Floppy dolls w maćernym dowolu

wutora, 16. awgusta 2016 spisane wot:

Hudźbna skupina NSLDź Floppy dolls njeje jenož we Łužicy, ale mjeztym tež w Texasu a w Praze wuspěšnje serbsku naladu šěriła. Kak z njej dale­ dźe, wo tym je so Cordula Ratajczakowa z jeje šefom, dźiwadźelnikom Měrkom Brankačkom, rozmołwjała.

Wjele wuspěcha, ale mało čłonow – takle hodźi so nětčiše połoženje skupiny Floppy dolls wopisać, abo?

M. Brankačk: Cyle jednore: Po tym zo je so naš peruski bubnar Diego Carlos Seyfahrt do swojeje domizny wróćił, zo by tam w filmje sobu hrał, a po tym zo stej tež hišće našej spěwarce Anna-Maria Brankačkec a Lisa Čornakowa w maćernym dowolu, naša skupina nětko najprjedy wotpočuje.

Kak dołho wona scyła hižo eksistuje?

Dwurěčnosćsamozrozumliwa

štwórtk, 11. awgusta 2016 spisane wot:

Njedźelu wola wobydlerjo gmejny Halštrowska Hola noweho wjesnjanostu. Wot załoženja komuny 1995 zastawa zastojnstwo Dietmar Koark (CDU). Janek Wowčer je so z jeničkim kandidatom za njedźelne wólby rozmołwjał.

Kak hódnoćiće swoje skutkowanje w minjenej wólbnej dobje?

D. Koark: Dalewuwiće infrastruktury mam za wuspěch. Z dalewuwiwanjom přemysłoweje přestrjenje w Narću a z rozšěrjenjom industrijneje přestrjenje w Blunju/Zabrodźe smy docpěli, zo su so dalše zawody zasydlili. Tak skićachmy nowe­ a přidatne dźěłowe městna. Za pozitiwne mam tež postup we łužiskej jězorinje, předewšěm při Parcowskim a Lejnjanskim jězorje. Tak je so na přikład Lejnjanska­ swětłownja nimo tamnišeje cyrkwje z marku stała. A wabimy hosći ze zajimawym ansamblom mjeztym pjeć płuwacych a wosom modernych, tróšku futuristisce skutkowacych chěžow k nam.

Što su najwažniše nadawki do přichoda?

„1 000 słowowbě naš narok“

srjeda, 10. awgusta 2016 spisane wot:

Juliana Kaulfürstowa je wot lěta 2010 w Slepom projektowa koordinatorka za zwonkašulsku zaběru. Wona ma bjezdwěla wulki podźěl na tym, zo je wušoł prěni słownik Slepjanskich słowow. Jan Kral je so z njej rozmołwjał.

Što je Waš zajim za slepjanšćinu zbudźiło?

J. Kaulfürstowa: Jako přińdźech w lěće 2010 do Slepoho, mi napadny, zo tam wosebje starši ludźo hinašu serbšćinu rěča. Jeje zwuk bě za mnje jara zajimawy, haj skoro muzikaliski. Mi je so rěč lubiła, chcych tuž wjace wo njej wědźeć a snadź spytać sej ju přiswojić.

Sće započała słowa Slepjanskeje narěče zběrać. Kak sće postupowała?

J. Kaulfürstowa: Sym jenož předdźěła přewjedła. Nastork, słowa zběrać, je přišoł w rěčnych kursach towarstwa Njepilic dwór. Samo na sebi njeběchu to rěčne kursy, ale zetkanja čłonow towarstwa, hdźež slepjansce rěčachu abo sej mjez sobu słowa předstajachu. Běch tež štyri, pjeć razow na tajkim zetkanju. Myslička, słowa hromadźić a je wozjewić, bě tehdy hišće daloko zdalena.

Nałožuja slepjanšćinu tež młódši ludźo?

Tróšku wjace prócy nałožić

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

Po wulkich prózdninach započnje tež Budyski wokrjesny sejmik zaso dźěłać. Wo ćežišćach za druhu połojcu lěta je so Axel Arlt rozmołwjał z Matthiasom Grahlom, předsydu frakcije CDU.

Za septemberske posedźenje wokrjesneho sejmika je Serbska rozprawa připowědźena. Kotry wuznam jej přicpěwaće?

M. Grahl: Serbskosć je wosebita hódnota w Budyskim wokrjesu. Wona je mi wažna, nic jenož dwurěčne popisanje taflow. Njebydlu w serbskim sydlenskim rumje, sym pak wćipny na rozprawu. Wuchadźam hižo z toho, zo skedźbni wona hišće raz na tón abo tamny zastatk. Měli serbskosći woprawdźe tež wotpowědować a za nju tróšku wjace prócy nałožić, hač je to snadź minjene lěta było.

Podawaja serbscy radźićeljo swój wosebity wid, hdyž wutwori sej frakcija CDU poziciju w přihotach wobzamknjenjow?

M. Grahl: Kolegojo, kaž staj to na přikład Tomaš Čornak abo Alojs Mikławšk, so we wokomiku, hdyž wo serbske zajimy dźe, prawidłownje słowa jimaja a su słyšeni. Njemóžu rjec, zo njebychu so w dosahacej měrje wobdźělili.

Z kotrymi hłownymi temami budu so wokrjesni radźićeljo nazymu zaběrać?

Za kóždeho něšto w poskitku

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

Turněraj konjaceho sporta w Holešowskej Dubrawce a Hórkach su zamołwići lětsa na september přestorčili. Helena Bětnarjec je so předsydu Njeswačanskich konjacych sportowcow Franka Lehdera mjez druhim za přičinu prašała.­

Něhdy sće w běhu lěta dwaj turněraj zarjadowali, hłowny stajnje w juniju. Lětsa wuhotujeće jenož jedyn w septembrje.

F. Lehder: Smy swójbne towarstwo. Dokelž mamy w našich swójbach tójšto jubilejnych swjedźenjow a druhich swójbnych přičin dla smy so rozsudźili, lětsa jenož jedyn jěchanski a skakanski turněr přewjesć, a to 3. a 4. septembra w Holešowskej Dubrawce.

Što tam na přihladowarjow čaka?

F. Lehder: Stajamy swoje zarjadowanja pod zakładnu temu wólnočasny sport we wšěch jeho třoch fasetach: skakanje, klasiska dresura a jězdźenje ze zapřahami. Jězdźenje přez zadźěwki ze zapřahom poskićimy znowa njedźelu wječor. Pruwowanja w kategorijach E, A, L, M a S změjemy w skakanju kaž tež w dresurje. Ličimy z mnohimi wobdźělnikami. Myslu sej, zo budu wubědźowanja sobotu a njedźelu wot 7 do něhdźe 19 hodź.

Waš turněr je tajki prawy swójbny.

Za čistu Sprjewju kolesowałoj

štwórtk, 04. awgusta 2016 spisane wot:

Zapósłanča Zelenych w Sakskim krajnym sejmje Franziska Schubert wěnowaše zhromadnje z braniborskim kolegu Benjaminom Raschku swoju lětušu lětnju turu čistoće Sprjewje. Tak staj wot jednoho z jeje třoch žórłow w Neugersdorfje hač do Berlina podłu rěki kolesowałoj a sej staw na městnje wobhladałoj. Bianka Šeferowa je so z Franzisku Schubert rozmołwjała.

Kak staj ideju lětnjeje tury zrodźiłoj?

F. Schubert: Na wopyće pola Benjamina Raschki w Lubnjowje sym z nim mnohe zhromadnosće wotkryła. Nimo toho zo bydlu ja při žórle Sprjewje w Neugersdofje a wón w Błótach, zwjazuje nas předewšěm angažement za přirodu a wobswět. Wón zastupuje jón w braniborskim, ja w sakskim sejmje. Wo Sprjewi rěčo­ smój wězo tež jeje zežołtnjenje naspomniłoj – a ideja tajkeje tury bě zrodźena.

Kak čista je woda Sprjewje?

W swojej nowostce „Lizka wjaza kóz­lika“wěnuje so Měrka Mětowa dźěćom w prěnjej čitanskej starobje a młódšim. Cordula Ratajczakowa je so z awtorku rozmołwjała.

Što je Was pohnuło, něšto za najmłódšich čitarjow pisać?

M. Mětowa: Po tym zo sym knize za wjetše dźěći napisała, chcych rady tež hišće něšto młódšim dźěćom w jich maćeršćinje poskićić. Konkurenca na němskich wikach je jara wulka, tohodla běše mi wažne, serbskim dźěćom načasnu a realistisku stawiznu na lochke a trochu žortne wašnje zbližić. Snano dóstanu dźěći tak lóšt, tež dalše serbske knihi čitać. A ma to być nowostka, kotraž roz­šěrja paletu serbskorěčnych dźěćacych temow. Wona hodźi so tele dny derje jako darik šulskim nowačkam. Dźakuju so Ludowemu nakładnistwu Domowina a lektorce We­ro­nice Žurowej, zo je so předewzaće poradźiło.

Wo čo dźe w knize „Lizka wjaza kózlika“?

Mjez sobu serbsce rěča

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:

Wot 5. do 7. awgusta wotměje so w Smjerdźacej, mjeztym 13. raz pospo­chi, wubědźowanje wohnjowych woborow w hašenju. Wo wob­sahu a přihotach je so Alfons Handrik z nawodu wobory Norbertom Róblom rozmołwjał.

Čehodla wěnujeće lětušemu wubědźowanju wosebitu wažnosć?

N. Róbl: Kóždolětnje zwjazujemy wu­bědźowanje­ ze swjedźenjom tež za wo­by­dlerjow wokolnych wsow. Tónkróć ma to zdobom być přihot klětušeho 60lětneho wobstaća našeje wobory.

Jako nawoda maće hłownu zamołwitosć. Kelko kameradow Was podpěruje?

N. Róbl: Spočatk lěta 2014 sym nawod přewzał. Wot toho časa twori něhdźe 40 wobornikow, z nich 24 aktiwnych, kruty, spušćomny cyłk. Prócujemy so přichodnje tež žony do našeje wobory dóstać.

Smjerdźečanscy wobornicy su přewažnje Serbja. Kotru rólu hraje serbskosć we wašich rjadach?

N. Róbl: Samozrozumliwje na najwšelakorišich zarjadowanjach mjez sobu serbujemy. Tola při wukubłanjach, hdyž je trjeba eksaktnu terminologiju wužiwać, staw so to němsce. Na gratowni kaž tež na wohnjowobornym jězdźidle pak mamy serbski napis.

Přećelstwo ze ZSW so derje wuwiwa

štwórtk, 28. julija 2016 spisane wot:

Wo dobre zhromadne dźěło mjez Zwjazkom serbskich wuměłcow (ZSW) a Zjednoćenstwom rusce rěčacych awtorow w Němskej prócuje so předsyda zjednoćenstwa, basnik, pianist a renoměrowany swingowy a tangowy hudźbnik Dmitrij Dragilew. Wón je so 1971 w Rize narodźił a bydli dźensa w Berlinje. Po lońšim wobdźělenju bě Dragilew lětsa znowa na Mjezynarodnym swjedźenju serbskeje poezije. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Bydliće w Berlinje a nawjedujeće tam Zjednoćenstwo rusce rěčacych awtorow w Němskej. Kotre nadawki je sej tele towarstwo stajiło a kotre móžnosće widźiće w zhromadnym dźěle ze ZSW?

Serbja njejsu objekty wustajeńcy

štwórtk, 28. julija 2016 spisane wot:

Wot 1. junija nawjeduje Tobias Hajdan wobłuk turizma w Marketingowej towaršnosći Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO). Bianca Šeferowa je so z nim wo nowych nadawkach a jeho předstawach rozmołwjała.

Kotre znajomosće maće jako nowy nawoda wobłuka marketinga turizma w MGO?

T. Hajdan: Běch w Drježdźanskim Swiss-hotelu zamołwity za marketing a předań, hdźež sym turistiski wobłuk jara derje zeznał. Dokelž so za region horju, sym so pola MGO požadał.

Kotrym nadawkam chceće so wěnować?

T. Hajdan: Zhromadnje z nawodu MGO dźěłamoj na nowym logu. Tež internetna prezenca ma so nuznje změnić. Stara njewotpowěduje tomu, štož turist wočakuje. Analyzujemy tuchwilu přeća turistow. Chcemy docpěć, zo zajimc wšitko z mało klikami docpěje. Dale dźěłamy w MGO na nowym dowolowym magacinje, kotryž měł w nowembrje wuńć. Zešiwk ma dóstać nowy přewidny design. Z nim móžemy potom na wšelakich wikach spočatk přichodneho lěta za region wabić.

Kak chceće jako zamołwity wobłuk turizma dale wuwiwać?

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND