Łužica (16.03.16)

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Přećiwo šmóranju městnow

Zhorjelc/Budyšin (dpa/ch/SN). Sobudźěłaćerjo zhotowjerja ćahow Bombardier Transportation w Sakskej chcedźa jutře přećiwo planowanemu wotstronjenju dźěłowych městnow protestować. Po wuprajenju prěnjeho społnomócnjeneho IG metal Budyšin Jana Otta su wagonownicy w Zhorjelcu a Budyšinje namołwjeni, so na cyłozwjazkowym akciskim dnju wobdźělić. Bombardier chce 1 430 swojich 10 500 dźěłowych městnow w Němskej šmórnyć. Něhdźe 1 200 z nich je na jeho třoch najwjetšich stejnišćach w Zhorjelcu (700 z 2 500), Budy­šinje (230 z 1 000) a Hennigsdorfje (270 z 2 800). Sakske zawody su tuž wot wot­twara městnow najbóle potrjechene.

Rozmach w tekstilnej industriji

Łužica (15.03.16)

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Wulke nalětnje rjedźenje

Rań (dpa/ch/SN). W Braniborskej steji přichodnu sobotu w mnohich městach wulke nalětnje rjedźenje na planje. Čestnohamtske akcije zarjaduja mjez druhim w Ranju (Großräschen) a Choćebuzu. Organizatorojo­ wočakuja znowa mnohich dobrowólnych pomocnikow a čiłe wobdźělenje towarstwow. Tak rjedźa na přikład­ dźěćace přebywanišća a šule. W Ranju maja so mjez druhim zelenišća a twarjenja wohnjoweje wobory porjeńšić, w Choćebuzu chcedźa kolije a zastanišća parkoweje železnicy po zymskej přestawce rjedźić. W NDRskim času běchu hišće „subotnik“ zarjadowali – njepłaćene dźěłowe zasadźenje wokoło narodnin nawody dźěłaćerjow Ernsta Thälmanna. Dobrowólne akciske dny porjeńšenja we wuchodnej Němskej so na tejle tradiciji orientuja.

Sobudźěłaćerjej wupowědźili

Łužica (14.03.16)

póndźela, 14. měrca 2016 spisane wot:

Wjace jednanjow hidy dla

Choćebuz (dpa/ch/SN). Ličba přepytowanskich jednanjow hidy dla w interneće je w Braniborskej w běhu lěta razantnje rozrostła. 2014 registrowachu tam 104 pady, lěto po tym hižo 268, wotmołwi braniborske ministerstwo za justicu na małe naprašowanje frakcije Zwjazka 90/Zelenych. „Tu nastawa hoberski problem“, zwurazni sobotu nutřkopolitiska rěčnica frakcije Ursula Nonnemacher. Hdyž so rasizm a hida w interneće dale rozšěrjatej, přiběra zdobom strach nadpadow na ludźi a na přebywanišća ćěkancow. Napadne je, zo su wot lěta 2014 w nimale třećinje padow přećiwo njeznatym skućićelam přepytowali. Po wozjewjenju ministerstwa wobdźěłuje přepytowanske jednanja našćuwanja ludnosće w interneće dla ćežišćowe statne rěčnistwo w Choćebuzu.

Spěchuja industrijnu kulturu

Łužica (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

H&M do Łužiskeho centera

Wojerecy (ch/SN). Kónc oktobra wote- wrje šwedska modowa syć H&M we Wojerowskim Łužiskim centeru filialu, kaž management centera zdźěli. Hač do toho ma so tam hišće tójšto přetwarić. Kupnica Woolworth na přikład 30. apryla přechodnje začini, zo by so potom z pomjeńšenej předawanskej płoninu, za to pak w nowym šaće znowa prezentowała. Dalše naprawy přetwara planuja lětsa mjez druhim we wobchodach New Yorker, Hussel a Rauer. Za dźělny hišće swobodny wobłuk na hornim poschodźe bywšeho domu Karstadt jedna management z rejwanskej šulu.

Woidke napomina ratarjow

Łužica (10.03.16)

štwórtk, 10. měrca 2016 spisane wot:

Wumjetuja Zwjazkej dlijenje

Choćebuz (dpa/ch/SN). Zawodna rada hórniskeho saněrarja LMBV wumjetuje Zwjazkej dlijensku taktiku. Něhdźe 1 000 dźěłowych městnow je wohroženych, nimo­ toho tež strukturna změna w brunicowym rewěrje, zdźěli wčera Olaf Gunder,­ předsyda cyłkowneje zawodneje rady LMBV. Tuchwilu wjedu kraje rozmołwy ze Zwjazkom, z kak wysokimi sumami­ ma so saněrowanje hórnistwa w přichodnych lětach podpěrać. Pječa chce so Zwjazk ze wšelakich wobłukow wróćo sćahnyć, zo by pjenjezy lutował, praji Gunder. Hrozy strach, zo so ćeže brunicowym krajam Braniborskej, Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej nabrěmjenja.

Popłatki wróćo płaća

Łužica (09.03.16)

srjeda, 09. měrca 2016 spisane wot:

Mjenje studentow bjez matury

Zły Komorow (dpa/ch/SN). Přećiwo zwjazkowemu trendej je w Braniborskej ličba wysokošulskich studentow bjez matury woteběrała. 710 ludźi bjez wysokošulskeje abo fachoweje wysokošulskeje zrałosće bě po najnowšim zwěsćenju lěta 2014 na markowskich wysokich šulach zapisanych. Lěto do toho bě jich hišće 772, kaž z datow Centruma za wysokošulske wuwiće (CHE) wuchadźa. Hišće jasnišo je woteběracy trend w prěnich semestrach widźeć. Ličba spadny wot 187 (2013) na 133 (2014). Tak zaběra Braniborska po cyłym Zwjazku nastupajo studentow bjez matury 9. městno. Po wozjewjenju CHE měješe wona wot lěta 1997 do 2013 hišće přiběracu ličbu studijnych započatkarjow bjez matury.

Podpěruja kliniku za žony a dźěći

Łužica (08.03.16)

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

Wustajeja namakane skulptury

Zhorjelc (ch/SN). Hač do 29. meje pokazuje Galerija moderny w Zhorjelskim muzeju Kaisertrutz wuměłske twórby tak mjenowaneje „Berlinskeje namakanki skulpturow“. Lěta 2010 su je při Čerwjenej radnicy w Berlinje wurywali. Namakanka je sensacija, dokelž mějachu twórby Otta Bauma, Otta Freundlicha, Richarda Haizmanna, Karla Knappy, Marg Molla, Emy Roeder, Edwina Scharffa, Nauma Sluckeho wot časa nacizma za zhubjene. Nacije běchu je we wobłuku­ akcije „Wotrodźene wuměłstwo“ z němskich muzejow wotstronili.

Pytaja statistow

Łužica (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Kładu dalše kolije

Choćebuz/Podstupim (dpa/ch/SN). Ćahi mjez Choćebuzom a Lubnjowom bórze časćišo pojědu. Na nimale 30 kilometrow dołhej jednokolijowej čarje kładu nětko dalše kolije. Zastupjerjo Němskeje železnicy a braniborska ministerka za infrastrukturu Kathrin Schneider (SPD) podpisachu dźensa wotpowědne planowanske dojednanje. Jednokolijowa čara je jedyn z najwažnišich železniskich zwiskow mjez Berlinom a Łužicu, tola z mnohimi zapozdźenjemi. Druhe kolije běchu po wójnje demontowali a jako wotru­nanje tehdyšemu Sowjetskemu zwjazkej přewostajili.

Kolesowar do ćaha zrazył

Łužica (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

Wjace małych piwarnjow

Choćebuz/Budyšin (dpa/ch/SN). W kra­jomaj Sakskej a Braniborskej přiběra ličba małych piwarnjow. Jeničce w Marce maja jich tuchwilu 20, zdźěli towarstwo małych piwarnjow. Hišće lětsa ma so nowa w Choćebuzu přidružić. W Sakskej je samo něhdźe 30 małych piwarskich hosćencow. „Někotři su w garaži započeli a poněčim swoje družiny wuwiwali“, praji Barbara Sarx-Lohse, jednaćelka Sakskeho zwjazka piwarcow. Loni su regionalne piwarnje w Budyšinje a Schmilce k tomu přišli. Hłowny jednaćel Němskeho zwjazka piwarcow Holger Eichele zwěsći, zo dźeń a wjace ludźi rjemjesło warjenja piwa za sebje wotkrywa.

Historiske brónje namakali

Łužica (03.03.16)

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Witanska akcija podlěšena

Zhorjelc (dpa/ch/SN). Zhorjelske předewzaća chcedźa z „witanskim paketom“ dale nowych wobydlerjow do města nad Nysu wabić. W nowembru 2012 zahajena akcija ze spušćenej podružu, dobropisom na milinu a darmotnymi jězbami z busom a tramwajku so hač do kónca 2017 podlěši, zdźěli wčera Zhorjelska towaršnosć Kommwohnen Service. Iniciatiwa za přirost wobydlerstwa hižo skutkuje. Wot spočatka wabjenskeje akcije su w měsće 664 podružnych zrěčenjow z přićehnjenymi wotzamkli. W 276 padach běchu domjacnosće na wuměnjenja wjazany witanski paket dóstali. K wuměnjenjam na přikład słuša, zo dyrbja so 18 měsacow na město wjazać.

Sedłowy wlečak so palił

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND