Bedford-Strohm dale předsyda

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Bremen (B/SN). Bayerskeho krajneho biskopa Heinricha Bedforda-Strohma su na synodźe Ewangelskeje cyrkwje w Němskej jako předsydu jeje rady wobkrućili. Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, gratulowaše jemu ze słowami: „Bóle hač hdy do toho budźe trjeba, zo cyrkwje zhromadnje swoju poziciju w zjawnosći zastupuja.“ Hladajo na to, zo mataj wobaj swoje biskopske sydło w Mnichowje, Marx doda, zo „so z ekumenu krótkich pućow“ pokročuje.

Ćěkancow k hodam přeprosyć

Bad Blankenburg (B/SN). Němska ewangelska alianca křesćanow namołwja, sej ćěkancow k hodam do swójbow přeprosyć. Pod hesłom „Witajće hody k nam“ je hłowne předsydstwo ewangelikalneho třěšneho zwjazka přihotowało infołopjena a film wo Jězusu. Tole ma křesćanow a ćěkancow pozbudźić „k rozmołwje a wuměnje myslow w přećelnej a hospodliwej atmosferje. W rozmołwje z muslimskimi ćěkancami „njetrjebamy swoju křesćansku wěru zamjelčeć“, rjekny­ generalny sekretar Ewangelskeje aliancy Hartmut Steeb.

Biskop Neymeyr kritizuje CDU

Woelki kritizuje zwadu

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Köln (B/SN). Kardinal Rainer Maria Woelki je přećiwo wobmjezowanju, zo njesmědźa swójbni k syriskim ćěkancam do Němskeje ćahnyć. Diskusiju lědma „zrozumiš“, měni Kölnski arcybiskop. Cyrkej zasadźa so za škit mandźelstwow a swójbow, k čemuž słuša tež hromaduwjedźenje swójbow ćěkancow. Woelki kritizuje „zdźěla njehódnu zwadu“ politiki „tak mjenowaneho azyloweho kompromisa“ dla.

Wutworja swjate wrota

Rom (B/SN). We wobłuku wot bamža Franciskusa postajeneho „lěta miłosće“ chcedźa w měsće Aleppo, hdźež je hišće wójna, „swjate wrota“ w cyrkwi swj. Franciskusa zarjadować. Cyrkej bu njedawno wosrjedź Božeje mšě přez granatu ćežko wobškodźena: Třěcha so sypny, sydom wěriwych so zrani.

Mnozy z cyrkwje wustupili

Klětu panortodoksny koncil

wutora, 24. nowembera 2015 spisane wot:

Wien (B/SN). W přihotach panortodoksneho koncila je Ekumeniski patriarchat Konstantinopela wot 29. awgusta hač do 2. septembra swětowu biskopsku zhromadźiznu wotměł. Panortodoksny koncil klětu swjatki budźe zdobom prěnje wulke zetkanje ortodoksnych biskopow po tysac lětach.

Za židowskimi ritualemi slědźić

Erfurt (B/SN). Na uniwersiće w Erfurće dźěła nowa slědźerska skupina nastupajo ritualne praktiki w židowstwje. Pod nawodom katolskeho teologi Benedikta Kranemanna přepytuja wědomostnicy židowske rituale wot časa zničenja druheho Jerusalemskeho templa w lěće 70 po Chrystusu hač do dźensnišeho.

„Z Lutherom k bamžej“

Magdeburg (B/SN). Cyrkwje Saksko-Anhaltskeje planuja za nazymu 2016 pućowanje do Roma pod hesłom „Z Lutherom k bamžej“. Njehladajo na konfesiju su přeprošeni po cyłej Němskej młodźi ludźo na zetkanje w znamjenju ekumeny, kaž organizatorojo připowědźeja. Přičina je 500. róčnica reformacije w lěće 2017. K sobuorganizatoram słuša tež młodźinske dušepastyrstwo Magdeburgskeho biskopstwa. Dalše informacije pod www.mit-luther-zum-papst.de

Rěčna wučba za dźěći

wutora, 17. nowembera 2015 spisane wot:

Lipsk (B/SZ). W Sakskej skića 99 šulow wučbu w 15 wšelakich rěčach za dźěći ze zapućowanych swójbow. Rěče šulerjow ze wšelakich krajow su dźěl jich identity – korjenje, kotrež njeměli prosće wotstronić, rjekny kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) na šulskim wopyće w Lipsku. Wučba w rěči kraja šulerjow wotměwa so w třoch wariantach, mjenujcy jako druha cuza rěč, jako wučba po popołdnjach abo we wobłuku dźěłowych skupin. To zaručeja z 50 wučerjemi.

Žiwjenje na wsy

Berlin (B/SN). Žiwjenje na wsy je po dołholětnej studiji „Ländliche Lebensverhältnisse im Wandel“ pozitiwniše hač myslene. Wědomostnicy su wot 1952 sem žiwjenje w dźesać němskich wjeskach dokumentowali. Tam su registrowali přićahi a wotćahi. Něhdźe 90 procentow wjesnjanow je ze swojej aktualnej by­dlenskej situaciju spokojom. Njespo­kojom pak su mnozy z nakupowanskimi móžnosćemi a z medicinskim zastaranjom.

Přirost w klóštrje

Nadźija na wopyt bamža

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Bangui (B/SN). Nawodźa nabožinow Centralnoafriskeje republiki maja nadźiju, zo móhł wopyt bamža Franciskusa pomhać znjepřećelene skupiny kraja wujednać. „Swjaty wótc budźe apelować na wutroby křesćanow a muslimow. Nadźijamy so, zo namaka wón prawe słowa a gesty, kotrež krajej doprědka pomhaja“, rjekny Cyriaque Gbate Doumalo z Centralnoafriskeje biskopskeje konferency. Bamž wopyta kraj kónc nowembra.

Mandźelskaj swjatoprajenaj

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je mandźelskeju Louisa a Zelie Martin swjatoprajił. Staršimaj swjateje Therésy z Lisieuxa spožči so tale česć za jeju přikładne partnerstwo. Wonaj staj wot lěta 1588 prěnjej mandźelskaj, kotrajž njebuštaj po oficialnym wotběhu jako martrarjej swjatoprajenaj.

FSJ tež w domach za ćěkancow

Za dźiw so dźakowali

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:

Finsterwalde (B/SN). „Wrótnosć a dźiw, to stej typiskej słowje, kotrejž přeco zaso słyšiš w zwisku z měrliwej rewoluciju w Němskej 1989. Mamy wšu přičinu, za to dźakowni być“, rjekny farar Norbert Christoph w swojim prědowanju k 25. róčnicy němskeje jednoty. Składnostnje tutoho jubileja běchu cyrkwje w Finsterwaldźe přeprosyli k ekumeniskim dźaknym kemšam. Na nich wobdźělichu so tež politikarjo města a hosćo z partnerskich městow. W dokumentarnym filmje, kotryž nasta wo młodźinskim dźěle w ewangelskej wosadźe, steješe dźakownosć za dźiw jednoty w srjedźišću.

Křesćanstwo wohrožene

Syrotownje wohrožene

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:

New Delhi (B/SN). Wot maćerje Terezy załoženemu rjadej „misionarki lubosće k blišemu“ hrozy zawrěće 13 syrotownjow w Indiskej. Knježerstwo rjadej wumjetuje, zo njedźerži so na nowe zasady adopcije kraja, rozprawja nowina Hindustan Times. Po jeje informacijach so rjad spjećuje, wotedać syroty samostejacym abo dźělenym. Jemu hrozy tuž woteznaće statneje dowolnosće.

Němska eksportuje brónje

Essen (B/SN). Koncerny za zhotowjenje bróni w Němskej su lětsa rozprawje w prěnim połlěće brónje w hódnoće wjacorych milionow eurow golfowym statam předali. Němska je jeničce w juniju brónje w hódnoće 11,5 milionow eurow emiratej Katar dodawała, rozprawjeja nowiny medijoweje skupiny Funke z Essena. Wone powołuja so na wotmołwu zwjazkoweho ministerstwa za hospodarstwo na naprašowanje frakcije Lěwicy. Tak je Němska wot měrca do meje brónje w hódnoće 1,9 milionow eurow Zjednoćenym arabskim emiratam předała.

Miliony ludźi hłód tradaja

Kritizuje politiku EU a USA

wutora, 20. oktobera 2015 spisane wot:

Aleppo (B/SN). Katolski biskop Georges Abou Khazen ze sewjerosyriskeho města Aleppo je warnował před ćeknjenjom syriskeho diktatora Bashara al-Assada. Tajka kročel „bjez jednoty wšitkich stron a bjez centralneho koaliciskeho knježerstwa ... storči nas do chaosa, kaž běše to w Libyskej“, rjekny biskop. Město toho su trěbne iniciatiwy k dialogej a měrej. Cyrkej w Syriskej njesteji za aktualnej syriskej politiku Europskeje unije a USA. Wone „podpěruja a wobrónjeja dźihadistow a kraj tak destabilizuja“.

Katolska cyrkej njemjelčała

Freiburg (B/SN). Katolska cyrkej je so po hódnoćenju Bonnskeho publicista Andreasa Püttmanna wuznamnje na měr­liwej rewoluciji w NDR wobdźěliła. W hóstnym přednošku za časopis Herder Korrespondenz, znapřećiwja Püttmann měnjenju někotrych ewangelskich teologow, zo su katolikojo w NDR předołho mjelčeli. Jako dopokaz skedźbnja wón na zjawne měnjenje a na prědowanja katolskich biskopow. 67 procentow katolikow je so w přew­rótowym času na protestach wobdźěliło.

Połoženje křesćanow lěpše

Nětko farar w Ruskej

wutora, 13. oktobera 2015 spisane wot:

Žitawa (B/SN). Po wosom měsacach w Ruskej je so Žitawski katolski farar Bosco Marschner do bywšeje wosady nawróćił. Poby pak tam jenož na wosadnym wječoru, zo by wěriwym wo swojich dotalnych dožiwjenjach rozprawjał. Po tym zo bě rusku rěč nawuknył, je wot awgusta farar w měsće Marksu nad Wolgu. Mjez druhim powědaše wo chudobje na wsach, wo ničacych wuskutkach alkohola za swójby, ale tež wo angažemenće dźesać rjadniskich sotrow w Marksu za nuzu ćerpjacych. Wjace z Marksa pod www.anderwolga.wordpress.com

Nowe wuwićowe zaměry UNO

New York (B/SN). Zjednoćene staty Ameriki su dołhodobne wuwićowe zaměry za přewinjenje chudoby a hłodu wobzamknyli. Agenda wobsahuje 17 jadrowych a 169 druhorjadnych zaměrow, kotrež maja so hač do lěta 2030 spjelnić, tak mjenowany „přikładny program“ UNO. Biskop Ste­phan Ackermann, předsyda němskeje komisije Justitia et Pax, rěčeše wo „česćelakomych zaměrach“.

Wjace zamołwitosće lajkam

Přećahi wot wuchoda na zapad

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:

Wiesbaden (B/SN). 25 lět po jednoće Němskeje přećehnje nimale tak wjele ludźi wot zapada na wuchod kaž nawopak. Po Zwjazkowym statistiskim zarjedźe přesydlichu so lěta 2014 97 000 ludźi z nowych do starych zwjazkowych krajow a 93 700 do nawopačneho směra. Najwyša ličba přećahow bě po přewróće 1991. Tehdy ćehnjechu 165 400 ludźi wot wuchoda do zapada Němskeje.

Strach wo mjenje wěstoty

Stuttgart (B/SN). Přiběraca ličba ćěkancow z muslimskich kónčin židowske wosady w Němskej wohrožuje. „Wěstota so pomjeńšuje“, rjekny zastupowacy předsyda Centralneje rady Židow w Němskej, Abraham Lehrer. Židowske wosady so přez dalše wěstotne naprawy přidatnje financnje poćežuja. Za policiju bywa škit židowskich městnow dźeń a ćeši, přidatnych nadawkow při přijimanju ćěkancow dla. Lehrer pokaza na to, zo pochadźeja mnozy požadarjo azyla z regionow, w kotrychž dźěći „k hidźe přećiwo Israelej“ kubłachu.

Křiž ma zmužitosć pokazować

nawěšk

nowostki LND