Łužica (03.02.16)

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

Za wjetšu wěstotu na karnewalu

Choćebuz (dpa/ch/SN). Najwjetši póstniski ćah wuchodneje Němskeje w Choćebuzu wotměje so njedźelu z wjace policistami a rjadowarjemi. Pokiwy na nadpady abo dalše mylenja drje njepředleža, jedna pak so wo subjektiwne začuće wěstoty, kaž policija zdźěli. Prezident karnewaloweho zwjazka Łužica Frank Szepok praji: „Naši ludźo su wšitcy sensibilizowani.“ Zwjazk jako zarjadowar organizuje wěstotnych sobudźěłaćerjow kołowokoło póstniskeho ćaha. Ličbu wěstotnych mocow Czepok mjenował njeje. Prěni króć zarjaduja nimo wjace zastojnikow wjacore serwisowe dypki. Zaměr je, zo wšitko bjez mylenjow wotběži. Někotre towarstwa, mjez druhim z wokrjesa Łobjo-Halštrow, su wobdźělenje wotprajili. Ćah wjesołych ludźi startuje w 13.11 hodź. ze 180 skupinami, 90 swjedźenskimi wozami a dźesać konjemi.

Přijězdnju za dom zaraćili

Łužica (02.02.16)

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Krajny šulski zarjad rozpušćeny

Choćebuz (dpa/ch/SN). Braniborski minister za kubłanje Günter Baaske je wot swojeje předchadnicy Martiny Münch (wobaj SPD) wutworjeny krajny šulski zarjad zaso rozpušćił. Wot wčera­wšeho su dotalne wotnožki w Brandenburgu nad Habolu, Choćebuzu, Frankfurće nad Wódru a Neuruppinje samostatne statne šulske zarjady, praji rěčnik ministerstwa Florian Engels. Wone dóstanu přidatnje 24 sobudźěłaćerjow dotalneho šulskeho zarjada a su ministerstwu direktnje podrjadowane. Krajny sejm je zakoń w januaru schwalił. Baaske bě hižo loni w nalěću pobrachowace informacije ze stron krajneho šulskeho zarjada wo wupadźe wučbnych hodźin na braniborskich šulach kritizował a jeho rozpušćenje připowědźił. Něhdźe 1 500 šulerjow njeje žane połlětne wuswědčenja dóstało. Krótše słužbne puće maja nětko spěšniše rozsudy zmóžnić.

Njezbožu zadźěwał

Łužica (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

Ze synom tepić

Wětošow (dpa/ch/SN). Ze syna pjenjezy dźěłać je ideja, za kotruž dóstanu błótowscy ratarjo Wětošowskeje agrarneje tzwr nimale 80 000 eurow spěchowanskich pjenjez Europskeje unije. Cyłkownje ma so něhdźe 173 000 eurow za decentralnu synowu tepjensku připrawu nałožić, zdźěli braniborske ministerstwo za wobswět. Dźensa je wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) zdźělenku wo spěchowanju přepodał. Syno pochadźa z wosebje włóžnych łukow a njehodźi so tuž za picowanje wužiwać. Produkowanu ćopłotu ma ratarski zawod wužiwać. Mjez druhim wobhospodarjeja w biosferowym rezerwaće Błóta 200 hektarow łukow, kotrež po etapach syku.

Znowa samodruhu wobćežowali

Łužica (29.01.16)

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

Za mjeńše wokrjesy

Choćebuz (dpa/ch/SN). Braniborska Lěwica žada sej jasne změny při planowanej wokrjesnej reformje. Minimalna ličba wobydlerjow přichodnych wokrjesow měła być 150 000 město 175 000, praji šef frakcije Ralf Christoffers wčera w Podstupimje. Tak bychu mjeńše wo­krjesy móžne byli hač wot nutřkowneho ministra Karla-Heinza Schrötera (SPD) předwidźane. Cyłkownje ma so reforma ze 414 milionami eurow ze stron kraja financować, dalšich 200 milionow eurow maja komuny přidać. Wysoko zadołžene města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Brandenburg nad Habolu maja so po połojcy wotdołžić. Za to zhubja wone swoju samostatnosć a so do wokolnych wokrjesow zarjaduja.

Pytaja sobudźěłaćerjow

Łužica (28.01.16)

štwórtk, 28. januara 2016 spisane wot:

Pokazuja twórby Heisiga

Choćebuz (dpa/ch/SN). Z kabinetnej wustajeńcu wobswětla Choćebuski muzej Dieselowa milinarnja tematisce wobmjezowany dźěl molerskeho tworjenja Bernharda Heisiga (1925–2011). Widźeć su 13 wobrazow a dwaj portretaj. Nawodnica muzeja Ulrike Kremeier wujasni, zo dźe we wustajeńcy tež wo napřećiwk mjez priwatnej a zjawnej sferu. Přehladka chce pokazać, kak je Bernhard Heisig stawizny mjez priwatnym a zjawnym wotkrywał. Heisig słušeše k najznaćišim wuměłcam zašłeje NDR. Dieselowa milinarnja je loni wulku trajnu požčonku Heisigowych wobrazow z Kölnskeje zběrki Vera Schreck. Wustajeńca wostanje hač do 3. apryla přistupna.

Wobydlersku radu wolili

Łužica (27.01.16)

srjeda, 27. januara 2016 spisane wot:

Žadaja sej wjele lět jastwa

Choćebuz (dpa/ch/SN). Znjewužiwanja zbrašeneho młodostneho w błótowskim Lubnjowje dla je sej Choćebuske statne rěčnistwo chłostanje z jastwom dźewjeć a poł lěta žadało, zdźěli wčera krajne sudnistwo. Wobskorženy muž je na spočatku procesa w oktobru přiznał, zo bě 14lětneho duchownje zbrašeneho měsacy dołho seksualnje znjewužiwał. W lěću 2014 chowaše wón młodostneho nimo toho wjacore tydźenje pola sebje doma w Lubnjowje, hdźež policija hólca skónčnje namaka. Muž je nimo toho znjewužiwanja swojeho bywšeho staraćelskeho syna dla wobskorženy. Tele wumjetowanje pak wotpokazuje.

Zakónča wustajeńcu

Łužica (26.01.16)

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:

Wopomnja wopory nacizma

Kamjenc (dpa/SN). Zamołwići Kamjenca chcedźa jutře, srjedu, we wobłuku swjatočnosće wopory nacionalsocializma wopominać. Zarjadowanje wotměje so při wopomnišću w Knježim dole, zdźěla Kamjenska radnica. Kaž hižo minjenej lěće chcedźa so tež tónraz zastupnicy Kamjenskich cyrkwinskich wosadow, iniciatiwy „Wobchować wopominanje woporow fašistiskeho namócneho knjejstwa w Kamjencu“ a towarstwa „Wopomnišćo wotnožki koncentraciskeho lěhwa Kamjenc-Knježi doł“ wobdźělić. Wočakuja pak tež zastupjerjow Kamjenskich šulow. Wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) prosy wobydlerjow Lessingoweho města, na zarjadowanje w 15.30 hodź. přińć.

Koks z brunicy zhotowjeć

Łužica (25.01.16)

póndźela, 25. januara 2016 spisane wot:

Njezboža hładkosće dla

Groß Köris/Podstupim (dpa/ch/SN). Zymske wjedro je braniborske dróhi na smykanišća přeměniło. Sobotu bě k tójšto njezbožam z wjacorymi zranjenymi dóšło. Najsylnišo potrjechena bě južna Braniborska. Na awtodróze A 13 pola Groß Körisa je so nakładne awto hładkosće dla powróćiło. Wuchowanske mocy trjebachu hodźinu, zo bychu šofera wuswobodźili. Helikopter dowjeze ćežko zranjeneho 60lětneho do chorownje. Tež na druhich městnach so awta suwachu, zjědźechu z jězdnje abo do štoma. Stajnje běchu dróhi nakładnych awtow dla blokowane. Zasadźenske mocy dyrbjachu tež rozmjerznjenych rołow dla zakročić. Wjacore parki, mjez nimi Sanssouci, wostachu zawrjene. Wčera je so połoženje zaso trochu změrowało, zdźěli policija.

Zeleny tydźeń wuspěšny był

Łužica (22.01.16)

pjatk, 22. januara 2016 spisane wot:

Hendricks wopyta rewěr

Choćebuz (dpa/ch/SN). Zwjazkowa ministerka za wobswět Barbara Hendricks (SPD) chce přichodnu póndźelu z łužiskimi hórnikami wo strukturnej změnje we wuchodoněmskim brunicowym rewěrje rěčeć, informuje dźensa zwjazkowe ministerstwo w Berlinje. Na rozmołwach ze zawodnymi radami šwedskeho koncerna Vattenfall póńdźe mjez druhim wo to, kak móhł so rjadowany a socialnje zawěsćeny kónc wudobywanja brunicy poradźić. Hendricks wobstawa na krutym planje, zakónčić zmilinjenje wuhla w Němskej najpozdźišo hač do lěta 2050. Łužiski brunicowy rewěr je za jamami w Porynskej druhi najwjetši po cyłym Zwjazku. Něhdźe 8 000 ludźi tam hišće dźěła.

Bombardier ma zamołwitosć

Łužica (21.01.16)

štwórtk, 21. januara 2016 spisane wot:

Wo nowym kursu Bombardiera

Zhorjelc/Budyšin (dpa/ch/SN). Wo móžnych wuskutkach fuzije zawodow Bombardiera w Budyšinje a Zhorjelcu su dźensa po wozjewjenju dźěłarnistwa wjednistwo předewzaća, zawodna rada a sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig (SPD) w Zhorjelcu diskutowali. Kanadiski producent jězdźidłow bě w nowembru připowědźił, zo matej stejnišći w Hornjej Łužicy přichodnje jako kompetencny centrum za kolijowe jězdźidła wušo hromadźe dźěłać. Produkciju přełožić pak njebě tehdy planowane. Budyski zawod ma tuchwilu 1 250 přistajenych, Zhorjelski 2 500.

Nasyp wróćo přepołožić

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND