Z wudaća: štwórtk, 13 julija 2017
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Mordar Njemcowa zasudźeny

Moskwa (dpa/SN). Mordar ruskeho opoziciskeho politikarja Borisa Njemcowa dyrbi 20 lět do chłostanskeho lěhwa. To je sudnistwo w Moskwje dźensa roz­sudźiło. Štyrjoch komplicow zasudźichu k jastwu mjez jědnaće a 19 lětami, kaž powěsćernja Tass rozprawja. Nimo toho ma kóždy skućićel pokutu 1 500 eurow płaćić. Statne rěčnistwo bě sej za třělca jastwo na čas žiwjenja žadało. Njemcowa běchu 2015 blisko Krjemla zatřělili.

Trump w Francoskej

Paris (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je na wopyt do francoskeje stolicy Parisa dolećał. Jeho mašina přizemi dźensa rano na lětanišću Orly. Bjezposrědnje po tym poda so prezident ze swojej žonu Melaniju do wulkopósłanstwa USA, hdźež chcyše so ze zastupnikami wójska zetkać. Prezident Emmauel Macron witaše Trumpa­ popołdnju z wojerskej ceremiju. Wjeršk wopyta budźe jutře tradicionalna wojerska parada składnostnje francoskeho narodneho swjatka, na kotrymž je ameriski pre­zident USA čestny hósć.

Daimler do afery splećeny

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Oldtimery su jeho wulki konik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkež­kuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Zapósłane (13.07.17)

Benedikt Dyrlich z Budyšina poprawja rozprawu „Pytaja hižo nowe formy“, wozjewjenu 10. julija w SN:

Serbske Nowiny pisachu, zo sym z Mětom Benadu „na januarskej hłownej zhromadźiznje“ nadawk přewzał, swjedźeń poezije přihotować. To njetrjechi, mandat za nadawk mam wot „hłowneje“ ZSW z nowembra 2016. Z nim bě kaž w zašłosći zwjazane, wutworić přihotowanski wuběrk. Tón je wot januara do junija z partnerami a załožbu wothłosowany koncept zdźěłał, čestnohamtsce.

wozjewjene w: Zapósłane
Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je dźensa ze swojej mandźelskej Elke Büdenbender němskich wojakow w Afgha­nistanje wopytał. Na wojerskim zepěranišću Masar-i-Sharif dźakowaše so jim za słužbu. Zdobom žadaše sej wot afghaniskeho knježerstwa wjace swójskeje prócy, polěpšić wěstotne połoženje. W Afghanistanje je tuchwilu tysac němskich wojakow. W běhu dnja chcyše so Steinmeier z wodźacymi politikarjemi kraja zetkać. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Na festiwalu so tež rozestajeli

We wobłuku XII. mjezynarodneho folklorneho festiwala we Łužicy wotmě so sobotu, 24. junija, kolokwij „Integracija mjeńšin w polu napjatosćow wuchowanja kulturneje identity“ w Chróšćanskej „Jednoće“. Přeprošeni běchu zastupjerjo na festiwalu wustupowacych skupin kaž tež kulturni wědomostnicy, studenća a žurnalisća.

wozjewjene w: Diskusija
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Bjez ćišća za Domowinu wabić

Wočakowanja na noweho župana rozjimowali

Choćebuz (SN/JaW). Delnjoserbja su hordźi na to, zo maja we wjednistwje Domowiny z Wylemom Janhoeferom angažowaneho serbskeho młodostneho, kiž jich zajimy zastupuje. Zdobom maja staw, zo je Janhoefer městopředsyda Domowiny a zdobom župan župy Delnja Łužica, za wuběrnu šansu, serbskosć w Delnjej Łužicy sylnišo šěrić a budźić zajim za skutkowanje w třěšnym zwjazku, předewšěm mjez młodostnymi. To je facit wčerawšeho 66. serbskeho blida w Choćebuzu, kotrež steješe pod hesłom „Młode wjednistwo Domowiny! Što wočakuja čłonojo, towarstwa a zjawnosć wot noweho žu­pana?“.

Něhdźe 20 ludźi bě na zarjadowanje Choćebuskeho Serbskeho muzeja přišło, zo bychu jurista Janhoefera, kiž tuchwi­lu swój referendariat jako prawiznik w Drježdźanach wukonja, bliže zeznali, wo jeho zaměrach w Domowinskim dźěle zhonili a z nim diskutowali.

wozjewjene w: Towarstwa
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Gabriel zetka soz Lawrowom

Berlin (dpa/K/SN). Němski minister za wonkowne naležnosće Sigmar Gabriel (SPD) je so dźensa w Berlinje znowa ze swojim ruskim kolegu Sergejom Lawrowom zetkał. Mjez druhim pojednaštaj wonaj palace konflikty w Syriskej a na Ukrainje, ale tež problemy němsko-ruskich poćahow. Šefdiplomat Ruskeje bě do němskeje stolicy přijěł, zo by so wobdźělił na zakónčacym zarjadowanju lěta młodźinskeje wuměny mjez krajomaj, kotrež wotměchu so na wulkej swjedźenskej žurli wonkowneho ministerstwa. Nawječor wuprajištaj so wobaj ministraj na nowinarskej konferency.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Kabinetaj zhromadnje

Paris (dpa/K/SN). W Parisu schadźujetej so dźensa ministerskej radźe Francoskeje a Němskeje. Nimo kanclerki Angele Merkel­ (CDU) wobdźělataj so na tym mjez dalšimi ministerka za zakitowanje Ursula von der Leyen a financny mi­nister Wolfgang Schäuble (wobaj CDU). Na zeńdźenju dźe wo wušu wojersku kooperaciju mjez krajomaj kaž scyła w Europskej uniji, wo hospodarske prašenja a naležnosće kubłanja. Woběmaj knježerstwomaj zaleži na tym, zesylnić němsko-francoske poćahi a EU dale wuwić. Francoski prezident Emmanuel Macron ma za to, zo hospodarska sylnosć Němskeje zwisuje „zdźěla z njeporjadkom w europasmje a ze słabosću druhich ludowych hospodarstwow“.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

EU a Ukraina wuradźujetej

Kijew (dpa/K/SN). W Kijewje wuradźujetej Europska unija a Ukraina wo wušim zhromadnym dźěle. Jednanja wjedu ukrainski prezident Petro Porošenko, prezident Rady EU Donald Tusk a prezident komisije EU Jean-Claude Juncker. EU a Ukraina wobzamknyštej njedawno dwě přibliženskej naprawje – zrěčenje wo hospodarskim zhromadnym dźěle a bjezwizumowosć za Ukrainjanow w krajach EU. Brüssel reformy na Ukrainje podpěruje, kritizuje pak, zo to přepomałku dźe. Dalša tema jednanjow je konfliktne połoženje na wuchodźe Urkrainy. Wutoru­ bě wšitkich 28 statow EU asociěrowanske dojednanje EU-Ukraina ratifikowało, z čimž wone wot 1. septembra płaći. Liberalna letiska nowina Diena pohódnoća­ Kijewski podawk takle: „Wjeršk EU-Ukraina symbolizuje kónc mjezykročele po puću integracije kraja do Europy, započacym so z powalenjom proruskeho prezidenta Wiktora Janu­kowiča w februaru 2014.“

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 13 julija 2017 14:00

Přičiny dale njeznate

Sćazanja akreditowanja žurnalistow w Hamburgu wostanje wažna tema

Berlin (dpa/SN). Justicny minister Heiko Maas (SPD) dale na tym wobstawa, zo so afera wo sćazanju hižo přizwolenych akreditowanjow za žurnalistow na wjeršku G 20 w Hamburgu wobšěrnje wuswětli. „Swoboda nowinarstwa je wulki pokład. Tohodla dyrbjeli wumjetowanja dokładnje wujasnić.“

Cyłkownje 32 žurnalistam, kotřiž běchu za rozprawnistwo w Hamburgu přizjewjeni a akreditowani, běchu dźěłowu dowolnosć zaso sćazali. Dokelž mějachu někotři z nich do toho swojeho rozprawnistwa dla wušparanja z turkowskim knježerstwom, medije a opozicija spekulowachu, zo móhli turkowske zajimy za tym­ tčeć. Rěčnik zwjazkoweje kanc­lerki Angele Merkel (CDU) Steffen Seibert je to wotpokazał.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND