Z wudaća: srjeda, 08 awgusta 2018
srjeda, 08 awgusta 2018 14:00

Konflikt so přiwótřa

Washington (dpa/SN). Wikowanski kon­flikt­ mjez USA a Chinu so přiwótřa. Wot 23. awgusta chcedźa USA nowe cła 25 procentow na twory w hódnoće 16 miliardow dolarow zawjesć. Lisćina wudźěłkow je hižo zestajana, zdźěli běrow wiko­wanskeho społnomócnjeneho Roberta Lighthizera wčera wječor we Washing­tonje. Hižo wot spočatka julija płaća cła za chinske importy we wobjimje 34 miliardow dolarow. China žada sej za to cła na awta a wšelake zežiwidła z USA.

Strach zapalenja BMWjow

Mnichow (dpa/SN). Stracha zapalenja dla dyrbi 324 000 awtow typa BMW do zamkarnjow. Wotpowědny list dóstanu mějićeljo přichodny tydźeń, kaž z Mnichowa informuja. Potrjechene su BMW 3, 4, 5, 6, 7, X3, X5,X6 ze štyricylindrowym dieselowym motorom, kotrež je koncern w času wot apryla 2015 do septembra 2016 twarił. Tež awta ze šěsć­cylindrowym dieselowym motorom, twarjene mjez julijom 2012 a junijom 2015, dyrbja do zamkarnjow.

Njewjedra w Hessenskej

wozjewjene w: Politika

Lětni serial SN7. dźěl

Dźensniše „małe jewišćo“ zda so na prěni napohlad trochu zwonka našeho lětnjeho rjadu stać. Röhrscheidtowa bašta dźě je předewšěm jako alternatiwne hrajnišćo Serbskeho ludoweho ansambla znata. Nimo toho je tam nětko tež pokładnja domu zaměstnjena. W lěće 1496 jako dźěl Budyskeho měšćanskeho wob­twjerdźenja dotwarjena wěža słužeše w swojich dołho trajacych stawiznach mjez druhim jako składźišćo suknjernje, jako korčma a jako sydło towarstwa Schlaraffia Budissa. Wot lěta 1952 bě tam hłowny kostimowy fundus SLA. Po sa­něrowanju su baštu před třomi lětami w dźensnišej formje wotewrěli.

wozjewjene w: Kultura
Wulke škody zawinił je wčera woheń na chěžach sydlišća w sewjerorynsko-­west­falskim Siegburgu blisko želez­niskeje čary Köln–Frankfurt n. M. W běhu krót­keho časa so płomjenja rozpřestrěchu a zni­čichu wjacore chěže. 15 ludźi njemóže hižo do swojich bydlenjow. Někotři su w nuzowym kwartěrje. Foto: dpa/Oliver Berg

wozjewjene w: Politika

Kapitan Radworskeho koparskeho mustwa­ Paul Zimmermann zakónči po wja­corych ćežkich zranjenjach swoju­ aktiwnu hrajnu karjeru, a to z runje­ 26 lětami(!). Matej Wjeńka je so z nim rozmołwjał.

Sy so lětsa rozsudźił swoju aktiwnu ka­rjeru zakónčić. Zranjenja dźě su Će přeco zaso trapili, tak tež 2012 na europeadźe we Łužicy. Jako jedna z wulkich nadźijow sy za Serbow do turněra startował, dyrbiš pak hižo tak młody přestać.

wozjewjene w: Sport

Minjenej měsacaj je so w koparskich mustwach tójšto změniło. Někotre cyłki­ su w přihotach na nowu hrajnu dobu samo połojcu kadra wuměnili. Kilian­ Hrjehor je za někotre cyłki wotchady a přichady zezběrał.

FC Energija Choćebuz

přichady: Abdulkadir Beyazit (ST Babelsberg 03), Daniel Stanese (VfR Aalen­)

wotchady: Benjamin Förster (VSG Altglie­nicke), Christos Papadimitriou (Mauerwerk, Awstriska), Gabriel Boakye (1. FC Köln II), Alexander Siebeck (Karlsruheski SC)

Budissa Budyšin

přichady: Alexander Schidun (Jednota Kamjenc), Marcel Bär (Dynamo Drjež­dźany U19), Eric Merkel (Biskopičanske KT 08), Stefan Richter (trenar wrotarjow), Philipp Dartsch (SpVgg Bayern Hof), Marek­ Langr (Jednota Kamjenc), Christopher Schulz (SpVgg Bayern Hof), Mateusz­ Ciapa (U 19 1. FC Magdeburg), Michael Schlicht (1. FC Schweinfurt 05), Niclas Treu (Lüneburger SK Hansa)

wozjewjene w: Sport
srjeda, 08 awgusta 2018 14:00

Čakaja na nas hišće horce časy?

Podstupim (dpa/SN). Strach horceje doby njehodźi so z wida klimowych fachowcow tež při dodźerženju Pariskeho klimoweho zrěčenja doskónčnje wuzamknyć. Tak by so zemja dołhodobnje wo tři do pjeć stopnjow celsija woćopliła a mórska hładźina wo dźesać do 60 metrow stupała, pisa Podstupimski institut za přeslědźenje klimowych sćěhow. Tuchwilu rozjimuje mjezynarodna skupina wědomostnikow na narodnej akademiji wědomosćow w USA móžnosće, kak to wot- wobarać. Přichodnje drje budźe wjele ćešo globalne sćoplenje zemje wěsće pola 1,5 do 2 stopnjow celsija zadźeržeć. Předewšěm zaběraja so wědomostnicy z pozhubjacym so lodom w Grönlandskej.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 08 awgusta 2018 14:00

Giga-factory do Łužicy wabić

Budyšin (SN). Tesla pyta tuchwilu so hodźace stejišćo za twar jednoho z prě­nich europskich zawodow Giga Factory, w kotrychž maja so produkować wulke mnóstwa modernych litiumo-ionowych bańkow a baterijow za elektroawta a sta­cionarne milinowe składy. „To je šansa w prawym času za strukturnu změnu we Łužicy. Njesměli ničo skomdźić, tajku firmu k nam dóstać.“ Takle pisa dr. Měrćin Krawc, předsyda SPD w Budyšinje a sam powołansce dźěłacy we wobłuku inowatiwnych energijowych technikow, w nowinskej zdźělence iniciatiwy Serbski sejm, kotraž SN předleži. „Sym za to hižo zwisk k sakskemu hospodarskemu ministerstwu nawjazał. Statne spěchowanje tajkeje wulkoinwesticije móhło paralelnje k mnohim projektam w hórnistwje dźěłacym časowje bliske wurjadne perspektiwy skićić.“ Hanzo Wylem-Kell, předsyda Łužiskeje aliancy a tohorunja předewzaćel we wobłuku solarneje a skła­dowanskeje techniki, měni: „Kompetency w chemiji, awtomatizaciji abo wuporjedźenju, kotrež w brunicowych jamach a milinarnjach maja, tworja za to najlěpše wuměnjenja.“

wozjewjene w: Politika
srjeda, 08 awgusta 2018 14:00

Maas: Iran njeizolować

Berlin (dpa/SN). Po płaćiwych nowych sankcijach přećiwo Iranej warnuje němski zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) před přiwótřenjom konflikta a hrožacym chaosom w krizowym regionje. „Mamy to za zmylk, nuklearne zrěčenje z Iranom spušćić“, praji wón dźensa w nowinje Passauer Allgemeine. Zrěčenje njeje perfektne, ale lěpša alternatiwa, hač scyła žane njeměć. W lěće 2015 wotzamknjene dojednanje ma wuwiću iranskeje atomoweje bomby zadźěwać. Za to měli zapadne kraje sankcije zběhnyć a tak mjez druhim inwesticije w Iranje zmóžnić. Maas wojuje dale za zrěčenje, dokelž wone tež wěstotnym zaměram słuži. Iran dźě leži w susodstwje Europy. Izolacija Irana móhła fundamentalistam pohon być.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 08 awgusta 2018 14:00

Lěs so prawdźepodobnje žehli

W Budyskim wokrjesu lěsy ze stražniskich wěžow wobkedźbuja

Židźino/Wojerecy (dpa/SN). Ze 36,8 stopnjemi nad nulu su minjeny tydźeń we Wojerecach nowy horcotny rekord Sakskeje naměrili. Lěsny inženjer Thomas Sobczyk hlada z wulkimi starosćemi na jasne módre njebjo. „Zo hižo tak zahe lisćo ze štomow pada, nas starosći. Dlěje trajaceje horcoty je na zemi lědma hišće wegetacije. Měšeńca wotpadaneje jehliny, zeschnytych łopjenow, wrjosa a trawy móže so při tajkej horcoće spěšnje za­palić“, wujasnja sobudźěłaćer delnjeho lěsneho zarjada Budyskeho wokrjesa.

Thomas Sobczyk steji w lěsu pola Židźi­noho, tři kilometry wot Wojerec zdalenym. Na mnohich městnach dyrbješe wón za wobłuk, kotryž zamołwja, najwyši schodźenk stracha lěsneho wohenja postajić. 28 tajkich wohenjow pjelni­ dotalnu lětušu statistiku. Loni bě jich w dwanaće měsacach wšo dohromady 18. Lěs so tuž prawdźepodobnje žehli.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 08 awgusta 2018 14:00

Trjebamy lód?

Zaso raz warnuja wědomostnicy před sćěha­mi klimoweje změny. Skeptikarjo wšak najnowše dopóznaća znowa wotpokazuja – hdyž nic impulsiwnje, da snano na měnjenja móličkeje mjeńšiny fachowcow so złožujo. Wothladajo wot wěsteje horstki pumpotacych politikarjow a jich přiwisnikow, kotřiž fenomen dospołnje prěja a jón jako dalokowuchodne wu­namakanje wopisuja, dźe w zjawnej diskusiji runje hladajo na tuchwilnu hor­cotu a suchotu hłownje wo prašenje, hač a w kotrej měrje čłowjek móžnu katastrofu zamołwja. Wotwidźeć tež je, zo – dožiwimy-li přichodny dešćikojty a chłódniši tydźeń – diskurs do eksaktnje napře­ćiw­neho směra poběži. Fakt je: Přerězna temperatura wobstajnje stupa, konsekwency su fatalne. Poprawny problem w tym zwisku: Chcemy so wo tym rozmołwjeć, štó je na wobstejnosćach wina, abo wo tym, štó móže na nich ewentualnje (hišće) něšto změnić? Bosćan Nawka

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND