Debakl za lěwicu

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Druhe koło senatnych wól­bow­ w Čěskej je wobydlerskim demokratam (ODS) wulkotne dobyće wobradźiło. Jědnaće finalistow mějachu, a dźesać z nich je přešło. ODS změje w hornjej komorje přichodnje najsylnišu frakciju. Za STAN­ je šěsć kandidatow wuspěšnych było, tak zo ma Hibanje starostow a njewotwisnych nětko 16 senatorow. Stronje ANO premiera Andreja Babiša su wolerjo raz chribjet pokazali – dźesać kandidatow bě nastupiło, jedyn jenički bu senator. Frakciju ANO tworja runje šesćo. Z hotowym debaklom su senatne wólby wušli za sobuknježacych socialdemokratow a tohorunja za komunistow. Z nastupjenych 13 kandidatow ČSSD je dwanaće „přepadnyło“. Jeje frakcija so z dotalneje wjetšiny „zeškrěje“ na jenož hišće 13 sy­dłow. A KSČM w hornjej komorje docyła hižo zastupjena njebudźe. Politologojo hódnoća, zo je wuslědk wólbow plista knježacymaj stronomaj ANO a ČSSD. Porno tomu widźa woni ODS zaso po puću­ „horje“. Hdyž wólbne wobdźělenje w prěnim kole ze 47,34 procentami njeje hižo přemóžace było, bě wone nětko z jenož hišće 16,5 proc. runjewon „směšne“.

Nětko hakle pozdźišo do renty

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Moskwa (ČŽ/K/SN). Po tym zo je tež prezident Wladimir Putin zakoń wo rentowej reformje w Ruskej podpisał, nabudźe wón klětu płaćiwosće. Duma bě projekt kónc septembra po třećim wuradźowanju schwaliła. 332 zapósłancow jemu přihłosowaše, 83 jón wotpokaza. Wot dnja wozjewjenja naćiska wo reformje rentoweho systema hač do dźensnišeho so ludźo po cyłym kraju zwyšenju rentoweje staroby spřećiwjeja.

Zo maja mužojo hač do 65. žiwjenskeho lěta dźěłać město hač do 60. a žony hač do 63. město hač do 55., nochce mnohim do hłowy. „To so nam bjeztoho hižo njedołhi čas wuměnkarjenja hišće přikrótša“, ludźo protestuja. Putinej bjeru to tak za zło, zo je jeho popularnosć na 60 procentow spadnyła. Po zjednoćenju Krimy z Ruskej bě wona 80 procentow wučinjała. Zakonjedawarjow wšak njeje ničo zatrašiło. Wobkedźbowali su jenož prezidentowy pokiw, žonam ze 60 lětami dać do renty přeńć a maćerjam z wjace dźěćimi trochu zašo. Ruska dožiwi tuž po dobrych 100 lětach prěnju rentowu reformu. Přerězna starobna renta wučinješe lětsa w Ruskej 14 100 rublow (180 eurow).

Dźewjeć króć hinaša ...ová

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

MANDŹELSTWOW su 2017 w Čěskej 52 567 zwjazali, štož je najwjace w minjenych dźesać lětach. Wjace hač połojca porikow kwasowaše w starobje 25 do 34 lět. Mužojo woženichu so prěni raz najčasćišo 29lětni, žony 27lětne. Na nowinarskej konferency wozjewi to direktor Čěskeho statistiskeho zarjada Marek Rojíček.

Dobrej třećinje kwasowacych porikow zmandźelištej so prěni raz. W štyrjoch padach je so muž šesty króć woženił, z njewjestow je jedna samo wosmy króć „haj“ prajiła. Dźesać procentow porow bě jenak starych, 17 procentow měješe lěto rozdźěla. Najwjetši starobny rozdźěl mjez mužom a žonu wučinješe zakrasnych 46 lět.

Pola zmandźelenjow z wukrajnikom dominuja słowakscy partnerojo. W 44 procentach tajkich padow je sej Čech Słowačku wuzwolił, w 16 procentach Ukrainjanku a w šěsć procentach Rusowku. Čěske žony su so w 34 procentach na Słowaka wudali, w dźewjeć procentach na Němca a sydom procentach na staćana Wulkeje Britaniskeje. Najwoblubowaniši dźeń kwasowanja bě sobota, předewšem w lěćnych měsacach, w kotrychž je so 69 procentow wšěch kwasow wotměło.

Mjenje produkowali

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Čěske hospodarstwo je w awgusće jenož wo 1,9 procentow přibyło, mjeztym zo bě to měsac do toho hišće 10,5 proc. W awtotwornjach spadny produkcija wo šěsć procentow, w chemiskej industriji wo 3,9 proc. a w farmaceutiskim přemysle wo 11,7 proc. Twarstwo zregistrowa minus 11,9 proc., po tym zo bě w juliju hišće plus 10,5 proc. docpěło. Kompjuterow a elektriskich připrawow bu porno tomu wo tójšto wjac zhotowjenych. Tole rozprawjeja medije kraja, powołace so na daty Čěskeho statistiskeho zarjada. Fachowcow wšak tole njeznjeměrnja. Njetča dźě za tym žane krizowe zjawy. Hłowna přičina je, zo su w awgusće w mnohich branšach cyłe zawody dowola dla zawrjene byli.

Dźěłowe wiki signalizuja tež hižo změnu „k lěpšemu“. Tak je so bjezdźěłnosć wot awgustowskeho 3,1 procenta pomjeńšiła na rune tři procenty. Firmy su rady ludźi přistajeli, zo móhli po skónčenju dowola znowa z „połnej paru“ produkować. „Lěćny“ september bě tež sezonowym mocam spomóžny. Dźěło pytało je 224 331 ludźi, štož je najniša septemberska hódnota wot lěta 1996.

Prěnje koło wólbow za ANO

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). W Čěskej přewjedźechu kónc tydźenja prěnje koło komunalnych wólbow kaž tež nowowuzwolenja třećiny zapósłancow hornjeje komory parlamenta. Do rozsudneho koła za dwě njedźeli ma ANO jědnaće kandidatow, ODS dźesać, ČSSD pjeć a KDU-ČSL štyrjoch. Hibanje ANO premiera Andreja Babiša je tak wulce wuspěšne, njebě dźě w senaće dotal zastupjene. Wuspěšni su tež wobydlerscy demokraća (ODS). Sobu knježacy socialdemokraća (ČSSD) dyrbja porno tomu dalšu poražku znjesć – wšakomějachu 13 senatnych sydłow zakitować.

W prěnim kole komunalnych wólbow je tohorunja ANO najwuspěšniše. We wšěch wobwodnych stolicach z wuwzaćom Libereca a w někotrych srěnich městach je wone najsylniša móc, mjeztym zo maja w městačkach a gmejnach w prěnim rjedźe kandidaća najwšelakorišich regionalnych wobydlerskich iniciatiwow najlěpše wuhlady na wuzwolenje jako starosta resp. zapósłanc w parlamenće. W Praze pak je ANO wo wjetšinu přišło a skónči hakle na 5. městnje. Dobyła je tam ODS před Piratami. Wólbne wobdźělenje wučinješe 47,34 procentow.

Pólska towaršnosć debatuje wo nowym hrajnym filmje „Klerus“

Waršawa. Kaž bomba zadyrił je nowy hrajny film „Klerus“, kotryž pokazuja wot minjeneho pjatka w pólskich kinach. Nimale milion ludźi je sej twórbu re­žisera Wojciecha Smarzowskeho jenož prěni kónc tydźenja po wšěm kraju wobhladało. Reakcije na nju su dosć razne a dospołnje rozdźělne.

Nowa produkcija rysuje wšědne žiwjenje štyrjoch měšnikow we wšelakich pozicijach a jich wosobinske problemy. ­Jedyn ma ćeže z alkoholom, druhi łama seksualnu zdźeržliwosć, dalši měri so na wulku karjeru w cyrkwi a štwórty, arcybiskop, hraba za pjenjezami. Rólu biskopa je přewzał mjeztym 77lětny Janusz ­Gajos, staršej generaciji hišće derje znaty jako „Janek“ w pólskej wójnskej seriji „Štyrjo tankowcy a pos“.

Maja skazaćela mordarstwa?

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Bratislava (SŽ/K). Skazaćel zamordowanja přepytowaceho nowinarja Jána Kuciaka je drje Marian Kočner. Přeradźił je dwělomneho předewzaćela sobupodhladny Zoltán Andruskó, w přepytowanskej jatbje nětko z policiju hromadźe dźěłacy. Jako žórło mjenowaše Andruskó Alenu Zsuzsovu. Wona bě posrědkowarka 70 000 eurow tomu, kiž měješe Kuciaka zatřělić. Kočner w tej kawsy dotal njeje wobwinowany. Njesłuša ani k tym wosom wosobam, kotrež bě policija tydźenja w městačku Kolárovo zajała. Kočnera běchu wšak hižo kónc junija podhlada jebanstwa dla zawrěli. Statne rěčnistwo jemu wumjetuje, zo je hromadźe z eksšefom priwatneje telewizije MARKIZA, něhdyšim hospodarskim ministrom Pavelom Rusu sfalšował změnki w hódnoće 69 milionow eurow.

Čěska nowinarka Pavla Holcová – wona je z Kuciakom často hromadźe dźěłała – wě powědać, zo je Kočner loni w septembru słowakskemu koleze jeho rešeršowanja dla telefonisce hrozył: „Póčnu so, knježe Kuciako, zajimować za Wašu mać, za Wašeho nana. Knježe Kuciako, budźeće prěni …“

ANO dale prědku

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Politiske wjedro móže w Čěskej republice być, kajkež chce – ANO po wšěm zdaću ničo njezatřase. ­Hibanje njespokojnych wobydlerjow ministerskeho prezidenta Andreja Babiša by tež přichodnu njedźelu wólby sejma jasnje dobyło. Njedawne naprašowanje zwěsćowarnje zjawneho měnjenja CVVM mjenujcy wupokazuje, zo by ANO – kaž mjeztym někotre lěta za sobu – wot dobrych 30 procentow wolerjow hłós dóstało, ODS kaž zašły króć znowa wot 14 procentow. Piraća bychu so wo tři dypki na 13 procentow polěpšili a tak na třeće městno postupili. Přesćahnyli bychu tak ČSSD, byrnjež sobu knježacy socialdemokraća jedyn dypk přibyli a na dwanaće procentow přišli. KSČM wostawa kaž hižo měsacy na 10,5 procentach. Strona SPD porno tomu wo połdra dypka spadnje a docpěwa mjeztym runje hišće pjeć procentow, tak zo dyrbi so wo zaćah do delnjeje komory přisamom bojeć. Jeje dwělomny předsyda Tomio Okamura je hižo připowědźił, přichodny raz wjace njekandidować – njemóže sej pječa dalši stólc nabrěmjenić.

Za mordarstwo 70 000 eurow

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Bratislava (SŽ/K). Štyrjo z wosom podhladnych zaplećenja do zamordowanja přepytowaceho nowinarja Jána Kuciaka a jeho přećelki Martiny Kušniroveje dla su w přepytowanskej jatbje. Na namjet statneho rěčnistwa postaji naprawu specialne sudnistwo, zaběrace so z najćešimi złóstnistwami. Zawrjeni su hłowny podhladny, něhdyši policist-přepytowar Tomáš Szabó, něhdyši profesionelny wojak Miroslav Marček, předewzaćel Zoltán Andruskó kaž tež předewzaćelka-tołmačerka Alena Zsuzsová. Žonu je policija minjeny pjatk w Komarnom zajała. Přełožowała bě wona za dwělomneho předewzaćela Mariana Kočnera.

Ameriski satelit pomhał?

póndźela, 01. oktobera 2018 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K). Słowakska policija je w Kol’arovje, městačku na juhu kraja, zajała wosom muži, móžneho jich zaplećenja dla do zamordowanja nowinarja Jana Kuciaka a jeho slubjeneje Martiny. Pola hłowneho podhladneho Tomaša Sz. (40) jedna so wo něhdyšeho policista-přepytowarja, lubowaceho bojowy sport a motorske. Słužił je tež na nakładnych łódźach jako wobrónjeny stražnik. Tamni zajeći su jemu při ćěkanju pomhali. Žurnal Respekt piše, zo su fota z ameriskeho satelita pomhali podhladnych lepić. Zapopadnył je wón mjez druhim scenje, kak so mordar w lěsu chowa a kak po njeskutku z domskeho dźe. Při wšej spokojnosći maja nětko za wažne, wotkryć naštykowarjow k mordarstwu.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND