Z wudaća: pjatk, 06 julija 2018
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Nowy wikowanski konflikt

Peking (dpa/SN). Wikowanski konflikt mjez USA a Chinu je nowy schodźenk eskalacije docpěł. Po tym zo płaća wot dźensnišeho chłostanske cła za chinske importy w USA, je China po swójskich wuprajenjach k napřećiwnym naprawam nuzowana była a tworam z USA cła napołožiła. Rěčnik chinskeho wikowanskeho ministerstwa Americe wumjetuje, zo je „najwjetšu wikowansku wójnu w hospodarskich stawiznach“ zahajiła. Peking chce nětko najručišo Swětowu wikowansku organizaciju informować.

Naćisk etata 2019 schwaleny

Berlin (dpa/SN). Němske zwjazkowe knježerstwo je dźensa na wurjadnym posedźenju naćisk swojeho etata za lěto 2019 schwaliło. Zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD) planuje wjacorych koaliciskich předewzaćow dla wudawki 356,8 miliardow eurow, štož je 13 miliardow wjace hač lětsa. Najebać to nochce Scholz přidatne kredity brać. Wot lěta 2014 su dochody a wudawki zwjazkoweho etata wurunane.

Brexit tema wuradźowanjow

wozjewjene w: Politika
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Protyka (06.07.18)

Pjatk 6. do 8.7.   Wjesny swjedźeń w Lěsce (Lieske) pola Wóslinka

   Wubědźowanje Simson-mopedow při nahłej skłoninje přibrjoha w Lejnom (Geierswalde)

Pjatk 6. a 7.7.   Diskoteka kuntworow w Salowje

   Sportowy swjedźeń Rakečanskeho ST

Sobotu 7. a 8.7.    Dźěćacy swjedźeń z wikami starožitnosćow na Jaku­becec twjerdźiznje w Mortkowje

Sobotu 7.7. 8:00 Wolejbulowy turněr Captainscup we Worklecach

  10:00 Wodźenje po zornowcowej wsy Zemicach­Tumicach

  10:00 Přirodowědna ekskursija Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy z Bodom Pleskym k wulkim larwam­ kobołkoweje krokawy při Rakečanskich hatach

  11:45 Wuhladko na MDR

  14:00 Zelowe wodźenje po Miłočanskej skale Při Kra­bato­wym kamjenju

  16:00 Wodźenje „Na slědach Wojerowskeho čestneho wobydlerja a nana kompjutera Konrada Zusy“ wot Wojerowskeho hrodu

Njedźelu 8. do 13.7.   Prózdninski camp „Stare a tradicionalne rjemjesło“ w Dołhoboršćanskej přirodoškitnej staciji

Njedźelu 8.7. 9:00 Prózdninske pućowanje NABU po Dubrjenskim bahnje – start: w Michałkach

  9:00 Wuchodoněmske wubědźowanje w jězdźenju z kartom na Łazowskej kartowej čarje

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Pokiwy (06.07.18)

Wodźenje po wustajeńcy

Budyšin. Jutře, 8. julija, wodźi diplo­mowy muzeologa Hagen Schulz zajimcow po Muzeju Budyšin. Wot 15 hodź. wujasni wón pozadki wustajeńcy „Woda, płun a sanitarne – Bu­dyscy klempnarjo a instalaterojo něhdy a dźensa“.

Z kuntworami rejwać

Salow. Robert Szczepanski je jedyn z hłownych organizatorow „diskoteki kuntworow“, kotraž so wot dźensnišeho do njedźele w Salowje wotměje. Hač do ranja chcedźa tam njedźelu tež serbscy młodostni z DJjowym teamom Mütze Katze z Berlina a z dalšimi DJjemi hejsować. Wjeselić móža so hosćo na sensacionalnu jewišćowu show.

Wjašćanscy muzikanća zahudźa

Lěska. W Lěsce pola Wóslinka maja kónc tydźenja domizniski swjedźeń. Jutře móža sej hosćo wot 14 hodź. old­ti­mery wobhladać. Wječor su reje z Na­talie jako „dubl Beatrice Egli“. Njedźelu so wot 9 hodź. wohnjowe wobory wokoliny wubědźuja, w 11 hodź. zahudźa Wjašćanscy (Weskow) muzikanća.

Swjedźeń kulturow na torhošću

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Wobšěrny prózdninski poskitk

Dźěći a młodostni maja we Łužicy wjelestronsku zabawu

Budyšin (SN/bn). Tež w lětnich prózd­ninach maja mnohe łužiske institucije wosebite poskitki. A mjez nimi měli dźěći a młodostni wot šěsć do 16 lět zawěsće to nańć, štož so jim wosobinsce spodoba.

wozjewjene w: Kubłanje
W Baniborskej bědźa so tuchwilu z wjacorymi lěsnymi wohenjemi. W Luboraskej holi sewjernje Choćebuza pali so na 400 hektarach. Wčera wudyri dalši woheń mjez Žylowom a Dešnom (hlej wobraz). Nimo Choćebuskeje powołanskeje wohnjoweje wobory je tam pjeć dobrowólnych woborow płomjenja hašało. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika

Chiang Rai (dpa/SN). We wobłuku wuchowanskeje akcije na dobro hólčeho koparskeho mustwa w thailandskej próz­d­njeńcy je nurjer žiwjenje přisadźił. ­Bywši čłon thailandskeje specialneje jednotki Navy Seals bě pobrachowaceho kislika dla w prózdnjeńcy zemrěł, kaž zarjady zdźěleja. Muž bě bleše z kislikom w prózdnjeńcy zaměstnił a na wróćopuću we wodźe ­wědomje zhubił. Je to prěni smjertny pad w zwisku z wuchowanjom hólcow.

Połoženje so mjeztym dale přiwótřa. Připowědźenych monsunowych zliwkow dla steja pomocnicy pod wulkim časowym ćišćom. Hólcy w starobje jědnaće do 16 lět su zhromadnje z trenarjom wot 23. junija w prózdnjeńcy zawrjeni

wozjewjene w: Politika
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Koalicija so dojednała

Berlin (dpa/SN). Po tydźenje trajacej zwadźe je so wulka koalicija CDU, CSU a SPD na naprawy přećiwo ilegalnej migraciji do Němskeje dojednała. Předewšěm nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) bě na tym wobstał. „Wot A do Z je wšitko tak, kaž sej to jako minister přeju“, rjekny wón wčera wječor po wjerškowym zetkanju koalicije w Berlinje. Při­wšěm njeje so we wšitkich dypkach přesadźić móhł. SPD je docpěła, zo ma so hišće lětsa zakoń wo zapućowanju do Němskeje předpołožić.

Městopředsyda SPD Ralf Stegner wšak dwěluje, zo je kompromis k azylowej politice zwoprawdźomny. Za to trěbne zrěčenja z Italskej a Awstriskej drje njenastanu, rjekny wón w ZDF. „To njemóže scyła ­fungować, hdyž su zwjazkarjo sami na­cionalisća a egoisća.“

wozjewjene w: Politika
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Horcy powětr

Ně! To njebě žadyn dobry tydźeń za demokratiju w Němskej. Razne rozestajenja mjez sotromaj CDU a CSU, wumjetowanja, hroženja, ultimaty – bjezmała by samo knježerstwo zwrěšćiło. A čehodla to wšo? Wuslědk wšeho mjenuje so „azylowy kompromis“, njeje pak bohužel ničo druhe hač horcy powětr, kotryž chcedźa nam po wonym lěćnym dźiwadle jako wulki wuspěch předać. Wadźili su so wo problemje, njepotrjechjacym wšědnje ani dźesać ćěkancow, kotřiž chcedźa do Němskeje, byrnjež hižo w druhim europskim kraju registrowani byli. Při tym ani wo tym njerěču, zo je wony kompromis jeničce zwoprawdźomny, jeli jemu susodne kraje scyła přihłosuja. Wone dźě dyrbja wotpokazanych ćěkancow potom zaso přiwzać, štož pak njeje tak wotwidźeć. Sym sej wěsty, zo konflikt po krótkej přestawce znowa wudyri. Najhórje pak je, zo so tajkeho dźiwadła dla dźeń a wjace ludźi wot politiki wot­wobroća. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Serbšćina tema na konferency

Cambridge (SN/bn). We wobłuku 8. konferency Uniwersity Cambridge wo wohroženych rěčach stej wčera dr. Nicole Dołowy-Rybińska z Pólskeje akademije wědomosćow we Waršawje a dr. Cordula Ratajczakowa ze Serbskeho instituta staw swojeho aktualneho slědźenja wo wozrodźenju serbšćiny předstajiłoj. Jeju přepytowanja su dźěl projekta „Wuchowanje mjeńšinowych rěčow w Europje“, kotryž financuje Smithsonowy centrum za etno­logiju a kulturne namrěwstwo we Washingtonje. Dohromady sydom rěčow­ – nimo hornjo- a delnjoserbšćiny su to sewjerna frizišćina, iršćina, okcitanšćina, galicišćina a kalabriska grjekšćina – wědomostnicy posudźuja.

Na konferency je so cyłkownje 26 wědomostnikow mjez druhim z Nigerije, Nižozemskeje, Nowoseelandskeje, Pólskeje, Awstriskeje, Němskeje, Francoskeje a USA wobdźěliło. Hesło zarjadowanja, kotrež renoměrowana fakulta za srje­­dźowěkowske a načasne rěče Uniwersity Cambridge prawidłownje organizuje, bě lětsa „Language Revitalisation and Reversing Language Shift – Rewitalizacija rěče a zawrót rěčneje změny“.

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 06 julija 2018 14:00

Porjedźenka

We wudaću Serbskich Nowin ze 4. julija ­je so w přinošku na 1. stronje pod nad­pismom „Dobra bilanca a wosebita wotnožka“ zmylk zasunył. Awtor piše tam: „Cyłkownje je w serbskim nakładnistwje wot lěta 1958 nimo wučbnicow 150 pu­blikacijow w delnjoserbskej rěči wušło.“ To njewotpowěduje wěrnosći a ma prawje rěkać: „Cyłkownje je w serbskim nakładnistwje aktualnje nimo wučbnicow 150 publikacijow w delnjoserbskej rěči w poskitku.“ Awtor prosy wo wodaće za misnjenje. SN

wozjewjene w: Kultura

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND