srjeda, 22. februara 2017

Braniborska serbska rada a demonstranća so noworjadowanju spřećiwili

Picnjo (SN/MkWj/MiR). Rada za serbske naležnosće Braniborskeho krajneho sejma je so wčera wurjadnje schadźowała. Aktualnych přičin dla pak nječinješe to w Podstupimskim krajnym sejmje, ale w Picnjanskej Mozaikowej zakładnej šuli. „Chcychmy sej problemy na bazy zbližić“, rjekny předsyda braniborskeje serbskeje rady Torsten Mak našemu wječornikej. Te wšak móžeše šulski nawoda Frank Nedoma nadrobnje rysować. Wón rozłoži, zo na kubłanišću snadneje ličby zajimcow za wučbu delnjoserbšćiny dla hižo dlěši čas lětniki přesahowacu wučbu praktikuja, štož wězo k wšelakim ćežam wjedźe. Dyrbjał-li so planowany wukaz ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport (MBJS) zwoprawdźić, zo dyrbjeli skupiny serbšćiny přichodnje znajmjeńša dwanaće wuknjacych měć, je serbska wučba wohrožena. Dołhodobnje njebychu tam potom scyła žanu wučbu serbšćiny wjace měli, Nedoma rozłoži. Serbska rada so hižo dlěši čas prócuje, tele šulske postajenje změnić.

wutora, 21. februara 2017

Rom (B/SN). Němska posołka při Swjatym stole w Romje Annette Schavan je wuzběhnyła wosebity wuznam katolskeje a ewangelskeje cyrkwje w „rozłamliwym swěće“. Křesćenjo su namołwjeni, we „wujednawacej wšelakorosći“ so stać z přikładom za přijeće woporow wójny a namocy, rjekny politikarka CDU a ně­hdyša ministerka za kubłanje na 15. Marburgskej ekumeniskej rozmołwje. „Bychu-li so wšitcy křesćenjo Europy dojednali ćěkancow přiwzać, bychu woni najsylniša politiska móc byli, a cynikarjo njebychu ani šansy měli.“

„Cuzy“ w NDR

Lipsk (B/SN). „Postajena solidarita“ rěka wustajeńca w Lipšćanskim archiwje wobydlerskeho hibanja. W njej dźe wo wobchad z „cuzymi“ w NDR. We wonkownej staciji stasi-podłóžkow Lipsk-Dittrich­ring pokazuja, zo mějachu rasistiske tendency a hida na cuzych, kotrež móžeš hišće dźensa wobkedźbować, swój zakład we wukrajnej politice NDR. Hač do 1. meje je wustajeńca přistupna.

Du zaso do Somalije

wutora, 21. februara 2017

Ultimatum komisije EU justicneje reformy dla wotběžał

Waršawa (dpa/SN). Pólska wostanje w zwadźe z komisiju Europskeje unije wo njewotwisnosći swojeho wustawoweho sudnistwa njepowalna. Njeje žaneje přičiny­ twjerdźić, zo je prawostatnosć w kraju wohrožena, wonkowne ministerstwo we Waršawje wčera zdźěli. Z wida Pólskeje je problem z wuzwolenjom noweje předsydki sudnistwa a ze wšelakimi změnami justicneje reformy w decembru rozrisany. Demokratiski porjad zachować je Pólskej najwažniši zaměr, so narodnokonserwatiwne knježerstwo wumjetowanjam z Brüssela wobara. Komisija EU nochcyše wuprajenja z Waršawy na naprašowanje powěsćernje dpa najprjedy raz komentować.

srjeda, 22. februara 2017

Chětro drohu jězbu ze swojim spěšnym awtom je sej 19lětny na Berlinskej měšćanskej awtodróze dowolił. Policisća naměrichu na wšě 172 km/h, prjedy hač jeho njezadźeržachu. Dowolene je tam najwjace 80 km/h. Mužej hroža nětko chłostanka 960 eurow, tři měsacy trajacy zakaz jězdźenja a dwaj dypkaj w Flensburgu. Nimo toho so tež hišće runje sylnje dešćowaše, jako smaler zastojnikam ciwilneje patrulje napadny.

Psa staruški zawlekłoj a 68lětnu na to wudrěwałoj staj młodostnaj w starobje 16 a 18 lět w Hamburgu. Wonaj žadaštaj sej 10 000 eurow. Psa běštaj sobu wzałoj, jako tón po parku běhaše. Na to žonu wospjet zawołaštaj. Wobsedźerka psa wšak hłós jej znateho 16lětneho spózna a zawoła policiju. Při planowanym přepodaću psa w parku móžachu skućićelow zajeć. Pos „Schörli“ je akciju derje přetrał.

pjatk, 17. februara 2017
Měrćin Weclich

Spočatk februara su w Budyskim Serbskim domje mjeztym třeće wubědźowanje Rady za serbske naležnosće „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“ zahajili. Rozprawjachmy wo tym 6. februara na 1. stronje. Napadnyło mi je, zo sedźeše wjele ludźi na derje wobsadźenej žurli – dyrbjachu samo stólcy přistajeć. Bě pak jich jenož mało komunalnych politikarjow. Woni dźě su zastupjerjo a rěčnicy městow a gmejnow serbskeho sydlenskeho ruma Swobodneho stata Sakskeje, na kotrychž so wubědźowanje poprawom wusměrja.

nawěšk