Z wudaća: srjeda, 19 apryla 2017
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Biskop Pickel prosy wo pomoc

Saratow (B/SN). Katolska cyrkej w Ruskej je po słowach noweho předsydy tamnišeje biskopskeje konferency dale na podpěru wukrajnych měšnikow pokazana. „Trjebamy duchownych a rjadnikow z krajow, hdźež njeje tajki wulki njedostatk měšnikow kaž pola nas“, prosy ze Sakskeje pochadźacy biskop Clemens Pickel. W jeho Saratowskim biskopstwje „Sankt Clemens“ na juhozapadźe Ruskeje je 90 procentow duchownych z wukraja, Pickel rozłožuje. Wón přewozmje 2. meje nawod episkopata a naslěduje dotalneho předsydu, Moskowskeho arcybiskopa, italskeho rjadniskeho duchowneho Paola Pezzija.

Kontakty do Pólskeje zesylnić

Zhorjelc (B/SN). Zhorjelske biskopstwo chce swoje zwiski do Pólskeje zesylnić. „Chcemy wšitko činić, zo bychmy wotpowědowali zawjazkej bamža Jana Pawoła II., być z mostytwarcom, rozjasni Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt. Biskop rjekny tole po wopyće susodneho pólskeho biskopstwa w Legnicy.

Biskop Feige k metodistam

wozjewjene w: Cyrkej a swět
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Marcel Reif hósć w Dźěži

Hač na poslednje městno bě žurla w hosćencu „Při torhošću“ w Dźěži (Diehsa) wobsadźena, jako powita hosći, mjez kotrymiž bě tež wjele Budyšanow, znaty sportowy reporter Marcel Reif. Dwě hodźinje wotmołwješe na prašenja moderatora Andreasa Lüpera, a to na šarmantne a lóštne wašnje. Marcel Reif poda dohlady za kulisy koparskeho reportera. Na kóncu sportoweho foruma bu Marcel Reif z wulkim přikleskom rozžohnowany. Po tym steješe něhdyši šefkomentator sćelaka SKY za někotre prašenja sportoweho reportera Serbskich Nowin Hanspetera Benady k dispoziciji.

Kak tomu, zo je tajki znaty a woblubo­wany sportowy reporter do małeje wsy, do Dźěže, přijěł?

M. Reif: Su mje tu to Dźěže přijomnje přeprosyli a přesdwědčili.

Sće kónčinu znał a snano hižo raz tu był?

M. Reif: Ně, sym prěni raz tu, kónčinu docyła njeznaju.

Što je so Wam najbóle lubiło?

M. Reif: Krajina, měr a přećelni ludźo.

Sće tu snano kulinarisku chłóšćenku namakał, kotraž je Wam wosebje słodźała?

wozjewjene w: Sport

Po tym zo přěhrachu mužojo ST Marijineje hwězdy spočatk sezony tójšto hrow, so w minjenym času poněčim zhrabachu. W póstnym času mějachu hnydom trójce hrajny dźeń. Wšitke poměrnje wuspěšnje zmištrowachu.

SJ Budyšin sewjer – ST Marijina hwězda 2:1 (25:18, 21:25, 15:6)

ST Marijina hwězda – MSV Budyšin 04 IV 2:0 (29:27, 25:23)

Spočatk měrca dyrbjachu klóšterscy hrajerjo do Budyšina. Přećiwo faworitej SJ Budyšin sewjer běše dobyće drje móžne, kaž hustohdy w tutej sezonje pak koncentracija w tie-breaku popušći. W prěnjej sadźbje so domjacy spěšnje wotsadźichu a ju tež zasłužbnje dobychu. Druha sadźba započa so runje nawopak. Hosćo Marijineje hwězdy mějachu lěpši start, worachu mało zmylkow a sadźbu tohorunja zasłužbnje dobychu. W tie-breaku wotedachu nimale wšitke dypki přez njezbožowne přiwzaća. Tuž nje­móžachu hru scyła natwarić a strašnje dypkować.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Trjebaja nowych hrajerjow

Hižo wjacore tydźenje je Torsten Gütschow šeftrenar regionalneho koparskeho ligista Budissy Budyšin. Po fazy zeznajomnjenja z mustwom a zamołwitymi kaž tež po prěnich dypkowych hrach, je so Hanspeter Benad­ z nim za Serbske­ Nowiny rozmołwjał.

Što sće pola Budissy jako prěnje činił, kajki bě Waš start?

T. Gütschow: Su mje tu w Budyšinje jara derje přiwzali. Kuriozne bě, zo sym w Babelsbergu hnydom na trenarskej ławce sedźał. Njejsym z mustwom do tuteje hry trenować móhł.

Z mustwomaj RB Lipsk II a FC Schönberg staj prěnjej zestupnikaj z regionalneje ligi wěstaj. Nětko je zachowanje klasy za cyłk Budissy Budyšin poměrnje wěsty.

T. Gütschow: Haj, wulki ćišć je najprjedy raz preč. Sym pak tu nastupił, zo wostanu jedne do dwě mustwje w tabulce za nami.

Na kotrych pozicijach trjeba Budissa zesylnjenja?

T. Gütschow: W nadběhu smy chětro njestrašni, ale tež na druhich pozicijach dyrbimy so zesylnić. Najlubšo by mi było, hdyž dóstanjemy wot zady hač doprědka 6 do 7 nowych hrajerjow.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Zjawna generalka

Budyšin (SN). Aktualnu delnjoserbsku inscenaciju Jurja Kocha „Sergej“, kotraž změje 21. apryla w Hochozy premjeru, móža sej zajimcy na zjawnej generalce w Budyšinje wobhladać, a to štwórtk, 20. apryla, w 19.30 hodź na probowym jewišću 2. Zastup je darmotny. Přihladowarjo njech wužiwaja jewišćowy zachod wulkeho domu NSLDź na Seminarskej.

Nowe pućowanske hěty

Bóšicy (SN). W Bóšičanskej gmejnje budu wosom nowych pućowanskich hětow nastajić. Kaž wjesnjanosta Stanij Ryćer (Rjemjesło Bóšicy) praji, je regionalne předewzaće hěty sponserowało. Prěnja hižo steji, tamne chcedźa hač do kónc meje nastajić. Tež stara wodarnja na Horje dóstanje nowe městno k podstajenju.

wozjewjene w: Z městow a wsow
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Móža jenož mało inwestować

Trjebinska gmejna móže napjateho financneho połoženja dla jenož mało inwestować. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick hladajo na njedawno wobzamknjeny etat 2017/2018.

Trjebin (AK/SN). „W inwesticiskim planje steji něhdźe 20 000 eurow wudawkow. Naše naprawy su za Trjebinski kěrchow, nowu popjelnicowu připrawu pod štomami, w gmejnje trěbny defibrilator za prěnju pomoc a nakup hydrawliskeho hamora za Trjebinsku wohnjowu wo­boru“, Carmen Petrick rozłoži. „Wjace njemóžemy wokomiknje činić.“

Njezměnjene wostanu dotalne dawkowe sadźby. Ležownostny dawk wučinja tuchwilu za ratarske ležownosće a lěsy 307,5 procentnych dypkow. Ležownostny dawk za wobtwarjene a wobtwarjenske ležownosće leži pola 412,5 procentnych dypkow. Přemysłowy dawk wučinja 400 procentnych dykow. Wulke poćežowanje za Trjebinski hospodarski plan je wokrjesny wotedawk. Tak płaći gmejna Zhorjelskemu wokrjesej lětsa 156 000 eurow.­ Klětu je to hižo 165 000 eurow. We woběmaj lětomaj płaći komuna po wšěm zdaću přeco 15 000 eurow přemysłoweho wotedawka.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Na fifolenje ptačkow słuchali

Pjatnaće zajimcow je so wčera w Dołhej Boršći na „ekskursiji ptačich hłosow“ wobdźěliło. Pod nawodom referenta dr. Winfrieda Nachtigalla woni po zahonach a lěsach pućowachu a na fifolenje ptačkow słuchachu. Organizowała je zarjadowanje přirodoškitna stacija „Wuchodna Hornja Łužica“. Foto: Franz Schröter

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Policija (19.04.17)

Dwójce w samsnej nocy so paliło

Porchow. Na dojězdźowanskim parkowanišću blisko Porchowa (na S 94) je so dźensa w nocy tam wotstajeny Ford dospołnje wupalił. Třinaće kameradow Porchowskeje wohnjoweje wobory woheń zhašachu a z wotpowědnym ješćom płomjenja podusychu. Awto bě tam dawno hižo wotstajene, samo jedne koleso falowaše. Policija z toho wuchadźa, zo je woheń něchtó zamiškrił.

Ledźborecy. Jenož něšto kilometrow zdalene paleše so dwě hodźinje pozdźišo w Ledźborecach (Taschendorf) drjewjana hromada při bróžni. 17 wohnjowych wobornikow z Hornjeho Wujězda, Wulkeho Wosyka a Panec je woheń sčasom zha­šało a tak wjetšej škodźe zadźěwało.

wozjewjene w: Policija
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Pokiwaj (19.04.17)

Přednošuje wo Africe

Lejno. Jan Nuk z Radworja přednošuje dźensa wječor w 19.30 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu, a to wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach w Africe. Čłonojo Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow kaž tež wšitcy dalši zajimcy su wutrobnje witani.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Jutře, štwórtk, 20. apryla, přeprošuje zapósłanc Lěwicy Sakskeho krajneho sejma a Budyskeho wokrjesneho sejmika a prawiznik Hajko Kozel na socialne poradźowanje do wobydlerskeho běrowa Lěwicy w Budyšinje na Šulerskej dróze 10. Poradźowanje započnje so w 13.30 hodź. a je tež w serbskej rěči.

wozjewjene w: Pokiwy
srjeda, 19 apryla 2017 14:00

Tysacy hosći wjele dožiwiło

Jutrowny nawal na prazwěrjenc, železnicu a park błudźenkow

Budyšin (SN/mwe). Nic jenož w hosćencach, hotelach a pensijach běchu jich mějićeljo na jutrownych swjatych dnjach z wobrotom spokojom, tež w parkach a druhdźe registruja jich wudźeržowarjo dosć spokojace wopytowarske ličby.

W Małowjelkowskim prazwěrjencu móžachu přez jutry něhdźe 10 000 hosći witać. Awtowe znamješka pokazachu, zo běchu sej přewažnje swójby z cyłeje Němskeje kaž tež z Čěskeje a Pólskeje do tohole njewšědneho areala z hakle njedawno přepodatym Mitozejom wulećeli. „Wjeselimy so přez wulkotny kónc tydźenja. Najebać njerjane wjedrowe prognozy, móžachmy w prazwěrjencu wjele ludźi witać“, nam Diana Liebsch z Budy­skeje wobdźělenskeje a zawodneje towaršnosće BBB zdźěli.

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk