To a tamne (11.05.16)

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Z 30 lětami najstaršeho kocora swěta su wčera oficialnje do Guinnessoweje knihi rekordow zapisali. Scooter bydli w Texasu pola swojeje wobsedźerki, kotraž bě jeho jako małeho kocorka kupiła. Klima w Texasu kóčkam prawdźepobnje wosebje tyje: Najstarša hdy w Guinnessowej knize registrowana kóčka bě tohorunja wottam: Crème Puff bu 38 lět a tři dny stara. Scooter narodźi so 1986 – to běštaj Ronald­ Reagan prezident USA a Helmut Kohl zwjazkowy kancler.

Chětro drohi zmylk je so Čěskemu póstej stał: Na wurjadnej listowej znamce k 700. narodninam kejžora Korle IV. je zmylk: Město „Karolus Quartus“ za Korlu IV. steji tam „Karolus Quatrus“, kaž rěčnik přede­wzaća zwěsći. Nětko chcedźa nowe znamki wudać. Stare, kotrež smědźa so dale wužiwać, su wšak nětko zmylka dla mjez zběrarjemi ćim požadaniše.

To a tamne (10.05.16)

wutora, 10. meje 2016 spisane wot:

Ćěłowe awto zaso namakali su po nimale 24hodźinskim pytanju w Mnichowje. Pěšcy wuhladachu pólski ćěłowy wóz, w kotrymž ležeše zemrěta žona, njedaloko rěki Isar. Šofer je po zdaću woprawdźe zabył, hdźe bě awto wotstajił. 24lětny měješe ćěło z Italskeje do Pólskeje wjezć. Njedźelu bě so za přestawku w Mnichowje rozsudźił. Parkowanišćo pak pozdźišo wjace njenańdźe. Město toho­ pytaše w dospołnje wopačnej kónčinje wokoło hłowneho dwórnišća. Bjezradny prošeše wón na to policiju wo pomoc. Pokiwow na alkohol žanych njebě.

Do hłubiny padaca kruwa je w Pfalcy třěchu bydlenskeho domu wobškodźiła. Kaž policija zdźěli, bě skoćo njedźelu we Waldfischbachu­ z tři metry wysokeje skały padnyło, před kotrejž domske steji. Tam wottor­hny dešćikowu rołu, při čimž so kaž dźiw jeno snadnje zrani. Kak bě kruwa na skału přišła, njeje jasne.

To a tamne (09.05.16)

póndźela, 09. meje 2016 spisane wot:

Za ćěłowym awtom, w kotrymž leži zemrěta­ žona, pytaja wot wčerawšeho w Mnichowje. Njewuchadźeja pak z padustwa, kaž rěčnik policije zdźěli. Prawdźepodobnje šofer prosće wjace njewě, hdźe je awto wotstajił. Muž měješe ćěło z Italskeje do Pólskeje dowjezć. Njedaloko hłowneho dwórnišća je so za přestawku rozsudźił, ale parkowanišćo wjace nje­nańdźe. Hač měješe alkohol w sebi, njewědźa. Policija ludźi namołwja, zo bychu sobu za čornym ćěłowym awtom z běłymi zawěškami pytali.

Do twarskeje jamy padnyła je 23lětna žona w Ulmje, dokelž bě na swój smart­phone hladała. W nocy na sobotu wona wotpowědnu warnowansku taflu runje tak přewidźa kaž zašlahane twarnišćo. Policiji žona pozdźišo w chorowni rozjasni, zo njebě telefona dla swój wobswět hižo na wědomje brała.

To a tamne (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Ze swojimi rolatorami su wobydlerjo starownje w awstriskim Mehrnbachu meju wróćo přiwjezli, kotruž běchu jim pokradnyli. Widejo z wobrazami njewšědneje akcije su sej ludźo w interneće mjeztym 34 000 króć wobhladali. Ratar senioram mejski štom hižo wjele lět darmotnje­ přewostaja. Runje tak je tam z nješwarnej tradiciju, zo mužojo z bliskeje korčmy štom kradnu, tak tež minjenu njedźelu. Tónkróć pak so šěsć wobydlerjow­ z rolatorami zhromadnje z hladarjemi na puć nastajichu a sej swoju­ meju wróćo přiwjezechu.

Kuna je wčera železnisku čaru mjez Berlinom­ a Drježdźanami zlemiła. Pola Wikowa (Elsterwerda) bě wona na milinowy sćežor zalězła a krótkospjeće zawiniła. Při tym kuna zahiny. Milinowód so roztorha a so w nimojěducym ćahu zapopadny. Čara bě wjacore hodźiny zaraćena.

To a tamne (04.05.16)

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

Palacy so nahłownik je znjezboženemu motorskemu w delnjej Frankskej žiwjenje wuchował. 35lětny bě ze swojej mašinu w Ostheimje z dotal njeznateje přičiny z dróhi zajěł a sydom metrow daloko na polo zlećał. Dokelž móžeše so lědma hibać a tež dróhu njewidźeše, muž swój nahłownik ze zapalakom zapali. Nimo­jěducy šofer awta je woheń wuhladał a wuchowansku słužbu zawołał. Helikopter dowjeze žiwjenjastrašnje zranjeneho bi­kera do chorownje.

Chětro njepřećelna kokoš w bayerskim Kitzingenje je tomu zadźěwała, zo ludźo do frizerskeho salona zastupja. K tomu wu­pěraše so wona kaž stražnik před diskoteku. Kokoš bě tak agresiwna, zo sej nichtó nimo njezwěri. Hakle policija to změni: Wona kokoš z chlěbom wot duri wotwabi a „zaja“. Nětko pyta za wobsedźerjom pjeriteho stražnika.

To a tamne (03.05.16)

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Ze styskom za swojimi přećelemi je dwanaćelětny hólc samlutki z durinskeho Erfurta do Pólskeje pućował, zadźeržujo awta. Tam jeho 22lětny šofer awta wuhlada a přepoda pachoła policistam. Jim hólc rozłoži, zo bě njedawno ze staršimaj z Opola do Erfurta přećahnył. Tam pak so jemu za swojej pólskej domiznu a za přećelemi styskaše. Mjeztym wšak je zaso pola swojeju staršeju.

W kurioznej zwadźe wo předań praženych kołbaskow při awtodróhowym hosćencu su so dźensa sudnicy Geraskeho sudnistwa wosobinsce na městno konflikta při A 9 podali. Předawanska dowolnosć tamnišeho hosćenca Rodaborn južnje Hermsdorfskeho křiža bě wotběžała, na čož před nim dwaj metraj wysoki płót nastajichu. Wot toho časa kołbaski šoferam přez płót předawaja. Sudnicy pak rozsudźichu, zo je tole njezakonske.

To a tamne (02.05.16)

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:

Dospołnje nimokulił je so dobry skutk 69lětneho w badensko-württembergskim Dettingenje: Muž chcyše wčera z pomocu płunoweho palaka njerodź wotpalić, kotraž na boku susoda při płoće rosćeše. Při tym pak so dwaj metraj wysoki a 24 metrow dołhi žiwy płót susoda zapali. Płomjenja so nimo toho hišće na parkowace awto rozpřestrěchu, načinjejo ně­hdźe 10 000 eurow škody. 17 wobornikow dyrbješe woheń hašeć.

Špatne kmanosće kucharjenja su 27lětneho Braniborčana bjezmała do jastwa přinjesli. Muž bě sobotu rano rybu w pónoji pražił, před telewizorom pak na nju zabył. Susod, kur wuhladawši, zawoła policiju a wohnjowu woboru. Při přepruwowanju personalijow zastojnicy zwěsćichu, zo předleži wukaz zajeća, dokelž njebě wón chłostanku zapłaćił. Muž pokutu nablaku zapłaći a so tak zajeću wuwiny.

To a tamne (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Wadźaceju so wopiteju Britow dla je pasažěrske­ lětadło po puću do Španiskeje w Francoskej přizemić dyrbjało. Ka­pitan Ryanair-lěta mjez Liverpoolom a Alicante bě wčera nuzowany přizemić, zo njeby k dalšej eskalaciji dóšło. Pjanej mužej běštaj so mjez sobu prowoko­wałoj. Policija jeju na mjezystopje w Limogesu zaja a najprjedy raz do aresta tykny. Hižo kónc februara dyrbješe mašina z Londona do Bratislavy w Berlinje-Schönefeldźe přizemić, dokelž běchu so Britojo njemóžnje zadźerželi.

Hoberski pokład antikskich pjenjez z časa Romjanow su w južnej Španiskej našli. Namakanka w městačku Tomares njedaloko Seville wopřijima tysacy bronzowych a slěbornych pjenjez z 3. a 4. lětstotka, kaž Sevillaski archeologiski muzej zdźěli. Pjenjezy waža 600 kilogramow a su w 19 amforach składowane byli.

To a tamne (28.04.16)

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Ze swójskim dychom su wohnjowi wobornicy po wohenju w SewjerorynskoWestfalskej psa wožiwili. Tón bě při wohenju we wjaceswójbnym domje w Monheimje jědojty kur do so srěbał. Wohnjowi wobornicy nałožowachu spočatnje masažu wutroby a na to skoćeću swój dych do klamy tłóčachu – z wuspěchom. Dalšemu psej wjac pomhać njezamóchu.

W kerčinje schowana bleša z napisom „wirus“ je w Badensko-Württembergskej hribarja nastróžiła, skónčnje pak so jako schowany objekt w geocachingu wukopała. Přiwołana policija w Kehlu zwěsći, zo njeje w bleši žadyn wirus, ale palenc jako myto za toho, kiž blešu namaka. Geocaching je hra, při kotrejž ma so w přirodźe schowany objekt z pomocu nawigaciskeho nastroja wuslědźić.

To a tamne (27.04.16)

srjeda, 27. apryla 2016 spisane wot:

Prěni króć po 157 lětach ma legendarny zwón Big Ben na Londonskej wěži Westminsterskeho palasta wjacore měsacy mjelčeć, dokelž dyrbja wěžowy časnik přehladać a sporjedźeć. Kaž zarjadnistwo parlamenta zdźěli, chcedźa spočatk lěta 2017 dźěłać započeć. Potom wěžu zaróštuja. Jeje časnik, druhi najwjetši swěta, je minjene 157 lět nimale bjez přestawki spušćomnje dźěłał. Wažnu turistisku atrakciju Londona ponowić płaći něhdźe 37 milionow eurow.

Kwalitu kokaina pruwować mějachu policisća w francoskim Toulouseu. Za to je žona wjacore titki z drogami na komisariat přinjesła. Policisća ju na to nachwilnje zajachu. Přiwšěm žona prěješe, zo drogi bjerje. Kaž při přesłyšowanju rjekny, chcyše wona policistow kokain woptać dać, zo njeby nichtó nadměr­neho mnóstwa drogow dla zemrěł.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND