To a tamne (05.12.18)

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Sam do někajkeho busa zalězł a z nim sobu jěł je wosomlětny hólčec w badensko-württembergskim Rastattu, jako jeho mać hišće jězdźenku kupowaše. Jako so wona wobroći, bě dźěćo preč. Alarmo­wani policisća na to wšitke móžne busowe zastanišće kontrolowachu. Skónčnje namakachu­ pjeracha w Baden-Badenje. Wróćo jěć wšak móžeše pachoł z policajskim awtom.

Wo titul „Mister Germany“ wubědźuja so přichodnu sobotu w Mecklenburgsko-Předpomorskej. Na mjeztym 25. finalu wo najrjeńšeho muža Němskeje nastupi­ 16 młodych kandidatow. Požadarjo su so w swojim zwjazkowym kraju na wubědźowanjach jako „mister“ pře­sadźili. Za jubilejne zarja­dowanje bě so 1 112 zajimcow přizjewiło. Finalisća dyrbja so w Linstowje južnje Rostocka jónu we wobleku a jónu z nahim hornim ćěłom publikumej a pruwowanskej komisiji předstajić.

To a tamne (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Planowana změna zakonja je nawal na danske stawnistwa zawinowała. Gmejny maja telko naprašowanjow, zo dyrbja tójšto porow z wukraja wotpokazać. Danska je mjez wukrajnikami wosebje woblubowana, dokelž tam njepruwuja, hač njeje mandźelstwo snano jenož alibi, zo móhli so wukrajnicy do EU dóstać. To chcedźa nětko změnić. Wot klětušeho ma centralny zarjad – a nic kaž dotal gmejny – papjery požadarjow pruwować. Nimo toho zwyša popłatk za stawnisku ceremoniju.

Za wjace hač 300 pyšenych hodownych štomow na statoku su swójbje w delnjosakskim Rintelnje rekordne wopismo přepodali. Swójba Jeromin dyrbi hižo w septembru započeć štomy pyšić, zo by k hodam hotowa była. Lětsa steji w domje na bywšim burskim statoku 316 jědlow. Za nje trjebaja wjace hač 300 swěčkowych rje­ćazow a 42 000 kulow.

To a tamne (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Dospołnje nimokuliło je so jězbne zwučowanje z awtom za młodu žonu w Rostocku. 24lětna za wodźidłom a sobujěducy 36lětny staj parkowanišćo před meblowej kupnicu jako zwučowanišćo wužiwałoj. Při tym zhubi žona, kotraž njeměješe žanu jězbnu dowolnosć, kontrolu nad awtom a zrazy z wotmachom do zachodneje hale kupnicy. Hakle po wjacorych metrach wosta awto stejo. Škoda wučinja wjacore dźesaćitysacy eurow.

Z chětro wjele alkoholom staj mužej swoje pušćenje z chorownje woswjećiłoj a dyrbještaj so na kóncu zaso do njeje nawroćić. Při busowym zastanišću w delnjosakskim Achimje so wonaj wopitaj tak wadźeštaj, zo dyrbješe policija zapřimnyć. Dokelž bě jedyn wosebje agresiwny, jeho sputaneho a do kliniki dowjezechu. Tež tamny, kiž bě so zwjezł, přińdźe zaso do chorownje.

To a tamne (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Pozdźišo diskwalifikowali su 258 běharjow połmarathona w Chinje. Kaž tamniše medije rozprawjeja, móžachu jim w juhochinskim měsće Shenzhen dopokazać, zo běchu na wubědźowanju skrótšenki wužiwali a tak wobšudźili. Na wjacorych městnach stejachu kamery, kotrež móža tež mjezwoča identifikować. Marathon je tam jara popularny. Bědźa pak so přiběrajcy z wobšudnistwami.

Želnosćiwy list zaběra tuchwilu policiju w schwabskim Schwäbisch Hallu. Anonymny spisar w nim přiznawa, zo je ze swojim awtom na parkowanišću kupnicy dalše wobškodźił. List z wjacorymi stami eurow bě njeznaty redakciji nowiny pósłał. Dotal pak so nichtó přizjewił njeje. Wobšudnicy, kotřiž bychu pjenjezy rady wzali, wšak žanu šansu nimaja. Policija dźě znaje městno zražki, barbu wobškodźeneho awta a rozměr wobškodźenja.

To a tamne (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

Na wšě dźesać hodźin dyrbješe 13lětny pos w chłódźakowym grilu awta tčacy wutrać, doniž jeho njewuswobodźichu. Psyčk Tero bě před wočomaj wobsedźerki rano při wuchodźowanju do awta zaběžał. Te pak jědźeše dale do Hamburga. Šoferka­ bě drje so po zražce hišće wobroćiła, njemóžeše pak ćmy dla ničo widźeć. Žałosćaceho psyčka wona hakle wuhlada, jako so po dźěle k awtu wróći. Tón wšak měješe hišće telko mocy, zo spyta wohnjowych wobornikow kusnyć. Psa přepodachu wobsedźerce, kotraž hižo za­dwělowana za nim pytaše.

Přewulki za rězarnju je woł z mjenom Knickers w Awstralskej. Podarmo bě bur Geoff Pearson spytał jeho předać. Wšitcy kupcy pak wotkiwnychu, dokelž so 1,94 metrow wysoke a 1,4 tony ćežke skoćo za rězarnju njehodźi. Tak smě Knickers kónc swojeho žiwjenja na awstralskich pastwach wočaknyć.

To a tamne (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Wopity šofer nakładneho awta je w Zwickauwje při wotbočenju ze swojim jězdźidłom pjeć awtow wobškodźił a dohromady 30 000 eurow škody načinił. 59lětny na to z Lkw-jom cyle jednorje dale jědźeše. Přez firmu šofera wšak móžeše policija zwěsćić, dokal je po puću. Na awtodróhowym parkowanišću jeho skónčnje namaka. Test wunjese, zo bě muž z wjace hač promilom alkohola jěł. Nětko čaka na njeho selena skóržba.

Přizemjenje zaspał je pilot dwumotoroweho lětadła na juhu Awstralskeje. Muž bě sej za wodźidłom wusnył a 46 kilometrow dale lećał, hač to poprawom dyrbješe. Jako to spózna, so za­wróći a na prawym blaku wěsće přizemi. Prawdźepo­dobnje bě kompjuter lětadło awtomatisce wodźił. Hač je pilot sam wotućił, abo kompjuter jeho budźił, to drje wě jenož wón sam.

To a tamne (27.11.18)

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Štyri měsacy njewinowata w jastwje sedźała je žona w staće USA Georgia, dokelž bě policija cokorowu watu za drogi měła. Při kontroli běchu zastojnicy titu ze zdźěla roztłóčenej módrej cokorowej watu našli, kotruž mějachu za metamfetamin. Dokelž bě prěni drogowy test k tomu hišće pozitiwny, zajachu žonu jako dealerku drogi crystal meth. Hakle měsacy pozdźišo sej w laborje namakanku bliže wobhladachu a zwěsćichu, zo je to wata. Žona skorži nětko přećiwo policistam a zhotowjerjej drogoweho testa.

Z „přećelnymi chłostankami“ chcedźa tež lětsa zaso wopytowarjow hodownych wikow w Annabergu-Buchholzu na to skedźbnić, hdyž wopak parkuja. Na lisćiku při awće chcedźa wopytowarjow prosyć lěpje na wobchadne tafle dźiwać, kotrež parkowanje na wšelkich městnach poprawom zakazuja. Pjenježnu pokutu chcedźa sej jenož potom žadać, hdyž wopytowarjo zakaz wospjet ignoruja.

To a tamne (26.11.18)

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Wutřěle ze samopasleneje płunoweje kanony na kwasu su w delnjobayerskim Bad Füssingenje zasadźenje policije zawinili. Do toho informowachu wjacori wobydlerjo policiju, zo bě něchtó w nocy třělał. Tomu drje zasadnje tak bě, ale wutřěle njeběchu strašne. Kwasna hosćina bě na priwatnej ležownosći na česć nowozmandźeleneju z kanonu třělała. Městna policija pak njebě informowana. Zastojnicy hotowostneje a zwjazkoweje policije móžachu woměrje zaso wotjěć. Štó ma akciju zapłaćić, hišće pruwuja.

Pytajo za pokładom je cłownica w Podstupimje drogi namakała. Zhromadnje ze swójbnymi bě wona we wobłuku moderneje nawigaciskeje hry geocaching po puću, jako jej podhladnej pakćikaj napadnyštej, kotrež zboka puća schowanej ležeštej. W nimaj bě cyłkownje 116 gramow marihuany. „Wjeselu so, zo njejsu dźěći drogi při hrajkanju našli“, rjekny žona a donjese pakćikaj policiji.

To a tamne (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Runje 49 mjeńšin móžeše so šofer-za­počatkar nad swojej jězbnej dowolnosću za awto wjeselić, potom dyrbješe „papjery“ hižo zaso wotedać. 18lětny smaleše bjezpo­srědnje po pruwowanju z 95 km/h po sewjerorynsko-westfalskim Hemeru. Policisća při laserowym nastroju jeho zadźeržachu. Nimo pokuty 200 eurow a dweju­ dypkow w Flensburgu dyrbi młodostny drohe dalekubłanje na so wzać. Tež probowy čas su jemu podlěšili.

Chětro wunošne bě wulke rjedźenje domu do swjedźenja Thanksgiving za porik w zwjazkowym staće USA Louisiana. Při rumowanju namakaštaj wjacore loterijowe lisćiki. Při přepruwowanju zwěsćištaj, zo staj 1,8 mio. dolarow dobyłoj. Lisćik­ bě jenož­ hišće něšto dnjow płaćiwy.

To a tamne (22.11.18)

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Dosć drohu jězbu z taksu je sej 73lětny dowolił, po tym zo bě mylnje wopak z ćaha wulězł. Muž z toho wuchadźeše, zo je w Mannheimje ćah wopušćił. We woprawdźitosći pak bě hižo w Mainzu wulězł. Spočatnje so hišće njeznatej wokolinje dźiwaše. Skónčnje pak da so z taksu do Ludwigshafena dowjezć. Tam so spjećowaše, za „krótku jězbu“ 130 eurow zapłaćić. Šofer informowaše policiju, kotraž njedorozumjenje wujasni.

Z płunowej pistolu w tobole je hólčec 1. lětnika w poruhrskim Wittenje do šule přišoł. Po pokiwach sobušulerjow je wučerka tobołu kontrolowała a pistolu wućahnyła, kotraž njebě nabita. Hólc rjekny, zo njemóže sej rozkłasć, kak bě so do nachribjetnika dóstała. Policija ju sćaza. Nětko­ pruwuja, komu pistola słuša. Tajku smě drje kóždy kupić, trjebaš pak dowolnosć, ju wužiwać.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND