała bomba bě wčera w rukomaj něhdyšeho premiera rozbuchnyła, jako wón list w swojim awće wočini. Policija na to tuka, zo tči lěwicarska tajna organizacija za nadpadom.

Wojowanja mjez milicami

Bywši prezident USA Barack Obama přija wčera w kongresowym centrumje badensko-württembergskeho Baden-Badena Němske medijowe myto 2016. Lawdaciju měješe­ bywši zwjazkowy prezident Joachim Gauck (wotlěwa). Něhdźe 600 prošenych hosći je swjatočnu ceremoniju sćěhowało. Foto: dpa/Uli Deck

Schulz z hosćom cyrkwinskeho dnja

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:
Berlin (dpa/K/SN). Dźeń po zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel (CDU) je dźensa jeje kontrahent Martin Schulz (SPD) z hosćom ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Berlinje. Wón wobdźěli so na diskusiji wo temje „Wšo nimaš wědźeć“, při čimž dźěše wo wěryhódnosć w pluralnej towaršnosći. Schulzowy předchadnik jako­ předsyda strony Sigmar Gabriel (SPD) debatowaše na podiumje wo němskej wonkownej politice. Wčera bě Merkel hromadźe z něhdyšim prezidentom USA Barackom Obamu w kruhu 70 000 hosći wustupiła. Wobaj namołwištaj k tomu, po cyłym swěće zasadźeć so přećiwo hidźe na cuzych, přećiwo nacionalizmej a antidemokratiskim počinanjam.

Washington (dpa/K/SN). Jared Kushner, přichodny syn prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho najwuši poradźowar, je podhladny zwiskow z Ruskej dla. Tak su přepytowanja w tejle naležnosći nimo Běłeho doma nětko tež Trumpowu wokolinu docpěli. To rozprawjatej nowina Washington Post a sćelak NBC, powołacej so na žórła z knježerstwa. Mjenowana nowina piše, zo zajimuja přepytowarjow hłownje někotre zetkanja Kushnera z ruskim wulkopósłancom a jednym z Moskowskich bankownikow. 36lětny Kush­ner je z Trumpowej dźowku Ivanku woženjeny. W Běłym domje je wón chětro sylny muž. Mjez druhim rjaduje poćahi z Chinu.

Wjeršk njepřezjednosće

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je dźensa rano na wjerškowe zetkanje sydom wodźacych statow swěta do Italskeje wotlećała. Zwjazkowe knježerstwo wočakuje dosć wobćežne jednanja. Hłowny problem je drje nastajenje prezidenta USA Donalda Trumpa k prašenjam mjezsobneho wikowanja a škita klimy. Wón je politiku swojeho­ předchadnika Baracka Obamy w tymle nastupanju rewidował. Dotal njewědźa, hač móža so z Trumpom na kónčny dokument dojednać. Na wčerawšim wopyće we hłownym kwartěrje NATO­ w Brüsselu bě Trump europskich čłonow wojerskeje aliancy kritizował, dokelž dosć pjenjez za brónjenje njewudawaja. Tole je ameriskim dawkipłaćerjam napřećo „njefairne“, prezident rjekny. Do toho­ bě wón w rozmołwje z nowi­narjemi eksportnu politiku Němskeje kritizował­ a pječa rjekł: „Němska je zła, jara­, jara zła.“

Liča z protestom

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:
Giardini Naxos (dpa/SN). Na wjerškowe zetkanje G 7 na Sicilskej měrja so tež přećiwnicy zarjadowanja. Na najwjetšu demonstraciju jutře popołdnju we wsy Giardini Naxos, južnje zetkawanišća statnych a knježerstwowych šefow sydom najwažnišich krajow swěta, wočakuja wjace hač 3 000 wobdźělnikow. Demonstranća chcedźa „to tematizować, štož so na zetkanju statnikow njewobjednawa, na přikład čłowjeske prawa“, zdźěli rěčnik organizacije „No G 7“, kotraž protesty přihotuje. Mjeztym su wikowarjo a hosćencarjo wsy swoje­ domy zabarikaděrowali.

To a tamne (26.05.17)

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:

Šěsć pilatkow dla je policija při rěce Mosel awtodróhu zawrěła. Młode kački běchu sej wčera w Trieru runje wjele wužiwanu awtodróhu A 602 za swój wulět wupytali, a šoferojo běchu zdźěla k strašnym borzdźenskim manewram nuzo­wani. Awtodróhowa policija po­trjecheny wotrězk tuž zawrě a spłóšiwe pilatka popadny.­ Při bliskim pobrjohu Mosele je zaso­ pušći, hdźež wótře kwakotacej staršej na nje hižo čakaštej.

Třěchu swojeho domu mylnje zapalił je muž w Sewjerorynsko-Westfalskej, jako w zahrodce z płunopalakom njerodź zaničowaše. Při tym so kerk zapali, na čož so płomjenja spěšnje na třěchu doma rozpřestrěchu, kotraž so zapali. Wohnjowej woborje so poradźi, wjetšej škodźe zadźěwać. Dom w měsće Schloß Holte-Stukenbrocku pola Gütersloha je na zbožo dale wužiwajomny.

Praha (ČŽ/K). Dźensa popołdnju, po dwunjedźelskim wahanju, wotwoła prezident Miloš Zeman z knježerstwa předsydu strony ANO Andreja Babiša a po­woła zapósłanca ANO Ivana Pilneho za noweho­ financneho ministra. Hłowa stata jedna takle po čěskej wustawje a wotpowěduje namjetej premiera Bohuslava Sobotki.­ Přećiwo njemu je Babiš skóržbu zapodał, wobarajo so Sobotkowym twjerdźenjam­ wo jeho dawkowym hrě­šenju.

Bamž Trumpa přijał

Rom (dpa/K/SN). Dźensa dopołdnja je bamž Franciskus we Vatikanje prezidenta USA Donalda Trumpa prěni raz na awdiencu přijał. Po połhodźinskej roz­mołwje zwurazni swjaty wótc nadźiju, zo stanje so Trump „z gratom měra“. Prezident USA mjenowaše awdiencu „wulku česć“. Zetkanje Trumpa a bamža Fran­ciskusa běchu z wulkej napjatosću wo­čakowali. Mataj dźě wonaj k mnohim temam­ rozdźělne nahlady, tak nastupajo škit klimy a migrantstwo.

Dalšich podhladnych zajeli

Trjebamy Pólsku w Europje

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) je Pólsku namołwjał, wjace za Europu činić. „Bychmy sej přeli, zo so pólske knježerstwo bóle za Europu angažuje a so jasnje k europskim hódnotam wuznawa“, rjekny Gabriel pólskej nowinje Gazeta Wyborcza. „Chcemy mócnu Europu“, wón podšmórny. Wólbne dobyće noweho francoskeho prezidenta Emmauela Ma­crona je wulka šansa za „kuru wočer­stwjenja“ a za nowe namjety k skrućenju zhromadźenstwa. „To pak sami njezdokonjamy. Za to trjebamy Pólsku w mu­stwje“, Gabriel rjekny.

Pólska bě so wospjet přećiwo tomu wuprajiła, dźělić Europu do wjacorych skupin, kiž so ze wšelakimi spěšnosćemi wuwiwaja a kotrež Europu na kóncu pača. Gabriel pak wobmyslenjam znapřećiwja a potwjerdźi: „Nochcemy žadyn kraj na kromu stłóčić.“

Budyšin (CS/SN). Myslička bjezwumě­nitych zakładnych dochodow (bedin­gungsloses Grundeinkommen) wočiwi­dnje wjele ludźi zaběra: Wjace hač 200 zajimcow­ je wčera na přednošk załožerja a čłona dohladowanskeje rady drogerijoweho rjećaza dm, prof. Götza W. Wernera, do Budyskeje Ludoweje banki přišło.

Bě to druhe zarjadowanje w rjedźe „Budyskich­ rozmołwow“. Ze swojim měrnje a powažliwje poskićenym přednoškom móžeše referent drje mnohich zahorić, přiwšěm zby tójšto skeptiskich prašenjow.­ Bjezwuměnite zakładne dochody su finan­cujomne, rjekny prof. Werner na jedne z najčasćišo stajenych prašenjow. „Wone su hižo financowane“, wón přeswědčeny rjekny. Přetož hdyž ludźo dźěłaja, dawaja sej mjez sobu rukowaćelstwo. Žadyn čłowjek sam za sebje njedźěła. Tole je fundamentalny zmylk w myslenju. Kóždy dźěła za druheho a wočakuje, zo tež tón tamny za njeho dźěła. A to funguje samo w globalnym wobłuku.

nawěšk