Minister sejm překwapił

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Pólska armeja dóstanje nowu diwiziju za wotwobaranje nadpada z wuchoda

Waršawa. Chětro překwapjacu powěsć měješe zakitowanski minister Pólskeje Mariusz Błaszczak tele dny za zjawnosć: Wójsko kraja wutwori nowu di­wiziju. To je Błaszczak minjeny tydźeń w parlamenće připowědźił. Je to „wotmołwa na agresiwnu politiku Ruskeje“, minister rozsud wopodstatni, skedźbnjejo na přiswojenje Krimy přez Rusku a na jeje wojerske postupowanje na wuchodźe Ukrainy. Nowa jednotka „čo. 18“ změje nimale 8 000 wojakow a oficěrow a budźe zaměstnjena na mjezy k susodnej Ruskej w měsće Siedlce. Diwiziju nastajić traje hač do dźesać lět.

Hłowny nadawk noweje jednotki budźe, wotwobarać nadpad z wuchoda na Pólsku. Błaszczak Ruskej w tym zwisku wumjetuje, zo wjedźe hybridnu wójnu. Zasadźa wojerske a njewojerske srědki, zo by ludoprawnisku hranicu mjez wójnu a měrom zamazała. Tajka wójna hrozy tež Pólskej; haj, wona steji faktisce před durjemi, Mariusz Błaszczak w parlamenće argumentowaše.

Kontrolena pólskej mjezy

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Frankfurt n. W./Krosno (RD/SN). Wot zajutřišeho štwórtka hač do 16. de­cembra přewjeduje Pólska na mjezy do Němskeje wo­sobowe kontrole. Kaž rěč­nica mjezyškitneho zarjada w Krosnu Odrzańskie­ připowědźi, jedna so wo wěstotne naprawy za klimowe wjerškowe zetkanje UNO, kotrež­ wotměje so wot 3. do 14. decembra w hornjošleskich Katowicach. Na nje wočakuja wobdźělnikow z wjace hač sto krajow. Za to zarjaduja na němsko-pólskich namjeznych awtodróhowych přechodach wosebite mobilne kontrolnišća. Na druhich namjeznych přechodach chcedźa jeničce sporadiske wosobowe kontrole přewjesć. Pućowacy měli na kóždy pad płaćiwy wupokaz abo pućowanski pas při sebi měć.

Hižo za čas europskich koparskich mišterstwow 2012 a składnostnje wjerškoweho zetkanja NATO před lětomaj běchu tajke kontrole přewjedli. Šoferojo dyrbjeli so na haćenja nastajić, wšako budźe w dohodownym času wjace ludźi po puću.

Hospodarstwo mjenje přibyło

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Róst čěskeho hospodarstwa wučinješe we winowcu 2,3 procenty, mjeztym zo bě wone w septembru wo 2,4 procenty přibyło. To wozjewi tele dny Čěski statistiski zarjad ČSÚ. W cyłym třećim kwartalu bě hospodarstwo susodneho kraja wo 2,5 procentow přibyło. Přinošowałoj stej k tomu dobry wotbytk na domjacych wikach runje tak kaž eksport, při čimž je znowa awtotwarstwo ze „Škodovku“ na čole nowe rekordy docpěwało. Domjacnosće móža sej dźiwajo na dale rosćace mzdy wjace popřewać, ale tež inwesticije knježerstwa maja pozitiwne wuskutki.

Pomałši róst čěskeho hospodarstwa lětsa porno minjenemu lětu ma po hódnoćenju analytikarja Jakuba Seidlera nic naposledk swoju přičinu w tym, zo producenća čućiweho njedostatka fachowych mocow dla kapacitu njemóža hižo rozšěrić. Ekonomojo maja tuchwilnu kwotu rósta hospodarstwa přeco hišće za přihódnu. Jeho wukonliwosć je dobra a swojim móžnosćam bliska. W decembru wočakuja hodownych a silwesterskich nakupow dla přiwšěm trochu wjetši­ přirost.

Biskopjaso zamołwjeja

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Częstochowa (dpa/SN). Pólska biskopska konferenca je wopory splažneho znjewužiwanja přez duchownych wo wodaće prosyła. „Zamołwjamy so před Bohom, woporami znjewužiwanja, jich swójbami a před zhromadźenstwom cyrkwje za křiwdu, kotraž bu młodym ludźom a jich přiwuznym načinjena“, rěka we wčera wozjewjenym stejišću po zhromadźiznje episkopata w putniskim měsće Częstochowa. „Zrudźeni zwěsćamy, zo je tež w Pólskej k splažnemu znjewužiwanju dźěći a młodostnych přez někotrych duchownych a zastupnikow cyrkwje dóšło“, dale rěka. Zo móhli přičiny a wopraw­dźitu ličbu posudźować, chcedźa nětko dalše daty zběrać. Biskopja apeluja na wopory, pady znjewužiwanja zamołwitym statnym organam přizjewić.

W Pólskej bě nowy kinowy film wo pedofilnych duchownych debatu wo splažnym znjewužiwanju w cyrkwi nastorčił. Pask „Kler“ (Klerus) režisera Wojciecha Smarzowskeho je wot kónca septembra pjeć milionow ludźi do kinow wabił. Smarzowski chcyše z kritiskim filmom cyrkej namołwić, zamołwitosć přewzać a znjewužiwanje dlěje njezatajeć.

Kabinetaj dweju krajow jednałoj

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Pjaty raz hižo stej knježerstwje Čěskeje a Pólskeje zhromadnje jednałoj, w Praze tónkróć swoje zetkanje přewjedujo. Ministerskaj prezidentaj Andrej Babiš a Mateusz Morawiecki hódnoćeštaj tutu praksu jako dopokaz wysokeho stawa w zhromadnym dźěle mjez Čěskej a Pólskej, štož je zdobom na dobro cyłeje Europskeje unije.

Babiš: Ja nihdy njewotstupju

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Žadanja za demisiju čěskeho ministerskeho prezidenta přiběraja

Praha (dpa/SN). Čěski ministerski prezident Andrej Babiš žadanja za wotstupom dale wotpokazuje. „Ja nihdy njewotstupju, nihdy – to sej njech wšitcy spomjatkuja“, rjekny załožer liberalno-populistiskeho hibanja ANO kónc tydźenja w Praze powěsćerni ČTK. 64lětny rěčeše w tym zwisku wo pospytanym puču. Minjene dny bě so podhlad korupcije přećiwo Babišej­ znowa potwjerdźił.

Babiš dźakowaše so prezidentej Milošej Zemanej za podpěru. 74lětny prezident bě w telewizijnym sćelaku Barrandov Babišej­ dalšu podpěru přilubił. Zeman chcył jemu nadawk k wutworjenju knježerstwa tež potom dać, dyrbjał-li Babiš w kónc tydźenja planowanym wothłosowanju njedowěry w parlamenće podležeć.

250 000 ludźi demonstrowało

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Pólscy nacionalisća so na pochodźe prezidenta Andrzeja Dudy wobdźělili

Waršawa. Pochody w pólskej stolicy Waršawje a druhich městach składnostnje 100. róčnicy załoženja pólskeho stata 1918 su tež dny po tym přeco hišće jedna z hłownych temow. Přičina za to korjeni w rozsudźe Waršawskeje wyšeje měšćanostki Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wona bě přizjewjenu demonstraciju „narodowcow“ zakazała, dokelž boješe so namócnosćow, kotrež běchu minjene lěta stajnje zaso wudyrili. Na to bě prezident Andrzej Duda Polakow na wulku „statnu“ demonstraciju přeprosył. Při tym měli so ludźo transparentow a druhich symbolow wzdać a jenož běło-čerwjene narodne chorhoje sobu přinjesć.

Pólscy nacionalisća pak so wobarachu. Woni sej na sudnistwje wuwojowachu, zo zakaz zaso zběhnu. Podobnje činjachu to tež w druhich městach kaž we Wrocławju. Na kóncu ćehnješe 250 000 ludźi po dróhach Waršawy, jednori wobydlerjo, politikarjo knježaceje strony PiS a – nacionalisća. Tući mějachu zelene chorhoje sobu jako wuraz swojeho „dobyća“.

„Bratraj“ časa dla njepřezjednaj

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Praha/Bratislava (ČŽ/K/SN). Na zakładźe iniciatiwy Europskeje komisije w naležnosći přestajenja časa w nalěću a nazymu je so tež čěske knježerstwo z wotpowědnej problematiku zaběrało. Kabinet premiera Andreja Babiša wupraji so při tym nimale jednomyslnje za to, zo měł po zakónčenju wotměnjowanja zymskeho a lěćneho časa stajnje być zymski čas. „Ze wšelkich praktiskich a strowotniskich přičin je standardny, to rěka zymski čas, přihódniši“, Babiš zwurazni, pokazujo tež na doporučenje ekspertow. Wědomostnicy fyziologiskeho instituta Akademije wědomosćow Čěskeje republiki běchu knježerstwu swoju poziciju sposrědkowali. W njej mj. dr. pišu: „Wobchowanje standardneho (zymskeho) časa cyłe lěto zaruča ludźom w zymje wjac rańšeho swětła a w lěću njejsu tak dołho wječornemu swětłu wustajeni.“ Wědomostnicy dodawaja, zo zymski čas kwalitu spara polěpša, zo je za wutrobu strowši a zo ma pozitiwny wliw na ćělnu disponowanosć.

Bjezdźěłnosć niska

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Bjezdźěłnosć je w Čěskej tež w oktobru spadnyła, byrnjež jenož wo dźesaćinu procenta. 31. winowca wučinješe wona 2,8 procentow, štož je najmjenje wot junija 1997 sem. Bjez dźěła bě k terminej 215 622 ludźi, runo­časnje poskićachu předewzaća a firmy 316 622 wólnych dźěłowych městnow. Dokelž mnohim z nich dźěłowe mocy pobrachuja, njeje jim móžno, produkciju hižo zwyšić. Předewzaćeljo pytaja najbóle twarskich dźěłaćerjow, pomocnikow w produkciji, montažnikow, rjedźerki, šoferow nakładnych awtow, składnikow a pomocnych kucharjow. Najmjenje bjezdźěłnych ma druhi raz zasobu Pardubicski wobwod z 1,8 procentami před južnočěskim regionom z 1,9 procentami a Prahu z dwěmaj procentomaj. Najwjace ma jich Morawsko-šleski wobwod ze 4,4 procentami za Ústiskim ze 4,3 procentami. Njedostatk wukubłanych dźěłowych mocow pohnuwa firmy, poskićeć krótkodobne dźěłowe zrěčenja. Při wšěm mnohe zawody njewuńdu bjez wukrajnych dźěłowych mocow. W Plzeňskim wobwodźe dźěła 40 969 ludźi z krajow EU, hłownje Słowakojo, Bołharojo a Rumunojo.

Pirat nětko Praski měšćanosta

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Čěska stolica Praha dóstanje prěni króć měšćanostu z rjadow Piratow. Strowotniski politikar Zdeněk Hřib je wčera koaliciske zrěčenje z wobydlerskej iniciatiwu a jednej z konserwatiwnych stron podpisał. „Stejimy dźensa woprawdźe na proze wulkich změnow“, rjekny 37lětny.

Strona piratow bě při komunalnych wólbach spočatk oktobra w Praze 17 procentow hłosow zdobyła, złožujo so po měnjenju wobkedźbowarjow na bonus „nowačka“. Liberalno-populistiske hibanje ANO ministerskeho prezidenta Andreja Babiša njemóžeše zastojnstwo měšćanosty zakitować, byrnjež Babiš stajnje zaso připowědźał, zo je jemu čłon ANO w tutym zastojnstwje w stolicy hižo z pre­stižnych přičin jara wažny. Strona bě nimale dwaj milionaj eurow za wólbny bój w Praze wudała.

Nowowoleny měšćanosta stolicy Prahi Hřib je studowany medicinar, njeje pak nihdy jako lěkar dźěłał. Město toho zaběraše so z digita­lizowanjom w strowotnistwje. Wón chcył mjez druhim nowu čaru metro twarić dać. Runje tak chce so wón za twar bydlenjow prócować.

nawěšk

nowostki LND