Z wudaća: srjeda, 12 julija 2017
srjeda, 12 julija 2017 14:00

Ukraina za Clinton „dźěłała“?

Washington (ČŽ/K). Ukraina je so swój čas měšała do wólbneho boja k wuzwolenju prezidenta USA a je demokratam pomhała, namakać kompromitowacy material přećiwo Donaldej Trumpej. Tole piše nowina New York Times, powołaca so na rěčnicu Běłeho domu Saruh Sanders. Wšitke tajke aktiwity su po jeje słowach dokumentowane, mjez druhim kontakty wulkopósłanca Ukrainy z demokratami. Ukrainske wulkopósłanstwo w USA twjerdźenja wotpokazuje.

Žurnalisća protestuja

Berlin (dpa/SN). Politikarjo, organizacije a žurnalisća su přećiwo sćazanju akreditowanja wjacorych žurnalistow na wjerškowym zetkanju G 20 protestowali. Rěčnik organizacije Reporterojo bjez mjezow mjenuje to „njeznjesliwe stigma­tizowanje“. Cyłkownje 32 žurnalistam běchu minjeny tydźeń „wěstotnych wobmyslenjow dla“ hižo spožčenu akreditaciju zaso sćazali. Mjeztym jewja so tukanja, zo su wukrajne tajne słužby, na přikład turkowske, do akcije splećene. Rěčnik­ knježerstwa Steffen Seibert tole dotal prěje.

Zetkanje zakitował

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 julija 2017 14:00

Porjeńšeja gmejnu

Njebjelčicy (bl/SN). Mjeztym šesty raz wotměwa so tuchwilu mjezynarodny tydźeń młodźinskich dźěłarničkow w Njebjelčicach. Wot njedźele ma tamniša gmejna tuž někotrych wobydlerjow wjac. Z Čěskeje přebywaja tu z wučerku dwě holcy a třo hólcy w starobje 14 do 18 lět. Z partnerskeje gmejny Hlučín witaja młodostnych kóžde lěto znowa w Njebjelčanskej Heldec hospodźe. Wočako­wali su tež dalšich přećelow z partnerskeju gmejnow Namysłów w Pólskej a Ladánybene w Madźarskej. Z organizatoriskich přičin pak dyrbjachu woni krótkodobnje wotprajić.

Nimo wukrajnych wobdźělnikow wuhladaš na dźěłarničkach wjace hač 15 młodostnych – mjez nimi tójšto serbskich – z Njebjelčic a wokolnych wsow, z Budyšina a Biskopic. Zhromadnje woni tam nětko něšto trajneho tworja.

wozjewjene w: Kultura
Durinska ministerka za ratarstwo Birgit Keller (Lěwica) je dźensa statnu sušernju symjenja­ w durinskim Fischbachu wopytała, zo by so tam wo dźěle wobhoniła. Durinski­ statny lěsniski zawod sadźa kóžde lěto milion štomow w lěsach kraja. Symjo­ za nowe rostliny w Fischbachu přihotuja a składuja. Něhdźe połsta wšelakich družin štomow a rostlin tam maja. Foto: dpa/Martin Schutt

wozjewjene w: Politika

6. Krabatowe swjedźenske hry w Čornym Chołmcu

Mjeztym šesta a poslednja stawizna wo Krabaće, na kotruž kóžde lěto tysacy přećelow Čornochołmčanskich Krabatowych swjedźenskich hrow z napjatosću čakaja, bě tež lětsa wjac hač požadana. 9 000 ludźi je sej cyłkownje 15 předstajenjow wobhladało. Přirodna kulisa Krabatoweho młyna dźě skići wulkotny wobłuk z awtentiskim hrajnišćom.

wozjewjene w: Kultura
Berlin (dpa/K/SN). Wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) wumjetuje uniji w dotal njeznatej měrje zełharnosć w diskusiji wo krawalach składnostnje wjerška G 20 a nadawa kanclerce Angeli Merkel­ (CDU) ćežke poroki. We wšelkich nowinach­ wicekancler zwuraznja, zo su ataki­ ze stron CDU/CSU na měšćanostu Hamburga Olafa Scholza (SPD) absolutnje njepřiměrjene. „Štóž chce jeho wotstup – hižo tele žadanje je dospołnje přehnate –, dyrbi sej tež wotstup Angele Merkel žadać. Wona je za to zamołwita, zo bu Hamburg za wjeršk wuzwoleny.“ Kanclerka bě dźě sej z toho lubiła, zo jeje ródne město z atraktiwnymi wobrazami na nahladnosći přibudźe.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 julija 2017 14:00

Wo boju přećiwo złóstnistwu

Berlin (dpa/K/SN). Dźesać lět po mordowacym zachadźenju mafije w Duisburgu zaběraja so dźens w stolicy politikarjo, žurnalisća, wědomostnicy a angažowani ludźo z bojom přećiwo złóstniskim cwólbam w Němskej. Přitomny je tohorunja italski nutřkowny minister Marco Minniti. Je to prěnja konferenca tohole razu, rjekny Sandro Mattioli ze zarjadowaceho towarstwa „Mafija? Ně, dźakuju so!“. Po Duisburgskim podawku, při kotrymž buchu­ před jednej z tamnišich picerijow zwady­ dla mjez dwěmaj swójbomaj šěsć ludźi zezatřělene, njenałožuja wulke organizacije kaž ’Ndrangheta hižo strate­giju krejpřeliwanja, zo njebychu w zjawnosći napadnyli. Mafiozne clany su pak w Němskej dale prezentne.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 julija 2017 14:00

Italskej pomhać

Waršawa (dpa/SN). Zastupnicy čłonskich statow Europskeje unije schadźowachu so wčera na zarjadowanju agentury za škit mjezow Frontex we Waršawje. Tam su wuradźowali, hač njemóhli łódźe z wuchowanymi ćěkancami z Italskeje do druhich přistawow EU dale pósłać. Zeńdźenje wotmě so na žadanje knježerstwa w Romje. Wone sej žada, zo měła so wu­chowanska misija EU „Triton“, kotruž Frontex koordinuje, na druhe kraje rozšěrić. Dotal sćelu we wobłuku Triton wšitke łódźe z ćěkancami do italskich přistawow.

Kaž Frontex po wuradźowanju zdźěli, chcedźa dźěłowu skupinu załožić, kotraž trěbne změny pruwuje a nowy plan za wuchowansku misiju zdźěła. Přezjedni sej běchu, zo měli Italsku bóle podpěrać. Móžnym změnam dyrbjeli nimo Frontex a Italskeje wšitke potrjechene kraje přihłosować. Zwjazkowe knježerstwo žadanje­ Italskeje dotal skeptisce wob­hladuje, dokelž móhło to dalšich migrantow pohnuć so na strašnu jězbu po Srjedźnym morju nastajić.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 julija 2017 14:00

Konflikty na Balkanje přewinyć

Towaršnosć za wohrožene ludy prosy němsku kanclerku wo pomoc

Triest (dpa/SN/MkWj). Z wušim hospodarskim zhromadnym dźěłom chcedźa politisce zamołwići tradicionalne konflikty mjez šěsć krajemi zapadneho Balkana­ poněčim přewinyć. To je zaměr konferency wodźacych zastupnikow Serbiskeje,­ Albanskeje, Bosniskeje, Ma­kedonskeje, Montegra a Kosowa, kotruž su dźensa w sewjeroitalskim Triesće přewjedli. Wobdźěliła je so na njej tež zwjazkowa­ kanclerka Angela Merkel (CDU), kotraž­ bě tule kóždolětnu konferencu před třomi lětami do žiwjenja zwołała. Konkretnje dźe wo twar awtodróhow a płunowodow mjez krajemi kaž tež wo jednotne cłowne postajenja.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 julija 2017 14:00

Wjace šulerjow

Berlin (dpa/SN). W Němskej póńdźe hač do lěta 2030 wjele wjace dźěći do šule, hač bě dotal myslene. To je wuslědk přepytowanja Bertelsmannoweje załožby, kotryž su dźensa w Berlinje předstajili. Po nim ličba šulerjow wot wosom milionow w lěće 2015 wo wosom procentow na nimale 8,6 milionow rozrosće. Dotal běchu z toho wuchadźeli, zo ličba šulerjow hač do lěta 2025 na 7,2 milionaj woteběra.­ Hłowna přičina rozrosta su na porody sylne lětniki kaž tež přichadźacy ćěkancy. Jeničce mjez nimi je 300 000 nowych šulerjow.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 12 julija 2017 14:00

Transporty bóle kontrolować

Drježdźany (dpa/SN). Zeleni sej žadaja, transporty skotu w Sakskej časćišo kontrolować. Dotalne kontrole pokazuja, kak trěbne tajke naprawy su, rjekny frakciski šef Zelenych w krajnym semje Volkmar Zschocke nowinarjam. Přepruwowanja pak měli so personelnje lěpje zawěsćić a na wšu Saksku rozšěrić.

Po informacijach ministerstwa za škit přetrjebarjow běchu wot julija 2016 do meje 2017 cyłkownje­ 16 wotpowědnych kontrolow w nadróžnym wobchadźe přewjedli. Při tym zwěsćichu wjacore ranjenja weterinarnych předpisow. Zschocke w tym zwisku­ kritizuje, zo so wot ministerki Barbary Klepsch (CDU) loni při­powědźene zesylnjene kontrole nimale jenož na awtodróhu A 4 we wobłuku Kamjeničanskeje­ policajskeje direkcije wobmjezuja. „Wot systematiskich kontrolow po wšej Sakskej je tale praksa hišće chětro zdalena. Trjebamy nuznje personalne zesylnjenje hamtskich weterinarow a wobchadneje policije“, Zschocke rozłoži. Kontrolerojo pak njetrjebachu žane transporty přetorhnyć.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND