Z wirusom zhromadnosće

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Serbska zhromadnosć je Křesćanej Krawcej z Hrubjelčic přewšo wažna. Ze swojimi słowami na 18. hłownej zhro­madźi­znje Domowiny minjenu sobotu we Wojerecach chcyše wón přitomnych „z wirusom natyknyć“: „Njehladajo na wšě zwady“ namjetowaše Krawc „serbski dźeń“ wuhotować, na kotrymž móh­li Serbja z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy zhromadnosć pěstować a sej z druhimi mysle wuměnjeć. Axel Arlt wopraša so někotrych delegatow, što k tomu měnja.

Diana Wowčerjowa z Nuknicy, Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow: Tajki serbski dźeń, to sej myslu, je přeće mnohich Serbow. Jónu začuwać, kak to je, woprawdźe jónu cyły dźeń abo wěsty čas w jednym wšoserbskim kruhu być, jeno serbske zynki słyšeć a so w swojej maćeršćinje rozmołwjeć – ideja njeje špatna. Wězo bě wona tu tróšku ironisce měnjena z chutnym žrom. Mje by to wabiło, bych o k tomu chilała sobu skutkować, by-li wo organizaciju tajkeho dnja šło.

Stefan Cuška z Budyšina, Serbski Sokoł: To je wulkotny namjet, ta ideja so mi lubi. Ale kak so to zwoprawdźi, je hišće prašenje.

Informacije rozsud wolóžeja

póndźela, 20. měrca 2017 spisane wot:

Powołanske wiki su dobra składnosć, wo móžnosćach wukubłanja w našim regionje so wobhonić. Derje, zo tajke zarjadowanja kaž Kamjenske powołanske wiki sylnišo poskićeja a zo je šulerjo, kotřiž maja so bórze rozsudźić, što chcedźa wuknyć, přiwozmu. Jan Kral je so někotrych šulerjow Ralbičanskeje a Worklečanskeje wyšeje šule na Kamjenskich powołanskich wikach za jich wočakowanjemi prašał.

Rafaela Domaškec: Chcu něšto noweho nazhonić, předewšěm nastupajo poskitk za mnje móžnych powołanjow. Dale chcu móžnosć wužiwać so we wšelakich mje zajimowacych powołanjach wuspytać, štož je na tajkich wikach móžno. Njejsym sej hišće cyle wěsta, što chcyła wuknyć, ale myslu sej, zo to po wikach konkretnišo wěm.

Křesćan Chěžka: Chcu so z ratarjom stać, to je wěste. Na wikach so wobhonju, kajke dalše powołanske poskitki su a kak wukubłanje wotběži. Za wukubłanski zawod so hišće rozsudźił njejsym.

Po wuspěšnej serbskej premjerje „Za brězami“ Olivera Bukowskeho minjenu sobotu w Budyskim NSLDź je so Cordula Ratajczakowa z někotrymi přihladowarjemi rozmołwjała.

Ines Rüther z Budyšina: Hra předstaja „ossija“ předewšěm jako přěhračka, kiž nakopi dołh, kiž ničo njezdokonja a ničo njedocpěje – a „wessi“ abo tón, kiž je do zapada šoł, je dobyćer. Tele předstajenje woprawdźitosći cyle njewotpowěduje. Wězo njeje Łužica z hospodarskeho wida runjewon wuspěšna krajina. Mam pak za problematiske, wosobinske dóńty takle spowšitkownjeć.

Ludmiła Bizoldowa z Budyšina: Inscenacija je so mi lubiła, dokelž sym młodu dźiwadźelnicu Juliju Klingnerec zaso widźała, kotraž je mi dźensa jara pozitiwnje napadnyła. A wězo bě tež Majka Kowarjec jako wowka super. Wobsah na kóždy pad k rozmyslowanju pohnuwa.

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc