44 zasadźenjow měli

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Łaz (AK/SN). We Łazowskej gmejnje maja tuchwilu jědnaće wjesnych a pjeć młodźinskich wohnjowych woborow. Loni wołachu kameradow z Běłeho Chołmca, Bjedrichec, Hermanec, Šćeńcy a Koblic k cyłkownje 44 zasadźenjam. Kaž hižo tamne lěta je wočiwidne, zo steji z 61 procentami techniska pomoc w srjedźišću zasadźenjow, ze statistiki gmejny wuchadźa. Štwórćina zasadźenjow běchu wohenje. Trójce wobdźělichu so wšitcy aktiwni kameradojo loni na zhromadnych zwučowanjach.

Přihotuja wubědźowanje BEAT

Budyšin (SN). 20. raz wotměje so lětsa 8. apryla w Budyskim Kamjentnym domje wubědźowanje kapałow BEAT. Kaž kóžde lěto su tež serbske skupiny namołwjene so na nim wobdźělić. Přizjewić móža so hač do 24. měrca. Nadrobnje informować móža so solisća a spěwytwórcy na internetnej stronje sociokulturneho domu.

Błóta tež w zymje atraktiwne

Spominaja na spisowaćelku

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Wojerecy. Na dnju 44. posmjertnin spisowaćelki Brigitty Reimann (1933–1973) dopomina Wojerowske wuměłstwowe towarstwo na awtorku, kotraž je w swojich literarnych twórbach natwar Wojerowskeho noweho města wobkedźbowała. Zarjadowanje wotměje so póndźelu, 20. februara, w zetkanišću na Hasy Brigitty Reimann čo. 8 a započnje so w 14 hodź.

Wot wowcy k wołmje

Dołha Boršć. Prózdninske zarjadowanje „Wot wowcy k wołmje“ poskića štwórtk, 23. februara, wot 8 do 11 hodź. w přirodoškitnej staciji wuchodneje Hornjeje Łužicy w Dołhej Boršći (Förstgen) pola Mikowa. Wobdźělnicy tam nazhonja, kak z wowčeje wołmy samozhotowjena drasta nastawa.

Wusyłaja wo demokratiji

Budyšin. Rozhłosowa redakcija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) je so z prašenjom zaběrała, štó so w Budyšinje na kotre wašnje wo demokratiju stara. Mjez druhim wopytachu Melanchthonowy gymnazij, pobychu w jewišćowej dźěłarni a prašachu so za lětušimi Budyskimi tydźenjemi demokratije. Nowe wusyłanje je wot 20. februara kóždu póndźelu w 20 a 22 hodź. jako livestream na internetnej stronje www.saek-bautzen.de słyšeć.

W prózdninach do muzeja

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:

Wojerecy. Šulerjam-zajimcam za kompjuter a kulturu skići Wojerowski Zusowy muzej w zymskich prózdninach wosebite wodźenja. Wu­toru, 14. a 21. februara, kaž tež pjatk, 17. a 24. februara, w 13 hodź. přeproša muzej na napjatu jězbu do stawiznow kompjutera. Na wobdźělnikow čakaja mjez druhim legendary hrajny awtomat pong, prašenje, što matej labyrint a kompjuter zhroma­dneho, a potajnostnej ličbje, z kotrymajž móžeš swoje mjeno zaklučować. Přizjewjenja přijimuja pod telefo­nowym čisłom 03571/ 20 96 080.

Dalši błótowski krimi

Smogorjow. We woblubowanym rjedźe błótowskich krimijow wusyła sćelak ZDF póndźelu, 13. februara, w 20.15 hodź. film „Spiel mit dem Tod“. Nimo dalšich hrajerjow wuhladamy dweju Serbow z Prjawoza a Smogorjowa, kotrajž w filmje tež serbsce rěčitaj.

Jejka debić wuknyć

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Njebjelčicy. Štóž chce nawuknyć, kak so serbske jutrowne jejka debja, změje k tomu składnosć sobotu a njedźelu, 11. a 12. februara, w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. Pod nawodom Marje Šefrichoweje móža zajimcy wobaj dnjej w času wot 14 do 16 hodź. debjenje jutrownych jejkow nawuknyć. Za barbu, pjerka a wósk zběraja na wobdźělnika pjeć eurow. Wudute jeja měł kóždy sam sobu přinjesć. Zajimcy njech přizjewja so po 18 hodź. pod telefonowym čisłom 03578/ 301 804.

Ze Zhorjelca do Naumburga

Chrósćicy. Wo swojim putnikowanju po Jakubowym puću ze Zhorjelca do Naumburga přednošuje Anke Wolfert z Drježdźan sobotu, 11. februara, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Hobbyjowa fotografka pokaza swój wosobinski wid na puć z krasnymi wobrazami wo znatych a mjenje znatych blečkach, rozprawja wo ludźoch, kotřiž su ducy po puću zaćišć w njej zawostajili, a powěda wo njezapomnitych dožiwjenjach, na přikład wo kinje w farskej bróžni abo wo nóclěhu na chórje romani­skeje cyrkwje. Hižo w 16 hodź su dźěći z Chrósćic a wokoliny na serbske kino přeprošene. Ćeta Monika pokaza jim trikowy film „Puće fórmana Štrympički“.

Premjera z premjeru

wutora, 07. februara 2017 spisane wot:
Budyšin. Za přichodnu serbsku inscenaciju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Za brězami“ Olivera Bukowskeho wabi dźiwadło přihladowarjow prěni raz z wosebitym poskitkom. Město jednoho předstajenja k potuńšenej płaćiznje poskića NSLDź najspěšnišim k pjeć před­stajenjam potuńšene lisćiki. Tele hrabnjenčko dóstanje prěnje 60 kupcow w předpředani za płaćiznu sydom eurow. Premjera hry „Za brězami“ budźe sobotu, 11. měrca, w 19.30 hodź. na hłownym jewišću. Dalše terminy su srjedu, 15. měrca, w 10 hodź., sobotu, 25. měrca, w 19.30 hodź., sobotu, 1. apryla, w 19.30 hodź., nje­dźelu, 9. apryla, w 16 hodź. a sobotu, 6. meje, w 19.30 hodź., stajnje na hłownym jewišću. Předstajenje 9. apryla budźe zwjazane z dźiwadłowej pěstowarnju. Nan a mać móžetaj sej woměrje dźiwadłowe předstajenje wobhladać, přinjesetaj-li swoje dźěći sobu do dźiwadła a wotedataj-li je w dźiwa­dłowej pěstowarni, štož je darmotny serwis za najmjeńšich wot pjeć lět. Jim pokazaja tón dźeń runočasnje k inscenaciji „Za brězami“ hru Serbskeho dźěćaceho dźiwadła NSLDź „Zrudny princ“.

Z kolesom putnikował

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Wo swojej jězbje z kolesom po Jakubowym puću přednošuje Pětr Bjarš pjatk, 3. februara, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Z Ćichońcy pola Budyšina je wón w awgusće 2011 startował a přez Němsku, Šwicarsku, Francosku a Španisku hač do Santiago de Compostela jěł. Kak je jězbu zmištrował, što po puću widźał a dožiwił, wo tym budźe ze swětłowobrazami přednošować. Nazajtra w 16 hodź. je zaso serbske dźěćace kino za najmjeńšich.

W prózdninach do SAEK

Budyšin. Prózdninski čas wužiwać móža šulerki a šulerjo w Sakskim wukubłanskim a wupruwowanskim kanalu (SAEK) w Budyšinje. W času wot 14. do 17. februara poskićuja tam zakładny kurs za zhotowjenje actionfilma. Wobdźělnicy nawuknu z kameru wobchadźeć a film wobdźěłać. Wjeršk budźe wužiwanje tak mjenowaneho quadrocoptera. W času wot 20. do 24. februara wjerći so w SAEK wšitko wokoło profesionelneje audioprodukcije, hdyž móža wobdźělnicy swójsku słuchohru produkować. Přizjewjenja přijimuja pod tel. čisłom 03591/ 464 177.

Pytaja zahrodowe meble

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

Budyšin. Za swoju nowu inscenaciju „Za brězami“ pyta Němsko-Serbske ludowe dźiwadło owalne běłe zahrodowe blido a šěsć zahrodowych stólcow z plasty. Štóž tajke meble ma a chcył je dźiwadłu přewostajić, njech přizjewi so pod telefonowym čisłom 03591/ 598 451 10 abo e-mailnje­ pod .

Poradźuja schorjenych

Budyšin. Tumorowe poradźowanišćo Budyskeho wokrjesa je wotnětka tež zaso we Wojerecach a Budyšinje wobsadźene. Psychoonkologiski poradźowanski poskitk je dowěrliwy a darmotny. Fachowcy poradźuja potrjechenych telefonisce, doma abo w chorowni wo socialnoprawniskich a psychologiskich prašenjach. Wojerowske poradźowanišćo je na Hrodowym naměsće 2, Budyske na Dwórnišćowej 9. Dalšej městnje stej w Kamjencu na Macherowej 55 a w Radebergu na hasy Heidestraße 70.

Komuž chce so swinjeća

Pytaja dale za zmylkom

wutora, 24. januara 2017 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN). Milinowy zastaraćel ENSO pyta dale napjeće za přičinu, čeho­dla je minjene dny we wulkim dźělu Pančic-Kukowa nadróžne wobswětlenje wupadnyło. Na wjacorych pućach so wot srjedź zašłeho tydźenja nadróžne lampy njeswěćachu. Zdźěla wone mjeztym zaso funguja. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wobkrući, su fachowcy ENSO městnosć zmylka wobmjezowali a tam dokładnišćo za nim pytaja. Hač jedna so wo złamany kabl abo hač je něhdźe zawěstka defektna, dotal znate njeje.

Čitaja na dnju wopomnjeća

Ptači kwas raz hinak

srjeda, 18. januara 2017 spisane wot:

Wojerecy. Wosebity ptačokwasny projekt poskićitej swójbam Wojerowski hród a zwěrjenc 21. a 22. januara. Na hrodźe zhonja wopytowarjo zajimawostki wo tymle swjedźenju a jeho spěwach. Na wodźenju po zwěrjencu hosćom rozłoža, kak ptački woprawdźe kwasuja. Přizjewjenja pod

Stipendije za kurs čěšćiny

Budyšin. Za wobdźělenje na rěčnymaj kursomaj čěšćiny w Praze wot 28. julija do 25. awgusta a w Českich Budějovicach wot 21. awgusta do 8. septembra su stipendije k dispoziciji. Tute posrědkuje Rěčny centrum WITAJ. Nimo toho podpěruje studentow, kotřiž prócuja so wo studij­ w Čěskej. Zajimcy njech hač do 15. měrca w RCW swoje přizjewjenske podłožki wotedadźa (tel. 03591 550400, ). Dokładne informacije a přizjewjenske formulary su na internetnej stronje www.witaj-sprachzentrum.de přistupne.

Do šule pohladnyć

póndźela, 16. januara 2017 spisane wot:

Ralbicy. Dźeń wotewrjenych duri změja jutře, wutoru, na Serbskej wyši šuli Ralbicy. Wot 17 do 19 hodź. móža sej starši a dalši zajimcy šulu wobhladać a šulerjo pokazaja, što su we wšelakich předmjetach nawuknyli. We 18 hodź. wotměje so informaciske zarjadowanje za staršich šulerjow přichodneho 5. lětnika. Wučerjo a chowancy Ralbičanskeho kubłanišća wjesela so na bohaty wopyt.

Přesadźuja awto

Grodk. Wosobowe awto zjawnje přesadźować chce město Grodk wutoru, 31. januara, w 14 hodź. na terenje měšćanskeho zawoda na Drjowkowskej dróze 7a. Jedna so wo zeleny VW Polo. Jězdźidłowe papjery, kluč kaž tež wopismo wo hłownym přepytowanju (TÜV) předleža. Minimalny poskitk měł 200 eurow wučinjeć. Štóž najwjace poskići, ma awto hnydom z pjenjezami zapłaćić. Mjenowany dźeń móža sej zajimcy awto hižo wot 13 hodź. wobhladać.

nawěšk