To a tamne (17.04.18)

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:

Dweju paduchow pčołkow je policija w Israelu wuslědźiła, po tym zo běchu pčołki jeju nadpadnyłoj. Wobsadce policajskeho awta běštej mužej napadnyłoj, kotrajž na kromje dróhi do so biještaj. ­Jako zastojnicy bliže přińdźechu, widźachu, zo běštaj mužej dospołnje rozkałanaj a zo wokoło so biještaj, zo byštaj njem­dre insekty wućěriłoj. W awće namakachu zastojnicy tři kołče. Jednoho z paduchow dowjezechu do chorownje, druheho na policajsku stražu.

Z nakładnym awtom na kolesowarskej šćežce zwrěšćił je šofer w schwabskim Donauwörthće. Do toho bě před mostom zastał, kotryž bě za jeho awto přeniski. Město toho, zo by so zawróćił a za druhim pućom pytał, spytaše wón móst na kolesowarskej šćežce wobjěć. Tam pak wosta 37lětny tčacy. Pomocnicy trjebachu tři hodźiny, zo bychu awto wućahnyli.

To a tamne (16.04.18)

póndźela, 16. apryla 2018 spisane wot:

Starosćejo so wo swoju 80lětnu dźowku je 105lětna žona policiju wo pomoc prosyła. Seniorka bě zastojnikow w Langelsheimje w Goslarskim wokrjesu prosyła, w bydlenju 80lětneje pohladać, hač je wšitko w porjadku, dokelž so dźowka ­cyły dźeń pola maćerje přizjewiła njebě. Policisća nańdźechu 80lětnu čiłu a strowu. Wona bě dlěje hač planowane po puću była a njebě so wotzjewiła.

Při błyskowodźe třěchi wisajo wostał je šup w badensko-württembergskim Rudersbergu. Wobydlerjo běchu jeho minjenu sobotu wuhladali a wohnjowu ­woboru wołali. Wobornicy přijědźechu z dźewjeć kameradami a dołhim rěblom, zdźěli nawoda. Jako šup to widźeše, so ­tola hišće sam wuswobodźi. Na to padny z dźesać metrow wysokeje třěchi. Po wobkedźbowanju wobydlerjow so šup wočiwidnje njezranjeny po łuce zminy.

To a tamne (13.04.18)

pjatk, 13. apryla 2018 spisane wot:

Chětro hłódni drje běchu paduši, kotřiž su so w badensko-württembergskim ­Ottenhöfenje do rěznistwa zadobyli. Tam so njeznaći porjadnje wucychnowachu a spakosćichu dohromady wosom kilogramow swinjaceho mjasa kaž tež 28 wšelakich słódnych kołbasow. Ze swojej čerstwej rubiznu móžachu so zminyć. Škoda wučinja wjacore sta eurow.

Čućiwy nós policistki je ju ke konopjowej plantaži wjedł. Na přechodźowanju w schleswigsko-holsteinskim Hohen­lock­stedće zwěsći wona intensiwnu wóń konopje, sapacu z jednoswójbneho domu. Jeje kolegojo dom na to přepytachu a namakachu w dohromady pjeć stwach najmodernišu plantažu z 200 rostlinami a 140 sadźenkami, 600 gramow zapakowaneje marihuany a samo dwě pistoli. Sudnik pósła 36lětneho předchłostaneho plahowarja nablaku do jastwa.

To a tamne (12.04.18)

štwórtk, 12. apryla 2018 spisane wot:

Po nadpadźe zamołwił je so 15lětny młodostny w Sewjerorynsko-Westfalskej. Z kuchinskim nožom w ruce bě wón w Neukirchenje-Vluynje nad Rynom do kioska zastupił a sej pjenjezy žadał. Při­stajeny to wotpokaza, hólc so zamołwi a ćekny. Krótko na to wšak 15lětny we wobchodźe zazwoni, želniwje připowědźejo, zo chce so nawróćić a so stajić. Po puću ke kioskej jeho policisća wuslědźichu a nachwilnje sobu wzachu.

Pilny domownik je na hrodźe Neuenbürg w Badensko-Württembergskej mylnje wohnjowy alarm zawinił. Awtomatiska alarmowa připrawa je prawdźepo­dobnje na mróčele procha reagowała, kotryž bě domownik při mjećenju w kólni hrodu načinił. A hižo přijědźechu policisća a wohnjowi wobornicy na městno pozdatneho wohenja. Na zbožo móžachu pak hnydom zaso wotjěć.

To a tamne (11.04.18)

srjeda, 11. apryla 2018 spisane wot:

Tikotaceje pomazkoweje tyzy dla su w Balingenje pola Stuttgarta dźěłowu agenturu ewakuowali. Dwě hodźinje pozdźišo móžachu fachowcy za znješkódnjenje municije ludźi změrować: W metalowej tyzy ležeše časnik. 31lětny wopytar bě jón do tyzy połožił, ale je ­tyzu na zarjedźe zabył. Sobudźěłaćerjo ­tikotacy kašćik namakachu a wołachu policiju. Ta wšak muža nachwilnje zaja a cyły areal wokoło agentury zaraći.

Dźiwja ranca wosrjedź města je ludźi w porynsko-pfalcskim Neustadće znjeměrniła. Wobydler bě ju na třěše garaže wuhladał a hajnika informował. Jako tón přińdźe, skoči dźiwje swinjo z pjeć metrow wysokeje třěchi a smaleše po Hłownym torhošću do nutřkowneho města. Tam nadběhowaše hajnika a zrazy z hłowu do wjacorych wukładnych woknow. Skónčnje móžachu rancu do dwora hosćenca zamknyć, hdźež pak ju zatřělichu.

To a tamne (10.04.18)

wutora, 10. apryla 2018 spisane wot:

Hinak hač někotryžkuli dorosćeny je so dźěćo w delnjosakskim Bergenje přikładnje zadźeržało: Po tym zo bě ze swojim kolesom njewotpohladnje do parkowaceho awta zrazyła a wóz wobškodźiła, dwanaćelětna holca poł hodźiny podarmo na wobsedźerja čakaše. Tež w bance, před kotrejž awto steješe, njewědźachu, komu wone słuša. Tuž dźěše na policajsku stražu, hdźež so wukopa, zo je limuzina słužbne awto měšćanosty. „To móhł sej tón abo tamny dorosćeny přikład wzać“, policija zadźerženje holcy chwaleše.

Chrobły paduch je dźěćom w Mecklenburgsko-předpomorskim Warenje myto pokradnył, kotrež měješe jim na kóncu detektiwneje hry kiwać. Slědujo wot star­šich wupołožene papjerjane šlebjerdki dóńdźechu dźěći skónčnje k jewišću pod hołym njebjom, hdźež měješe přizamknjene koleso stać. Tam pak ležeše jenož hišće skóncowany zamk.

To a tamne (09.04.18)

póndźela, 09. apryla 2018 spisane wot:

Jutrowne jejka na parkowace awto mjetali su dźěći w bayerskim Ambergu. Štyri dźěći w starobje jědnaće do 13 lět mjetachu twjerde zwarjene jeja z balkona by­dlenja na parkowany wóz, město toho zo bychu je jědli. Při tym nasta wěcna škoda 1 500 eurow, kaž wobsedźer awta trochuje. Hač bě dźěćom prózdnin dla wostudłe abo hač běchu hižo přewjele jejkow jědli, njejsu jemu přeradźili.

Zwada wo městno w sněhakowarskim lifće je so w awstriskim Obertauernje z třomi zranjenymi skónčiła. Tam bě so sydom šulerjow z Wulkeje Britaniskeje z bayerskim nanom a toho 16lětnym ­synom zwadźiło, dokelž njemóžachu so dojednać, štó smě jako prěni do gondle zalězć. Za čas jězby na horu so dale wadźachu a skónčnje z pjasćemi a kijemi do so bijachu. 16lětny hólc Bayera sej samo łochć złama.

To a tamne (06.04.18)

pjatk, 06. apryla 2018 spisane wot:

Dospołnje nimokulił je so pospyt žony, swoje awto w myjerni w frankskim Rothenburgu rjedźić. Jako awtomatiska připrawa hižo dźěłaše, chcyše so wona hišće do awta sydnyć, byrnjež jej to sobudźěłaćerjo zakazali. 47lětna so wobsuny a wosta z nohu mjez wotewrjenymi durjemi a připrawu tčacy. Dokelž njeje so připrawa wotšaltować dała, dyrbjachu wohnjowi wobornicy žonu wuswobodźić. Na awće nasta 2 000 eurow škody, na myjenskej připrawje 300 eurow.

Mylnje kólnju zapalił je 15lětny w Erfurće, jako gril rjedźeše. Prawdźepodobnje njebě wočakował, zo je popjeł tež dźeń po grilowanju přeco hišće žehliwy. Jako jón na kompost ćisny, so hromada zapali. Płomjenja přeskočichu na pódlansku kólnju. Powołanska wohnjowa wobora je podusy. Škoda wučinja 2 000 eurow, młodostny so na zbožo njezrani.

To a tamne (05.04.18)

štwórtk, 05. apryla 2018 spisane wot:

Pozdatne žałosćenje dźěsća we wotpadkowym kontejneru je w Nürnbergu zasadźenje policije a wohnjoweje wobory zawinowało. Železnicarjo běchu na ranžěrowanskim dwórnišću podhladne zwuki w kontejneru słyšeli, z kotrymž wotpadki transportuja. Na to jón wohnjowi wo­bornicy z ćežkej techniku wurumowachu a namakachu hrajku, kotraž bě spodźiwne zwuki wot so dawała.

Pjenjezy z parkowanskich awtomatow překřiwił je sobudźěłaćer delnjosakskeho města Bückeburga, a činješe to prawdźepodobnje wjele lět. Doskónčnu škodu měšćanske zarjadnistwo scyła hišće nje­znaje. Tuchwilu tam trochuja, zo je jich dohromady něhdźe 30 000 eurow. Muž bě wot lěta 2014 za wuprózdnjenje parkowanskich awtomatow zamołwity. Nosył pak je zwjetša jenož dźěl pjenjez na banku. Kak běchu jeho lepili, nochcyše město zdźělić.

To a tamne (04.04.18)

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

Ze swojimi myslemi hižo w dowolu ­při Gardaskim jězoru bě po wšěm zdaću muž ze sewjerohessenskeho Baunatala. Na awtodróhowym zastanišću w bayerskim Holzkirchenje je wón swojej dźowce w starobje dźesać a 14 lět prawdźepo­dobnje zhubił. Holcy chcyštej jenož na nuznik, štož pak nanej njeprajištej. Tón je tankował, so do awta sydnył a dale jěł. Policija spyta ­jeho 48 razow telefonisce dosćahnyć, zo by swojej dźowce na wotpočnišću wotewzał. Hakle na Brenneru jemu switaše, zo jej scyła wjace w awće nima.

Apetit na čerstwu zeleninu měještej jutry póndźelu kamelej. W Bremenje stej so skradźu z ležownosće cirkusa wotsaliłoj a sta metrow hač k restawrantej dundałoj. Lóšt na mjaso wšak wegetarianaj njeměještej. Trawa na łuce před hosćencom jimaj dosahaše. Po połhodźinskim wulěće pak jej policija popadny a do cirkusa wróćo dowjedźe.

nawěšk

nowostki LND