Franciskus ruku wopora košił

pjatk, 01. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska załožba přećiwo pedofilnosći w cyrkwi na awdiency pola bamža

Waršawa/Vatikan. W zwisku z wulkej konferencu we Vatikanje, na kotrejž bě bamž Franciskus minjeny kónc tydźenja wo padach seksualneho znjewužiwanja w katolskej cyrkwi z kardinalemi wšeho swěta wuradźował, dóńdźe k zetkanju, wo kotrymž njejsu mjezynarodne medije wulce rozprawjeli. Za to so pólske „sen­saciji“ ćim bóle wěnuja. Pólska załožba „Njebojće so!“, kotraž po wšěm kraju pady pedofilnosće w cyrkwi dokumentuje, chcyše konferencu wužić, zo by swoju rozprawu wo znjewužiwanju zjawnosći spřistupniła. Pola pólskich biskopow njebě­chu minjene pjeć lět najebać mnohe próstwy žadyn termin dóstali. Na­woda załožby Marek Lisiński je so tuž měsac do konferency pisomnje we Vatikanje přizjewił, njewěrjo sam tak prawje do wuspěcha swojeho předewzaća.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND