To a tamne (29.06.18)

Freitag, 29. Juni 2018 geschrieben von:

Krokodil w spušćadle je wulki njeměr w bayerskim Eglfingu zbudźił. Rozpjeršeny muž zazwoni policiju a rozprawješe jej, zo bě hłowu krokodila we wodźe wuhladał. Wobsadka policajskeho awta móžeše kurioznu namakanku najprjedy raz wobkrućić. Kaž pak so spěšnje wukopa, jednaše so jenož wo atrapu, kotraž so woprawdźitemu krokodilej jara podoba. Při žerdźi přiwjazana wupadaše wona kaž woprawdźity reptil.

Dokelž njebě tři eura za zhromadnu wječer na kóncu šulskeho lěta zapłaćiła, njeje powołanska šulerka w sewjeroněmskim Emdenje najprjedy raz swoje wuswědčenje dóstała. 17lětna pak njebě na jědźi ani wobdźělena. Najebać to chcyše jej wučerka dokument hakle přepodać, hdyž su tři eura zapłaćene. Nawodnica šule njeměješe za to žane zrozumjenje a šulerce wuswědčenje da.

To a tamne (28.06.18)

Donnerstag, 28. Juni 2018 geschrieben von:

Sydła z parkowaneho awta pokradnyli su njeznaći w Zwickauskej bydlenskej štwórći. Woni běchu so na dotal njeznate wašnje do zamknjeneho awta zadobyli. Tam wutwarichu sydło šofera, sobujě­duceho kaž tež zadnju ławku a so zmi­nychu. Policija pyta nětko swědkow, kotřiž su kuriozne padustwo wobkedźbowali abo wědźa, hdźe su sydła wostali.

Wosrjedź operacije mozow na prěčnej fleće hrała je pacientka w awstriskim Grazu. Rusowka Zofija Pinajewa hudźeše kruchi Mozarta, Bacha a Prokofjewa, jako jej lěkarjo tumor z mozow wotstronichu. Za nich bě mały koncert premjera. OP z wotućenym pacientom je jenička móžnosć, telko tumora kaž móžno wotstronić a při tym wobkedźbować, hač su wšitke mozowe funkcije pacienta w porjadku. Fletistka wšak njebě ze sobu cyle spokojom, dokelž bě so jónu zahrała.

To a tamne (27.06.18)

Mittwoch, 27. Juni 2018 geschrieben von:

Do mobilneje toalety ze swojim awtom zrazył je šofer w Bochumje. 37lětny muž runje mobilnu budku z karu transportowaše, jako šofer na parkowanišću wróćo storkaše. Při tym wón transport přewidźa a zjědźe do budki. Ta so zwróći a padny na 37lětneho. Wodźer awta muža wuswobodźi, kiž so snadnje zrani. Awto bě lochko wobškodźene, toaleta wosta cyła.

Njeprošeny zwěrjeći hósć je koparsku hru w Awstralskej mylił. Wosrjedź partije žónskeje regionalneje ligi w stolicy Canberra skoči kenguru na hrajnišćo. Wón inspicěrowaše trawnik, wobčucha bul a wosta při wrotach sedźo, kaž internetny widejo pokazuje. Hakle po tym zo bě trenar jednoho z mustwow zwěrjo z kopanišća wuhnał, móžachu z hru pokročować. Awstralska ma wjace hač 45 milionow kenguruwow, nimale dwójce telko kaž wobydlerjow.

To a tamne (26.06.18)

Dienstag, 26. Juni 2018 geschrieben von:

Blidotenisowy rekord nastajiło je wjace hač tysac šulerjow w Düsseldorfje. Dokładnje 1 252 dźěći a młodostnych z 25 šulow a institucijow je so w Düsseldorfskim koparskim stadionje zešło, zo bychu blidotenis hrali. Dotalny rekord 508 wobdźělnikow z lěta 2017 su tak wjac hač podwojili. Pomocnicy běchu 102 tenisowej blidźe nastajili, zo móhli wobdźělnicy „kołoběh“ hrać. Při tym wjacori blidotenisća za samsnym blidom hraja, běhajo wot jedneje strony na druhu.

Mortweho delfina wosrjedź lěsa namakała je ruska turistka njedaloko čornomórskeho Sočija. Žona hnydom zamołwitych informowaše, po tym zo bě so njedaloko awtodróhi wuchodźowała. Dotal njemóža sej rozkłasć, kak je dwaj metraj dołhe zwěrjo do lěsa přišło. Móžno, zo běchu delfina ilegalnje w zwěrjencu dźerželi, zo je na transporće zahinył a zo su jeho na to w lěsu wotbyli.

To a tamne (25.06.18)

Montag, 25. Juni 2018 geschrieben von:

Titul „najwohidniši pos“ nosy wotnětka jendźelska buldoga „Zsa Zsa“. Dźewjeć lět stare zwěrjo je wubědźowanje „World’s Ugliest Dog“ w kaliforniskim Petaluma dobyło, kaž sćelak ABC7 zdźěli. Wobsedźerka Megan Brainard dósta myto 1 500 dolarow. Cyłkownje 15 psow bě za lětuše wubědźowanje, kotrež mjeztym nimale 30 lět přewjeduja, přizjewjenych. Tam njehódnoća jenož wonkownosće, ale tež charakter štyrinohačow.

Wulka myš je w Indiskej papjerjane pjenjezy w hódnoće 15 000 eurow zežrała, a to w pjenježnym awtomaće. Jako nastroj wjace njefungowaše, jón sobudźěłaćerjo banki wočinichu a namakachu w nim mortwu myš, wobdatu wot lutych roztorhanych pjenjez. Prawdźepo­dobnje bě so wona přez dźěrku za kable do awtomata zadobyła.

To a tamne (22.06.18)

Freitag, 22. Juni 2018 geschrieben von:

Pokradnjeny hoberski awtokran su nětko w Egyptowskej wuhladali. 55 km/h spěšne jězdźidło bě so před tydźenjemi w Stuttgarće bjez kóždeho slěda zhubiło, štož mjez ludźimi wulke zadźiwanje zbudźi. Swědk je 48 ­tonow ćežki a 200 000 eurow drohi kran w přistawje Alexandrije wuhladał. Prawdźepodobnje běchu paduši kran z łódźu do Egyptowskeje dowjezli.

Płuwajo před policiju ćěkał je 48lětny w bayerskim Pettstadće. Do toho bě wobchadne njezbožo zawinił a ćeknył. Jako zastojnicy dojědźechu, skoči wón do rěki. Policist wědźeše sej pomhać, požči sej koleso pěška a muža na brjoze „přewodźeše“, doniž so tón po dobrym kilometru njepoda. Pola njeho zwěsćichu 1,5 promilow alkohola.

To a tamne (21.06.18)

Donnerstag, 21. Juni 2018 geschrieben von:

Swójbu trochu powjetšić a prěnjorodźenemu synkej Vojtěchej snano sotřičku přidać bě wotpohlad mandźelskeju Josefa a Heleny N., zrazom wšak rozrosće wona na sydom hłowow. W Praskej uniwersitnej klinice Motol porodźi mać štwórniki – dźowčički Anežku, Moniku a Klaru kaž tež synka Ondřeja. Naposledk běchu so štwórniki w Čěskej před 15 lětami narodźili, wot 1950 su to 22te.

Nadróžneho dealera ze 70 kokainowymi kulkami w spódnich cholowach je policija w Düsseldorfje zajała. Dalše dźesać kulkow, tak mjenowane bubblesy, nańdźechu zastojnicy w hubje muža. 39lětny bě zastojnikam njedaloko hłowneho dwórnišća napadnył, jako runje drogi předawaše. Tuž jeho dokładnišo přepytachu. Při tym namakachu małe do celo­fana zawite kulki.

To a tamne (20.06.18)

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Hasu chorhojow je Achim Klimmeck, 62lětny twarc róštow a zahority přiwisnik kopańcy, w Essenje zarjadował. Dróha, na kotrejž bydli, je wupyšena ze stami chorhojow na woclowych powjazach. Widźeć su chorhoje wšitkich wobdźělnikow tuchwilnych swětowych mišterstwow. Lěta 2006 bě koparski fan prěni króć chorhoje wupowěsnył a ma jich mjeztym wjace hač 300. Na turněr wudawa wón něhdźe tysac eurow za chorhoje.

Dobry pomjatk dopokazał je policist w Mnichowje, jako spózna zhubjeneho psyčka. Toho měješe muž při sebi, kotrehož zastojnicy na policajskej straži Mnichowskeho hłowneho dwórnišća kontrolowachu. Připadnje přitomnemu polici­stej bě mały chihuahua někak znaty.­ ­Hakle dźeń do toho bě žona foto psyčka, za kotrymž pytaše, na stražu přinjesła. Muž twjerdźi, zo bě psa připadnje našoł.

To a tamne (19.06.18)

Dienstag, 19. Juni 2018 geschrieben von:

Spušćejo so na nawigacisku funkciju swojeho mobilneho telefona bě muž w Schleswigsko-Holsteinskej ze swojim lěhadłowym kolesom nadobo na awtodróze A1 po puću. 43lětny z USA policiji rjekny, zo je ducy z Osla do Barcelony a zo je jeho smartphone na awtodróhu pósłał. Zastojnicy su muža powučili a jeho ze słowami „dobru jězbu“ po prawym puću dale pósłali.

Kwasna nóc Berlinskeho porika je so z policajskim zasadźenjom w jednym z Braunschweigskich hotelow skónčiła. Wopitaj běštaj so nowaj mandźelskaj tak zwadźiłoj, zo 50lětna njewjesta zastojnikow alarmowaše. Wona płakaše a skoržeše, zo bě ju 62lětny mandźelski bił a jej kwasny šat roztorhał. Tón wšak jej wumjetowaše, zo je „jenož za pjenjezami“. Muž dyrbješe na to hotel wopušćić.

To a tamne (18.06.18)

Montag, 18. Juni 2018 geschrieben von:

Nachribjetnik z 2 400 eurami namakałoj stej šulerce njedaloko Magdeburgskeho hłowneho dwórnišća. Sprawnej holcy z Podstupima běštej z rjadownju po puću a informowaštej swoju wučerku. Policisća nachribjetnik přewzachu. Wobsedźer móže sej jón nětko pola zwjazkoweje policije wotewzać. Tam pak hrozy jemu skóržba wobsydstwa drogow dla: Nimo pjenjez su policisća tež tyzku z marihuanu namakali.

Wótře nastajeneho telewizora dla su susodźa rentnarja wosrjedź nocy w allgäuskim Immenstadće policiju wołali. 71lětny pak ani zastojnikow ani wohnjowu woboru njepytny. Skónčnje dyrbjachu pomocnicy durje bydlenja namócnje wotewrěć, zo móhli telewizor wotpinyć, zastojnicy zdźěleja. Přičina: Samostejacy rentnar hladaše telewiziju we łožu ležo, słuchatka pak ležachu w bydlenskej stwě

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi