Zwučuja za oratorij „Podlěćo“

wutora, 14. februara 2017 spisane wot:

Chór 1. serbskeje kulturneje brigady přebywa wot njedźele w zwučowanskim lěhwje w čěskich Hejnicach, kotrež Załožba za serbski lud podźělnje spěchuje. 65 šulerjow a šulerkow wužiwa swoje prěnje prózdninske dny za to, zo bychu sej zhromadnje ze swojim nawodu Friedemannom Böhmu połožili zakłady dalšeho wjetšeho projekta tohole šulskeho lěta. Je to oratorij „Podlěćo“ Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora. Twórba ma zaklinčeć 11. junija 2017 w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi. Orchester Serbskeho ludoweho ansambla budźe chór přewodźeć. Wězo zwučuja a skrućeja chórisća tež dalše twórby, kotrež su młódšim spěwarjam a spěwarkam nowe, ale słušeja do repertoira brigady. Mjezynarodny centrum za duchowne wobnowjenje w Hejnicach skići jej hižo wjacore lěta idealne wuměnjenja chutneho dźěła, ale tež wočerstwjenja. Tak organizuja sej šulerjo na přikład we wječornej zabawje škotowy turněr, a po cyłym domje je słyšeć wjesołe spěwanje. Swoje proby zakónča jutře, srjedu, připołdnju w cyrkwi a z dźaknym spěwom personalej.

Rejza Šěnowa

„Dinner for one“ serbsce

wutora, 07. februara 2017 spisane wot:

Dlěje hač dźesać lět schadźuje so w Ćisku serbska bjesada. Maćernorěčni Serbja zetkawaja so z dalšimi zajimcami, zo bychu rěč we wšědnym dnju nałožowali. Při tym je stajnje jedyn z wobdźělnikow hosćićel a tež temu poda. Stawizny a přitomnosć serbskeho žiwjenja runje tak wobjednawamy kaž rozprawy wo zarjadowanjach a nowosće z radija a telewi­zije. Na kóncu sej stajnje zaspěwamy, nic pak jeno znate pěsnje, ale tež nowe, kotrež­ zhromadnje nazwučujemy.

Šulerjo w sněhakowanskim lěhwje pobyli

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:

30 šulerjow sedmeho lětnika Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ přebywaše zašły tydźeń w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Wuměnjenja w sněze běchu optimalne. Nimo sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka a jeho bratra Floriana staraštaj so tež čěskaj­ wučerjej wo šulerjow. Wonaj jich na čućiwe a žortne wašnje sněhakowanje nawučištaj. Socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Franciska Zopic młodostnych do Čěskeje sobu přewo­dźeše.

Při šćipatym wjedrje daloko pod nulu nawuknychu šulerjo w třoch skupinkach zakłady sněhakowanja na běžkach kaž tež ski alpin. Bórze hibachu so cyle samozrozumliwje po sněhakowanskim arealu, mějachu wjeselo při wužiwanju liftow a wuspytachu wšelake pisty. Wšitcy­ šulerjo běchu při sněhakowanju wuspěšni, tak zo je jim dobra znamka w sporće wěsta. Nimo wšědneho sněhakowanja wubědźowachu so woni potom na wječorach w blidotenisu a bowlingu, wuchodźowachu so po Bedřichovje a podachu so do kupjele „Babylon“ w bliskich Liberecach.

Na zelenym tydźenju rejwali

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Na přeprošenje Sakskeho statneho ministerstwa za wobswět a ratarstwo je Ćišćanska rejwanska skupina minjenu sobotu sakski jewišćowy program na mjezynarodnym Zelenym tydźenju w Berlinje sobu wuhotowała. „Přez tele přepro­- šenje smy so jara zwjeselili, přetož někotři naši čłonojo tak a tak často na Zeleny tydźeń jězdźa“, praji předsydka skupiny Gabriela Linakowa. Rejwarki a rejwarjo z Łužicy mějachu dwójce 20mjeńšinski program předstajić. Tak rozsudźichu so za wurězk ze swojeje žnjenskeje rejohry, za wjacore serbske reje w swójskej choreografiji a jako referencu na stolicu za reju Rixdorfer. Hnydom po Nowym lěće započachu zwučować.

nawěšk