Z wudaća: štwórtk, 11 oktobera 2018
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Krótkopowěsće (11.10.18)

Start rakety zwrěšćił

Bajkonur. Wotlět ruskeje rakety k mjezynarodnej swětnišćowej staciji ISS je po informacijach ruskich medijow zwrěšćił. Kapsla rakety z dwěmaj kosmonawtomaj dyrbješe krótko po starće nuzowje přizemić. Wobaj kosmonawtaj staj njezranjenaj. Po prěnich informacijach bě druhi schodźenk ćěridła rakety zaprajił.

Myto pólskemu žurnalistej

Lipsk. Medijowa załožba Lipšćanskeje lutowarnje spožči lětsa pólskemu žurnalistej Tomaszej Piątekej Myto za swobodu a přichod medijow. Kaž załožba zdźěla, počesća Piąteka za kritiske wobkedźbowanje towaršnostneho wuwića w Pólskej. Myto w hódnoće 30 000 eurow spožča lutowarnja wot lěta 2001 přede­wšěm za zmužite a zaměrne zwoprawdźenje nowinarskeje swobody.

50 wowcow dale zhubjenych

wozjewjene w: Krótkopowěsće
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

To a tamne (11.10.18)

Bjez orientacije, w cuzym kabaće a bjez swojeho Lkw-ja je šofer w Ludwigshafenje wotućił. 45lětny bě swoje nakładne awto minjenu sobotu na wulkoparkowanišću w porynsko-pfalcskim Schwegenheimje wotstajił a so w hosćencu wopił. Přichodny dźeń wón w 23 kilometrow zdalenym Ludwigshafenje wotući, bjez toho zo by wědźał, kak je do města přišoł a hdźe Lkw steji. Po wopisanju šofera, byrnjež jara njedokładnym, policija jeho Lkw namaka, tak zo móžeše wón dale jěć.

Runje hišće zadnjej sydle stej dowolnikej z Braniborskeje zwostałoj, po tym zo běchu njeznaći jeho awto na kupje Usedom pokradnyli. Wóz z wokrjesa Wódra-Sprjewja, wulki kaž transporter, steješe njedaloko přibrjoha w Heringsdorfje. Usedom je jako dowolnišćo w Berlinje a Braniborskej jara woblubowane, ale tež mjez paduchami kolesow a awtow.

wozjewjene w: To a tamne
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Policija (11.10.18)

Z rubiznu njespokojom był

Běła Woda. Wulkeje rubizny nadźijał bě so po wšěm zdaću 13lětny hólčec předwčerawšim w Běłej Wodźe. Tam bě wón na Zahrodowej po puću a hrabny sej z wočinjeneho transportera paket. Kedźbliwy swědk pak jeho při tym wobkedźbowaše a zawoła policiju. Wot swědka na padustwo narěčane, pakostnik wočinjeny paket mjeztym preč ćisny. Najskerje so jemu dźěćace gumijowe škórnje w nim lubili njejsu. Dźakowano swědkej móžachu paket skónčnje tola hišće prawemu adresatej posrědkować.

wozjewjene w: Policija
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Do kina (11.10.18)

11.10.–17.10.2018 Budyski filmowy palast: Luis und die Aliens: wu a srj 10:00 Smallfoot w 3 D: wšědnje 15:00 Smallfoot: wšědnje 17:00 (nimo nj) | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12.15 | nj 17:15 Der Vorname: nj 17:00 Ballon: wšědnje 14:30 a 19:30 (nimo pó) Pettersson und Findus: wšědnje 15:00 Die Unglaublichen 2 w 3 D: wšědnje 14:30, 17:15 a 19:45 | wu a srj 10:15 | pj a so 22:30 Gundermann: pj a so 22:30 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 19:30 The Nun: pj a so 22:15 Hotel Transsilvanien: nj 12:30 | wu a srj 10:15 a 12:30 Venom w 3 D: wšědnje 15:15 (nimo nj) a 20:00 | pj a so 22:30 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: nj, wu a srj 12:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj, wu a srj 12:30

Kino-ekstra: Zuhause ist es am schönsten: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Smallfoot w 3 D: wšědnje 18:15 Smallfoot: wšědnje 12:05, 14:10 a 16:15 Flashdance: srj 20:10 Grüner wird’s nicht: srj 18:00 Venom w 3 D: wšědnje 20:25 | pj a so 22:45 Venom: wšědnje 18:00 (nimo srj) | srj 15:45 A Star is Born: wšědnje 17:10 a 19:55 | pj a so 22:40 Die Unglaublichen 2: wšědnje 12.15, 15:00, 17:35 a 20:20 | pj a so 22:55 Klassentreffen 1.0: wšědnje 20:15 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: wšědnje 15:45 (nimo srj) Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 12:10 Pettersson und Findus: wšědnje 14:00 The Nun: pj a so 22:50 Gundermann: wšědnje 14:25 Hotel Transsilvanien: wšědnje 12:00

wozjewjene w: Do kina
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Za zetkanje so přizjewić

Worklecy. Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprosy šulerki a šulerjow 3. a 4. lětnika wutoru, 16. oktobra, wot 9 do 15 hodź. do Worklečanskeho Don Boskoweho domu. Tam chcedźa so ze swjedźenjom domchowanki zaběrać, sej zhromadnje a z wjeselom słódny nazymski meni zwarić a sej jón wězo słodźeć dać. Zajimcy njech přizjewja so hač do jutři­šeho pjatka pod tel. čo. 035796/88 707 abo e-mailnje pod worklecy-kise@gmx. de. Za wudawki dnja zběraja wobdźě­lenski přinošk pjeć eurow.

Programěrować wuknyć

Wojerecy. Prózdninski poskitk za dźěći a młodostnych w starobje dźesać do 15 lět ma Wojerowski kompjuterowy muzej ZCOM jutře, pjatk, wot 15.30 do 18 hodź. Tam rozłoža, kak mikrokontrolery, kotrež su w nimale kóždym elektroniskim nastroju zatwarjene, funguja. Wobdźělnicy budu tajke kontrolery sami programěrować móc. Wobdźělenje je darmotne.

wozjewjene w: Z městow a wsow
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Inwestuja do nimale 450 šulow

Sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt a jeho kolega, minister za kultus Christian Piwarz (wobaj CDU), staj wčera w Drježdźanach přepodałoj inwesticiske­ plany za šule wokrjesam a bjezwokrjesnym městam.

wozjewjene w: Kubłanje
štwórtk, 11 oktobera 2018 14:00

Mjenje produkowali

Praha (ČŽ/K). Čěske hospodarstwo je w awgusće jenož wo 1,9 procentow přibyło, mjeztym zo bě to měsac do toho hišće 10,5 proc. W awtotwornjach spadny produkcija wo šěsć procentow, w chemiskej industriji wo 3,9 proc. a w farmaceutiskim přemysle wo 11,7 proc. Twarstwo zregistrowa minus 11,9 proc., po tym zo bě w juliju hišće plus 10,5 proc. docpěło. Kompjuterow a elektriskich připrawow bu porno tomu wo tójšto wjac zhotowjenych. Tole rozprawjeja medije kraja, powołace so na daty Čěskeho statistiskeho zarjada. Fachowcow wšak tole njeznjeměrnja. Njetča dźě za tym žane krizowe zjawy. Hłowna přičina je, zo su w awgusće w mnohich branšach cyłe zawody dowola dla zawrjene byli.

Dźěłowe wiki signalizuja tež hižo změnu „k lěpšemu“. Tak je so bjezdźěłnosć wot awgustowskeho 3,1 procenta pomjeńšiła na rune tři procenty. Firmy su rady ludźi přistajeli, zo móhli po skónčenju dowola znowa z „połnej paru“ produkować. „Lěćny“ september bě tež sezonowym mocam spomóžny. Dźěło pytało je 224 331 ludźi, štož je najniša septemberska hódnota wot lěta 1996.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND