To a tamne (21.12.18)

pjatk, 21. decembera 2018 spisane wot:

Z hnydom dźewjeć psami w awće je policija šofera wosoboweho awta w Heilbronnje zadźeržała. Do toho bě wón jej spodźiwneho wašnja jězdźenja dla napad­nył. Mały chihuahua łažeše po jeho ramjenjomaj. Pjeć dalšich psyčkow sedźeše pódla a stajnje na njeho skakaše. Štyri wulke psy sedźachu na zadnjej ławce, běchu pak připasane. Zastojnicy mužej kazachu małe psy w kófrowym rumje přiwjazać. Přiwšěm dyrbi z chłostanku ličić.

Hač runje dorost wočakowachu, abo hač mějachu druhe přičiny: Paduši su w sakskim Auerbachu pjelchi w hódnoće 240 eurow spakosćili a so z awtom zminyli. Njeznaći wzachu rubiznu z kisty, ko­traž­ před drogeriju w Auerbachu w Vogtlandskim wokrjesu steješe. Po zda­ću pak mě­jachu nadobo „cholowy połne“ a wotjědźechu z kwičatymi kolesami, kaž swědcy wobkedźbowachu.

To a tamne (20.12.18)

štwórtk, 20. decembera 2018 spisane wot:

Hłowu mjedwjedźa su cłownicy w Saksko-Anhaltskej w pakeće z Ruskeje namakali. Njewšědna posyłka pochadźeše wot muža, kiž chcyše swojeho w Halberstad­će bydlaceho bratra k hodam wobdarić. Jako chcyše tón paket na cłownym zarjedźe wotewzać, namakachu w nim preparowanu hłowu mjedwjedźa. Dokelž su mjedwjedźe kruće škitane, cłownicy posyłku sćazachu a informowachu Zwjazkowy zarjad za přirodoškit.

Do lódzymneje wody skočić chcedźa zymscy płuwarjo „Berlinskich ćulenjow“ srjedź januara. Tradicionalne zymske płuwanje w jězoru w Hohenschönhausenje ma so 12. januara wotměć. Na mjeztym 34. lodowe póstnicy wočakuja němskich kaž tež mjezynarodnych wobdźělnikow, kotřiž chcedźa so w kostimach do wody podać. Hesło zarjadowanja ma tónkróć „swětnišćo“ rěkać.

To a tamne (19.12.18)

srjeda, 19. decembera 2018 spisane wot:

Z bijeńcu wjacorych staršich je so adwentnička zakładneje šule w Italskej skónčiła. Dwě maćeri běštej so w zwadźe wo najlěpše městno do so dałoj, zo móh­łoj předstajenje šulerjow w měsće Gela na Sicilskej nahrawać. Žonje sej nadawa­štej, storkaštej a biještej so. Jedne z dźěći, kotrež w kole před stólcami stejachu, wonej samo powalištej. Ze stracha wo swoje, na jandźelki předrasćene dźěći wjacori starši na to z nimi ze žurle ćeknychu. Hakle policija zamó žonje na to změrować.

Po słowje brał je njeznaty wobchad­ne znamjo­ při železniskim přechodźe w Bayerskej „Prošu motor wotstajić“. Tak staji wusłuženy motor wosoboweho awta direktnje pod taflu. Motor wšak by darmotnje w přijimarni starych maćiznow wotbyć móhł abo za to snano hišće něšto dóstał. Gmejna pola Coburga dyrbi jón nětko na swoje kóšty zrumować.

To a tamne (18.12.18)

wutora, 18. decembera 2018 spisane wot:

Z tyzku połnej słódkosćow je přistajena tankownje w Hessenskej wobrónjeneho rubježnika wuhnała. Ze šawlom zakukleny muž bě ju wčera wječor we Viernheimje z pistolu wohrozył a sej wot njeje pjenjezy žadał. 59lětna wza na to tyzku ze słódkosćemi a ćisny ju na rubježnika, na čož so tón zminy. Žonje, kiž bě sama w tankowni, so ničo njesta.

Wulka myš je milinowu syć radnicy w sewjerorynsko-westfalskim Marlu dospołnje zlemiła. Myš bě w pincy twarjenja minjeny kónc tydźenja wjacore kable rozkusała a krótkospjeće zawiniła. Kable počachu so na to samo smudźić, štož wjedźeše k dospołnemu wupadej miliny. Doniž njejsu hawariju sporjedźeli, wostanje radnica z wobydlerskim bě­rowom a knihownju za wopytowarjow a přistajenych zawrjena, wottam rěkaše.

To a tamne (17.12.18)

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Ćeknjene cebry před Sakskim krajnym sejmom su dźensa w Drježdźanach zasadźenje policije zawinowali. Zwěrjata běchu prawdźepo­dobnje z bliskeho hodowneho cirkusa ćeknyli. Tam chcychu pruwować, hač cebry woprawdźe pobrachuja. W samsnym času spytachu je wjacori zastojnicy popadnyć a tomu zadźěwać, zo na dróhu běža.

Tysacy litrow mloka su we Westfalskej na dróze přimjerznyli. Njeznaći běchu sobotu wječor honače wotstajeneho mlokoweho připowěšaka wotwjertnyli. Šofer bě jón wotstajił, zo móhł dalše mloko pola burow we wokolinje wote­wzać. Jako so wróći, bě něhdźe 15 000 litrow mloka na dróhu wuběžało a při štyrjoch stopnjach minus hładku podłohu wutworiło. Dwaceći wohnjowych wobornikow je ze selu a wodu jězdnju zaso wurjedźiło. Policija nětko přepytuje.

To a tamne (14.12.18)

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Z tandemowym skokom z wysokosće 4 300 metrow je 102lětna Awstralčanka Irene O’Shea nětko najstarša parašutistka swěta. Staruška z nakromneje štwórće wulkoměsta Adelaide je zwažliwu akciju bjez problemow přetrała. Na prašenje, hač trjeba telko adrenalina, wona rjekny: „Sym cyle normalny čłowjek.“ Prawowka, kotraž je na kiješk pokazana, bě hižo składnostnje swojich stotych narodnin jónu z parašutom skočiła.

Třo pomocliwi policisća su 96lětnemu šoferej awta koleso wuměnili. Rentner bě w poruhrskim Wittenje po puću k wažnemu lěkarskemu terminej, jako dyrbješe skóncowaneho kolesa dla stejo wostać. Na to narěča wón policistow, kotřiž runje šoferow kontrolowachu. Woni njejsu dołho wahali a su rezerwowe koleso přišrubowali. Lěkarski termin zastoj­nicy telefonisce přestorčichu.

To a tamne (13.12.18)

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Chětro hłupje je so paduch w Kölnje zadźeržał, jako spyta swoju rubiznu runje tomu předać, kotrehož bě runje wobkradnył. Tak je wobsedźerjej frizerskeho salona štyri truhanske aparaty poskićił. Tón pak nastroje spózna: Jenož hodźiny do toho bě je paduch w hinašim salonje spakosćił, kotryž pak samsnemu mějićelej słuša. 51lětny wołaše policiju, a ta paducha hnydom sobu wza.

Sprawna žona je młodemu nanej z Afghanistana dočasnu hodownu překwapjenku wobradźiła. 26lětny bě móšeń z wjace hač 2 000 eurami zhubił, jako w badensko-württembergskim Waldkirchenje z kolesom jědźeše. Pjenjezy bě sej přez lěta nalutował, zo móhł po wosom lětach doma swójbu z dwěmaj dźěsćomaj wopytać. Z kartku chorobneho zawěsćenja w móšni móžachu jeho identifikować a jemu pjenjezy přepodać.

To a tamne (12.12.18)

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Pytajo za čłonom rockeroweje skupiny je so policija mylnje do bydlenja 88lětneje žony zadobyła. Zastojnicy běchu čisło domu w Lüdenscheidźe zaměnili. Kaž statne rěčnistwo wobkrući, bě ćežko wobrónjena specialna jednotka rano w šesćich durje bydlenja wułamała a samo slepjacu granatu na balkon ćisnyła. Staruška pak jara měrnje reagowaše. Načinjenu škodu su jej hišće samsny dźeń narunali. Přiwšěm bě racija wuspěšna: Rockera móžachu w druhim bydlenju zajeć.

Přepilny bě sobudźěłaćer zawoda za wotstronjenje wotpadkow w badensko-württembergskim Remstalu. Cyle přikładnje wuprózdni wón wotpadkowej sudobi před zachodom cirkusa. W nimaj pak běchu lampowe rjećazy cirkusa, kotrež chcychu sobudźě­łaćerjo hišće za wječorne předstajenje spójšeć. Nastata škoda: 5 000 eurow.

To a tamne (11.12.18)

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Samotwarjeneje atrapy błyskača dla dyrbi so muž w Kölnje před sudnistwom zamołwić. Muž bě so lěta dołho z městom wadźił, žadajo sej kontrole wuka­zaneje spěšnosće 30 km/h před swojim domom. Dokelž město njereagowaše, sej muž atrapu błyskača natwari a staji ju na zahrodu před domom, zo by šoferow nuzował tam pomału jězdźić. Statne rěčnistwo jemu nětko wumjetuje, zo je sej hamtske prawa přiswojił.

Jeno ze zastupnym lisćikom móža ludźo lětsa patoržicu požadane Bože słužby ewangelskeje wosady w Essenje wopytać. Hłowna přičina su wěstotne před­pisy, po kotrychž njesmě nichtó w cyrkwi stać, zamołwići zdźěleja. Nastork, za­wjesć­ darmotne lisćiki, běchu loni „njerjane diskusije“, jako dyrbjachu wopy­towarjow při durjach přepjelnjeneje cyr­kwje wotpokazać.

To a tamne (10.12.18)

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Něhdźe 1 100 wobdźělnikow w čerwjenym kabaće a z čapku na hłowje je wčera na mjeztym 10. Mikławšowym běhu w Michendorfje južnje Berlina startowało. To je nimale runje telko kaž loni, organizatorojo zdźěleja. Zajimcy móžachu so rozsudźić, hač chcedźa połtřeća, pjeć abo dźesać kilometrow zmištrować. Nimo toho bě stafla za sportowske swójby zarjadowana. Tež dźěći mějachu swoje wubědźowanje, wšako bě so 120 z nich přizjewiło. Mikławšowy kostim znajmjeńša bě za wšěch běharjow winowatosć.

Wosrjedź sławneho Španiskeho schodu w Romje stejo wostał je 27lětny ze swojim awtom. Kaž nowiny rozprawjeja, bě wón kontrolu nad wodźidłom zhubił a hakle na baroknych schodach stejo wostał. Awto bě chětro skóncowane, schód z 18. lětstotka bu hač na čornu smuhu borzdźidła lědma wobškodźeny.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND