Z wudaća: wutora, 05 decembera 2017
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Přezjednosć demonstrować

Budyšin (SN/JaW). Čłonojo wjacorych serbskich gremijow chcedźa wobdźělenje Serbow na wšitkich planowanskich procesach w Sakskej, Braniborskej kaž tež na zwjazkowej runinje w Němskej na zawjazowace wašnje zakótwić. To je wuslědk scyła prěnjeho zhromadneho wuradźowanja čłonow prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, Rady za serbske naležnosće w Braniborskej, Rady za serbske naležnosće Sakskeje a serbskich čłonow rady Załožby za serbski lud wčera w Budyskim Serbskim domje.

wozjewjene w: Politika
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Gabriel warnuje

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) je před dalokosahacymi­ konsekwencami war­nował, připóznaje-li USA Jerusalem jako stolicu Israela. „Rozrisanje Jerusalemskeho konflikta hodźi so jenož w direktnych jednanjach mjez woběmaj stronomaj nańć“,­ rjekny Gabriel dźensa na Berlinskim forumje wonkowna politika Körberoweje załožby. Nowina Wall Street Journal bě rozprawjała, zo steji prezident USA Donald Trump bjezposrědnje před tym, Jerusalem jako stolicu připóznać.

Racije w lěwicarskej scenje

Berlin (dpa/SN). Pjeć měsacow po krawalach w zwisku z wjerškom G 20 w Hamburgu je policija racije we wosom zwjazkowych krajach přewjedła. Zasadźenje wosebiteje komisije „čorny blok“ traja wot dźensnišeho ranja. Z tym chcedźa dalše dopokazy zawěsćić. Přepyto­wali su dwucyfrowu ličbu bydlenjow lěwicarskeje sceny. W Braniborskej a Sakskej pytali njejsu.

Wjetšina za cofanje

wozjewjene w: Politika
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Hišće žane konkretne plany

Nowy Serbski institut při Lawskich hrjebjach jenož tukanje

Budyšin (SN/JaW). Rada Załožby za serbski lud chce hižo na swojim přichodnym rjadnym posedźenju w nalěću rozsudźić, hač k rozšěrjenju archiwa Budyskeho Serbskeho instituta trěbny kompleks instituciji přitwarja abo scyła něšto cyle nowe natwarić dadźa. Tole připowědźi našemu wječornikej direktor Załožby za serbski lud Jan Budar na naprašowanje. Załožbowa rada bě k tomu na swojim zašłym posedźenju minjeny štwórtk rozsudźiła, studiju k městnemu wuwiću instituta do nadawka dać. Bě dotal skerje jenož wo rozšěrjenju stejišća na Budyskej Dwórnišćowej 6 rěč, rozmysluja mjeztym tež wo móžnym nowotwarje.

wozjewjene w: Kultura
Pčołarjo rozłožuja wopytowarjam we wobłuku 9. festiwala mjedu a pčólnych wudźěłkow kak so měd dźěła. Na přehladce kónc tydźenja w Hali měra a přećelstwa w Neo Falirje, južnym předměsće grjekskeje stolicy Athena, je wjace hač 250 zhotowjerjow ze wšeje Grjekskeje swoje pčólne produkty a produkciske techniki předstajiło. Zdobom bě jim ekpozicija dobra składnosć, prócować­ so wo zhromadne dźěło z wikowarjemi z Europy a Azije. Foto: pa/Photoshot/Lefteris Partsalis

wozjewjene w: Politika
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Šěsć dypkow zasłužene myto

Po třoch snadnje přěhratych wonkownych hrach chcychu volleyballisća sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy sobotu skónčnje kozoła powalić a sej před domjacym publikumom prěnje dobyće wuwojować. Někotři hrajerjo drje běchu hišće naraženi, kader pak bě dosć wulki.

ST Viktoria Worklecy

– MSV Budyšin 04 II 3:0

(25:12, 25:15, 25:23)

wozjewjene w: Sport
wutora, 05 decembera 2017 13:00

GEW warnuje před planami ministra

Drježdźany (dpa/SN). We wobłuku debaty wo pobrachowacych wučerjach w Sakskej warnuje dźěłarnistwo kubłanje a wědomosć (GEW) před planami kultuso­weho ministra Franka Haubitza (nje­stronjan), wučerjam status zastojnika spožčić. Wšitcy wučerjo njemóža tónle status docpěć, nimo toho planuje to minister jenož za połnje dźěłacych peda­gogow, tohodla bychu rozdźěle we wučerskich stwach jenož rozrostli, rjekny předsydka GEW Sakskeje Uschi Kruse wčera w Drježdźanach. Wšitcy w NDR wukubłani wučerjo su staroby dla z toho wuzamknjeni. „Status zastojnika za sebje njeje młodym ludźom hižo přičina do Sakskeje přećahnyć.“ Kruse wupraja so za to, nettomzdy zwyšić, zo bychu powabk tworili.

Sakska předsydka GEW kritizowaše runje tak wulke kóšty za zastojnikow. Rozsudźa-li so nětko za to, „potom budźe dróše hač wšo, štož je nětko předwidźane“. Za dźěłarnistwo je wolóženje za wučerjow rozsudne, zo by so atraktiwita powołanja zwyšiła.

wozjewjene w: Politika
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Rěča wo wupokazanjach do Syriskeje

Drježdźany (dpa/SN). Do konferency nutřkownych ministrow kónc tydźenja w Lipsku je jeje předsyda žadanja Sakskeje a Bayerskeje potwjerdźił, wěstotne połoženje w Syriskej znowa posudźować. Wón wočakuje na konferency, kotraž so štwórtk zahaja, na temu „wupokazanja do Syriskeje“ kontrowersu, „kotruž wjedu kruće po naležnosći, ale konkretnje na problemje“, rjekny sakski resortny šef Markus Ulbig (CDU) powěsćerni dpa. Zaměr iniciatiwy je, tak mjenowanych wohrožerjow a skućićelow chłostajomneho skutka ze Syriskeje do jich domizny wróćo słać, hdyž wěstotne połoženje to dowola. Skeptiske zwuki z kanclerskeho zarjada a zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa jeho njetraša.

Ulbig je skerje na wid zwjazkoweho knježerstwa wćipny. „Wšako dyrbi zwjazkowemu knježerstwu wězo tež wěstota ludźi w zwjazkowej republice na wutrobje ležeć.“ Njeńdźe wo ludźi, kotřiž su před wójnu ćěkali a maja dowolnosć tu być. Poslědnje pohódnoćenje wěstotneho połoženja w Syriskej je z lěta 2012.

wozjewjene w: Politika
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Serbski aspekt kedźbyhódny

Wo pěstowanju domizny a nałožkow chcyše frakcija CDU wjace zhonić

Podstupim (SN/at). Pěstowanje domizny a nałožkow w Braniborskej je wusko ze serbskimi aktiwitami zwjazane. To wuchadźa z wotmołwy ministerki za wědomosć, slědźenje a kulturu dr. Martiny Münch (SPD) na wulke naprašowanje frakcije CDU w Krajnym sejmje Braniborskeje. Na zakładźe 45 prašenjow k wobłukam połoženje pěstowanja domizny a nałožkow, jeho česćowanje a spěchowanje, młodźinske dźěło a integracija w jeho ramiku kaž tež chroniki w kraju su sej opozicionelni křěsćanscy demokraća wotmołwy krajneho knježerstwa wuprosyli. Za wobsahi delnjołužiskeje specifiki njeje so frakcija CDU eksplicitnje zajimowała. Delnjoserbskim aktiwitam mjez 2010 a 2017 pak so ministerka kedźbyhódnje wěnuje, hačrunjež tu „jenož punktualnje informacije předleža“.

wozjewjene w: Politika
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Wobšěrnosć překwapja

Serbski aspekt je wobšěrnje wob­jednany. Tak, kaž je braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu dr. Martina Münch (SPD) na wulke naprašowanje frakcije CDU w Krajnym sejmje Braniborskeje nastupajo temu domiznu a nałožki reagowała, njeswědči jenož wo přichilnosći k rěčnymaj mjeńšinomaj w kraju, ale zo ma wšitko w zwisku z delnjoserbšćinu za wažny wobstatk při pěstowanju domizny a nałožkow. Na přikład je tabulka přidata, kotraž wšitke towarstwa wot wjesneje hač do nadregionalneje runiny nalistuje, kotrež wěnuja so w swojim skutkowanju delnjoserbskim, ale tež delnjoněmskim tradicijam a nałožkam. Minis­terka njeje so w swojej wotmołwje wobeju mjeńšinoweju rěčow a z tym zwjazanymi nałožkami wzdała, štož je imanentny poćah­ k domiznje rěčnikow. Wobšěrnosć k tomu podatych informacijow překwapja. Axel Arlt

wozjewjene w: Politika
wutora, 05 decembera 2017 13:00

Žiwy być po měsačku

Budyšin (CS/SN). Žiwy być po měsačku? Někotryžkuli so po tym ma: Hač włosy třihać, wusywać abo so operować dać, wšitko na staw měsaca wusměrja. We wobłuku Budyskeje akademije poda so wčera wječor ludowědnik dr. Helmut Groschwitz z Mnichowa/Berlina na slědy tohole fenomena. Z dr. Susanne Hozynej ze Serbskeho instituta wón hromadźe w komisiji za wuslědźenje ludoweje prozy dźěła.

Kulturne stawizny protyki měsačka bě tema doktorskeho dźěła dr. Helmuta Groschwitza, kiž je wědomostny sobudźěłaćer Regensburgskeje uniwersity a zdo­bom zamołwity za natwar a dźěławosć poradźowarnje Njematerielne kulturne herbstwo Bayerskeje při Bayerskej akademiji wědomosćow. Nimo toho wobsedźi wón po zdaću najwjetšu zběrku měsačkowych protykow Němskeje.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND