Z wudaća: wutora, 10 julija 2018
wutora, 10 julija 2018 14:00

Masterski plan předstajił

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Horst Seehofer (CSU) je dźensa swój dołho připowědźeny masterski plan k migraciji předstajił. W 63dypkowym planje wón namjetuje, migrantow, kotřiž su hižo w druhim kraju EU wo azyl prosyli, na němsko-awstriskej mjezy wotpokazać. Nimo toho planuje Seehofer sankcije přećiwo ćěkancam, kotřiž nochcedźa sobu pomhać swoju identitu wujasnić.

Kolesowarjow a pěškow škitać

Berlin (dpa/SN). Kolesowarjow a pěškow lěpje před strašnymi njezbožemi z wot­bočacymi nakładnymi awtami škitać bě hłowna­ tema dźensnišeho zetkanja w Berlinje, na kotrež bě zwjazkowy mi­nis­ter za wobchad Andreas Scheuer (CSU) přeprosył. Zhromadnje ze zastupnikami awtotwarcow, logistiskeje branše, fachowcami za wobchadnu wěstotu a kolesowarskimi klubami rěčachu wo móžnosćach, nakładne awta z tak mjenowanym „asistentom wotbočenja“ wuhotować. Stajnje zaso stawaja so njezboža, dokelž šoferojo Lkw-jow kolesowarjow a pěškow w mortwym kuće prosće njewidźa.

Noweho sudnika nominował

wozjewjene w: Politika
wutora, 10 julija 2018 14:00

Třeći króć na krajnym finalu byli

W stawiznach Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) docpěchu bičwolejbulisća třeći raz kónčne krajne finale we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“. W lětomaj 2014 a 2016 wróćichu so naši sportowcy ze štwórtym městnom, tónraz­ wuskoči w Drježdźanach dobre pjate městno.

Srjedź junija dojědźechu sej hrajerki a hrajerjo wokoło kapitana Dawida Wowčerja do Drježdźan, zo bychu w sakskim finalu bičwolejbula sobu wo medalje wojo­wali. Bě to wot spočatka ćežki nadawk, wšako čakaštej na nich w stafli 1 ze Sportowym gymnazijom Drježdźany a Gymnazijom „Am Sandberg“ Wilkau-Haßlau sylnej konkurentaj. Chcychu-li na kóncu wo bronzu hrać, bě wuspěch přećiwo sportowcam z Wilkauwa-Haß­lauwa wuměnjenje.

wozjewjene w: Sport
wutora, 10 julija 2018 14:00

Nowy wonkowny minister

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May je zastojnstwo wonkowneho ministra znowa wobsadźiła, po tym zo bě dotalny načolny diplomat kraja Boris Johnson wčera w zwadźe wo wustup kraja z EU wotstupił. Nowy wonkowny minister budźe dotalny minister za strowotnistwo Jeremy Hunt. Toho zastojnstwo přewozmje Matt Jancock, dotal minister za kulturu a medije.

May, kotraž chcyła Wulku Britanisku tež po brexiće wusko na Europsku uniju wjazać, wojuje wo swoje politiske přežiwjenje. Wobkedźbowarjo w Londonje wočakuja zběžk zasakłych přećiwnikow EU w jeje konserwatiwnej stronje. Tež nowowólby hižo njewuzamkuja.

Boris Johnson, jedyn z najwažnišich přiwisnikow brexita, bě wčera popołdnju wotstupił, jenož hodźiny po wotstupje ministra za brexit Davida Davisa. Johnson twjerdźi, zo stanje so Wulka Britaniska z „koloniju EU“, dyrbjała-li May swoje plany zwoprawdźić. Ta bě hakle minjeny pjatk ministrow na swój kurs přinjesła. Dojednanja pak dołho njedźeržachu.

wozjewjene w: Politika

Po wuspěšnej sezonje, w kotrejž wu­bě­dźichu sej koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki loni wicemišterstwo a wokrjesny pokal,­ přewza w lěću 2017 něhdyši profijo­wy kopar Jiří Krohmer delanske mustwo. Za 40lětneho čěskeho trenarja njebě to žadyn lochki nadawk, kročić po stopach Tomaša Henčla. Nětko, lěto poz­dźišo, je so Krohmer hižo zaso rozžohnował. Čehodla a dokal je šoł, to pře­­radźa wón Jurjej Bjeńšej.

Knježe Krohmero, po jednym lěće jako trenar­ w Ralbicach sće swoju sportowu tobołu hižo zaso spakował. Čehodla?

J. Krohmer: Trenarjo dóstawaja kóžde lěto znowa poskitki druhich towarstwow. Tež pola mje tak bě, a sym sej wšitko derje­ přemyslił. Najbóle wabił bě mje hižo­ raz poskitk­ Budissy Budyšin, tam zhromadnje ze Steffenom Hoßmangom wěsty nadawk­ spjelnić, štož pak je na maličkosćach zwrěšćiło. Hižo dołho z Hoßmangom wo tym rěčimoj, zo budźemoj raz zhromadnje při liniji stać. Smój dźě spřeće­lenaj. Přichodnu sezonu nětko tak daloko je, budu jemu jako kotre­nar w Ćisku poboku. Z ST Ćiskom je wón loni hakle postupił.

Što je Was tak wabiło, do Ćiska hić?

wozjewjene w: Sport
wutora, 10 julija 2018 14:00

Za kóždu kónčinu koncept

Konferenca wo strukturnej změnje po brunicy a wo konsekwencach

Berlin (SN/MkWj). W zwjazkowej stolicy Berlinje wotmě so minjeny pjatk konferenca „Z rewěrow – za rewěry“, kotraž zaběraše so z kóncom wudobywanja brunicy. A tam dźěše tež wo sćěwki w potrjechenych kónčinach.

wozjewjene w: Politika
wutora, 10 julija 2018 14:00

Akcija zahajena

Mae Sai (dpa/SN). W prózdnjeńcowej dramje w Thailandskej započachu dźensa rano poslednich štyrjoch hólcow a trenarja wuchować. Hłowny zaměr bě hišće dźensa wšitkich w prózdnjeńcy čakacych wuswobodźić, dokelž hroža z monsunowymi zliwkami nowe strachi. Młodostni su mjeztym 17 dnjow w prózdnjeńcy. Kaž zamołwići zdźěleja, su wšitcy wuchowani w poměrnje dobrym strowot­niskim stawje. Přiwšěm dyrbja hišće w chorowni wostać.

wozjewjene w: Politika
wutora, 10 julija 2018 14:00

Wulke straty wjedra dla

Trajaca suchota a horcota načinjatej ratarjam a rybarjam starosće

Budyšin/Hora/Lipič (SN/mwe). W Bu­dy­skim wokrjesu njenačinja tuchwilna suchota jenož ratarjam starosće, tež nastupajo pitnu wodu a staw wody w rěkach póčnu so zamołwići starosćić. Na wčerawše naprašowanje pak dotal k tomu z běrowow Budyskeho krajnoradneho zarjada žanu wotmołwu dóstali njejsmy. Tež k tomu nic, hač chcedźa ze stron wokrjesa při dale trajacej suchoće ewentualnje krizowe mustwo zarjadować.

Wulki strach hrozy suchoty dla dale w lěsach, zo so tam trawa, łoć (Nadelstreu) abo na zemi ležace hałžki zapala. Na zahonach dyrbja ratarjo při młóčenju žita kedźbować, zo so šćernišćo za syčomłóćawu a druhimi žnjenskimi mašinami njezapali. To bě so tele dny mjez druhim pola Lejna a w Po­čaplicach wospjet, ale bjez wulkich škodow, stało.

wozjewjene w: Lokalka
Dale a wjac ludźi z busom jězdźiło

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so ­rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (5)

wozjewjene w: Lokalka

Němskaj koparskaj sudnikaj Felix Zwayer a Bastian Dankert mataj na finalu swětowych koparskich mišterstwow hišće składnosć, być zasadźenaj jako šefwidejoasistentaj. Dwójka Němskeho koparskeho zwjazka je skok na lisćinu dźesać móžnych sudnikow za widejoteamy we wobłuku zbywacych štyrjoch hrow docpěła. Tež Markus Borsch, asistent němskeho sudnika dr. Felixa Brycha, wostanje w turněrje. W polu hłownych zamołwitych, kotřiž dwuboje na trawniku sudźa, je hišće dwanaće refereejow, kotřiž móhli finale nawjedować. Najwjetše šansy mataj Nižozemjan Björn Kuipers a Argentinjan Néstor Pitana. ­Jasne a rozsudźene pak hižo je, zo budźe finale za telewiziju ZDF Béla Réthy komentować. To zdźěli wčera sportowy šef ZDF Thomas Fuhrmann.

wozjewjene w: Sport
wutora, 10 julija 2018 14:00

Přihotowanski turněr přewjedli

Na přihotowanskim koparskim turněrje w Rakecach we wobłuku sportoweho swje­dźe­nja wobdźělichu so minjenu sobotu štyri cyłki. Z regionalneje ligi sewjero­wuchod běštej to Budissa Budyšin a Biskopičanske KT 08, z krajneje ligi Jednota Kamjenc­ a z wo­krjesneje wyšeje ligi Rakečanske ST. Prěnje połfinale dobychu Biskopicy­ přećiwo­ Budyšinej 3:0, druhe Rakecy přećiwo Kamjencej 1:0. W hrě wo tře­će městno přesadźi so Budissa přećiwo Jednoće z 1:0, a w finalu porazychu Bisko­picy hosćićela z 10:0. Na wobrazu přesadźi so nowopřichad Budissy Mateusz Ciapa (srjedźa) pře­ćiwo Kamjenskimaj hrajerjomaj. Foto: Torsten Zettl

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND