To a tamne (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Hłodowy stawk koparskich swětowych mišterstwow dla zahajili su jeći w jastwje argentinskeho města Puerto Madryn. Tam je hižo dny dołho kablowy telewizor skóncowany. Jeći pak sej žadaja, jón najspěšnišo sporjedźeć. Kaž w zjawnym lisće pisaja, je telewizor jich „njeparujomne prawo“. Dokelž je sudnica žadanje wotpokazała, njemóža sej woni tuž tež dźensnišu hru argentinskeho narodneho mustwa přećiwo Uruguayjej wobhladać.

Na wysokim powjazu zwěrować dać chcetaj so jutře Nicole Backhaus a Jens Knorr w saksko-anhaltskim Staßfurće. Ideju za njewšědnu akciju mějachu organizatorojo tamnišeho měšćanskeho swjedźenja. Pory, kotrež chcyli sej na te wašnje wěčnu lubosć slubić, móžachu so přizjewić. Na wysokim powjazu přewodźeć budźe njewjestu a nawoženju sławny artist na powjazu Falko Traber.

To a tamne (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:
Kuriozna pana z mjerzacym wuskutkom: Dokelž je IHK klawsurne dźěła zhubiła, dyrbi 18 přichodnych běrowowych překupcow w Dortmundźe kónčne pruwowanje wospjetować. Zamołwići nje­móža sej wujasnić, kak bě so to stać móhło. Misnjenje so wukopa, jako wuslědki 2 500 pruwowanjow online wozjewichu, při čimž je 18 pobrachowało.

To a tamne (13.06.18)

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Narodny napoj Pólskeje ma wotnětka swój muzej: We Waršawje su „Muzeum Polskiej Wodki“ swjatočnje wote­wrěli. Na terenje něhdyšeje palencarnje „Koneser“ zhonja wopytowarjo wšitko wo stawiznach napoja, kiž njesmě na žanym swjedźenju pobrachować. „Wodka je wažny wobstatk pólskeje kultury, kotryž Polakow při woswjećenju wažnych wokomikow přewodźa“, muzej zdźěla.

Swoju mandźelsku w tunlu z awta wu­sadźił je muž z Erfurta, po tym zo bě so z njej zwadźił. Wobaj běštaj w Rennsteigowym tunlu na awtodróze A 71 po puću, jako žona njepřestajnje na njeho swarješe a jemu samo z pukami hrožeše. Na to muž zasta a ju z awta ćisny. Policistam po tunlu nóžkowaca žona napadny. Dowjezechu 37lětnu na dwórnišćo. Hač so wona a jeje 45lětny mandźelski nětko zaso znjesetaj, njeje znate.

To a tamne (12.06.18)

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Ze swojej „čumpatej kačku“ a w do­mjacych črijach běše dwulětny pachoł w bayerskim Marktoberdorfje na zwjazkowej dróze po puću. Pozdźišo so wustaji, zo je wón wowce twochnył a so bjez cila na puć nastajił. Kaž rěčnica policije pozdźišo měnješe, drje chcyše sej hólčk jenož raz wulećeć. Napadnył bě wón busowemu šoferej, kiž jeho na to na poli­ciju dowjeze.

Dwě tiće ze 36 000 eurami namakachu w spowědnym stole cyrkwje w Romje blisko Vatikana, jako ju rjedźachu. Farar Giovanni Martire Savina, kiž tiće wočini, bě wustróžany a so boješe, zo je w nimaj snano rozbuchlina. Njeje hišće jasne, hač jedna so wo anonymny dar abo wo skutk hrěšnika z hubjenym swědomjom. Po słowach duchowneho su drje hižo časćišo pjenjezy namakali, ale hišće ženje tajke wulke mnóstwo.

To a tamne (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Wobhladniwaj wnučkaj staj w porynsko-pfalcskim Kirchheimbolandenje zasadźenje policije zawinowałoj. Dokelž nochcyštaj w nocy na sobotu wowku wubudźić, zalězeštaj wonaj w pózdnich hodźinach přez wrota statoka. Wowka woměrje dale spaše, kedźbliwa susodka pak měješe młodeju muži za paduchow. Policija na to statok „z wulkej jednotku“ wobstupi. Hakle na to so wukopa, zo běšta pozdatnaj paduchaj wnučkaj, kotrajž běštaj dom bjez kluča wopušćiłoj.

Nopawa jako slepy pasažěr je šoferku awta w Duisburgu tak nastróžiła, zo ta do před njej jěduceho awta zrazy. Při tym so wobaj šoferaj snadnje zraništaj. 53lětna žona bě z awtom po puću, jako ju naraz prawa ruka zabola. Žona nochcyše swojimaj wočomaj wěrić, jako nopawu pódla sebje wuhlada. Nichtó njewě, kak bě ta do awta přišła.

To a tamne (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Bronza, slěbro a nětko snano złoto? Studenća Lipšćanskeje Wysokeje šule za techniku wuličeja sej za Robocup 2018 dosć dobre šany na koparski titul. 15. junija wotleća woni do kanadiskeho Montreala. Sobu změja dźewjeć małych roboterow, kotrež potom na kumštnym trawniku kopańcu hraja. Wotpowědnu software běchu studenća sami wuwili. Na dotalnych swětowych mišterstwach su sej hižo bronzowu a slěbornu medalju zawěsćili.

W myjerni awtow tčacy wostał je rentnar w Bochumje. Wohnjowa wobora dyrbješe muža wuswobodźić. Tón bě z awta wulězł, jako připrawa hižo dźěłaše. Tak dósta so muž z nohu do šćětkow, kotrež kolesa awta rjedźachu. Ze železnej žerdźu móžachu wobornicy rentnarja po dźesać minutach wuswobodźić a dowjezechu ­jeho do chorownje.

To a tamne (07.06.18)

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Znateho krosnowarja po fasadach Alaina Roberta (55) su zajeli, jako tón spyta, bjez kóždeho zawěsćenja na wysokodom w juhokorejskej stolicy Seoulu zalězć. Na 77. poschodźe 555 metrow wysokeho Lotte World Towera bě krosnowanje za chrobłeho Francozu po dwěmaj hodźinomaj skónčene. Z wisatej platformu dowjezechu jeho na třěchu 123poschodoweho twarjenja. Policija jemu wumjetuje, zo njeje wobsedźerja mróčeloškrabaka do swojeje akcije wo dowolnosć prosył.

Z cirkusa ćeknjeny elefant je so po porynsko-pfalcskim Neuwiedźe přechodźował. Při tym so ani awtow ani pěškow njeboješe. Zwěrjo bě měrne, a sobudźěłaćerjo cirkusa móžachu je bjez problemow zaso wróćo wjesć. Prawdźepodobnje bě elefant elektriski płót swojeho wobhrodźenja roztorhał. Jeho puć na swobodźe wšak bě runje kilometer dołhi.

To a tamne (06.06.18)

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Wulět z awtom maćerje je so za bratrow w starobje šěsć a wosom lět w Delnjofrankskej runje hišće někak zbožownje skónčił. Hólcaj z Rothfelsa běštaj so rano zahe skradźu z domu zminyłoj, jako mać hišće spaše. Z jeje awtom jědźeštaj cyłkownje dźewjeć kilometrow, mjez sobu so wotměnjejo. Skónčnje zrazyštaj do na­bóčneho wobhrodźenja. Tam jeju policija wotewza. Wobaj wostaštaj njezranjenaj, awto maćerje pak dyrbjachu wotwlec dać, w policajskej rozprawje rěka.

Kofej z brokolijom, espreso z brokolijom a cappuccino z brokolijom poskićeja wot najnowšeho w scenowej kofejowni „Commonfolk Coffee“ w awstralskim Melbournje. Za to měšeja zeleninowy próšk do kofeja abo sypaja jón na ješć. Pječa ma łžička próška telko wutkow kaž cyła porcija zeleniny. Reakcije ludźi na nowu kreaciju wšak su tež chětro měšane.

To a tamne (05.06.18)

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Zo móže čołm z betona spěšny być, su studenća Lipšćanskeje wysokeje šule za techniku dopokazali. Na wubědźowanju tajkich nastrojow w Nižozemskej běchu woni z třomi złotymi, třomi slěbornymi a dwěmaj brozowymaj medaljomaj najwuspěšniši wšěch nastupjenych 17 mustwow. Jich pjeć metrow dołhi čołm wažeše 42 kilogramow. Runje tak wulki plastowy čołm přińdźe na 25 do 30 kg.

Z hońtwjerskim nožom wobrónjeny je muž w delnjosakskim Hitzackeru spytał tykanc kradnyć. Byrnjež jemu to zakazali, zastupi 54lětny do pjekarnje. Tam wućahny nóž a wotkra sej někotre skibki tykanca. Kupcaj staj muža přemóhłoj a jemu nóž wotewzałoj. Paduch so zminy – bjez noža a tykanca. Policija přepytuje nětko wobrónjeneho padustwa dla. Čehodla bě jemu zakazane do wobchoda zastupić, njeje znate.

To a tamne (04.06.18)

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Powětrowej balonkaj stej sobotu pola Drježdźan zasadźenje helikoptera zawiniłoj. Wěža lětanišća bě policiju wo zadźěwku w čarje informowała, po kotrejž mašiny přileća. Wobsadka policajskeho helikoptera wšak zwěsći, zo njejstej balonaj strašnej. Wuknjacy zakładneje šule běchu balonki na dnju dźěsća pušćeli a mějachu samo dowolnosć, kotraž je w susodstwje lětanišća stajnje trěbna.

Piwčenja dla su w Bremerhavenje policiju wołali. Rentnarka bě zdźěliła, zo sedźi ptačk w jeje kuchni a žałostnje piwči. Zastojnicy piwčenje tohorunja słyšachu. Te pak pochadźeše wot kuroweho alarmowaka na wjerchu, kotrehož baterije běchu słabe, a je hnydom wuměnichu.

Z ćahom sama kupać jěła je pjećlětna w hessenskim Bad Arolsenje. Hakle w dźěćacym bazenku wona personalej napadny. Staršej běstej jej dźeń do toho přilubiłoj, zo kupać pojědu. Dokelž to holčce spěšnje dosć njeńdźeše, sej wona sama do kupjele wuleća

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND