Zwiski ke korjenjam pohłubšić

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Krabatowe towarstwo za regionalne wuwiće dwurěčneje Łužicy chce swoje zwiski do domizny Krabata, chorwatskeho a słowjenskeho regiona Žum­berak zesylnić.

Chrósćicy (AK/SN). „Ze swojej wobstejacej syću partnerow a ze swojimi nazhonjenjemi chcemy mjez turistikarjemi we Łužicy a w Žumberakskim regionje po­srědkować“, podšmórny předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann wčera na hłownej zhromadźiznje towarstwa w Chrósćicach. „Zaměr je dołhodobny kooperaciski projekt přez europski spěchowanski program Leader mjez łužiskim Krabatowym regionom a chorwatsko-słowjenskej namjeznej kónčinu. To je wulke wužadanje, ale móžemy je zmištrować.“ Prócować chcedźa so tohorunja wo zwiski mjez Budyskim wokrjesom a komunami w regionje Žumberak. Tole měła předewšěm iniciatiwa wjesnjanostow być.

Pospyt by so wudanił

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:
Dźensa wozjewjene měnjenja k namjetej Křesćana Krawca, wuhotować „serbski dźeń“, wujewjeja zajimawy rozdźěl. Na jednej stronje móhła sej wjetšina ze wšěch kóncow Łužicy tajke zarjadowanje předstajić, zdźěla bychu samo zwólniwi byli orga­nizatoriske nadawki přewzać. Na tamnej stronje njejsu přećiwo namjetej, skedźbnjeja pak na docpěte resp. na kopjenje serbskich zarjadowanjow. To wosebje płaći za kónčinu zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, hdźež je serbstwo hišće najkompaktniše. Tam najwšelakoriše cyłki dosć spomóžnje skutkuja, serbska bjesada – hdyž přeco ju chceš – je zaručena. A dokelž Serbja druhdźe we Łužicy tajki wobšěrny poskitk nimaja, trjebaja přiležnosće, zo bychu so zetkawali, so přez hranicy župow a towarstwow wuměnjeli a tuž swój narodny rjap skrućili. Na regionalnej runinje so to hižo radźi, na wšoserbskej by so pospyt snano wudanił. Axel Arlt

Na stawizny wokoliny zhladowali

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Pěskecy (JK/SN). Zo móže před wjace hač 30 lětami spisany roman tež dźensa hišće ludźi zahorić, pokaza so na spodobne wašnje zawčerawšim w Pěskečanskim sportowym domje. Nimale 50 wjesnjanow a hosći z wokolnych wsow je přeprošenje Pěskečanskeje sportoweje jednotki na čitanje Křesćana Krawca sćěhowało. Spisowaćel z Hrubjelčic bě so hižo před dlěšim časom z čłonom sportoweje jednotki Křesćanom Žurom na to dojednał, ze swojeho romana „Wočakńmy nalěćo“ w Pěskecach čitać. Pozadk bě, zo hraje roman tež bjesposrědnje w Pěskecach a wokolinje. Čiły zajim za čitanje zbudźichu přidatnje wobrazy ze stawiznow Pěskec, kotrež běštaj Siegfried Althaus a Jurij Pjetaš zestajałoj. Před wobrazowej sćěnu stejo sej wjesnjenjo dopomnjenki wuměnichu, wuwědomjejo sej wažnosć tajkich dokumentow.

Dźěći najlěpši byli

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:
Dawid Statnik nawjeduje tež přichodne štyri lěta Domowinu. To mam za jednu z dobrych powěsćow sobotneje hłowneje a wólbneje zhromadźizny we Wojerecach. Dalši pozitiwum je, zo njeje so Domowina wotmjezowała, ale pokazała, zo je jej, kaž sama stajnje potwjerdźa, dialog wažny. Tak mějachu tež iniciatiwnicy składnosć so wuprajić. Njedobry signal pak je, zo přednjese mysle iniciatiwy „němsce rěčacy Serb“, kaž Měrćin Krawc sam wo sebi praji. Mnozy so prašachu, što je poprawom słowo­ „serbski“ w zapřijeću Serbski sejm hódne, hdyž tola swoje mysle hižo nětkole němsce předstajeja. Prašenje dale steji. Wšako błyšćachu so iniciatorojo sejmi­koweje mysle z njepřitomnosću. Najlěpša powěsć­ z Wojerec pak za mnje je, kak derje dźěći zakładneje šule „Handrij Zejler“ serbšćinu wobknježa! Bě wulkotne jich program sćěhować. Wulka chwalba přede­wšěm jich wučerkam! Janek Wowčer

Dawid Statnik na čole wobkrućeny

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Domowina spožči nestorej projekta Witaj Janej Bartej čestne čłonstwo

Wojerecy (SN/JaW/at). Dawid Statnik wostanje předsyda Domowiny. 156 del­egatow je jemu na sobotnej 18. hłow­nej a wólbnej zhromadźiznje třěšneho zwjazka serbskich župow a towarstwow znowa dowěru wuprajiło. To je 92,86 procentow płaćiwych hłosow. We wulkej přezjednosći schwali hłowna zhromadźizna rezoluciju nastupajo naćisk za wobnowjenje serbskeho šulskeho postajenja w Braniborskej a zo spočža iniciatorej projekta Witaj Janej Bartej čestne čłonstwo Domowiny.

„Załoženje Domowiny we Wojerecach je so do stawiznow města hłuboko zakótwiło“, rjekny Dawid Statnik w swojich witanskich słowach. 174 delegatow ze sobustawskich župow a towarstwow bě so na žurli Wuchodoněmskeje lutowarnje na Hrodowej zešło, jeno sep kročelow wot dozałoženskeho domu Domowiny zdaleneje.

Za wobstaće so jasnje wuprajili

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Na pjatkownym rozmołwnym zetkanju Koła serbskich spisowaćelow (KSS) informowaše jeho předsyda Benedikt Dyrlich přitomnych čłonow spočatnje wo połoženju Zwjazka serbskich wuměłcow a jeho kołow.

Budyšin (SN/DoŠ). Tak njeje bracha kruteje přistajeneje mocy dla organizacija projektow zwjazka tuchwilu zaručena. Tohodla leži mjez druhim čitanski projekt „na lodźe“, a cyle wohroženy je lětuši 39. swjedźeń serbskeje poezije na česć Jurja Chěžki. „Přiwšěm je so přihotowanski wuběrk swjedźenja trójce zetkał, wjacore rozmołwy z mnohimi partnerami wjedł. Koncept je Załožbje za serbski lud zapodaty“, rjekny Dyrlich.

Přidatny serwis k „hłownej“

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:

Wšitkim na dźěle Domowiny zajimowanym skići třěšny zwjazk serbskich towarstwow přidatny serwis. Jutřiša 18. hłowna a wólbna zhromadźizna budźe přez livestream wusyłana.

Namjety župow a towarstwow

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

Zajutřišim wuzwola delegaća 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny we Wojerecach nowe zwjazkowe předsydstwo třěšneho zwjazka. Čłonske župy a towarstwa su tychle kandidatow namjetowali:

Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ z. t. 

1. Manfred Hermaš

2. Diana Maticowa

3. Stephanie Bierholdtec

4. Maria Pěčkec

Župa Delnja Łužica z. t.  

1. William Janhoefer

2. Jenifer Dünnbierowa

3. Maximilian Hassatzky

4. Kito Ela

5. Kathrin Šwjelina

6. Collett Šampatisowa

Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy  

1. Enrico Šołta

2. Marcel Brauman

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin

Jana Pětrowa

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc   1. Zala Cyžowa

2. Bjarnat Cyž

3. Marko Kliman

Maćica Serbska/Maśica Serbska z. t.

Marka Cyžowa

Serbske młodźinske towarstwo Pawk z. t.

1. Franciska Grajcarekec

2. Alena Pawlikec

Serbske šulske towarstwo z. t.

Marlis Młynkowa

Serbski Sokoł z. t.  

Milan Funka

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. 

dr. Fabian Jacobs

Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla z. t.

Katrin Suchec-Dźisławkowa

Towarstwo Cyrila a Metoda z. t.

1. Marja Michałkowa

2. Jan Nuk

32 kandidatow

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Domowinje přisłušace župy a towarstwa namjetuja 18 kandidatkow a 14 kandidatow, kotřiž nastupja zajutřišim, sobotu, na 18. hłownej zhromadźiznje we Wojerecach k wólbam noweho zwjazkoweho předsydstwa třěšneho zwjazka. Połojca kandidatow požada so prěni raz wo mandat. Stajnje třoch nowačkow namjetujetej župje „Jakub Lorenc-Zalěski“ a Delnja Łužica. Dweju noweju nominuja Kamjenska župa „Michał Hórnik“, Serbske młodźinske towarstwo Pawk z.t. a Zwjazk serbskich studowacych – župa „Jan Skala“. Z nowym wobličom chcedźa tohorunja Maćica Serbska, Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t., Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z.t. zastupjene być.

Delegaća hłowneje zhromadźiny rozsudźa wo 27 čłonach zwjazkoweho předsydstwa, wo předsydźe a městopředsydomaj. Wotpowědnje čłonstwu změje župa Kamjenc porno minjenej wólbnej periodźe dwaj přidatnej mandataj, župje Delnja Łužica a „Jakub Lorenc-Zalěski“ kóžda jedyn. Woteběraceho čłonstwa dla změje Budyska župa mandat mjenje.

Zbožopřeća Siegfriedej Albertej

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:
Serbski superintendent na wuměnku Siegfried Albert swjećeše wčera doma w Budyšinje­ 80. narodniny. Jeho naslědnik Jan Malink a Měrćin Wirth (2. a 1. wot­lěwa) kaž tež předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa Mato Krygaŕ (naprawo) wupřachu jemu Bože žohnowanje a strowotu. Jubilar bě farar w Hrodźišću a w Budyskej Michałskej wosadźe, wot lěta 1984 do 2002 bě wón serbski superintendent. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc