Z wudaća: wutora, 12 junija 2018
wutora, 12 junija 2018 14:00

Z łužiskim koordinatorom

Podstupim (SN/at). Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je strukturne wuwiće we Łužicy jako šefowu naležnosć wozjewił. Za to powoła wón wjelelětneho bywšeho prezidenta wyšeho hórniskeho zarjada w Choćebuzu dr. Klausa Freytaga jako społnomócnjeneho premiera za Łužicu a łužiskeho koordinatora. Po dźensnišim kabinetnym posedźenju je Woidke noweho społnomócnjeneho předstajił.

Hamtske sydło łužiskeho koordinatora budźe w Choćebuzu, hdźež změje braniborska statna kenclija zdobom łužisku wotnožku, kaž rěka w nowinskej zdźělence. Klaus Freytag bydli wot lěta 1993 we Łužicy. Naposledk bě wón wot decembra 2015 wotrjadnik „energija a surowizny“ w braniborskim minister­stwje za hospodarstwo a energiju.

Powołanje Freytaga je jedyn ze štyrjoch personalnych rozsudow, z kotrymiž chce ministerski prezident Woidke centralne nadawki přichoda lěpje zmištrować. Dalši potrjechi statneho sekretara Martina Gorholta. Něhdyši społnomócnjeny knježerstwa za serbske naležnosće budźe nowy šef statneje kenclije.

wozjewjene w: Politika

Kónčna tabulka sakskeho krajneho finala w starobnej skupinje II:

1. Sportowy gymnazij Kamjenica9 14:1

2. Serbski gymnazij Budyšin  7 4:4

3. Wyša šula Aue-Zelle 5 2:2

4. Měšćanski gymnazij Riesa 4 2:7

5. Prof. dr. Maxa Schneiderowy

gymnazij Lichtenstein 2 0:7


Koparjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wubědźichu sej w kónčnym wurisanju najlěpšich šěsć šulow Sakskeje slěbornu medalju. Woni su štwórte hólče mustwo SGB, kotrež­ je krajne finale w tutej bulosportowej družinje docpěło.

W lěće 2003 běchu šulerjo 9. a 10. lětnika ći prěni, kotřiž wróćichu so ze swojim kapi­ta­nom Mattijom Bětnarjom z Lipska ze slěbrom. A w lěće 2010 wobsadźichu hólcy 7. a 8. lětnika pod režiju Jonasa Krawčika pjate městno. Dalše slěbro wubě­dźichu sej loni naši najmłódši kopa­rjo 5. a 6. lětnika wokoło kapitana Leona Šołty, a nětko je njewočakowano třeća slěborna medalja z kapitanom Stevom Schröderom k tomu přišła. Dokelž njeběchu šulerjo Wiprechtoweho gymnazija Groitzsch do Lipska přijěli, wuhra zbywace pjeć mustwow kóžde přećiwo kóždemu swojeho dobyćerja, a to dwójce dźesać mjeńšin.

Serbski gymnazij Budyšin

wozjewjene w: Sport
wutora, 12 junija 2018 14:00

Za atomarne wotbrónjenje

Singapur (dpa/SN). Sewjerokorejski mócnar Kim Jong Un je zwólniwy, k dospoł­nemu jadrowemu wotbrónjenju korej­skeje połkupy přinošować. W zhromadnje z prezidentom USA Donaldom Trumpom podpisanej deklaraciji potwjerdźa wón swoje „krute a njepowalne wuznaće“ k wobšěrnemu atomarnemu wotbrónjenju. Za to bě jemu Trump wulke wěstotne garantije přilubił. USA a Sewjerna Koreja chcedźa „trajace a stabilne“ měrowe roz­risanje za korejsku połkupu nańć.

Wo ćěkancach rěčeć

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel wočakowaše dźensa awstriskeho zwjazkoweho kanclera Sebastiana Kurza na rozmołwu wo azylowej politice. Politikar ÖVP je jedyn z najraznišich kritikarjow politiki předsydki CDU ćěkancam napřećo. CSU ma Kurza porno tomu za wažneho partnera nastupajo žadanja, předpisy wo migraciji raznje přiwótřić. Wčera jewjachu so diferency mjez nutřkownym ministrom Horstom Seehoferom (CSU) a Angelu Merkel. Dźe wo prašenje, kotrych ćěkancow měli na mjezy Němskeje wotpokazać.

Zakaz stawkowanja wostanje

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 junija 2018 14:00

Městnosć zetkanja OSSI

Pomoc migrantam je ćežišćo dźěła we Wojerowskim młodźinskim klubje

Wojerecy (SiR/SN). Zamołwity Sakskeje za wukrajnikow Geert Mackenroth je swoje wobdźělenje na interkulturelnym swjedźenju za dźěći, młodźinu a swójby we Wojerowskim klubje OSSI krótkodobnje wotprajił. Politikar chcyše so minjenu sobotu wo tuchwilnym stawje a přichodźe zarjadnišća přeswědčić. Rozsud Mackenrotha njeje pak swjedźenjej škodźał. Zajimcy wužiwachu składnosć sej poskitki zbližić. Regionalne dźěłanišćo, za kubłanje, dźěło a perspektiwy žiwjenja (RAA) Wojerecy-wuchodna Sakska je wobhospodarjer OSSIja. Zhromadnje ze swojimi partnerami chce wone k tomu přinošować, zo su wobydlerjo kmani so zamołwiće a ze swójskeje iniciatiwy za zhromadnosć zasadźić. Za to wuhotuja sobudźěłaćerjo poskitki, wosebje za dorosćacych, a spěchuja wuwiće socialneje kaž tež indiwidualneje kompetency.­ ­Zdobom podpěruja ciwilnotowaršnostny ­angažement přećiwo prawicarskoekstremistiskim ideologijam.

wozjewjene w: Socialne

Podstupim (SN/BŠe). Hižo někotre lěta zasadźa so braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) za to, wutwarić železnisku syć do Pólskeje. Na wčerawšim 3. němsko-pólskim železniskim wjeršku w Podstupimje je wón prěni wulki wuspěch docpěł. Tak su so zamołwići za wutwar dźělneje čary a za železniski zwisk w intercityjowej kwaliće mjez Berlinom, Wrócławjom a Krakowom dorozumili. Dietmar Woidke je zdobom koordinator zwjazkoweho knježerstwa za němsko-pólske poćahi.

Němska železnica kaž tež zwjazkowej krajej Braniborska a Berlin podpisachu tuž wotpowědne wozjewjenje wotpohladow za dwučarowy zwisk mjez Berlinom a Szczecinom přez Angermünde. Na železniskej čarje mjez Berlinom a Waršawu měli bórze moderne ćahi zasadźić, zdźěli koordinatorka za němske nalež­nosće pólskeho knježerstwa Renata Szczęch, kotraž je wobdźělnikow na 4. wjeršk klětu w Pólskej přeprosyła.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 junija 2018 14:00

Sakska a Čěska dobraj susodaj

Drježdźany (ČŽ/K). Štwórć lětstotka dobreho, přećelskeho susodstwa mjez Čěskej a Sakskej bě wčera knježerstwomaj wobeju krajow witana składnosć, na dnju 25. róčnicy wujednanja přisłušneho zrěčenja zhromadnje wopominać jeho signowanje. Zo bě čěski premier Andrej Babiš do Drježdźan z rjadom dalšich ministrow na woswjećenje podawka přijěł, wobswědča wusahowacu wažnosć kontrakta, kotryž wopokazuje so jako spomóžny zakład wuskeje wzajomnosće.

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a Babiš wobjednawaštaj mjez druhim wobchadnu infrastrukturu a planowany twar wysokospěšnostneje železnicy, zwjazowaceje Berlin, Drježdźany a Prahu z nowym tunlom pod Rudnymi horami. Předmjet rozmołwy je tež była kooperacija policije wobeju krajow w boju přećiwo kriminaliće a drogowej scenje. Dale diskutowaštaj premieraj wo pohłubšenju zhromadneho dźěła na polu hospodarstwa a kultury.

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 junija 2018 14:00

Prawe znamjo Łužicy

Wusud wot lěta 1990 knježaceje SPD njeje braniborskemu premierej Dietmarej Woidce lěto do wólbow krajneho sejma wšojedne. Tuž je wón přichod Łužicy z trěbnym strukturnym wuwićom za šefowu naležnosć wozjewił. Wšako je tež jeho strona při lońšich wólbach zwjazkoweho sejma w Delnjej Łužicy mnohe hłosy na AfD zhubiła. Ze społnomócnjenym za Łužicu změja w Delnjej Łužicy posrědko­warja, kiž prócowanja najwšelakorišich zajimowych skupin zwjedźe a spyta, zanjechanu dowěru ludnosće knježerstwu napřećo wróćo zdobyć. Wězo budźe to wulke wužadanje, wšako je braniborska SPD předołho hłownje zajimy brunicy zakitowała. Sydło noweho społnomócnjeneho je w Choćebuzu, štož je prawe znamjo. Wón znaje ze swojeho prjedawšeho skutkowanja jako prezident tamnišeho wyšeho hórniskeho zarjada tež mnohich akterow. Tež to móže lěpšina być w prócowanju wo dalši dialog. Axel Arlt

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 junija 2018 14:00

Hotuja so na jězbu do Španiskeje

Rom (dpa/SN). Wuchowanska łódź „Aquarius“ hotuje so na wjace dnjow trajacu jězbu z přiwzatymi migrantami do Španiskeje. Po planach zamołwitych matej dwě italskej łódźi ćěkancow přewzać a zhromadnje z wuchowanskej łódźu do Valencije jěć, zdźěla pomocna organiza­cija Lěkarjo bjez mjezow. „Aquarius“ je prawidłownje w južnym Srjedźnym morju po puću, zo by ćěkancow z njekmanych čołmow wuchowała a do italskich přistawow dowjezła. Nowe italske knježerstwo pak je to zakazało. Organizacija kritizuje, zo dyrbja wučerpani ćěkancy nětko dalše štyri dny na morju wutrać. Ze 629 wuchowanymi ludźimi je „Aquarius“ přećežena. Nimo toho so wjedro pohubjeńša.

Wobkedźbowarjo maja zadźerženje italskeho knježerstwa a předewšěm noweho, přećiwo wukrajnikam nastajeneho, nutřkowneho ministra Matteja Salvinija za demonstraciju mocy. Italska čuje so hižo dlěje wot swojich europskich partnerow při zmištrowanju krizy ćěkancow dla wopušćena. Salvini pisaše tuž na Twitteru: „Italska so hižo dlěje njepodwola. Nětko je tu něchtó, kiž ně praji.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 12 junija 2018 14:00

Busy kulturnišća zwjazali

Budyšin (CS/SN/bn). Wuměłstwo na kolesach bě minjeny kónc tydźenja wospjet we Łužicy dožiwić. Na dwěmaj linijomaj a ze štyrjomi jězdźidłami zwjaza tak mjenowany wuměłstwowy bus jednotliwe stacije w Pomorcach, Koporcach, Budyšinje a Korzymju. Ducy zahorichu hudźbnicy, rejwar a dźiwadźelnica hosći z wotměnjawym programom.

Ćežišćo w sprjewinym měsće bě Strowot­na studnja. Pod hesłom „Morjo platow – Wjace hač plata“ chcychu or­gani­zatorojo atraktiwitu měšćanskeho dźěla wuzběhnyć. A woprawdźe tworjachu na ze­leń bohate nutřkowne dwory, Naměsto přećelstwa ludow a samo stara Konsumowa pjekarnja kmany ramik za spě­wanje, molowanje a breakdance.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 junija 2018 14:00

Spektrum temow hoberski

Wuběrk krajneho sejma wo serbskich naležnosćach wuradźował

Drježdźany (SN/MkWj). Wuběrk za wědomosć, wysoke šule, kulturu a medije Sakskeho krajneho sejma je wčera Rozprawu sakskeho statneho knježerstwa wo połoženju serbskeho ludu kaž tež Dźěłowu rozprawu Rady za serbske naležnosće Sakskeje rozjimał. Bě to prěni króć scyła, zo wotmě so wuradźowanje we wobłuku zjawneho posedźenja na plenarnej žurli Drježdźanskeho krajneho sejma. Na wuradźowanju wobdźělichu so jako zastupnicy Serbow předsyda Domo­winy Dawid Statnik, předsydka sakskeje serbskeje rady Marja Michał­kowa, městopředsydka Leńka Thomasowa a Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU). Dobry dźesatk serbskich zajimcow je posedźenje na wopytowarskej tribunje sćěhował.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND