Lětnje atrakcije pod Sněžku

póndźela, 23. julija 2018 spisane wot:

Jelenia Góra (JBR/SN). Karpacz (něm. Krummhübel), znaty turistiski centrum w Pólskej, leži pod Sněžku, najwyšej horu Kyrkonošow (1 602 metraj). Nětko maja tam nowy sydłowy lift ze 40 křes­łami po štyrjoch městnach. Rjana, jeno sydom minutow trajaca jězba kónči so 1 350 metrow wysoko na Małej kopje. Chceš-li na wjeršk­ Sněžki, dyrbiš pěši dale hić. Wottam pak widźiš za to wulkot­nu pa­noramu Karpacza a dominantny twar „Hotel Go­łę­biewski“ – najwjetši hotelowy kompleks Pólskeje z 2 500 městnami za přenocowanje.

Nětko nastawa w Karpaczu dalša, do­tal­ hišće njeoficialna atrakcija: park miniaturow dowójnskich twarjenjow, kotrež wjace njewobsteja. Tak su to na přikład bywša wjedrarnja na Sněžce, hórska bawda z němskim mjenom „Šleski dom“ abo dwórnišćo „Krummhübel“. Pokazać budu je turistam w nanajdrobnišich detailach, tak pasažěrow z kóframi, pućowarjow z nachribjetnikami, ludźi w narodnej drasće, kćějace štomy, domjacy skót, samo wjelki w lěsu. Kaž iniciator projekta Piotr Wojtas přilubja, ma miniaturowy park hišće lětsa přistupny być.

Šmjatki Krimskeho mosta dla

póndźela, 23. julija 2018 spisane wot:

Kijew (Słž/K). „Rusojo za natwar tutoho mosta droho zapłaća“. Tole je ukrainski minister za infrastrukturu Wolodimir Omeljan kónc tydźenja w telewiziji 112 Ukraina rjekł, rozprawja słowakski dźenik Pravda. Nadrobnosće minister njeje mjenował, jenož dodał, zo „wuradźujemy z našimi ameriskimi a europskimi partnerami wo přiměrjenych reakcijach na jewjace so ćeže“.

Dźewjatnaće kilometrow dołhi móst z ruskeho regiona Krasnodar na połkupu Krim přemosća Kerčski zaliw, dźělacy Azowske wot Čorneho morja. Na pobrjohach Azowskeho morja nachadźatej so ukrainskej přistawnej měsće Mariopol a Berdansk. Krimski móst je drje za wobchad wotewrjeny, wot wšeho spočatka pak jón po rozprawach medijow kraja ­ruske instancy na njedobro Ukrainje wužiwaja. Tak zadźeržuja ukrainske łódźe, jěduce do Azowskeho morja, pječa překontrolowanja jich nakłada dla. Omeljan je namjetował, zo měli za rewanšu tež ukrainske instancy wšě ruske łodźe na tutej čarje kontrolować.

Plagiatstwo tež w Čěskej

pjatk, 20. julija 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Lědma zo bě čěski ministerski prezident Andrej Babiš za swoje z njemałej prócu wupječene koaliciske knježerstwo ANO-ČSSD dowěru sejma dóstał, dožiwja jeho kabinet hižo prěnje drjebjenje. Najprjedy čuješe so ministerka za justicu Taťána Malá (ANO) nuzowana woteńć ze zastojnstwa, někotre dny pozdźišo ćisny minister za dźěło a socialne naležnosće Petr Krčál (ČSSD) wótku do žita. Přisamom njewšědnosć bywa, zo wobaj samsneje přičiny dla „padnjetaj“. Kaž swój čas w Němskej wuchwalowany po­litikar CSU Karl-Theodor zu Guttenberg staj so wonaj tohorunja wo plagiatstwo zakopoliłoj.

Pólska analyzuje zetkanje ameriskeho a ruskeho prezidenta

Waršawa. Jara dokładnje su w Pólskej wjerškowe zetkanje mjez prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruskim prezidentom Wladimirom Putinom w Helsinkach sćěhowali. Wšako běchu wćipni, wo čim budźetaj najmócnišej politikarjej swěta za zawrjenymi durjemi rěčeć.

Hinak hač druhim krajam bě Pólskej politiske wuchadźišćo wjerška jasne: Donald Trump je zaruka wěstoty, nic naposledk z ameriskimi wojakami na teritoriju kraja. Putina wobhladuje porno tomu jako wobstajne wohroženje.

Lěhwo cyle „po socialistisku“

pjatk, 20. julija 2018 spisane wot:

Na Gymnaziju J. K. Tyla w Hradecu Kralovym běchu před lětami wo tym rozmyslowali, kak šulerjam přeswědčiwje spřistupnjeć přitomnostne stawizny. Dokelž za rozjimanje problematiki socializma njeje wjele chwile, zrodźichu mysl, wšědne žiwjenje tehdyšeje doby dać jim „na swójskim ćěle dožiwić“. Tak wuhotuje kubłanišćo kóžde lěto lěhwo, w kotrymž młodostni nazhonjeja, što woznamjenja žiwy być po socialistisku.

ANO dale sylna

srjeda, 18. julija 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Bychu-li so w Čěskej re­publice w juniju wólby sejma přewje­dli, by je po najnowšim woprašowanju wo­le­rjow přez zwěsćowarnju zjawneho měnjenja CVVN Alianca njespokojnych wobydlerjow (ANO) přeswědčiwje dobyła. ANO by nic mjenje hač 31 procentow hłosow nažnjała, potajkim zaso dwaj procentaj wjace hač w meji. ODS na druhim městnje dósta 14 procentow, štož je por­no předchadźacemu měsacej přibytk wo jedyn dypk. Socialdemokratam wobdźělenje na knježerstwje Andreja Babi­ša dotal hladajcy njeje zeškodźało, kaž bě so do toho złowěšćiło. Nawopak, ČSSD hnydom wo tři procenty přidoby a zlěze z 11 procentami samo na třeću poziciju. KSČM postupi ze stabilnymi 10,5 procentami na štwórte městno. Piraća, w meji wo dalši procent wosłabjeni, spadnychu z 10 procentami na pjate městno. SPD Tomija Okamury jedyn dypk zhubi a je ze 6,5 procentami šesta. Ze šěsć procentami by tež hišće KSU-ČSL do sejma zaćahnyła. Zwonka njeho bychu wostali STAN a tež TOP 09 (wobě matej 4,5 procentow), kaž tohorunja Zeleni, kotřiž mjenje bóle jenož hišće žiworja, mějo podpěru runje hišće jednoho jeničkeho procenta wolerjow.

Lědma hišće bjezdźěłnych

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). W Čěskej je bjezdźěłnosć w juniju prěni raz pod tři procenty spa­dła, wučinjejo 2,9 procentow. 225 786 ludźi­ njeměješe w smažniku dźěło, štož je tak mało kaž hišće nihdy. Před lětom wučinješe bjezdźěłnostna kwota hišće štyri procenty. Najniša bě wona minjeny měsac z 1,8 procentami w Pardubicskim wobwodźe, najwyša ze 4,7 procentami w Morawskošleskim regionje‚ Ústíski na sewjeru kraja registrowaše 4,6 procentow. Z 1,1 procentom ma wokrjes Rychnov nad Kněžnou lědma rěčehódnu bjezdźěłnosć, něhdy wuhlowa kónčina Karviná dyrbi so porno tomu ze 7,1 procentom dźěłopytacych bědźić.

Tak zwjeselaca a mała kaž hewak ni­hdźe po cyłej Europskej uniji bjezdźěłnosć na jednej stronje je, na druhim boku ma wona tež njelubozne wuskutki. Tak wosebje na eksport pokazane předewzaća skorža, zo njemóža njedostatka kwalifikowanych mocow dla produkciju hižo rozšěrić. Bankownicy pokazuja warnujcy na to, zo praksa firmow, płaćić za dźer­ženje abo přiwabjenje fachowcow spochi wyše mzdy, wuskutkuje jich přezměrny róst, štož zaso inflaciju pohonja.

Protesty přećiwo reformje

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

Demonstranća předsydku najwyšeho sudnistwa Pólskeje na dźěło přewodźeli

Waršawa. Wjerškowe zetkanje 29 čłonskich statow NATO w Brüsselu je tež w Pólskej wusahowaca tema. Jara dokładnje medije kóždu kročel pólskeho prezidenta Andrzeja Dudy sćěhuja. Tak su registrowali, zo je so wón na kromje wjerška dwójce z prezidentom USA Donaldom Trumpom zetkał. Tón wšak bě ze swojim žadanjom njeměr zbudźił, zo měli čłonojo NATO znajmjeńša dwaj procentaj swojeje hospodarskeje wukonliwosće za brónjenje wudawać. Z wulkej hordosću Pólska na to pokazuje, zo je mjez tymi kra­jemi, kotrež žadanja ame­riskeho prezidenta spjelnjeja. Raznu kritiku Trumpa na adresu Němskeje, kotraž runje 1,2 procentaj za wójsko nałožuje, we Waršawje ze spokojenjom registruja. Hižo tam rozmysluja, kak měli reagować na žadanje Trumpa, zwyšić wudawki ­za brónjenje na štyri procenty: Snano móhło knježerstwo přichodnje 2,5 procentow do wójska inwestować.

Babiš ma dowěru

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Čěska ma 264 dnjow po wólbach zaso knježerstwo z dowěru. Procedura zeskutkownjenja bě tež hišće raz ćežki porod – 16 hodźin su zapósłancy kontrowersnje diskutowali, prjedy hač móžachu wothłosować. Po połnocy wupraji potom 105 zapósłancow dowěru premierej Andrejej Babišej a jeho kabinetej, wobstejacemu z dźesać ministrow Hibanja njespokojnych wobydlerjow (ANO) a pjeć ministrow ČSSD. Přihłosowali su mandatnicy ANO a socialdemokraća kaž tohorunja komunisća, kotřiž běchu so z wosebitym dorěčenjom k tomu zawjazali. Dowěru zapowědźiło je 91 zapósłancow stron ODS, Piraća, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Štyrjo za­pósłancy njejsu so wšelakich přičin dla ­na wotumje wobdźělili.

Nominowanaza měrowe myto

štwórtk, 12. julija 2018 spisane wot:

Waršawa (JBR/SN). Pólka je nominowana za Měrowe Nobelowe myto. W Berlinje bydlaca žurnalistka Anna Alboth je organizowała pochod do Syriskeje pod hesłom Civil March For Aleppo, zo by tak zwurazniła swój protest přećiwo liwkosći swěta nastupajo hižo šěsć lět trajacu wójnu w Syriskej a skedźbniła na tragiski dóńt tamnišich wobydlerjow. Pochod započa so w Berlinje druhi dźeń hód 2016, wjedźeše po dwanaće krajach a skónči so wosom měsacow pozdźišo na libanonsko-syriskej mjezy. Na 4 000 kilometrow dołhim puću wobdźěli so 3 500 ludźi z 62 krajow. A woni dožiwichu temperatury wot minus 20 w europskich krajach hač do plus 40 stopnjow na Bliskim wuchodźe. Tež wuměnjenja nóclěha w šulskich ćěłozwučowarnjach, cyr­kwjach abo mošejach běchu spartaniske.

Anna Alboth w medijowych interviewach měnješe: To njeje jenož nominacija za mnje, ale za wšitkich ludźi, kotřiž su znajmjeńša hodźinu sobu šli. Z pochodom smy jasny signal do swěta pósłali: „Dosaha! Wójna dyrbi so skónčić.“

Nobelowy komitej chce 10. decembra wo měrowym myće rozsudźić.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND