Poł lětstotka přećelstwo haja

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Lětsa je tomu 50 lět, zo wudźeržuje Sokoł­ Ralbicy/Hórki partnerske styki k čěskim sportowcam w Spálenych Poříčí­. Wot jutři­šeho do njedźele budu­ Ralbicy z hosćićelom zetkanja sportoweju jednotkow. Z wjelelětnej sobu­organizatorku tychle mjezsobnych wopytow­ Hanu Krawcowej je so Alfons Handrik rozmołwjał.

Hižo poł lětstotka wudźeržujeće a hajiće partnerske styki k sportowcam w městačku blisko Plzenja. Kak je k tomu dóšło?

H. Krawcowa: W lěće 1965 poby serbska koparska wubranka, wjetšina z nich běchu hrajerjo tehdyšeho mustwa Ral­bicy/Hórki, we wsy Losiná. Po wubědźowanjach na trawniku dóńdźe k rozmołwam, tež ze zamołwitymi za sport a kulturu rady města ze Spálenych Poříčí. Tam tehdy zrodźena myslička, nawjazać partnerske styki, bu zwoprawdźena.

Tak přihotujeće so na hódne jubilejne zarja­dowanje kónc tohole tydźenja?

Prawicarjo chcedźa 27. junija znowa w Budyšinje demonstrować. Zwjazkarstwo „Budyšin wostanje pisany“ chce tomu ze zjawnym zhromadnym spěwanjom znapřećiwić. Cordula Ratajczakowa je so ze sobudźěłaćerku Budyskeho Kamjentneho domu Sophiju Delanec, kotraž w organizatoriskim teamje zarjadowanja sobu skutkuje, rozmołwjała.

Chóry spěwaja přećiwo rasizmej – kak sće ideju zrodźili?

S. Delanec: Smy jako zwjazkarstwo hižo­ časćišo akcije přewjedowali, hdyž su prawicarjo w Budyšinje demonstrowali. Tónraz pak wzdamy so politiskeho zarjadowanja. Naše hesło „Budyšin zhromadnje spěwa“ steji za wotewrjeny Budyšin, za zhromadnosć a za kulturnu mnohotnosć. Mamy tule wjacore kultury, mamy ludźi, kotřiž ze wšelakorych motiwacijow spěwaja – z cyrkwinskim pozadkom, z towarstwow abo tež šulerjow a politisce angažowanych. Jich wšěch chcemy ze zhromadnym spěwanjom zjednoćić.

Kak su chóry namjet přiwzali?

Za sylniši zwisk mjez ludźimi

wutora, 09. junija 2015 spisane wot:

Wolerjo su Budyskeho krajneho radu Michaela Hariga (CDU) w zastojnstwje wobkrućili. Axel Arlt je so z nim na wječoru wólbneho dnja rozmołwjał.

Wolerjo su Was w zastojnstwje wobkru­ćili. Što to začuwaće?

M. Harig: Sym jara dźakowny, zo su mi tajku dowěru wuprajili. Chcu zdobom tym wobydlerjam, kotřiž mje njejsu wo­lili, slubić swoje najlěpše činić, zo bych Budyski wokrjes dale sobu wuhotował. To je zhromadny skutk. Přiwšěm smy na do­brym puću. Změjemy přichodne lěta­ cyle hinaše problemy hač minjene štwórć lětstotka.

Što je Wam při tym najwjetše wužadanje?

M. Harig: To, štož smy sej wutworili, mamy nětko ze žiwjenjom a žiwjenskim zmysłom pjelnić. Tohodla stajamy zhromadnosć mjez generacijemi do srjedźišća. Trjebamy sylniši zwisk mjez ludźimi, zo bychmy zaso hinaše sebjewědomje dóstali. Mam Pegidu za znamjo toho, zo su­ so nutřkowne zwiski towaršnosće zhubili. Je derje Saksku wonkownje za­znawać. Nutřkownje pak mamy něšto nachwatać, zo bychu ludźo w tymle regionje zaso wědomišo žiwi byli.

Płaći to tež za nastawacy zarjad za wukrajnikow?

Angažement profesionalizować

štwórtk, 04. junija 2015 spisane wot:

Nowe towar­stwo „Willkommen in Bautzen“ su zawčerawšim w Budyšinje załožili. Cordula Ratajczakowa je so z jeho předsydu Svenom Scheidemantelom rozmołwjała.

Towarstwo je so wutworiło ze zwjazkarstwa Budyšin wostanje pisany. Čehodla je no­wa forma trěbna?

S. Scheidemantel: Trjebamy ju nuznje hladajo na to, zo njejsmy dotal juristisce kmani spěchowanske srědki přijimać. Loni nazymu dóstachmy Sakske spěchowanske myto za demokratiju. Zo bychmy pjenjezy na konće składować móhli, trjebamy juristisku wosobu, kotraž smě konto wotewrěć. Po třoch lětach aktiwneho skutkowanja w zwjazkarstwje mamy so tež profesionalizować.

Što je konkretny zaměr towarstwa „Witajće do Budyšina“?

Zajimawe dnyw Pólskej

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow je jara aktiwne towarstwo. Njedawno su w Pólskej po puću byli. Wo tym je so Jan Kral z předsydku zwjazka Moniku Cyžowej rozmołwjał.

Što bě zaměr ekskursije do Pólskeje?

M. Cyžowa: Ekskursija bě planowany dźěl našeje lětneje dźěławosće. Smy w Świebodzicach wopytali zawod Termet, kotryž zhotowja termy za płun a wodu k tepjenju. Tam zeznachmy nowu formu integrowanja přistajenych do zawodnych zakładow a rozsudow. Zawod je akcijowe towarstwo a přistajeni su akcionarojo a maja tak bjezposrědnje wliw na wuwiće zawoda, kotryž swoje wu­dźěłki do 28 krajow eksportuje.

Kak sće runje na tutón zawod přišli?

M. Cyžowa: Čłon našeho zwjazka Tomaš Rječka je hižo 20 lět w Pólskej předewzaćelsce aktiwny. Ma tež k zawodej Termet dobry kontakt a tuž je nas tam sposrědkował. Wodźenje po zawodźe zmóžni našim čłonam dohlad do předewzaćelskeho a technologiskeho dźěła w pólskim metalotwarskim zawodźe z mjezynarodnym wusměrjenjom.

Kak dołho sće w Pólskej byli a što sće wosebite dožiwili?

3. meje bu w Budyskim Serbskim mu­zeju wotewrjena wustajeńca słowjenskeho wuměłca-fotografa Karla Vouka pod hesłom „Satkula – Abo (s)two-r(jen)a krajina“. Alfons Wićaz je so z nawodnicu muzeja Christinu Boguszowej wo přehladce rozmołwjał.

Kak je wustajeńca zaběžała a sće z dotalnym wopytom spokojom?

Ch. Boguszowa: Na kóždy pad smy z dotalnym wopytom spokojom, wšako je přehladka tež do našeje stajneje wustajeńcy zapřijata, do kotrejež přeco wopytowarjo přińdu. Tuž sej woni tule wosebitu wustajeńcu sobu wobhladaja.

Što je wosebitosć přehladki a pozbudźuje wona k rozmyslowanju?

Słowjensko- serbska wuměna

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Dźiwadłowa skupina korutanskeho Słowjenskeho kulturneho towarstwa Šentjanž/Swjaty Jan budźe kónc tydźenja z hosćom we Łužicy a předstaji pjatk w Chróšćanskim Hórnikowym domje kruch „Vaje iz sedenja/Zwučowanja sedźenja“. Chróšćanska dźiwa­dłowa skupina jich podpěruje, z kotrejež předsyd­ku Garbrielu Lebzynej je so Cordu­la Ratajczakowa rozmołwjała.

Kak je kontakt nastał?

G. Lebzyna: Toni Bruk poby loni w Korutanskej a bě zwisk posrědkował. Sku­pina měješe zajim, Łužicu wopytać, a tuž sym so pola našich čłonow w decembru wobhoniła, hač nochcyli słowjenskich lajskich dźiwadźelnikow tule na městnje podpěrować. A naši njeběchu wotchileni. Zo by so wuprawa tež wudaniła, su sej dołhi kónc tydźenja wokoło Božeho spěća wupytali. Toni Bruk je za nich program zestajał. Woni přenocuja w Smochćicach a wopytaja Drježdźany, Zhorjelc a Budyšin kaž tež nimo Chrósćic hišće Pančicy-Kukow a Róžant.

Štó skupina Teater Šentjanž je a što woni pjatk předstaja?

Serbske temy w srjedźišću

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

13. a 14. meje wotměje so we Waršawje mjezynarodna konferenca na temu „Slědźenje wo mjeńšinach“. Milenka Rječcyna je so z organizatorku dr. Nicole Dołowy-Rybińskej rozmołwjała.

Z kotreje přičiny wěnujeće so na kongresu hłownje Łužiskim Serbam?

Dr. N. Dołowy-Rybińska: Tale mjeztym třeća tajka konferenca po lětomaj 2007 a 2011 zaběra so wosebje ze sorabistiku. Na Waršawskej uniwersiće mamy tójšto zajimcow za slědźenja wo Serbach, ale tež wo Kašubach jako słowjanskej mjeńšinje. Tónkróć chcemy sorabistiku w europskej perspektiwje rozjimać.

Na konferency wobdźěla so ze stron Serbow předewšěm zastupjerjo wědomostnych institucijow. Čehodla njebudu tež tajcy z wobłuka kultury a dalši pódla?

Dr. N. Dołowy-Rybińska: Schadźowanje je wusměrjene na wědomostnikow z wobłuka mjeńšinoweho a rěčneho slědźenja. Ministerstwo za wědomosć a kubłanje zeńdźenje spěchuje, podpěrujo předewšěm wědomostne institucije.

Změja zajimcy, kotřiž so we Waršawje njewob­dźěla, składnosć, wo wuslědkach zhonić?

Chórowy koncert w Choćebuzu

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Pod hesłom „300 lět chórowe hibanje“ wotměje so srjedu w Choćebuskim wuměł­stwowym muzeju Dieselowa milinar­nja wosebity serbski chórowy koncert­. Alfons Wićaz je so z hłownej organizatorku a předsydku chóra Łužyca Milenu Stockowej rozmołwjał.

Štó je koncert nastorčił a štó jón wuhotuje?

M. Stockowa: Hižo loni je so Zwjazk serbskich wuměłcow składnostnje 50lětneho wobstaća chóra Budyšin, kotrehož wuměłski nawoda je Michał Janca, pola nas naprašował, hač njeby móžno było w Delnjej Łužicy zhromadnje z chórom Łužyca, kotryž nawjeduje Lubina Žurowa, wosebity koncert wuhotować. Termi­nowych přičin dla smy składnosć hakle za 29. apryl namakali.

Přihotuje so kóždy chór sam na wustup abo maće za njón zhromadny koncept?

M. Stockowa: Spočatnje smy na zhromadne spěwanje wšelakich pěsnjow mysli­li, štož pak njebě organizatoriskich přičin dla móžne. Njemóžachmy na proby do Budyšina a wottam njemóžachu k nam jězdźić. Tuž předstajitej chóraj pro­gram we wotměnje. Zhromadnje zanjesemy medley spěwow „Marianka“, „Stup dale“ a „Zagraj“ kaž tež „Běži woda“.

Rozmach za přichod wužiwać

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

We Wojerecach wotměja so wot 19. apry­la do 10. meje hudźbne dny, a to 50. raz. Cordula Ratajczakowa je so z Carmen Hoffmann rozmołwjała, kotraž so hižo 16 lět wo program zarjadowanja stara.

Što je wosebite na jubilejnych 50. hudźbnych dnjach we Wojerecach?

C. Hoffmann: Lětsa budźe tróšku hinak hač hewak. Nochcemy přećežku hudźbu poskićeć, ale jubilej z lóštnym programom woswjećić. K tomu słuša tež literarno-hudźbny wječor 29. apryla „Sagen­haftes aus der Lausitz“, hdźež dźiwadźelnica Ines Hommann powěsće a Christine Hesse na klawěrje a Annette Thiem na wiolinje hudźbu Korle Awgusta Kocora a Bjarnata Krawca přednjesu.

Nazhonjenja ze serbskim poskitkom w minjenych lětach njejsu najlěpše.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND