Z wudaća: srjeda, 13 junija 2018
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Wjetšinu zhubiła

Budyšin (SN). Bychu-li njedźelu w Sakskej wolili, by tuchwilna koalicija CDU a SPD swoju wjetšinu zhubiła. To je wuslědk reprezentatiwneho woprašowanja instituta INSA mjez 1 009 wobydlerjemi w nadawku nowiny Bild w minjenych dnjach. CDU Sakskeje by 32 procentow docpěła, SPD dźewjeć (2014: 39,4 resp. 12,4 procenty). Za AfD zwěsći woprašowanje 24 procentow (2014: 9,7 proc.), štož rěka, zo by wona druha najsylniša politiska móc była. Lěwica docpěwa tuchwilu 19 procentow (2014: 18,9 proc.), Zeleni a FDP po šěsć procentach.

Budźe-li wuslědk klětušich wólbow Sakskeho krajneho sejma podobny, hrozy w swobodnym staće zawěsće komplikowane wu­tworjenje knježerstwa.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Dorost zdźěla na wurjadnym niwowje

Wubědźowanje hudźbnych talentow z mytowanskim koncertom wuklinčało

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Jónu podleželi, derby pak dobyli

SJ Njebjelčicy

– ST Wulka Dubrawa 1:5 (0:1)

Zestawa domjacych: Hahn – Hoelzel, Kral, Hrjehor, Pawlik, Šołta, Hanuza, Haška, Ričel (71. Zeller), Čornak, Korjeńk

Dospołnje njetrjebawša to po­ražka za cho­wancow trenarja Njebjelčanskeje SJ Handrija Krawčika. Hižo zahe nawje­dowachu koparjo z Wulkeje Dubrawy po róž­ku z 0:1 (17.). Tři mjeńšiny po tym bu Florian Ričel w šěsnatce přećiwnika foulowany. Postajenu jědnatku pak sadźi hewak wěsty třělc Ronny Hanuza jasnje nimo wrotow. Slědowaše cyły rjad nadběhow, wosebje přez lěwu stronu, ale Sandro Šołta hnydom tři razy zwrěšći. Tež kapitan Jurij Haška njeměješe z třělwu z dru­heho rynka žane zbožo.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Trjebaja rezerwy za hubjene časy

Horcota, zliwki a suchota ratarjow poćežuja

Pomorcy (AK/SN). Je-li meja zymna a mo­kra, móža ratarjo z połnymi bróžnjemi ličić. Tale burska kaznja pak lětsa cyle njepłaći. „Wunošk žnjow rožki, ječmjenja, pšeńcy, rěpika a hrocha budźe na kóždy pad snadniši hač loni. Hišće njejasne su wunoški kukuricy, cokoroweje rěpy, běrnow kaž tež trawy a pólneje picy“, rozłožuje Friedrich Hesse z ratarskeho zawoda Friedrich & Stefan Hesse z Dubrawki.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Warnuje před łamkami

Washington (dpa/SN). Něšto dnjow do swojeho wopyta w USA je zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier před dalšimi łamkami transatlantiskich poćahow warnował. „Zasadne wěcy steja na hračkach“, rjekny wón wčera na přijeću k česći bywšeho wonkowneho ministra USA Henryja Kissingera w Berlinskim hrodźe Bellevue. W němskej rodźeny Kissinger by 27. meje 95. narodniny swjećił. „Je dźeń a ćešo prawu wotmołwu na střasenja dać, kotrež tele dny z Washingtona wuchadźeja“, Steinmeier rjekny.

Na kompromis so dojednali

Athen (dpa/SN). Grjekska a Makedonska stej so po lěta trajacej zwadźe na kompromis za mjeno něhdyšeje juhosłowjanskeje republiki dojednałoj a tak zdobom puć za přistup Makedonskeje k EU a NATO rubałoj. Kraj mjenuje so přichodnje Republika sewjerna Makedonska, kaž z Athena informuja. Grjekska bě so wjele lět wobarała, zo so susodny kraj Makedonska mjenuje, dokelž prowinca na sewjeru Grjekskeje runje tak rěka.

Japanska so starosći

wozjewjene w: Politika
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Klewerne rozrisanja trěbne

Lětuše předewzaćelske myto za Hornju Łužicu wupisali

Lubij (UM/SN). Kaž nimale wšitke na technologiju orientowace so předewzaća steji tež zawod ULT AG před wužadanjom, kwalifikowanych a motiwowanych sobudźěłaćerjow zdobyć. W Lubiju zaměstnjena firma, hdźež twarja připrawy, kotrež zamóža powětr čisćić a sušić, kroči po nowych pućach a wužiwa poskitk eksterneje poradźowarnje, nańć trěbny personal. „Nimo nutřkowneho wida, kotrež jako nawodnistwo přede­wzaća mamy, sadźamy tež na specializowanu eksternu wěcywustojnosć“, rozłožuje jednaćel ULT AG Alexander Jakschik za kónčinu njewšědne postupowanje. A społno- mócnjena poradźowarka Anke Baron hódnoći: „K tomu słuša tójšto zmužitosće, cuzym tajki hłuboki dohlad do zawoda zmóžnić.“ Dotal, toho staj sej Alexander Jakschik a Anke Baron pře­zjednaj, je so zhromadne dźěło wudaniło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Wadźa so dale wo azyl

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je dźensa na tak mjenowanym integraciskim wjeršku ze zastupnikami organizacijow migrantow a z čłonami kabineta wo kwaliće integraciskich kursow a wo trěbnych naprawach přećiwo diskriminaciji wukrajnikow wuradźowała. Runočasnje zwada mjez CDU a CSU wo azylowej politice dale traje. Generalny sekretar CSU Markus Blume žadaše sej napřećo nowinarjam „azylowy přewrót“ wotpowědnje wot nutřkowneho ministra a šefa CSU Horsta Seehofera zestajenemu masterskemu planej. Porno tomu Angela Merkel samowólne postupowanje Němskeje wotpokazuje, žadajo sej cyłoeuropski koncept. Seehofer chce ćěkancow wróćo pósłać, kotřiž su hižo w druhim staće EU registrowani.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Dojedna-li so Europa?

W koži zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) nochcył tele dny tčeć. Dźeń a wjetši je ćišć, kotryž ze stron CSU azyloweje politiki dla na nju wukonjeja. Tež w swójskich rjadach dyrbi sej wona zwjazkarjow za swoju poziciju pytać. Na jutřišim zetkanju z ministerskimi prezidentami krajow budźe „azyl“ zawěsće wusahowaca tema. Bulwarne nowiny su sej wěste, zo howri „rozsudna bitwa“ mjez kanclerku a nutřkownym ministrom Horstom Seehoferom (CSU). Tón chce migrantow, kotřiž su hižo w druhich krajach EU registrowani, na mjezy Němskeje wotpokazać. Merkel chce porno tomu rozrisanje na europskej runinje. Jenički problem: ­Eu­ropa je sej wšo druhe hač přezjedna! Nawopak, kraje jednaja po swojim dobro­zdaću, kaž Italska tele dny pokazuje. Tam je nowy prawicarski nutřkowny minister ćěkancow prosće wotpokazał. To dyrbiš jara optimistiski być, hdyž wěriš, zo so ­Europa hdy dojedna. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
srjeda, 13 junija 2018 14:00

Muž so zatepił

Garmisch-Partenkirchen (dpa/SN). Njewjedra su wčera znowa na juhu Němskeje zachadźeli a sej smjertny wopor žadali. Wosebje potrjechena bě južna Bayerska. W Garmisch-Partenkirchenje je woda rěki Partnach 52lětneho sobu torhnyła. Pomocnicy móžachu jeho jenož hišće mortweho z wody wućahnyć. Puće a pincy běchu zapławjene, kaž wohnjowa wobora zdźěla. Dźensa wočakowachu tam znowa zliwki hač do 70 litrow na kwadratny meter, Němska wjedrarnja warnuje.

wozjewjene w: Politika

Budyšin/Smochćicy (SN/bn). Towarstwo „Via Regia – hudźbne eventy“ a Serbski ludowy ansambl wuhotujetej wot pjatka do njedźele 14. Smochčanski hudźbny swjedźeń pod hołym njebjom. Pod hes­łom „Tam, hdźež tón měsačk swěći“ zaklinča na dworje Domu biskopa Bena pjatk a sobotu wječor twórby mjez druhim Jurja Winarja, Izaaka Osipowiča Du­na­jewskeho, Franza Schuberta, Andrewa Lloyda Webbera a Van Morrisona. Orchester a balet SLA pod nawodom Tassa Schille wudospołnja hudźbnicy Liberecskeho dźiwadła, solistaj budźetaj sopranistka Rahel Indermaur a tenor Mikołaj Walerych, Kristina Nerad moderěruje. Po zwučenym wašnju skónčitej so wje­čoraj z wulkim wohnjostrojom.

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND