srjeda, 29. měrca 2017

London/Brüssel (dpa/SN). Pjeć měsacow po tym zo běchu wobydlerjo Wulkeje Britaniskeje­ za brexit hłosowali, je kraj dźensa wotpowědnu próstwu w Brüsselu zapodał, směć Europsku uniju wopušćić. Wčera hižo bě premierministerka The­resa May wobkrućenje wustupa podpi­sała. Dźensa je to w Londonskim par­lamenće oficialnje potwjerdźiła. W samsnym času chcyše britiski pósłanc Tim Barrow rozprawu Europskej radźe w Brüsselu zapodać.

Spřećiwja so škitej klimy

Washington (dpa/SN). Radikalny łamk w klimowej politice USA je nowy prezident Donald Trump připowědźił. W přitomnosći hórnikow podpisa wón wčera wotpowědny dekret, z kotrymž so zjawnje za wudobywanje brunicy zasadźa a so z klimoškitnymi zaměrami USA rozžohnuje. Reakcije wobswětoškitnych zwjazkow w USA a Němskej na tajke wuwiće su razne. Tež Europska unija a němske wobswětowe ministerstwo postupowanje Trumpa kritisce wobkedźbujetej.

Třeći pospyt fuzije zwrěšćił

wutora, 28. měrca 2017

Berlin (B/SN). Zwjazkowa ministerka za twarstwo Barbara Hendricks (SPD) chce wjace kedźbnosće za Berlinsku katedralu swj. Jadwigi. Hačrunjež katolska biskopska cyrkej we wutrobje stolicy steji, „je wona tuchwilu kusk schowana. Myslu sej, zo katedralu po přetwarje jeje nutřkowneho ruma wjace ludźi zaznaje.“ Hendricks, čłonka Centralneho komiteja němskich katolikow, wuzběhny, zo jej njepřisteji naćisk renowacije architektonisce hódnoćić. Arcybiskopstwo je proces wothłosowanja přewjedło, a wjetšina je so za přetwar rozsudźiła.

Swět so z reformaciju změnił

Bad Blankenburg (B/SN). Reformacija před 500 lětami je Němsku a swět trajnje změniła, potwjerdźi generalny sekretar Swětoweje ewangelskeje aliancy (WEA) Efraim Tendero na přijeću składnostnje zetkanja nawodow WEA spočatk měsaca w Blankenburgu. Po słowach předsydy WEA Ndaby Mazabany z Južneje Afriki so swět tuchwilu dramatisce přeměnja. Mazabane dźakowaše so Němskej za to, zo je telko ćěkancow přijała, jednajo po bibliskej namoł­wje, „cuzeho“ přećelnje hospodować.

Cyrkej pyta fararjow

srjeda, 29. měrca 2017

Frankfurt nad Wódru/Słubice (RD/SN). Najwjetši kongres – zaběracy so ze slědźenjom wo Pólskej – zjednoćeše wot zašłeho štwórtka do njedźele Frankfurt nad Wódru ze Słubicami pod hesłom „Mjezy w rěce“. 300 wědomostnikow z Němskeje a Pólskeje, Šwicarskeje, Awstriskeje,­ USA, Japanskeje a dalšich krajow so na kongresu wobdźěli. We wjac hač 30 dźěłowych skupinach předstajichu wědomostnicy aktualne slědźenja wo Pólskej.

Spektrum sahaše wot historiskich prašenjow, kaž na přikład wosuda pólskich dźěći, kotrež buchu za čas Druheje swětoweje wójny wot němskich wojakow spłodźene, hač k tuchwilnym problemam politiki a kultury kaž tež hospodarstwa a dawkoweho prawa. Zdobom su zhromadne dźěło němskich a pólskich wěstotnych zarjadow w namjeznym regionje wobjednali. Tema bě tež přiru­nowanje jědźneje kultury za čas NDR, w zwjazkowej republice a Pólskej.

Zarjadowanje organizowali běchu Frankfurtska Europska uniwersita Viadrina, slědźenski centrum Collegium Polonicum­ w Słubicach kaž tež Němski pólski institut ze sydłom w Darmstadće.

srjeda, 29. měrca 2017

Pod wliwom drogow stejace papagaje indiskich burow chětro wobćežuja a wulke škody na makowych polach zawinjeja. Ptaki su tak wotwisne, zo njemóža je burja samo wjace z bubonami abo praskotakami wućěrić. Tež antilopy so přewšo rady do maka dadźa. W Indiskej je dowolene za medicinu mak plahować, kotryž twori zakład opiuma. Burja so boja, zo zhubja plahowansku licencu. Tak nětko wysoke płoty wokoło swojich polow nastajeja a saki nad nimi připrawjeja.

Wón chcyše jenož łódźe na rěce wobdźiwać, skónčnje pak so z awtom do wody suny. Tole sta so 59lětnemu šoferej, kiž je póndźelu na nachilenej rampje při Rynje blisko města Bonna pozastał. Pušći pak nohu ze spinadła, a awto zajědźe do rěki. Na zbožo móžeše so muž sam wuchować. Awto pak so 60 metrow dale prawdźepodobnje podnuri.

pjatk, 24. měrca 2017
Marian Wjeńka

Žane 300 metrow wot so zdalenej stej we Worklecach twarjeni, kotrejuž najnowše stawizny njemóhli rozdźělniše być. Wobě takrjec symbolizujetej, kak móžetej swětło a sćin – tak rozdźělnej kaž stej – wusko porno sebi eksistować.

Po dźesać měsacach twarskeho časa chcedźa jutře Worklečansku sportownju po wobšěrnym ponowjenju za šulski a towarstwowy sport kaž tež za zjawne zarjadowanja přepodać. Runja gmejnskim radźićelam na jich zašłym posedźenju běch tón wječor tež ja zahorjeny, kak je­ so ćěłozwučowarnja, pochadźaca z přewrótoweho časa, na dobro změniła. Štóž změje w njej přichodnje šulski sport abo tam volleyball abo blidotenis hraje abo so z hinašej družinu sporta zaběra, móže dźakowny być, zo je gmejna tónle projekt derje dokónčiła.

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc