Z wudaća: póndźela, 09 julija 2018
póndźela, 09 julija 2018 14:00

Činja dale kaž planowane

Budyšin (SN/JaW). Iniciatiwna skupina za serbske ludowe zastupnistwo – Serbski sejm pokročuje ze zapisowanjom wolerjow do lisćin a z wólbami kaž pla­nowane. To zdźěli hornjoserbski rěčnik iniciatiwy dr. Měrćin Wałda na napra­šowanje. „Njejsmy nastupili, zo bychmy so kłonili a swoje principije spušćili“, po­twjer­dźi wón wolu sejmikarjow, swój puć dale kročić. Kaž Njeswačan dale zdźěla, „dyrbi so w serbskej a łužiskej politice něšto změnić. Njezměni-li so na politiskich zakładach ničo zasadneho, změjemy drje hišće serbski muzej, za přichod Serbow pak budźe jara wusko.“ Zdobom dr. Wałda namołwja, zo dyrbja sej Serbja, „dołhož su hišće w někak stabilnej demokratiji žiwi, wjetše a stabil­niše prawa a móžnosće wuwojować, kotrež nam cyle jasnje přisteja“.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 09 julija 2018 14:00

CSU hłosy zhubja

Berlin/Mnichow (dpa/SN). Dobre tři měsacy do wólbow krajneho sejma je CSU w Bayerskej wot absolutneje wjetšiny daloko preč. To je wuslědk najnowšeho woprašowanja instituta Forsa w nadawku sćelaka RTL po wobćežnym azylowym kompromisu mjez CDU a CSU. To docpěwa knježerstwowa strona ministerskeho prezidenta Markusa Södera jenož hišće 38 procentow. AfD móže w Bayerskej ze 14 procentami ličić, Zeleni z 15 proc. SPD by z dwanaće proc. jenož hišće štwórta najsylniša móc była.

Wuchowanje so dliji

Mae Sai (dpa/SN). Drama w thailandskej prózdnjeńcy so dale dliji. Po spektakularnym wuchowanju štyrjoch hólcow chcychu nurjacy dźensa dalšich čłonow koparskeho mustwa z prózdnjeńcy wuswobodźić. Problemy pak znowa přiběraja, dokelž je so čas monsunowych zliwkow mjeztym započał. Wuchowani młodostni su mjeztym w chorowni. Jich strowotny staw je po informacijach lěkarjow spokojacy. Starši čakaja na dowolnosć, jich wopytać směć.

Zaso woheń na zwučowanišću

wozjewjene w: Politika

Serbska koparska wubranka žonow je so wčera ze Šwicarskeje nawróćiła. Tam bě z 19 hrajerkami, z trenarjom Pětrom Bejmakom a mustwowym nawodu Handrijom Rachelu wobdźělena na małym­ turněrje ze štyrjomi cyłkami (dwaj žónskej, dwaj muskej) w kantonje Graubünden.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 09 julija 2018 14:00

Změje noweho wobsedźerja

Parkowanski dom na Wonkownej Lawskej w Budyšinje ma do komunalneho wobsydstwa přeńć. To drje so na parkowansku situaciju w měsće njewuskutkuje, ma pak lěpšiny při wobhospodarjenju.

Budyšin (CK/SN). Z 289 městnami je ­Budyski parkowanski dom Centrum na Wonkownej Lawskej za parkowansku situaciju w sprjewinym městnje dosć wažny. Za tych, kotřiž parkowanske městno pytaja, po wšěm zdaću nic tak jara. 190 trajnych městnow drje je zwjetša wuknihowanych. Wot městnow za dnjowych hosći pak wostanje často dźěl prózdny. Wobdźělenskej a zawodowej towaršnosći (BBB) jako wobhospodarjerjej načinja to kóžde lěto deficit něhdźe 200 000 eurow. Přiwšěm chce komunalne předewzaće parkowanski dom kupić. Wo tym pak měješe měšćanska rada rozsudźić. Na swojim zašłym posedźenju bě wjetšina jeje čłonow za to.

wozjewjene w: Lokalka
Minjenu nóc je Awstriska kaž připowědźene započała, z Italskeje přijěduce wosobowe a nakładne awta na namjeznym přechodźe Brenner kaž tež na němsko-awstriskim přechodźe Kiefersfelden/Kufstein kontrolować. Awstriska chce na te wašnje wěstotu a porjad za čas zetkanja nutřkownych ministrow w Innsbrucku 12. a 13. julija zaručić, kaž rěkaše. Šoferojo dyrbja z masiwnymi haćenjemi ličić. Akcija ma cyłkownje pjeć dnjow trać. Foto: dpa/Matthias Balk

wozjewjene w: Politika
póndźela, 09 julija 2018 14:00

„Pětr a wjelk“ nětko za pišćele

Magdeburg (B/SN). Hłowne mysle bajki „Pětr a wjelk“ su nětko tež wobstatk noweje pišćeloweje twórby, kotraž zaklinča wčera tydźenja w Magdeburgskej hłownej cyrkwi. Na pišćelach hrał je tachantski kantor Barry Jordan, Sabina Lattorf wustupowaše jako rěčnica. Wobrazowe projekcije podšmórnychu začuća hudźby komponista Sergeja Prokofjewa.

Zwóńkow a domownikow přijał

Drježdźany (B/SN). Na tradicionalne přijeće k česći swjateho Bena witaše Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers njedawno 180 muži a žónskich – domownikow a zwóńkow bi­skop­stwa. Woni dźě su ći prěni a posledni na naj­wšelakorišich zarjadowanjach, biskop Timmerevers podšmórny. Nawoda katolskeho běrowa w Sakskej Daniel Frank wuzběhny w postrownej narěči jich trěbne dźěło zaćichim.

Kritizuja eksport bróni

wozjewjene w: Cyrkej a swět
póndźela, 09 julija 2018 14:00

Kóždemu swoju maćeršćinu

Z wosebitej brošurku chce serbski dźěłowy kruh Budyskeje měšćanskeje rady k wjacerěčnosći pohnuwać. Při tym nima brošurka jeno serbske swójby narěčeć, ale tež zajimcow za serbšćinu.

Budyšin (CK/SN). Kelko rěčow w dźěćacych zarjadnišćach města Budyšina nałožuja? Z tym prašenjom zaběraše so njedawno dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady.

Wuchadźejo z naležnosće, serbsku rěč w dźěćacych dnjowych přebywanišćach z pomocu projekta Witaj etablěrować, bě bórze jasne, zo njedosaha so jenož na serb­sku rěč fokusěrować. Wjacerěčnosć w pěstowarnjach njeje zajimawa jenič­ce wot toho časa, zo su ćěkancy do sprjewineho města přišli. Nimo serbšćiny su tu hižo do toho pólšćinu, čěšćinu, rušćinu a tohorunja turkowšćinu nałožowali. Často so dźěći z tychle swójbow w němskej pěstowarni dale a bóle swo­jeje maćeršćiny wzdawaja. To činja wone dobrowólnje, zo móža tak lěpje z tam­ny­mi dźěćimi a młodostnymi komunikować. Spušća swoju maćeršćinu pak tež na přikaz staršeju, kotrajž chcetaj, zo dźěćo spěšnišo němčinu nawuknje.

wozjewjene w: Kubłanje
póndźela, 09 julija 2018 14:00

Minister za brexit wotstupił

London (dpa/SN). Britiski minister za wustup kraja z Europskeje unije David Davis je w zwadźe wo kursu kraja wotstupił. „Nowy trend“ politiki w zwisku z brexitom a wotpowědna taktika tomu njepolěkujetej, zo Wulka Britaniska europske wiki a cłownu uniju woprawdźe ­wopušći, wopodstatni Davis w lisće premierministerce Theresy May. Šefina knježerstwa so tomu spjećuje. Wona njemóže jeho charakterizowanju strategije brexita přihłosować, kaž da zdźělić.

May bě knježerstwo minjeny pjatk na dwanaće hodźin trajace marathonowe posedźenje na kuble Chequers sewjerozapadnje Londona skazała. Za čas klawsury dyrbjachu ministrojo samo swoje mobilne telefony wotedać. Wječor May zdźěli, zo je so knježerstwo na nowu strategiju za wustup z EU dojednało. Prawdźepodobnje bě wona wulki ćišć na ministrow wukonjała. Davis bě wospjet připowědźił, zo chcył wotstupić, dyrbjała-li May kraj přewusko na EU wjazać.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 09 julija 2018 14:00

Za jasne směrnicy

Berlin (dpa/SN). Zeleni žadaja sej jasne směrnicy, zo hodźeli so sćěhi wudobywanja brunicy financować. Předewšěm měło so zaručić, zo wuhlowe koncerny žadane nalutowanki za tak mjenowane wěčne poćežowanja tež woprawdźe składuja, rjekny předsydka strona Annalena Baerbock powěsćerni dpa. Zamołwite zarjadnistwa dyrbjeli sej pjenjezy a hódnotowe papjery jako wěstotu wužadać. Stat dyrbjał tomu zadźěwać, zo móža so koncerny wuwinyć, je-li jedna z wotnožkow insolwentna. Němska chce přichodne lěta wudobywanje brunicy skónčić.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 09 julija 2018 14:00

Wulka šansa za cyły region

Žitawa chce so wo titul „kulturna stolica Europy 2025“ prócować

Zhorjelc (AK/SN). Prócowanja Žitawy wo titul „kulturna stolica Europy 2025“ Zhorjelski wokrjesny sejmik podpěruje. Krajny rada Bernd Lange (CDU) a Žitawski wyši měšćanosta Thomas Zenker (Žitawa móže wjace) mataj nadawk, wotpowědne kooperaciske zrěčenje podpisać. To je wokrjesny sejmik na minjenym posedźenju z wjetšinu hłosow wobzamknył. Radźićeljo wotpowědowachu tak rozsudej Žitawskich měšćanskich radźićelow loni w septembru kaž tež wotumej hłowneho wuběrka Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika lětsa w juniju. „Stejimy we wubědźowanju. Tež druzy kandidaća maja dobre argumenty. Tola žane druhe přizjewjenje nima charakter splećenja a trojonarodnosće kaž my“, wobroći so Thomas Zenker – wón je tuchwilu słužbnje we wukraju – we widejowym nahrawanju na radźićelow. Wón ma prócowanje wo titul za wulku šansu za cyły region a za impuls w zahajacej so strukturnej změnje. Liberecski a Budyski wokrjes stej hižo podpěru signalizowałoj.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND