To a tamne (26.05.16)

štwórtk, 26. meje 2016 spisane wot:

Wjace hač kilogram jara jědojteje chemikalije cyankali je 86lětny slědźer insektow na policajsku stražu w Frankfurće nad Mohanom přinjesł. Tam wón rjekny, zo ma jěd wot mandźelskeje zemrěteho kolegi, a warnowaše zastojnikow, sudobja wočinić. Policija skaza na to hnydom fachowcow za znješkódnjenje strašnych maćiznow. Hižo něšto miligramow cyankalija móže smjerć zawinić. Slědźer bě z kolegu z tohole jěda wšelake srědki přećiwo škódnikam wuwiwał.

Z małym roboterom chcedźa nětko na Augsburgskim dwórnišću zakaz kurjenja přesadźić, kotryž wšak tam hižo dlěje hač dwě lěće płaći. Najebać to tam mnozy dale kurja. Roboter ludźi přećelnje na to skedźbnja, zo je kurjenje zakazane, a přewodźa jich hač k wuchodej dwórnišća. Sobudźěłaćerjo měšćanskich zawodow nastroj wobkedźbuja. Nowy koncept je wuspěšny: Ludźo reaguja jara pozitiwnje.

To a tamne (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Nošerki pjenkatych črijow su same wina, hdyž so ze swojimi črijemi na někajkich widźomnych zadźěwkach kopola. Tole je wyše krajne sudnistwo we westfalskim Hammje rozsu­dźiło. Lěta 2014 bě žona před dźiwadłom města ze swojimi 4,5 centimetrow wysokimi pjenkami w dźěrkach gumijoweje maty wisajo wostała a sej nohu złamała. Dokelž bě dołhi čas chora, žadaše sej wot města 2 000 eurow wotškódnjenja.

Mylić dał njeje so paduch w Ulmje, hdźež bě so přez njezamknjene durje do bydlenja­ žony dóstał. Wona wotući, jako muž do spanskeje stwy zastupi. Najprjedy wšak sej wobydlerka mysleše, zo je to jeje mandźelski; jako pak zadoby­warja narěča, so tón cyle jednorje wobroći, durje začini a w bydlenskej pilnje dale pytaše. Hakle jako žona za nim přińdźe a wótře na njeho wołaše, paduch ćekny.

To a tamne (24.05.16)

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Swoju móšeń zhubił je paduch w Bochumje. Do toho bě wón z wjaceswójbneho domu telewizor a kompjuter pokradnył, po tym zo bě bydlenske durje na druhim poschodźe namócnje wočinił. Zawostaji pak jasne slědy: móšnju z wosobinskimi dokumentami. Policija móžeše 34lětneho paducha na to zajeć a zawěsćić, zo „mamy tola hišće tajke něšto kaž sprawnosć.“

Sto lět stare čłowječe kosće su při twarskich dźěłach w sewjernych Smolinach našli. Přičina smjerće njeje hišće znata, za dalše přepytowanja na městnje namakanki su mjeztym fachowca krajneho zarjada­ za hladanje pomnikow a archeologiju skazali. Wobsedźer ležownosće w saksko-anhaltskim Ilsenburgu bě dźě­ru­ za swimmingpool rył. Při sylnym dešću so sćěna sypny a wotkry nopaj kaž tež wjacore kosće.

To a tamne (23.05.16)

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Jědojteho pawka dla su cyłe předawanišćo w delnjosakskim Harpstedće ewakuěrowali. Eksotiske zwěrjatko běchu w kisće z bananami našli. Přiwołani wohnjowi wobornicy móžachu njelubozneho hosća z pomocu fachowca za pawki a dźak skótnej lěkarce dosahnyć. Kaž zwěsćichu, jednaše so wo bananoweho pawka, chětro agresiwneho a jara jědojteho. Po dokładnym pytanju njejsu fachowcy dalšich „slepych pasažěrow“ našli.

Po Facebooku namakana mjasožerna rostlina a hroznje wupadaca ryba słušatej k dźesać skurilnym nowowotkryćam rostlinstwa a zwěriny. Institut za slědźenje družin New-Yorkskeje statneje uniwersity je dźensa lětnu lisćinu bicarnych specijow wozjewił. Mjez nimi su tež hižo wotemrěte. Kaž institut informuje, čaka hišće něhdźe dźesać milionow družin zwěrjatow a rostlin na wotkryće.

To a tamne (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Něhdźe 1,8 kilometrow dołhu pizzu su pjekarjo z cyłeho swěta zhromadnje w južnoitalskim Neapelu napjekli a tak nowy swětowy rekord tuteje italskeje delikatesy nastajili. Dotalny su tak wo 300 metrow přetrjechili. Rěčnica agentury Guiness World Records je nowy rekord wobkrućiła.

Wowcu před zatepjenjom wuchowali su policisća w srjedźofrankskim Treuchtlingenje. Wona bě wčera z pastwy twochnyła a padny do dwaj metraj hłubokeje wody. Tam tak žałostnje bječeše, zo ju skónčnje hajnik wusłyša, a tón informowaše policiju. Ze zhromadnej mocu a z wotwlečenskim powjazom jako lasom přichwatani pomocnicy zastróžane a zymu mrějace skoćo z wody wućahnychu a dowjezechu je zaso k jeho tamnym dźewjeć přećelam na pastwu.

To a tamne (19.05.16)

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Pjeć koni je z pastwy w schleswigsko-holsteinskim Norderstedće ćeknyło a nastaji so dale na puć po zwjazkowej dróze B 432. Tam njejsu so tež přez policiju zamylić dali. Hakle před wukładnym woknom wobchoda za jěcharsku potrjebu wone zastachu, hdźež wuhladachu kumštneho konja w přirodnej wulkosći. Hromadźe z policistami je kedźbliwy wodźer awta konje zaso na pastwu wróćo wjedł.

Relikwija włosow bamža Jana Pawoła II. je nětko w kapałce starownje w Laatzenje pola Hannovera wustajena. Na Božej mši su tam wčera sudobjo z włosami do wołtarja zapušćili. Nawoda starownje Adrian Grandt bě relikwiju jako dźak za beneficny­ koncert za hospic w domi­znje bamža dóstał. W Pólskej, hdźež sej Jana Pawoła II. jara česća, su jeho relik­wije chětro požadane.

To a tamne (18.05.16)

srjeda, 18. meje 2016 spisane wot:

Wopak připrawjena filipinska chorhoj je chinskich rybarjow přeradźiła, kotřiž su ilegalnje před pobrjohom Filipinow ryby łójili. Mórskej straži bě napadnyło, zo su barby chorhoje zawjerćane. Při kontroli­ stražnicy zwěsćichu, zo je łódź jeničce za Chinu registrowana. Cyłkownje­ 25 Chinjanow zajachu. Filipiny a China so hižo dołho wo mórsku mjezu wa­dźitej.

Małej běłej lawaj Magdeburgskeho zwěrjenca dóstawatej wotnětka mloko z pólki. Tole je nawodnistwo zwěrjenca rozsudźiło, po tym zo běštej wobaj tójšto wahi přisadźiłoj a hrožeštej zahinyć. Hladarka so nětko wodnjo a w nocy wo njej stara. Čehodla stej młodźeći takle wotbyłoj, dotal­ njewědźa: Pak njeměješe lawica-mać Kiara mloka dosć, pak stej wonej infekt­ přećerpjeć dyrbjałoj.

To a tamne (17.05.16)

wutora, 17. meje 2016 spisane wot:

Ze železnej žerdźu w ruce je muž w durinskim měsće Gotha swoju ekspřećelku prosył, so na njeho wudać. Spočatnje bě 36lětny pola staršeju žony­ wokno w chěžinych durjach rozbił. Na to direktnje pola njeje randalěrowaše a do duri kopaše. Na to ju wo mandźelstwo prošeše, štož žona wotpokaza, kaž policija „ze zadźiwanjom“ w swojej rozprawje zwěsći. Přećiwo­ mužej přepytuja nětko wobškodźenja dla.

Z konjaceho wubědźowanišća runjewon do města smalił je sportowy kóń w Bremenje. Do toho bě jěcharja wot­ćisnył a galopěrowaše do směra na nutřkowne město. Pjeć policajskich awtow konja přewodźeše. Tola tež spěšnje natwarjena zawěra njezamó jeho zadźeržeć. Skónčnje so policistce­ poradźi, brunača dosahnyć a změrować. Jěchar a kóń wostaštaj na zbožo­ njezranjenaj.

To a tamne (13.05.16)

pjatk, 13. meje 2016 spisane wot:

Mysteriozneho paducha całtow je policija w Sewjerorynsko-Westfalskej wuslědźiła, byrnjež jeho njedosahnyła. Jedna so wo rapaka, štož fota dokumentuja. Muž z Aachena bě so na policiju wobroćił, dokelž běchu so dny dołho całty při durjach zhubjeli. Ta da so do dźěła a nastaji kamery. Wobrazy pokazuja, kak je čorny ptak wušiknje titu wočinił a jednu całtu po druhej spakosćił. Z kóždej całtu je ekstra do swojeho schowa lećał. Jeho přesćěhać bě bjez zmysła.

Bombowy alarm zawiniła je dźěćaca kniha w Berlinskim Domje němskeho hospodarstwa. Twarjenje, w kotrymž maja wodźace gremije hospodarstwa swoje běrowy, dyrbjachu wčera kompletnje ewakuować, zo bychu fachowcy podhladny pakćik přepytowali. W nim bě dźěćaca kniha z bateriju a wótřerěčakom, kotraž čłowječe a zwěrjace hłosy napodobnja.

To a tamne (12.05.16)

štwórtk, 12. meje 2016 spisane wot:

Faktisce sam popadnył je so paduch w Kamjenicy, chowacy so před policiju. 25lětny bě sej minjenu nóc w běrowowym domje do lifta wućeknył a njemóžeše so z njeho hižo sam wuswobodźić. Policisća běchu rěbl při domje a rozbite wokno wuhladali. Zhromadnje z psom za paduchom pytachu a namakachu jeho w lifće. Durje wočinić pak dyrbješe přiwołana wohnjowa wobora. Jako jeho ze schowa­ „wuswobodźichu“, paducha zajachu. Pozdźišo jeho zaso pušćichu.

Třilětny šofer awta je w delnjej Bayerskej cyły rjad kolesow wobškodźił. Staršej w starobje 19 a 20 lět běštaj we wobchodźe kolesow w Pfarrkirchenje. W awće čakacy­ synk widźeše, zo bě nan klučik tčacy­ wostajił, a zaswěći motor. Awto něšto metrow doprědka zjědźe a wobškodźi před wobchodom stejace kolesa. Cyłkowna škoda wučinja 7 000 eurow.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND