Z wudaća: srjeda, 06 februara 2019
srjeda, 06 februara 2019 13:00

Trump chcył dale murju

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je demokratow w swojej narěči k połoženju naroda znowa k zhromadnemu dźěłu namołwjał a jich pohonjował, wjele diskutowanej pomjeznej muri mjez USA a Mexikom přihłosować. „Zhromadnje móžemy mjezsobnu politisku blokadu přewinyć“, Trump rjekny. Wón žada sej wot kongresa 5,7 miliardow dolarow za murju. Demokraća, na kotrychž hłosy je Trump w kongresu pokazany, projekt raznje wotpokazuja.

Wjace pjenjez za brónjenje

Brüssel (dpa/SN). W zwadźe z USA wo wudawkach za zakitowanje je Němska přilubjenja činiła. Zwjazkowe knježerstwo je NATO po informacijach powěsćernje dpa strategijowy dokument předpołožiło. Tón předwidźi inwesticije do zwjazkoweje wobory a jeje wuhotowanja, kotrež dotal přilubjene 1,5 procentow nutřkokrajneho bruttoprodukta hač do lěta 2024 přesahuja. Tuchwilu wudawa Němska 1,23 procenty za brónjenje.

Znjewužiwanje sotrow přiznał

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 februara 2019 13:00

Problem dale njerozrisany

Sakska přewozmje stoprocentnje kóšty škitnych naprawow

Budyšin (SN/BŠe). Swobodny stat Sakska plahowarjow wowcow bóle podpěruje. Tak nětko stoprocentnje kóšty škitnych naprawow přewza, a nic kaž dotal 80 procentow. Wotpowědnu dowolnosć je Europska komisija sposrědkowała. Tež nastupajo indirektne kóšty, kotrež w zwisku z nadpadami wjelkow nastanu, kaž na přikład za skótnych lěkarjow, swobodny stat stoprocentnje zaruna. Zdobom su tam kóšty za pytanjom zhubjenych zwěrjatow zapřijate. Nimo Delnjeje Sakskeje a Saksko-Anhaltskeje słuša Sakska k prěnim zwjazkowym krajam Němskeje, kotrež wyše spěchowanje a rozšěrjene zarunanje škodow poskića.

„Podpěra škitnych naprawow stadłow a narunanje škodow stej centralnej elementaj wšelakore konflikty w zwisku z wjelkom pomjeńšić“, měni sakski minister za ratarstwo Thomas Schmidt (CDU). Srědki su w etaće Swobodneho stata hižo zakótwjene. Wo detailach móža so na zamołwitych za škit stadłow wobročić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Přećiwnicy brunicy su wčera před Choćebuskej policajskej direkciju na Jurja Gagarinowej demonstrowali. Woni žadachu sej hnydomne skónčenje zmilinjenja brunicy a solidarizowachu so zdobom z 23 aktiwistami. Tući běchu póndźelu brunicowej jamje­ Janšojce a Wjelcej-juh wobsadźili a su přeco hišće po jich měnjenju njewoprawnjene pola policije. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Politika

Wobchod poskića regionalne a biologisce zhotowjene wudźěłki z Łužicy

Bohaty je wuběr biologisce plaho­wanych regionalnych wudźěłkow w Nje­bjelčanskim wjesnym wobchodźe. Z wjele lubosću a kreatiwitu su jednotliwe twory na polcach spřihotowane. „Naš hłowny motiw je, zo ma wobchod zdobom wjesne zetkawanišćo być, hdźež móža ludźo wjele zhonić a dóstawaja najwšelakoriše informacije sposrědkowane“, měnitaj Ruth Tinschert a Thomas Noack. Zhromadnje z Hubertom Langu a Michaelom Schmidtom staj wonaj towaršnikaj Łužiskich dworowych wobchodow. Wot lońšeho nowembra wobhospoda­rjataj­ jedyn tajki w Njebjelčicach, kotryž bě po zawrěću přez mějićelku Margit Puršcynu jenož krótki čas prózdny stał.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 06 februara 2019 13:00

Prestižej rěče by to tyło

Zwjazkowe knježerstwo nochce žane dwurěčnje němsko-serbsce popisane pućniki a tafle na awtodróhach měć. Derje tuž, zo tež zwjazkowi politikarjo kaž zapósłanc Zelenych Stephan Kühn porst do rany połožeja a zamołwitych z nosom na to storkaja, zo swoje zawjazki narodnym mjeńšinam napřećo njespjelnjeja. Hižo dlěje spyta tež Domowina dwurěčne popisanje awtodróhowych značkow we Łužicy zwoprawdźić. Dotal bjez wuspěcha. Kaž nětkole Stephan Kühn bě tež předsyda Domowiny Dawid Statnik na „twjerde heje“ běrokratow w Berlinje storčił. Sprawnje: Jich argumenty mam za směšk! Napis Breslau/Wrocław wěstoće wobchada přinošuje, napis Bautzen/Budyšin pak nic. To mi nochce prawje do hłowy! Snano pak so po wozjewjenju frakcije Zelenych a po plisće wuběrka wěcywustojnych Europskeje rady, zo Němska mjeńšinowe rěče dosć njespěchuje, skónčnje něšto hiba. Prestižej našeje maćeršćiny by to jara tyło. Janek Wowčer

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 februara 2019 13:00

Weimarsku wustawu wopominali

Weimar (dpa/SN). Sto lět po nastaću Weimarskeje wustawy su dźensa prěnju parlamentarisku demokratiju w Němskej wopominali. K tomu su so wodźacy politikarjo we Weimaru zetkali. Tam bě so 6. februara 1919 prěni króć nowowu­zwolena němska narodna zhromadźizna zešła a wustawu młodeje republiki schwaliła, kiž běchu politikarjo měsacy do toho zdźěłali. W měsće płaća razne wěstotne postajenja.

Na swjatočnym zarjadowanju ze sta hosćimi w Narodnym dźiwadle wobdźělichu so zwjazkowa kanclerka Angela Merkel, prezident zwjazkoweho sejma Wolfgang Schäuble a prezident zwjazkoweje rady Daniel Günther (wšitcy CDU). W swojej narěči zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier wudobyća te­hdyšeje wustawy wuzběhny. Zdobom wón apelowaše, demokratiju zakitować a so tym spjećować, kiž chcyli ju wotstronić.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 februara 2019 13:00

Swoje zawjazki njedodźerži

Knježerstwo nima dale za trjeba awtodróhowe tafle dwurěčnje popisać

Berlin/Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe knježerstwo dwurěčne němsko-serbske popisanje pućnikow a taflow na awtodróhach nimo praktikowanych wuwzaćow dale wotpokazuje. To wuchadźa z wotmołwy na aktualne naprašowanje frakcije Zelenych w zwjazkowym sejmje.

wozjewjene w: Politika

Budyšin (CS/SN). Pod hesłom „Přichod Budyšin“ je Friedricha Ebertowa załožba loni trójce ze wšelakorymi hosćimi na podiju wobydlerski forum w Budyšinje wuhotowała. Tam rozjimachu fachowcy, politikarjo a kulturnicy koncepty za wuspěšny přichod sprjewineho města a wokoliny. We wobłuku slědowacych diskusijow su wopytowarjo swójske namjety a předstawy zwuraznili. Minjeny štwórtk je załožba na bilancowe zarjadowanje přeprosyła.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 februara 2019 13:00

W Brüsselu so předstajili

Brüssel (SN/JaW). Hnydom tři sakske města su so dźensa w Brüsselskim běrowje swobodneho stata předstajili, pró­cujo so wo připóznaće jako kulturna stolica Europy w lěće 2025. Nimo Drježdźan a Kamjenicy je ze Žitawu tež hornjołužiske město mjez požadarjemi wo wob­lubowany titul. Kaž informuje dźensa dopołdnja Sakska statna kenclija w nowinskej zdźělence sej sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) angažement w naležnosći jara česći a wu­zběhny mjez druhim, zo „pokazuje to na njesměrne kulturne bohatstwo našeje sakskeje domizny a je tež přikład za zmužitosć a optimizm ludźi w swobodnym staće. Wšitke tři města steja za žiwu kulturu w Sakskej“, tak Kretschmer. Sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) namołwja w tym zwisku šansy a zaměry Europskeje unije zjawnje rozjimować. „Přinoški Drježdźan, Kamjenicy a Žitawy jednoća přeće na jednym boku Saksku ja­ko­ jednu z na kulturu najbohatšich kónčinow pokazać a na tamnej stronje žiwe wuznaće k europskemu zhromadnemu kulturnemu kruhej.“

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 06 februara 2019 13:00

Prěni nowopřichad

FC Energija Choćebuz je so ze škitarjom Robertom Müllerom na zrěčenje dojednało. 32lětny, 1,87 m wulki, nutřkowny škitar přińdźe wot ligoweho konkurenta KFC Uerdingen do Łužicy. Podpisał je wón zrěčenje hač do junija 2020. Rodźeny Schwerinjan a něhdyši narodny hrajer U 21 Němskeje ma tójšto nazhonjenjow w profijowej kopańcy. Dotalne stacije rěkachu Carl Zeiss Jena, Holstein Kiel, Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden, VfR Aalen a KFC Uerdingen. Tak přińdźe Müller na 297 hrow w třećej lize Němskeje, 55 partijow w druhej lize a 11 zasadźenjow w pokalnym kole Němskeho koparskeho zwjazka. Georg Zielonkowski

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND