Z wudaća: srjeda, 15 februara 2017
srjeda, 15 februara 2017 13:00

Pokiwy (15.02.17)

Štó chcył SN roznošować?

Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina pyta roznošowarku abo roznošowarja Serbskich Nowin za Budyšin. Zajimcy měli znajmjeńša 13 lět być. Woni njech přizjewja so we wotrjedźe za roz­šěrjenje w LND, Sukelnska 27, 02625 Budyšin, tel. 03591/ 577 266.

Na socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša wšitkich zajimcow štwórtk, 16. februara, na dalše socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym, pomha wón problemy rozrisać, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja, wosebje nastupajo Hartz IV. Poradźowanje wotměje so wot 13.30 do 15.30 hodź. a je tež w serbskej rěči móžne. Wosobinski termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

NSLDź přeproša na zetkanje

wozjewjene w: Pokiwy
srjeda, 15 februara 2017 13:00

Policija (15.02.17)

Paduši tójšto škody načinili

Wojerecy. W času wot njedźele připoł­dnja hač do póndźele popołdnja su so njeznaći we Wojerecach na teren zawoda na Narćanskim puću zadobyli. Tam pokradnychu po informacijach policije 26 elektroniskich twarskich dźělow. Hódnotu rubizny je wobsedźer na šěsćcyfrowu sumu pjenjez wobličił. Nimo toho nasta něhdźe 50 000 eurow wěcneje škody. Kriminalna słužba Wojerowskeho policajskeho rewěra pad přepytuje.

Šoferku słónco slepiło

Biskopicy. Po wšěm zdaću nisko stejaceho słónca dla je 34lětna žona zawčerawšim w Biskopicach wobchadne njezbožo zawiniła. Wona chcyše ze swojim VWjom z hłowneje dróhi nalěwo wotbočić, přewidźa pak napřećo přijěduce jězdźidło zymskeje słužby a zrazy do njeho.

wozjewjene w: Policija
srjeda, 15 februara 2017 13:00

Kružny wobchadbudu pozdźišo twarić

Pančicy-Kukow (SN). Problemy při nakupje pódy kaž tež při wutworjenju wodoweho prawa su přičina, zo je za plano­wany kružny wobchad w Zejicach tak mjenowana procedura zawěsćenja twarskeho plana (Planfeststellungsverfahren) trěbna. Tole zdźěli na naprašowanje SN nowinska rěčnica krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad Isabell Siebert a wobkrući tak rozprawu našeho wječornika minjeny pjatk. Trěbnu próstwu za mjenowanu proceduru hišće lětsa zapodadźa. „Termin, hdy hodźał so kružny wobchad w Zejicach twarić, njemóžu tuchwilu mjenować“, rjekny Siebert. Dale wona informuje, zo nowy móst nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje lětsa w meji twarić započnu.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 15 februara 2017 13:00

Wohnjoškit dyrbja modernizować

Nahladnu sumu pjenjez chcedźa Wojerowske měšćanske hospodarske zawody (SWH) lětsa do Łužiskeje hakle in­westować. Tam ma so woheń signalizowaca připrawa ponowić, zo by wěstota zaručena była.

Wojerecy (AK/SN). Łužiska hala Wojerecy planuje twarske naprawy za profylaktiski twarski wohnjoškit. Město tele předewzaće podpěruje. Na swojim zašłym posedźenju Wojerowscy měšćanscy radźićeljo wobzamknychu, za to přiražku 51 000 eurow přizwolić.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 15 februara 2017 13:00

Pjenježk a słódčizny za swjedźeń

Črjódka dźěći je minjenu sobotu po Konjecach a Šunowje ćahnyła a sej camprujo pjenježk a słódčizny za swój póstniski swjedźeń nazběrała. W pisanych kostimach a z póstniskim spěwom, kotryž wótře zanošowachu, běchu holcy a hólcy hižo wotdaloka widźeć a słyšeć. Tule pola Langec pohosćichu jich ze słódnej poliwku, wšako běchu dźěći a jich maćerje cyłe dopołdnjo po puću. Dźěl nazběranych pjenjez wužiwaja mali camprowarjo za póstnisku zaběru, kotruž chcedźa w zymskich prózdninach na Konječanskej žurli přewjesć. Foto: Franciska Langec

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 15 februara 2017 13:00

Budyska imobilija najdróša

Drježdźany (SN/MWj). Sakske ležownostne awkcije AG (SGA) přewjedu 24. februara w Lipsku a 28. februara w Drježdźanach swoju lětušu nalětnju awkciju. Nimale 120 imobilijow ze šěsć zwjazkowych krajow je na předań, mjez nimi wjacore objekty z wuchodneje Sakskeje. W Pfaffendorfje, měšćanskim dźělu Königsteina­ w Sakskej Šwicy, poskićeja atraktiwne bydlenske twarjenje. Pod pomnikoškitom stejacy dom su 1767 natwarili­ a w 1990tych lětach wobšěrnje saněrowali. W twarjenju su štyri dowo­lowe bydlenja. Minimalny poskitk leži pola 160 000 eurow.

Najwyši minimalny poskitk wšitkich sakskich imobilijow žadaja sej z 390 000 eurami za pod pomnikoškitom stejacy bydlenski a wobchodny dom w Budyšinje. Wón steji na Lawskich hrjebjach direktnje napřećo Centerej na Žitnych wikach. Bydlenska a wužiwanska płonina wosom bydlenjow a jedneje přemysłoweje jednotki je 580 kwadratnych metrow wulka.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 15 februara 2017 13:00

Spěšnosć při šuli wobmjezować

Wulke Ždźary (MFü/SN). Na naprašowanje gmejnskeho radźićela Reika Stephana (CDU) rozprawješe nawoda gmejnskeho hłowneho zarjada Sven Koppen čłonam Łazowskeje gmejnskeje rady na jich zašłym posedźenju wo tym, zo běchu kónc januara zastupjerjo gmejny hromadźe ze zastupjerjemi wokrjesa při Wulkoždźarowskej zakładnej šuli. Na městnje wobhladachu sej tam wobchadnu situaciju.­ Kaž Koppen wobkrući, su rjadowanja nadróžneho wobchada tak změnjene, zo hodźi so wobmjezowanje spěšnosće na 30 kilometrow na hodźinu jednorišo zwoprawdźić. Po posudźowanju wokrjesnych fachowcow Wulkoždźarowske kubłanišćo wšitke wuměnjenja za to spjelnja. Tak móhli wotpowědnu próstwu wokrjesej zapodać. Fachowcy pak běchu na to skedźbnili, zo ma tuchwilne rjadowanje z warnowanskim znamješkom „Kedźbu, dźěći“ wjetšu hódnotu hač wobmjezowanje na 30 km/h.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 15 februara 2017 13:00

W Delanach twarja a dale warja

Přetwar a ponowjenje Ralbičanskeje šulskeje kuchnje derje postupujetej

Ralbicy (JK/SN). Byrnjež tež w Ralbičanskej wyšej šuli prózdniny byli, tam woprawdźity měr njeknježi. Za kulisami so pilnje dźěła. Hižo minjeny tydźeń su kuchnju z prowizoriskej sćěnu wot předrumow wotdźělili. Tam twarja a instaluja firmy z wokoliny nowe přijomne rumnosće za wobhospodarjenje šulskeje kuchnje. W kuchni samej pak kachle zymne njewostanu. Kuchar Alarcon Cardenas-Hančik wari dale wobjed za pěstowarni w Ralbicach a Chrósćicach. Wottam je słyšeć, zo wobjed jara słodźi, zo je wotměnjawy a stajnje dypkownje a w požadanym mnóstwje dochadźa. Je tuž derje, hdyž maja so rjemjeslnicy do dźěła, zo bychu kucharjej dale dobre wuměnjenja abo snano hišće lěpše zawěsćili.

wozjewjene w: Lokalka

Z Karlom Petrickom, Dennyjom Kralom a Jonasom Krawčikom ma regionalny ligist FC Hornja Łužica Neugersdorf hnydom třoch koparjow w swojich rjadach, kotřiž su tež wažna zepěra Serbskeje koparskeje wubranki. Za jich kwalitami je so naš reporter Georg Zielonkowski pola trenarja FC Hornjeje Łužicy Vragela da Silvy prašał.

Karl Petrick

Vragel da Silva: Bjez toho zo bych přehnawał­, móžu prajić, zo je Karl najwažniši hrajer mojeho mustwa. Wón drje njeje na poziciji předstopowarja wu­rjadny technikar, je pak wosebje tohodla wažny, dokelž cyłk hromadźe dźerži. Přeco­ zaso posrědkuje mustwu chutnosć našeho sporta. Hdyž hubu wočini, woprawdźe­ wšitcy na njeho słuchaja. Karl je za mnje jara wažna wosobina w teamje. Hladajo na wšo to njemóžu sej lěpšeho kapitana za njón předstajić.

Denny Kral

wozjewjene w: Sport

Rozmołwa ze spisowaćelom Křesćanom Krawcom

Serbski spisowaćel Křesćan Krawc je sej we wubědźowanju „Lausitzen“, wupisanym wot Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, Złokomorowskeho Noweho jewišća, Statneho dźiwadła Choćebuz a spěchowanym přez Załožbu za serbski lud, za swoje němskorěčne sceny „Eine Aktentasche voller Geld“ jedne z třoch spěchowanskich mytow zdobył. Alfons Wićaz je so z awtorom rozmołwjał.

Kak je scyła k wobdźělenju dóšło?

wozjewjene w: Kultura

nawěšk