Angažuja so za Boha a swět

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). W Němskej mamy po trochowanju Zwjazka němske załožby wjace hač 30 000 cyrkwinskich załožbow wšelakich prawniskich formow. Pod hesłom „Angažowane za Boha a swět“ wuda zwjazk knihu. Wona dawa wobšěrny dohlad do mnohotnosće cyrkwinskich załožbow, kotrež towaršnosć wobohaćeja.

Kak z ćěkancami wobchadźeć

Genf (B/SN). Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) je warnował před towaršnostnymi konfliktami hladajo na ćěkancow. „Migracija ma tež swoju ćěmnu stronu“, rjekny de Maizière na konferency Ekumeniskeje rady cyrkwjow a UNO w Genfje. Knježerstwa měli strachi a starosće ludnosće chutnje brać. To nowe a cuze móhło tež křesćanow wohrozyć. Cyrkwjam Europy přicpěwa so nastupajo wobchad z ćěkancami wažna róla, rjekny de Maizière. Jako „rjap ciwilneje towaršnosće“ su to husto cyrkwinske wosady, kotrež pomhaja. Mnozy křesćenjo su čas a pjenjezy nałožili, zo bychu migrantow witali. Ze stron politiki, ciwilneje towaršnosće a priwatneho hospodarstwa pak ma so wjace činić.

Sta milionow migrantow

Bójska miłosć pomha

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je ćěkancow na Pětrowym naměsće we Vatikanje postrowił. Wón apelowaše, při wšěch ćežach a wobstejnosćach zmužitosć njespušćić. „Njedajće sej wzać nadźiju do Boha a žiwjensku radosć, prudźacej z nazhonjenja Bójskeje miłosće.“

Křesćenjo přesćěhani

Kelkheim (B/SN). Po podaćach křesćanskeho pomocneho skutka Open doors je tuchwilu po cyłym swěće něhdźe 100 milionow křesćanow swojeje wěry dla přesćěhanych, rjekny nawoda skutka, Markus Rode na předstajenju Indeksa přesćěhanja na swěće w lěće 2016 w Kelkheimje. Statistika pokazuje na 50 krajow, w kotrychž su křesćenjo w swojej nabožinskej swobodźe najbóle wobmjezowani. Wona tež na to skedźbnja, zo je so ličba morjenych křesćanow wěry dla wot lěta 2013 nimale podwojiła. W 35 z podatych 50 krajow je islamski ekstremizm „hłowne ćěridło“ přesćěhanja. Po Indeksu swětoweho přesćěhanja steji na prěnim městnje komunistiska Sewjerna Koreja. Druhe městno zaběra Irak, třeće Eritrea.

Słuži „Mein Kampf“ jasnosći?

Dóstanu twarske přiražki

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Drježdźany/Paderborn (B/SN). Přiražki 225 000 eurow za twar a saněrowanje chce Bonifacijowy skutk katolikow Němskeje lětsa w biskopstwje Drježdźany-Mišno wudać. Spěchowane budu třěcha z koporoweho blacha Drježdźanskeje cyrkwje Jězusoweje wutroby kaž tež nowotwaraj pěstowarnje Lipšćanskeje Carity w Reudnitzu-Thonbergu a při nowej propstowskej cyrkwi wosrjedź Lipska.

Bamž reformy dale wjedźe

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus žada sej kónc skandalow we Vatikanje. Romska kurija je „powołana z přikładom być“. Swjaty wótc wuzběhny swoju wolu, zo chce njedostatki we Vatikanje wotstronić a reformowy kurs dale wjesć.

Wućek do wuměłstwa

Drježdźany/Lipsk (B/SN). Drježdźanske wuměłstwowe zběrki planuja lětsa projekt pod hesłom „Cuzy“ w Lipšćanskim Grassijowym muzeju za ludowědu. Wuměłcy, wědomostnicy kaž tež ćěkancy su přeprošeni, wuwiwać prezentacije k nětčišim politiskim temam. Nimo toho přihotuje Grassijowy muzej wustajeńcu na temu „Ćěkańca“.

Historiska kročel cyrkwjow

Za přesćěhanych so modlili

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Rom (B/SN). Syriska steješe w srjedźišću katolskeho „dnja modlenja za přesćěhanych křesćanow“ 26. decembra. Druhi dźeń hód su na wšěch Božich mšach wosebje spominali na bratrow a sotry wěry, kiž su po cyłym swěće wopory wumjezowanja a potłóčowanja. To zdźěli katolska Němska biskopska konferenca w Bonnje. 26. decembra je tež swjedźeń swjateho Šćěpana, prěnjeho martrarja křesćanstwa. Dźeń modlenja je dźěl lěta 2003 załoženeje iniciatiwy „Solidarita z přesćěhanymi a wobćežowanymi křesćanami w našim času“, z kotrejž skedźbnjeja biskopja kóžde lěto zjawnosć na diskriminaciju a přesćěhanje křesćanow po cyłym swěće.

Studijne městna za ćěkancow

Drježdźany (B/SN). Ewangelska wysoka šula Drježdźany skići wot lěća 2016 wosebite studijne městna ćěkancam w azylowym statusu. Dźesać městnow je za bachelorski studij socialne dźěło a elementarna pedagogika, wozjewi wysoka šula. Wona chce wukubłać fachowcow, „kotřiž skutkuja pozdźišo jako posrědkowarjo mjez kulturami a móža so na wysokim fachowym niwowje zanurić do integraciskeho skutkowanja“.

Wopory čakaja na wotrunanje

Ličba cyrkwjow přiběra

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Na Kubje ličba cyrkwjow přiběra. Tole rjekny generalna sekretarka tamnišeje cyrkwinskeje rady Dámaris González Naranjo na zarjadowanju ewangelskeho pomocneho skutka „Chlěb za swět“ w Berlinje. Kubaske cyr­kwje drje nimaja eksaktne daty wo swojich sobustawach, González Naranjo pak z toho wuchadźa, zo přisłušnicy nabožnych zhromadźenstwow na Kubje mjeztym wjetšinu ludnosće wučinjeja. Kaž w druhich krajach Łaćonskeje Ameriki konstatuja tam rozšěrjenje swjatkownych cyrkwjow. Nimo toho nowe, fundamentalistiske a konserwatiwne nabožinske hibanja, sobuskutkowanje žónskich w cyrkwjach abo mjezynabožinski dialog wotpokazuja.

Ruska škita nabožinske spisy

Jednotu křesćanow spěchować

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Schwäbisch Gmünd (B/SN). „Ekumena martrarjow“ je najbóle přeswědčiwe swědčenje ewangelija. Tole zwurazni prezident Bamžowskeje rady k spěchowanju jednoty křesćanow, kardinal Kurt Koch, na kongresu „Přesćěhanje křesćanow dźensa“ w Schwäbisch Gmündźe. 650 ekspertow so tam wobdźěli. Po słowach Kocha „su martrarjo najwuznamniši dopokaz, zo hodźi so šćěpjenje přewinyć. Jich krej je tež symjo dospołneje ekumeniskeje jednoty křesćanow.“ A kardinal doda, zo njerozeznawaja přesćěharjo křesćanow mjez lutherskimi, druhimi ewangelskimi wěriwymi a katolikami.

Ličbu ćěkancow wobmjezować

Diakonija ćěkancow wita

wutora, 22. decembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Prezident Němskeje diakonije Ulrich Lilie je połny nadźije zwuraznił, zo zwjazkowa republika wužadanja připućowacych ćěkancow dla zmištruje. „Smy jedyn z najbohatšich krajow swěta. Z toho wurosće winowatosć dźělenja“, rjekny wón tydźenja w Drježdźanach. Lilie bě do toho wopytał přebywarnju za ćěkancow-dźěći bjez staršich w Rodewischu a Drježdźansku poradźowarnju migrantow Cabana. Tam je hódnoćił angažement za ćěkancow a je čestnohamtskim pomocnikam rjap sylnił. „To je hodźina ciwilneje towaršnosće“, rjekny tam prezident. We wobchadźe z ćěkancami, a požadarjemi azyla měli předewšěm zarjadnistwa swoje zastojnske myslenje wotpołožić.

Namołwa k rjećazej swětła

Lipsk (B/SN). Tež klětu chce Lipsk jasnu poziciju přećiwo cuzemu a antiazylowemu nastajenju zabrać. Zwjazk zastupjerjow z politiki, towarstwow a cyrkwjow přeproša 11. januara 2016 k symboliskemu rjećazej swětła, kaž zdźěli to něhdyši farar Tomašoweje cyrkwje Christian Wolff. Wobdźělnicy měli so zasadźeć za čłowjekahódne přijeće ćěkancow a za zhromadne žiwjenje bjez namocy.

Zasłužbowy křiž spožčił

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Za wusahowacy angažement spožči ministerski prezident Sakskeje Stanisław Tilich (CDU) tydźenja dwanaće ludźom Zwjazkowy zasłužbowy křiž. „Woni z tym, štož činja, wosebje mosty mjez ludźimi twarja. Jich angažement twori zhromadnosć, kotruž naša towaršnosć trjeba“, rjekny Tilich na přepodaću wuznamjenjenja w Drježdźanach. Počesćeny bu tež Michael Kühn z Zwickauwa za swój lětdźesatki trajacy angažement za zachowanje tamnišeje Marijineje cyrkwje. Dalše wuznamjenjenje dósta teologa Hubertus Comak, kiž nawjeduje wot lěta 1999 Caritas w Zhorjelskej diecezy a so wosebje za ludźi z demencu zasadźuje.

Ćěkancam w nuzy pomhać

Drježdźany/ Lipsk/Magdeburg/Jena (B/SN). Katolske zwjazki studentow w Drježdźanach, Lipsku, Magdeburgu a Jenje su swojich sobustawow namołwjeli, křesćanskim ćěkancam pomhać, so w Němskej integrować. Studenća a něhdyši studenća planuja kmótřistwa, zo móhli po­trjechenych z najwažnišim zastarać, jich na zarjady a při pytanju dźěła přewodźeć, jich němčinu wučić a jim scyła styki wudźeržujo něšto nadźije spožčić.

Bedford-Strohm dale předsyda

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Bremen (B/SN). Bayerskeho krajneho biskopa Heinricha Bedforda-Strohma su na synodźe Ewangelskeje cyrkwje w Němskej jako předsydu jeje rady wobkrućili. Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, gratulowaše jemu ze słowami: „Bóle hač hdy do toho budźe trjeba, zo cyrkwje zhromadnje swoju poziciju w zjawnosći zastupuja.“ Hladajo na to, zo mataj wobaj swoje biskopske sydło w Mnichowje, Marx doda, zo „so z ekumenu krótkich pućow“ pokročuje.

Ćěkancow k hodam přeprosyć

Bad Blankenburg (B/SN). Němska ewangelska alianca křesćanow namołwja, sej ćěkancow k hodam do swójbow přeprosyć. Pod hesłom „Witajće hody k nam“ je hłowne předsydstwo ewangelikalneho třěšneho zwjazka přihotowało infołopjena a film wo Jězusu. Tole ma křesćanow a ćěkancow pozbudźić „k rozmołwje a wuměnje myslow w přećelnej a hospodliwej atmosferje. W rozmołwje z muslimskimi ćěkancami „njetrjebamy swoju křesćansku wěru zamjelčeć“, rjekny­ generalny sekretar Ewangelskeje aliancy Hartmut Steeb.

Biskop Neymeyr kritizuje CDU

Woelki kritizuje zwadu

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Köln (B/SN). Kardinal Rainer Maria Woelki je přećiwo wobmjezowanju, zo njesmědźa swójbni k syriskim ćěkancam do Němskeje ćahnyć. Diskusiju lědma „zrozumiš“, měni Kölnski arcybiskop. Cyrkej zasadźa so za škit mandźelstwow a swójbow, k čemuž słuša tež hromaduwjedźenje swójbow ćěkancow. Woelki kritizuje „zdźěla njehódnu zwadu“ politiki „tak mjenowaneho azyloweho kompromisa“ dla.

Wutworja swjate wrota

Rom (B/SN). We wobłuku wot bamža Franciskusa postajeneho „lěta miłosće“ chcedźa w měsće Aleppo, hdźež je hišće wójna, „swjate wrota“ w cyrkwi swj. Franciskusa zarjadować. Cyrkej bu njedawno wosrjedź Božeje mšě přez granatu ćežko wobškodźena: Třěcha so sypny, sydom wěriwych so zrani.

Mnozy z cyrkwje wustupili

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND