Z wudaća: pjatk, 09 měrca 2018
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Kritizuja nowe cła USA

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe zjednoćenstwo wonkowneho wikowanja BGA reagowaše „hłuboko přesłapjene“ na wukaz prezidenta USA, z kotrymž žada sej wyše cło za dowoz wukrajneho wocla a aluminija. Prezident BGA Holger Bingmann přiwšěm k zdźeržliwosći namołwja. Wón so boji, „zo so nětko wěcy wotměwaja, kotrež sej njepřejemy“. Ze swojim postupowanjom Donald Trump dowěru do USA jako spušćomny partner podrywa, Bingmann wuzběhny. Tež zwjazkowa hospodarska ministerka Brigitte Zypries (SPD) nowe cła kritizuje.

Ruska namołwja k jednanjam

Addis Abeba (dpa/SN). Ruska wita zwólniwosć USA a Sewjerneje Koreje k direktnym mjezsobnym rozmołwam. „To je krok do praweho směra“, potwjerdźi ­wonkowny minister Sergej Lawrow w Etiopiskej­ hladajo na planowane zetkanje prezidenta USA Donalda Trumpa a mócnarja Sewjerneje Koreje Kima Jong Una. „Rozmołwy móhli zakład politiskich jednanjow w zwadźe wo atomowe brónje na korejskej połkupje być. Nadźijam so, zo tež dóńdźe k zetkanju“, rjekny Lawrow.

Pola Telekom stawkuja

wozjewjene w: Politika
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Zarjaduja slědźerski centrum

Zastupjerjo z najwšelakorišich wobłukow šansy Łužicy rozjimali

Běła Woda (AK/SN). Łužica móže, chce a dyrbi modelowy region za wuspěšnu strukturnu změnu być. „Za to dyrbimy něšto činić, to je nam wědome. Trjebamy nošne projekty a směrodajny program“, podšmórny Grodkowska měšćanostka a braniborska rěčnica za Łužiski kruh Christine Herntier (njestronjanka) wčera na forumje Łužica. Něhdźe 300 zastu­pjerjow z politiki, hospodarstwa, wědo­mo­sće, kultury, cyrkwje a dalšich wo­błukow je so na zarjadowanju w Běłej Wodźe wobdźěliło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Na tuchwilu wotměwacych so Mjezynarodnych turistiskich wikach (ITB) w Berlinje je tež Sakska ze swojim wustajenišćom zastupjena, zo by wopytowarjow do swobodneho stata wabiła. Na wikach prezentuje so lětsa 10 000 wustajerjow ze 186 krajow. Pućowanska přehladka je hišće hač do njedźele přistupna. Foto: dpa/Inga Kjer

wozjewjene w: Politika
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Woblubowane wiki a najrjeńše jejka

Wjace hač 1 800 wopytowarjow su lětuše 27. serbske jutrowne wiki posledni kónc tydźenja w małym róžku do Budyskeho Serbskeho domu přiwabili. Wobdźiwać móžachu woni tam předewšěm najrjeńšo debjene jejka – nic nješwarny dźěl z nich nasta takrjec před wočemi přihladowarjow – cyłkownje 43 ludowych wuměłcow. Nimo toho wužiwachu składnosć, so wo Serbach informować, suweněry kupić a sej tohorunja přistupnu wustajeńcu „Heimat – Domizna 1992 – 2017“ fotografa Andreasa Varnhorna z Frankfurta nad Mohanom wobhladać.

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Serb a wjesnjan na čole kraja stał

Ekskluziwna rozmołwa našeho wječornika ze Stanisławom Tilichom, kiž je 3 486 dnjow zastojnstwo ministerskeho prezidenta w Swobodnym staće Sakskej wukonjał

„W Čěskej a Pólskej dyrbjachu za wulkopósłanca tołmačić. Ja žanoho tołmačerja njetrjebach.“
„Sebjekritisce dyrbju rjec, zo my w Hornjej Łužicy njerozumimy to ­činić, štož je w Delnjej Łužicy samo­zrozumliwe.“

Jako zapósłanc Europskeho parlamenta, jako statny minister w štyrjoch ressortach sakskeho knježerstwa a wot lěta 2008 jako ministerski prezident Sakskeje je Stanisław Tilich swoje politiske slědy zawostajił. Loni 12. decembra wón zastojnstwo złoži. Nětko je w rozmołwje z našim wječornikom wo wonym nimale lětdźesatku jako „serbski“ premier powědał.

Kak čujeće so mjeztym tři měsacy po złoženju wusahowaceho zastojnstwa?

Sym dźakowny za tón čas, kotryž smědźach jako ministerski prezident krajej kaž tež Saksam słužić. Zdobom sym wjesoły, zo mam nětko nowu swobodu, mam chwile za přećelow, swójbu. Móžu so swojim zajimam trochu sylnišo wěnować.

wozjewjene w: Předźenak
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Nowi ministrojo SPD pomjenowani

Berlin (dpa/SN). Po stronomaj CDU a CSU­ je dźensa tež SPD swój cyłk ministrow za nowe zwjazkowe knježerstwo pomjenowała. Olaf Scholz přewozmje financne ministerstwo, Heiko Maas budźe wonkowny minister, Hubert Heil nawjeduje přichodnje ministerstwo za dźěło a socialne. Katarina Barley stanje so z justicnej ministerku. Franziska Giffey budźe swójbna a Svenja Schulze wobswětowa ministerka. Tole zdźělištaj komisa­riski předsyda SPD Olaf Scholz a přichodna předsydka SPD Andrea Nahles w Berlinje. „Smy dobre mustwo nasta­jili“, rjekny Olaf Scholz, kiž budźe zdobom wicekancler. Nowych ministrow chcedźa přichodnu srjedu spřisahać.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Pokiwy (09.03.18)

Po dźěłarni so rozhladować

Pančicy-Kukow. Dźěłarnja za zbrašenych swj. Michała přeproša jutře, 10., a njedźelu, 11. měrca, do swojich rumnosćow w Pančicach-Kukowje. Wot 10 do 18 hodź. su zajimcy do domu witani, zo bychu so tež po hornčerni rozhladowali. Wodźenja su předwidźane.

Předstaja musical za dźěći

Choćebuz. Najnowša inscenacija ­Cho­ćebuskeho dźěćaceho musicala rěka „Paradoxa und die zerbrochene Zeit“. Dyrdomdej za cyłu swójbu z jednorymi melodijemi a futuristiskimi kostimami pokazaja dźěći a młodostni jutře a nje­dźelu w 15 hodź. w Choćebuskim konserwatoriju. Dalše předstajenja budu 17. a 18. měrca kaž tež 24. a 25. měrca, tohorunja přeco w 15 hodź. w konserwatoriju.

Na čitanje ze zběrki „Mlóče“

Chrósćicy. Na čitanje z antologije „Mlóče“ wita LND njedźelu, 11. měrca, w 15 hodź. na Chróšćansku faru. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa zběrku před­staji. Čitać budu z njeje Andrea Chěž­cyna, ­Monika Dyrlichowa a Pětr Thiemann. ­Jurij Smoła z Wěteńcy zarjadowanje na akor­deonje wobrubi.

Swójbne popołdnjo

wozjewjene w: Pokiwy
Düsseldorf (dpa/SN). Falowacy wučerjo, wulke běrokratiske zadźěwki a dźeń a wjace nadawkow – dźěłowe poćeženje šulskich nawodow Němskeje je minjene lěta spochi přiběrało. To je wuslědk prěnjeho reprezentatiwneho naprašowanja Zwjazka za kubłanje a wukubłanje (VBE), přewjedźeneho mjez šulskimi nawodami po wšej Němskej. Nawoda VBE Udo Beck­mann je najnowšu studiju na 7. kongresu němskich šulskich nawodow w Düsseldorfje předstajił. Na dźensa zahajenym zeńdźenju tute problemy roz­jimaja. Beckmann sej w tym zwisku žada, zo měł so zawjazowacy kluč za městna asistentow, šulskich sekretarkow a domownikow zakonsce zapisać.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Ministrojo njepřezjedni

Brüssel (dpa/SN). Móžne podlěšenje namjeznych kontrolow w poprawom bjezmjeznym Schengenskim rumje stara so dale wo zwadu mjez krajemi Europskeje unije. „To drje dyrbimy hišće tójšto partnerow přeswědčić“, rjekny nutřkowny minister Awstriskeje Herbert Kickl wčera na zetkanju nutřkownych ministrow w Brüsselu. Wujasnić so dyrbjało, „zo njejsu to žane pryzle, ale zo chcemy tak swójske wobydlerstwo škitać“. Krizy ćěkancow a z njej zwjazanych wěstotnych problemow dla kraje kaž Němska, Awstriska a Francoska tuchwilu swoje mjezy zaso kontroluja. Mjenowane kraje chcyli kontrole podlěšić. Tež komisija EU bě loni nazymu namjetowała, kontrole hač do třoch lět zmóžnić. Bołharska, nachwilnje předsydka Rady EU, pak na to tłóči, kontrole w ramiku EU bórze zaso zběhnyć. Bołharska sama njeje čłon Schengenskeho ruma, žada pak sej přiwzaće.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 09 měrca 2018 13:00

Njeskutk mobilizuje

Morjenje słowakskeho wotkrywanskeho žurnalista Jána Kuciaka a jeho slubjeneje Martiny Kušníroveje je wšu Słowaksku hłuboko střasło a samo nutřkopolitisku krizu zawinowało. Wot wčerawšeho přebywa samo delegacija Europskeho par­lamenta w Słowakskej. Zapósłancy rěča z wodźacymi politikarjemi, žurnalistami a fachowcami za korupciju. Kuciak bě runje na tym polu rešeršował. Nic naposledk je njeskutk nětko tež wobydlerjow mobilizował a k spontanym protestam pohnuwał. Dźensa wječor chcychu ludźo w stolicy a dalšich městach demonstrować a sej wotstup knježerstwa žadać, kotrež maja za koruptne. Štož mi w tym zwisku napadnje, je skerje łahodne rozprawnistwo wo tym w němskich medijach. Jako sedźeše němsko-turkowski žurnalist Denis Yücel w Turkowskej w jastwje, bě to nimale wšědnje tema w medijach. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND