To a tamne (12.06.18)

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Ze swojej „čumpatej kačku“ a w do­mjacych črijach běše dwulětny pachoł w bayerskim Marktoberdorfje na zwjazkowej dróze po puću. Pozdźišo so wustaji, zo je wón wowce twochnył a so bjez cila na puć nastajił. Kaž rěčnica policije pozdźišo měnješe, drje chcyše sej hólčk jenož raz wulećeć. Napadnył bě wón busowemu šoferej, kiž jeho na to na poli­ciju dowjeze.

Dwě tiće ze 36 000 eurami namakachu w spowědnym stole cyrkwje w Romje blisko Vatikana, jako ju rjedźachu. Farar Giovanni Martire Savina, kiž tiće wočini, bě wustróžany a so boješe, zo je w nimaj snano rozbuchlina. Njeje hišće jasne, hač jedna so wo anonymny dar abo wo skutk hrěšnika z hubjenym swědomjom. Po słowach duchowneho su drje hižo časćišo pjenjezy namakali, ale hišće ženje tajke wulke mnóstwo.

To a tamne (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Wobhladniwaj wnučkaj staj w porynsko-pfalcskim Kirchheimbolandenje zasadźenje policije zawinowałoj. Dokelž nochcyštaj w nocy na sobotu wowku wubudźić, zalězeštaj wonaj w pózdnich hodźinach přez wrota statoka. Wowka woměrje dale spaše, kedźbliwa susodka pak měješe młodeju muži za paduchow. Policija na to statok „z wulkej jednotku“ wobstupi. Hakle na to so wukopa, zo běšta pozdatnaj paduchaj wnučkaj, kotrajž běštaj dom bjez kluča wopušćiłoj.

Nopawa jako slepy pasažěr je šoferku awta w Duisburgu tak nastróžiła, zo ta do před njej jěduceho awta zrazy. Při tym so wobaj šoferaj snadnje zraništaj. 53lětna žona bě z awtom po puću, jako ju naraz prawa ruka zabola. Žona nochcyše swojimaj wočomaj wěrić, jako nopawu pódla sebje wuhlada. Nichtó njewě, kak bě ta do awta přišła.

To a tamne (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Bronza, slěbro a nětko snano złoto? Studenća Lipšćanskeje Wysokeje šule za techniku wuličeja sej za Robocup 2018 dosć dobre šany na koparski titul. 15. junija wotleća woni do kanadiskeho Montreala. Sobu změja dźewjeć małych roboterow, kotrež potom na kumštnym trawniku kopańcu hraja. Wotpowědnu software běchu studenća sami wuwili. Na dotalnych swětowych mišterstwach su sej hižo bronzowu a slěbornu medalju zawěsćili.

W myjerni awtow tčacy wostał je rentnar w Bochumje. Wohnjowa wobora dyrbješe muža wuswobodźić. Tón bě z awta wulězł, jako připrawa hižo dźěłaše. Tak dósta so muž z nohu do šćětkow, kotrež kolesa awta rjedźachu. Ze železnej žerdźu móžachu wobornicy rentnarja po dźesać minutach wuswobodźić a dowjezechu ­jeho do chorownje.

To a tamne (07.06.18)

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Znateho krosnowarja po fasadach Alaina Roberta (55) su zajeli, jako tón spyta, bjez kóždeho zawěsćenja na wysokodom w juhokorejskej stolicy Seoulu zalězć. Na 77. poschodźe 555 metrow wysokeho Lotte World Towera bě krosnowanje za chrobłeho Francozu po dwěmaj hodźinomaj skónčene. Z wisatej platformu dowjezechu jeho na třěchu 123poschodoweho twarjenja. Policija jemu wumjetuje, zo njeje wobsedźerja mróčeloškrabaka do swojeje akcije wo dowolnosć prosył.

Z cirkusa ćeknjeny elefant je so po porynsko-pfalcskim Neuwiedźe přechodźował. Při tym so ani awtow ani pěškow njeboješe. Zwěrjo bě měrne, a sobudźěłaćerjo cirkusa móžachu je bjez problemow zaso wróćo wjesć. Prawdźepodobnje bě elefant elektriski płót swojeho wobhrodźenja roztorhał. Jeho puć na swobodźe wšak bě runje kilometer dołhi.

To a tamne (06.06.18)

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Wulět z awtom maćerje je so za bratrow w starobje šěsć a wosom lět w Delnjofrankskej runje hišće někak zbožownje skónčił. Hólcaj z Rothfelsa běštaj so rano zahe skradźu z domu zminyłoj, jako mać hišće spaše. Z jeje awtom jědźeštaj cyłkownje dźewjeć kilometrow, mjez sobu so wotměnjejo. Skónčnje zrazyštaj do na­bóčneho wobhrodźenja. Tam jeju policija wotewza. Wobaj wostaštaj njezranjenaj, awto maćerje pak dyrbjachu wotwlec dać, w policajskej rozprawje rěka.

Kofej z brokolijom, espreso z brokolijom a cappuccino z brokolijom poskićeja wot najnowšeho w scenowej kofejowni „Commonfolk Coffee“ w awstralskim Melbournje. Za to měšeja zeleninowy próšk do kofeja abo sypaja jón na ješć. Pječa ma łžička próška telko wutkow kaž cyła porcija zeleniny. Reakcije ludźi na nowu kreaciju wšak su tež chětro měšane.

To a tamne (05.06.18)

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Zo móže čołm z betona spěšny być, su studenća Lipšćanskeje wysokeje šule za techniku dopokazali. Na wubědźowanju tajkich nastrojow w Nižozemskej běchu woni z třomi złotymi, třomi slěbornymi a dwěmaj brozowymaj medaljomaj najwuspěšniši wšěch nastupjenych 17 mustwow. Jich pjeć metrow dołhi čołm wažeše 42 kilogramow. Runje tak wulki plastowy čołm přińdźe na 25 do 30 kg.

Z hońtwjerskim nožom wobrónjeny je muž w delnjosakskim Hitzackeru spytał tykanc kradnyć. Byrnjež jemu to zakazali, zastupi 54lětny do pjekarnje. Tam wućahny nóž a wotkra sej někotre skibki tykanca. Kupcaj staj muža přemóhłoj a jemu nóž wotewzałoj. Paduch so zminy – bjez noža a tykanca. Policija přepytuje nětko wobrónjeneho padustwa dla. Čehodla bě jemu zakazane do wobchoda zastupić, njeje znate.

To a tamne (04.06.18)

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Powětrowej balonkaj stej sobotu pola Drježdźan zasadźenje helikoptera zawiniłoj. Wěža lětanišća bě policiju wo zadźěwku w čarje informowała, po kotrejž mašiny přileća. Wobsadka policajskeho helikoptera wšak zwěsći, zo njejstej balonaj strašnej. Wuknjacy zakładneje šule běchu balonki na dnju dźěsća pušćeli a mějachu samo dowolnosć, kotraž je w susodstwje lětanišća stajnje trěbna.

Piwčenja dla su w Bremerhavenje policiju wołali. Rentnarka bě zdźěliła, zo sedźi ptačk w jeje kuchni a žałostnje piwči. Zastojnicy piwčenje tohorunja słyšachu. Te pak pochadźeše wot kuroweho alarmowaka na wjerchu, kotrehož baterije běchu słabe, a je hnydom wuměnichu.

Z ćahom sama kupać jěła je pjećlětna w hessenskim Bad Arolsenje. Hakle w dźěćacym bazenku wona personalej napadny. Staršej běstej jej dźeń do toho přilubiłoj, zo kupać pojědu. Dokelž to holčce spěšnje dosć njeńdźeše, sej wona sama do kupjele wuleća

To a tamne (01.06.18)

pjatk, 01. junija 2018 spisane wot:

Zwěrjacu pomoc je stražnistwo Wojerowskeho zwěrjenca minjeny kónc tydźenja dóstało. W nocy na njedźelu bě so pjeć wosobow z Wojerowskeje kónčiny do coologiskeje zahrody zadobyło a wótře wołajo po terenje běhało. Na to reagujo započachu šěre čaple škrěčeć. Sobudźěłaćerjej města, kiž runje nimo běžeše, njewšědna hara napadny. Zadobywarjow wuhladajo wón policiju informowaše, kotraž skućićelow nachwilnje zaja. Nětko přepytuje kriminalna policija.

Agilny rój pčołkow je w Awstriskej wohnjo­wu woboru zaběrał. Tysacy pčołow bě so najprjedy na kolesu a potom na awće zaměstniło, kaž rěčnik wohnjoweje wobory w Kremsu, 80 kilometrow sewjernje Wiena, zdźěli. Za tajke situacije specielnje wukubłany wohnjowy wobornik pčołki popadny a přesydli, po tym zo bě je z wodu popryskał.

To a tamne (31.05.18)

štwórtk, 31. meje 2018 spisane wot:

Eksotiski had w bydlenju je podružnicu w Zhorjelskim nutřkownym měsće chětro wustróžił. Zwěrjo so na balkonje słónčeše a skónčnje na ramik wokna zalěze, policija zdźěli. Alarmowani policisća skazachu fachowca, kiž hada jako njejědoj­teho juhoaziskeho wuža (Natter) iden­tifikowaše. Kak bě so połdra metra dołhi had na balkon dóstał a komu słuša, dotal njewědźa. Nětko je zwěrjo najprjedy raz w Zhorjelskim zwěrjencu.

Za spektakularne wuchowanje dźěsća z balkona sławjeny migrant z Malija Mamoudou Gassama je w Francoskej do­wol­nosć přebywanja dóstał. Statny prezident Emmanuel Macron bě jemu to při­lubił. Nětko ma wón francoske staćanstwo a dźě­ło pola wohnjoweje wobory dóstać.

To a tamne (30.05.18)

srjeda, 30. meje 2018 spisane wot:

Kruwa na twarskich róštach je w Bayerskej zasadźenje wohnjoweje wobory zawiniła. „Pytajo za wotměnu“ dósta so skoćo, z pastwy ćeknywši, na róšty, kotrež běchu při mosće připrawjene. Tam so přełama a wosta tčacy. Dźěłaćerjo ­njeběchu róšty wotpowědnje zawěsćili. Pućowarjo kruwu skónčnje wuhladachu. Dokelž policisća pomhać njemóžachu, natwarichu wohnjowi wobornicy ekstra za nju drjewjany mosćik.

Sněhowy płuh pokradnyli su njeznaći tele dny w hessenskim Melsungenje. Nastroj, kotryž je poprawom jězdźidłam zymskeje słužby přišrubowany, płaći nimale 3 000 eurow. Wón ležeše na twarnišću při kupnicy, kaž policija piše. Što paduši ze sněhowym płuhom při tuchwilnym lětnim wjedrje z 30 stopnjemi chcedźa, to drje wostanje jich potajnstwo.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND