To a tamne (13.02.19)

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:

Policija přećel a pomocnik – to je 99lětna žona w Kielu po słowje brała. Ze swojim rolatorom přijědźe wona na policajsku stražu a prošeše zastojnikow, jeje ergometer sporjedźeć, kotryž pječa wjace njefungowaše. Žona njeby wědźała, koho dyrbi so hewak prašeć. Zastojnikaj ju domoj přewodźeštaj, hdźež zwěsćištaj, zo bě koleso wopak programěrowane. Wonaj móžeštaj tuž pomhać, a staruška nětko zaso pilnje na nim zwučuje.

Mjeniny krónprincesny měsac přezahe swjećili su w šwedskej stolicy Stockholmje. Wčera běchu wjacore busy w měsće ze šwedskej chorhoju wupyšene, kaž je to składnostnje mjenin krónprincesny Viktorije w skandinawiskim kraju z wašnjom. Jeje mjeniny pak njejsu 12. februara, ale 12. měrca. „To drje je něchtó něšto zaměnił“, so rěčnica bliskowobchadneho zarjada zjawnje zamołwi.

To a tamne (12.02.19)

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Lubosćinska hodźinka w cuzym awće je so za młody porik ze stresom skónčiła. Wobaj běštaj so krótko do toho w diskotece zeznałoj. Pytajo za samotnym městnom wuhladaštaj wječor parkowacy Pkw wosrjedź Mnichowa, kotryž njebě zamknjeny. Wjeselo pak bě nimo, jako pytnyštaj, zo njehodźachu so durje wotnutřka wjace wotewrěć. W nuzy alarmowaštaj wonaj policiju, kotraž jeju wuswobodźi. Znate wšak njeje, kotre sćěhi to za 27lětneho a 26lětnu změje. Awto dyrbjachu wot­wlec, dokelž njehodźachu so durje po „wuswobodźenskej“ akciji wjace zamknyć.

Hrajkacy pos je w bydlenskim domje na juhu Israela woheń zawinił. Na wideju stražowanskeje kamery je widźeć, kak sej tón na werandźe ležo ze zapalakom hrajka. Naraz pak płomjenja wudyrja a so spěšnje rozpřestrěwaja. Pos na woheń wudźěra a šćowka. Wohnjowa wobora drje móžeše płomjenja podusyć, škoda w bydlenju je přiwšěm chětro wulka.

To a tamne (11.02.19)

Montag, 11. Februar 2019 geschrieben von:

Po spektakularnej jězbje po past­wach, mostach­ a samo awtodróze je wusłužene lětadło Boeing 747 w Nižozemskej swój posledni cil docpěło: zahrodu hotela njedaloko Amsterdamskeho lětanišća Schiphol. Mašinu chcedźa nětko na atrakciju za hosći přewarić. Transport je hotel miliony eurow płaćił a tójšto wušparanjow načinił: Tak dyrbjachu burow za wužiwanje łukow wotškódnić, trjebachu njesměrnje wjele zarjadniskich dowolnosćow a dyrbja nimo toho dosć drohi transport zapłaćić.

Tři měsacy bě wona swobodna – nětko su ćeknjenu kruwu „büxi“ zaso popad­nyli. Bywši policist, kiž zdobom hońtwjeri, je skoćo njedaloko bayerskeho Landshuta z kłokom pohłušił. Škitarjo zwěrjatow je na to wotewzachu a zastarachu. Kruwa bě so prawidłownje wječor při picnym składźe ratarskeho zawoda posłužowała. Tam je policist z třělbu na nju łakał. Büxi bě w oktobru ćeknyła.

To a tamne (08.02.19)

Freitag, 08. Februar 2019 geschrieben von:

Z njewšědnym dźěćacym widejom pyta katolska wosada w hessenskim Petersbergu za nowym duchownym. Zastupnicy wosady su zhromadnje z ministrantami widejo nawjerćeli, kotryž je na internetnej platformje youtube přistupny. Zajimcy su sej jón mjeztym 6 200 króć wobhladali. W nim hólcy a holcy skorža, zo hižo měsacy na noweho duchowneho čakaja, po tym zo bě dotalny wosadu wopušćił. Nowy duchowny měł cool a wjesoły być. Město dołhich prědowanjow přeja sej młodostni wjace kěrlušow.

Napity do wukładneho wokna modoweho wobchoda zajěł je muž w Bremenje a je sej po tym w awće wusnył. Jako policija dojědźe, motor hišće běžeše. 23lětny so spjećowaše, z awta wulězć a chcyše radšo dale spać. Najebać to jeho zastojnicy zhromadnje z awta wućahnychu, naměrjejo pola njeho 1,3 promile alkohola.

To a tamne (07.02.19)

Donnerstag, 07. Februar 2019 geschrieben von:

Mjaso wjewjerčkow poskićuja wot najnowšeho w hosćencu w Londonskej korčmowej štwórći Borough Market. Hosćenc „Native“ spřihotuje hosćom nimo lokalnych jědźow tež lasanju z ragoutom wjewjerčkoweho mjasa. Na taler přińdźe pak jenož mjaso šěrych wjewjerčkow. Zwěrjata běchu kónc 19. lětstotka z Ameriki přiwjezli. Mjeztym wohrožuja wone populaciju čerwjenych wjewjerčkow na britiskej kupje. Ludźom su wone kwakla.

Preč ćisnjena seks-klanka je na awtodróhowym parkowanišću w Posaarskej zasadźenje policije zawinowała. Naha klanka ze zawjerćanymaj rukomaj a nohomaj wupadaše w ćmě woprawdźe kaž čłowjeske ćěło, policija zdźěli. Wotpowědnje wustróžana reagowaše žona a zawoła policiju. Prjedy hač zastojnicy přijědźechu, móžeše žona zhromadnje ze šoferom nakładneho awta „kriminalny pad“ rozrisać.

To a tamne (06.02.19)

Mittwoch, 06. Februar 2019 geschrieben von:

Po nimale třoch tydźenjach bjez miliny ma wjaceswójbny dom w Osnabrücku zaso elektriku. Wot wčerawšeho maja podružnicy zaso milinu, rjekny sobudźěłaćerka domoweho zarjadnistwa na naprašowanje medijow. „Swěca funguje a lift tež.“ Na tepjenje dyrbja ludźo hišće čakać, dokelž jedna so wo nócnomilinowe kachle. Milina bě 16. januara po zapławjenju pincy wupadnyła. Hakle minjeny tydźeń móžachu připrawu sporjedźeć. 40 podružnikow bě potrjechenych, mjez nimi tež stari a hladanja potrěbni.

Z módrej swěcu na třěše je muž w Bayerskej kóšty za parkowanje lutować chcył. Swědk bě wobkedźbował, kak 65lětny před hotelom swěcu na třěše připrawi, zo by wóz kaž policajske awto wupadało. Přiwołana policija lampu sćaza. Muž dyrbi so jebanja dla zamołwić, snano tež přicpěwanja zastojnstwa dla.

To a tamne (05.02.19)

Dienstag, 05. Februar 2019 geschrieben von:

Wo městno na parkowanišću kupnicy biłoj staj so Němc a Nižozemjan w delnjosakskim Bunde. Samo žonje wobeju so wobdźělištej, policija zdźěli. Započało bě so wšitko z werbalnym rozestajenjom mjez 54lětnym Nižozemjanom a 48lětnym Němcom. Jedyn z wobeju bě so hižo na městno stupił, kotrež sej tež druhi žadaše. Skónčnje z pjasćemi do so biještaj, runje tak kaž žonje. Po informacijach policije wosta při snadnych zranjenjach.

Z akciju „ćopły pulower“ chce zakładna šula w Düsseldorfje wuspytać, kak móhli energiju lutować. Pjatk su starši namołwjeni, dźěći w ćopłej drasće do šule pósłać. Tole bě spočatnje iritacije zbudźiło, dokelž so mnozy starosćachu, zo so dźěći nazymnja. Redukować chcedźa tepjenje jenož wo tři stopnje. Nimo toho maja dźěći­ pjatk, posledni dźeń do prózdnin, tak a tak jenož tři hodźiny wučby.

To a tamne (04.02.19)

Montag, 04. Februar 2019 geschrieben von:

Mórske elefanty so w sewjerokaliforniskim narodnym parku Point Reyes přiběrajcy na pola turistow woblubowanym přibrjohu zadomjeja. Přičina: Přibrjóh je blokowaneho etata USA dla zawrjeny, dokelž njemóža tam přistajenych hižo płaćić, zarjadnistwo parka zdźěli. Mórskim elefantam, kotrež so skerje do wotležanych kónčin wróćo sćahnu, su prózdne přibrjohi witane, zo móhli tam swoje młodźata porodźić.

W Kölnskej katedrali maja po wjele lětstotkach nětko tež žony na to dźiwać, zo so wopytowarjo prawje zadźerža. „Wěrimy, zo móža žony dotal muske zastojnstwo derje wudospołnić“, zdźěli probst Gerd Bachner. Dohladowarjo w čerwjenych robach a z čornymi čapkami maja wšědnje 30 000 wopytowarjam infor­macije dawać a na to dźiwać, zo so ludźo w katedrali dostojnje zadźerža.

To a tamne (01.02.19)

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:

Z pisomnym zamołwjenjom su želnosćiwi paduši žonje w Kölnje awto wróćili, kotrež běchu jej minjeny tydźeń pokradnyli. Za to ćisnychu jej klučik awta a papjerku z informaciju před durje, hdźe awto steji. Na cedlce steješe „sory“. Njeznaći běchu so minjeny tydźeń do domu žony zadobyli a tysac eurow pokradnyli. Nětko tu awto znajmjeńša zaso je. Pjenjezy wostanu zhubjene. Tež slědy paduchow policija dotal žanych nima.

Ćěkajo před policiju je so muž w Pforzheimje we wopłokowanskej mašinje schował. 26lětny bě k wjacelětnej jatbje zasudźeny, njebě pak so w jastwje přizjewił. Policisća za nim w bydlenju jeho přećelki pytachu. Dokelž žona prěješe, zo je muž při njej, wobstarachu sej zastojnicy wukaz přepytowanja. Na to muža w ma­šinje namakachu a do jastwa dowjezechu.

To a tamne (31.01.19)

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:
Z domjacymi nadawkami w matematice přežadany hólc je w USA nuzowe čisło 911 wolił a sej wot přećelneje telefonistki pomhać dał. „Mějach w matematice stajnje dobre znamki“, rjekny policistka Antonia­ Bundy w Lafayette w zwjazkowym staće Indiana. Hólc chcyše tři štwórćiny a jednu štwórćinu aděrować.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi