Z wudaća: póndźela, 04 decembera 2017
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Söder ma naslědować

Mnichow (dpa/SN). Hódanje je nimo: Bayerski financny minister Markus Söder ma Horsta Seehofera w zastojnstwje ministerskeho prezidenta naslědować. Frakcija CSU w Bayerskim krajnym sejmje je 50lětneho dźensa w Mnichowje jednohłósnje za najbóle požadaneho naslědnika wuzwoliła, kaž zhoni powěsćernja dpa z kruha wobdźělnikow. Seehofer chcyše so dźensa připołdnju nastupajo swoje naslědnistwo zjawnje wuprajić.

Z Meuthenom a Gaulandom

Hannover (dpa/SN). AfD je europskeho zapósłanca Jörga Meuthena a předsydu frakcije w zwjazkowym sejmje Alexandera Gaulanda za swojeju předsydow wu­zwoliła. Na swojim zjězdźe kónc tydźenja w Hannoverje je so strona z tym dalši čwak doprawa sunyła. Předsydaj škitataj eksponenta prawicarskeho křidła Björna Höcku z Durinskeje. Jako čłonka předsydstwa wobkrućena Beatrix von Storch mjenowaše kanclerku Angelu Merkel (CDU) „najwjetšu łamarku prawa němskich powójnskich stawiznow“.

Přećiwo wulkej koaliciji

wozjewjene w: Politika
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Sokoljo derby snadnje dobyli

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Radwor 2:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, Zynda, Šewc, J. Bjeńš, Janca (57. D. Gloxyn), Šołta, S. Bjeńš, Matka (82. Młynk), Kurjat (69. B. Bjeńš), Domaška

Zestawa hosći: Kral – Henke, Šěrak, Zähr (67. Hančik), Wjenka, Nuk, Zimmermann, Winar, Bejmak (77. Omran), Schulze, M. Kurjat

Tribuna w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa bě po dołhim času zaso raz derje pjelnjena, wšako přichwata do Ralbic postupnik z Radworja k serbskemu der­byjej. Wšitcy hrajerjo so mjez sobu dosć derje znaja, a tohodla knježeše na hrajnišću stajnje napjata, ale fairna nalada. Jenož sudnik Clemens Mey měješe swoju lubu nuzu, prawu nitku namakać – mustwje běstej z wukonom sudnika njespokojom.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Nowe wjelče postajenje w Braniborskej

Podstupim (dpa/SN). Kak z wjelkami wobchadźeć? Braniborske ministerstwo za wjesne wuwiće, wobswět a ratarstwo je tele dny we wobswětowym wuběrku krajneho sejma nowe postajenje nastupajo tak mjenowane problemowe wjelki předstajiło. Tež w Braniborskej boja so ratarjo wo swój skót na pastwje, naje­bać to su wjelki kruće škitane. Zadobywa-li pak so wjelk přichodnje wospjet na škitanu pastwu, abo su-li samo ludźo wohroženi, móhli jeho zatřělić.

W Braniborskej měli přichodnje hońtwjerscy wotnajerjo w najhóršim padźe na problemowe wjelki třěleć směć. Wjelče postajenje rjaduje, zo w ekstremnym padźe najprjedy městny hońtwjer tónle nadawk dóstanje, rjekny braniborski wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) we wuběrku. Hdyž njeje zaručene, zo je wón docpějomny, kmany abo zwólniwy, měł krajny zarjad za wobswětoškit wosobu/wosoby za třělenje we wuwzaćnym padźe postajić.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Ikona jednoći swědkow wěry

Drježdźany (B/SN). Jeho něhdyši sobudźěłaćerjo z biskopskeho oficialata w delnjosakskim měsće Vechta su na njedawnym wopyće Drježdźan biskopej Heinrichej Timmereversej wotchadny dar sobu přinjesli. Sotra benediktinkow Antje Eichhorn z klóštra Burg Dinklage je ikonu w tamnišej dźěłarni po ortodoksnej tradiciji w ručnym dźěle zhotowiła. Pod napisom „Što móže nas dźělić wot lubosće Chrystusa?“ předstajenaj staj swědkaj wěry z časa nacionalsocializma, zbóžnoprajeny Alojs Andricki (1914 – 1943) pó­dla Münsterskeho kardinala von Galena (1878 –1946).

Cyrkej Našeje knjenje wopytał

Drježdźany (B/SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier wobdźěli so na swojim nastupnym wopyće Sakskeje na nyšporje w Drježdźanskej cyrkwi Našeje knjenje. Ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing swjećeše ekumenisku Božu słužbu hromadźe z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopom Heinrichom Timmereversom a z fararku cyrkwje Našeje knjenje Angeliku Behnke. Z mandźelskej Elku Büdenbender zapisa Steinmeier do hóstneje knihi: „Přejemy sej měr mjez ludami a měr w nutřkownym.“

wozjewjene w: Cyrkej a swět
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Zbrašenych na dźěle bóle wobdźěleć

Drježdźany (SN). Sakska socialna ministerka Barbara Klepsch (CDU) je sej składnostnje wčerawšeho Mjezynarodneho dnja ludźi ze zbrašenjemi wjetše zjawne wědomje za to žadała, jich bóle na dźěłowym žiwjenju wobdźěleć. „Woni su motiwowani a wukonići fachowcy, předewzaća měli tónle potencial bóle wužiwać“, rjekny wona wčera w Drježdźanach. Ludźo ze zbrašenjemi přeco hišće w samsnej měrje wot rozmacha na powšitkownych dźěłowych wikach njeparticipuja.

Tak je so ličba ćežkozbrašenych přistajenych wot 2005 hač do 2015 drje wo 45 procentow na nimale 42 200 zwyšiła, runje tak podwoji so jich podźěl na wšěch bjezdźěłnych na 6,2 procentaj, kaž sakske socialne ministerstwo zdźěli. „To pokaza trěbnu potrjebu jednać.“ Sakska spěchuje dźěłodawarjow, kotřiž tajke wosoby wukubłuja abo nowopřistajeja, we wobłuku krajneho programa přidatnje k prawi­dłownym wukonam a narěči firmownikow, so přistajenju tajkich wotewrjeć.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Wuchod trjeba pjenjezy EU

Wo přichodźe ratarstwa su ratarscy ministrojo­ wuchodoněmskich krajow rozmyslowali a za zhromadnu agrarnu politiku EU po lěće 2020 dźesać tezow zestajeli. Jich adresataj staj přisłušnaj čłonaj Europskeje komisije, budgetny komisar Günther Oettinger a agrarny komisar Phil Hogan. Podamy tule někotre­ wobsahowe ćežišća.

Wudawki za europsku agrarnu politiku wučinjeja něhdźe 40 procentow budgeta Europskeje unije. Brexita a dalšich nadawkow EU dla boja so ministrojo wobmjezowanja ratarskeho budgeta. Toho­dla sej pominaja, financy za ratarstwo a wjesny rum dale zaměrnje zasadźić a sprawnje rozdźělić. „Přichodna zhromadna agrarna politika dyrbi tak wuhotowana być, zo jeje europsku nadhódnotu jasnje spóznawaš a zo ju towaršnosć jako­ wažny spěchowanski instrument zaznawa, kotryž tež zwonka ratarstwa skutkuje“, pišu ministrojo.

Domjace ratarstwo njeje narunajomne, wšako zaruča wone zastaranje z kwalitatiwnje wysokohódnymi cyrobiznami. To tyje sobu škitej klimy, wobwliwuje žiwjenje na wsy a skići powołanske šansy.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Postajenje za přechod

Braniborska je kraj z najwjace wjelkami w Němskej. Zo je knježerstwo w Podstupimje naćisk noweho wjelčeho postajenja do diskusije dało, swědči wo prócowanju, trajny konflikt mjez plahowarjemi pastwineho skotu a krutymi předpisami družinoškita po prawje Europskeje unije změrować chcyć. Hač so to pak poradźi, njehodźi so tuchwilu jasnje rjec. Přerozdźělne su reakcije z kruhow ratarskeju zwjazkow kraja. Přisłušne ministerstwo chce zarjadnistwam z wjelčim postajenjom wěsćiši grat dać a pomjenuje krajnu runinu za rozsudźacu. To ma přechod rjadować, doniž za cyły Zwjazk definicija za „w zadźerženju nadpadowaceho wjelka“ njepředleži a jednotny zwjazkowy wjelči management njepłaći. Za to pak je tež konstruktiwne sobudźěło škitarjow wjelka trěbne, kotrež znajmjeńša w braniborskich zarjadach paruja, kotrychž slědźenske wuslědki pak nuznje trjebaja. Axel Arlt

wozjewjene w: Politika
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Sym podpisała, dokelž ...

... je mi wažne, zo so mjeńšinowe prawa w Europskej uniji zesylnja. Su-li tež wuměnjenja mjeńšin we wšelakich krajach jara rozdźělne, mamy zasadnje samsne zaměry a wužadanja. Rěčnu a kulturnu mnohotnosć w Europje zesylnić a skrućić je zaměr, wo kotryž dyrbimy zhromadnje wojować. Zo je zhromadne wustupowanje mjeńšin zmysłapołne a wuspěšne, pokazuje mjez druhim zhromadne dźěło mjeńšin na zwjazkowej runinje w Němskej! Iniciatiwa FUEN měła tuž tomu dopomhać, zo so spěchowanske programy EU mjeńšinowym rěčam přiměrja. Tuchwilne programy na polu kubłanja, medijow, kultury a młodźiny měli wuměnjenja małych ludow wobkedźbować, jim wobdźělenje a spěchowanje z europskich programow jednorišo spřistupnić.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Wotežki młodym přepodać

Maja so dale z prašenjemi młodostnych rozestajeć a jich podpěrać

Jaseńca (MDź/SN). Kubłanska referentka Domowiny Rejzka Krügerjowa je přewšo spokojom z wuwićom na serbskim młodźinskim polu. To wuzběhny wona minjeny pjatk na mjeztym hižo třećim młodźinskim forumje, na kotryž bě wona młodostnych do Jasčanskeje „Bjesady“ prosyła. Dohromady dwaceći młodostnych bě přichwatało, hłownje čłonojo nowowutworjeneje młodźinskeje přirady, kotraž bě z dotalneju forumow we Worklecach a Wotrowje wurostła.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 04 decembera 2017 13:00

Prěni raz přećiwo sebi nastupili

Wuběrnu kopańcu dožiwichu wčera mnoholičbnje přichwatani přiwisnicy łužiskeje kopańcy w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa. Prěni raz scyła w stawiznach stejachu sej we wokrjesnej wyšej lize koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki a ST Radwor napřećo a přeswědčichu z dobrym wukonom. Na kóncu pak wopušćichu domjacy jako dobyćerjo z kónčnym 2:1 trawnik. Přez cyłu hru knježeše wulka napjatosć a fairnosć. Mnozy koparjo so dosć derje znaja, dokelž su na př. kaž Měrćin Kurjat (2. wotpr.) abo Křesćan Bejmak (wobaj ST Ra­dwor) w Ralbicach kopali, abo hraja zhromadnje w Serbskej koparskej wubrance. Wjace čitajće na 3. stronje. Foto: Werner Müller

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND