To a tamne (05.08.15)

srjeda, 05. awgusta 2015 spisane wot:

Rozmjerzany guwerner zapadoboliwiskeho departementa Oruro je njedypkownym zastojnikam budźaki darił. Přidatnje­ su stajnje zaso zapozdźeni zastojnicy pisomny porok dóstali. „Někotři zjewja so w poslednim wokomiku“, so guwerner hněwa, „jim ma so wujasnić, zo su słužownicy stata. Nětko dyrbja woni tuž stajnje hižo pjeć mjeńšin do spočatka dźěła na městnje być.“

W Japanskej postupuja přećiwo předešćnikam we wobchadźe. Z předešćnikom wuhotowani kolesowarjo ranja nětko postajenja nadróžneho wobchada. Naprawa pokazuje wuskutk: Dźeń a wjace kolesowarjow wužiwa poncho. A naprašowanja za dešćowymi płašćemi w Japanskej přiběraja. Po změnjenym wobchadnym zakonju je z předešćnikom kolesować runje tak strašne kaž pod wliwom alkohola.

To a tamne (04.08.15)

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Njewšědna městnosć přenocowanja přiwisnika „gruftijoweje sceny“ w Frankskej je pěška njesměrnje wustróžiła. Muž bě při wječornym wuchodźowanju z psom na parkowanišću w Zirndorfje čorny kašć wuhladał a policiju informował. Ta namaka w nim 26lětneho spicy. Wón bě sej kašć sam kupił a tak wuhotował, zo móžeše w nim přenocować. To chcyše nětko zaso raz činić, kaž zastojnikam rozłoži. Tući jeho namołwichu, sej přichodnje druhe spanske městno pytać.

Njesměrnje so wadźacy a samo do so bijacy porik dyrbjachu policisća na awtodróze A 4 změrować. Žona a muž běštaj so wčera hižo w awće na so roznjemdriłoj. Mjez Kodersdorfom a Zhorjelcom bije­štaj so na pobóčnej smuze awtodróhi, doniž zastojnicy nje­za­přimnychu. Dotal njeje znate, čehodla so wonaj wadźeštaj a hač staj so zaso wujednałoj.

To a tamne (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Hoberska technoparty je wobydlerjow małeje čěskeje wsy překwapiła. Zamoł­wići běchu priwatny swjedźeń z něšto stami hosći wočakowali. Město toho přijědźe po informacijach policije 4 000 ludźi ze wšeje Europy do małeje wsy Červený Újezd pola Teplic z runje 80 wobydlerjemi. Wobydlerjo nócnu hudźbu sćerpnje znjesechu. Policija party wobkedźbo­- waše, njemóžeše pak ničo chłostajomneho zwěsćić, kaž rěkaše.

Wosy dla je žona ze swojim motorskim čołmom na rěče Fulda pola Kassela znjezbožiła. Po informacijach policije bě so 52lětna sobotu insekta tak nastróžiła, zo stłóči płunowu ručicu. Šěsć metrow dołhi čołm na to raznje pospěši. Z wulkej spěšnosću a bjez kontrole wón z wody wujědźe a na kolesowanskej šćežce stejo wosta. Nichtó so njezrani. Škoda wučinja přiwšěm 3 000 eurow.

To a tamne (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Njewočakowane pjenježne zamóženstwo zemrěteje bjezdomneje žada sej nětko Düsseldorfski socialny zarjad. Město bě starušce měsačnje 1 500 eurow płaćiło, mjez druhim za podruž, rentu a hladansku słužbu, kaž město zdźěli. Nětko sej pjenjezy wróćo žadaja. Po smjerći žony běchu w jeje tobole 45 000 eurow, dalše pjenjezy, debjenki a zubne złoto našli.­ Priwatny pokład njebě 83lětna nihdy­ naspomniła. Socialny zarjad je so tři lěta wo žonu starał, kotraž bydleše w domje za bjezdomnych.

Jako najmłódši čłowjek scyła chce jědnaćelětny Tyler Armstrong z Kaliforniskeje na Mount Everest zalězć. Kaž jeho staršej informowaštej, chce so klětu w meji na to zwažić. Potom budźe wón dwanaće lět a štyri měsacy stary. Dotal najmłódši krosnowar na najwyšej horje swěta bě 13 lět a dźesać měsacow. Tyler je hižo na wjacorych wysokich horach był, kaž w Argentinskej a Tansaniji.

To a tamne (30.07.15)

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:

Po 30 hodźinach je kanadiska pobrjóžna straža ruskeho dyrdomdejnika z lodoweje škruty wuchowała. Pilot Sergej Ananow bě ze swojim lochkohelikopterom po puću, zo by swět wobkružił. Nad Grönlandskej pak dyrbješe defekta dla z nuzy na wodźe přizemić. Helikopter so hnydom podnuri, pilot móžeše runje hišće na lodowu škrutu zalězć. Chětro přemjerznjeneho jeho skónčnje nańdźechu. Pječa so hižo běłe mjedwjedźe na njeho měrjachu, kaž nowiny rozprawjeja. Hač k doskónčnemu zaměrej dyrdomdejskeho předewzaća je Ananowej runje hišće 4 000 kilometrow pobrachowało.

W starobje dwanaće lět zasudźeneho mordarja su w USA nětko 29lětneho z jastwa pušćili. Wón smědźeše objekt w Floridźe wopušćić. Jeho 30lětnu sotru, kotruž běchu 13lětnu zasudźili, chcedźa kónc tydźenja pušćić. Dźěsći běchu swój čas zasudźili, dokelž běštej wonej nowu pře­ćelku nana moriłoj. Statne rěčnistwo wumjetowaše­ jimaj žarliwosć.

To a tamne (29.07.15)

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:

Na wšě 25 lět bjez jězbneje dowolnosće po puću bě 45lětny Šwicar. Nětko je jeho policija při wobchadnej kontroli lepiła. Jězbnu dowolnosć bě wón jako 20lětny přisadźił, najebać to pak přiwšěm dale jězdźeše. Zo bě 25 lět bjez njezboža, jemu njepomha: Dyrbi před sudnistwo, hdźež jemu čućiwa pjenježna pokuta hrozy – papjery su wšak hižo preč.

Studij informatiki nastupić chce 14lětny maturant 1. oktobra w Podstupimje. Tak je Conrad Lempert najmłódši student Němskeje, kaž Institut Hassa Plattnera zdźěla. Lempert, kiž je lětsa maturował, je hižo z pjeć lětami do šule zastupił. W zakładnej šuli přeskoči wón dwě rjadowni, na gymnaziju jednu. Maturu wobsta z přerězkom 1,2. Stajnje zaso je so wón na šulerskich wubědźowanjach wobdźělał. Lěta 2014 doby Lempert braniborske krajne wubědźowanje infor­matiki, lětsa wobsadźi druhe městno.

To a tamne (28.07.15)

wutora, 28. julija 2015 spisane wot:

Hižo cyły tydźeń čaka młody porik na parkowanišću awtodróhi A 8 pola Ulma na ćeknjeneho psyčka Fleckija. Muž a žona běštaj so póndźelu tydźenja z dowola w Chorwatskej nawróćiłoj. Psyčka bě jimaj znata hakle njedawno přewostajiła. Na parkowanišću so tón hary na bliskim twarnišću nastróži a ćekny do lěsa. Mjeztym pomocnicy młody porik zastaruja, kotryž nochce bjez Fleckija domoj jěć.

Rěznikej ćeknył je wurosćeny byk w badensko-württembergskim Hemmingenje. Ze swojimi 650 kilogramami móžeše byk, kotryž drje čuješe, što jemu hrozy, durje přetłóčić a twochnyć. Policisća za 18 měsacow starym skoćećom pytachu a jeho skónčnje na polu wuhladachu. Z dowolnosću wobsedźerja je zatřělichu.

To a tamne (27.07.15)

póndźela, 27. julija 2015 spisane wot:

Mała zwada wo blešku piwa je so na Mnichowskim­ hłownym dwórnišću k ma­sowej bijeńcy wuwiła. Něhdźe dźesać ludźi spyta spočatnje w diskusiji mjez předawarku a kupcom posrědkować, kaž zwjazkowa policija zdźěli. Dalše wosoby a stražnik so do zwady měšachu, na čož situacija eskalěrowaše. Skónčnje stražnik 36lětneho powali, na čož dyrbjachu jeho do chorownje dowjezć. Přećiwo stražnikej a pjeć dalšim wosobam přepytuja nětko ranjenja ćěła dla.

Dokelž njeje paduch pokradnjeny trezor wočinić móhł, je wjacorych rjemjeslnikow wo pomoc prosył. Prašeše so jich, hač njemóhli trezor namócnje wotewrěć, dokelž je pječa kombinaciju ličbow zabył. Firma w Ulmje wšak policiju zawoła, a ta zwěsći, zo bu mały trezor z bydlenskeho domu pokradnjeny.

To a tamne (24.07.15)

pjatk, 24. julija 2015 spisane wot:

Ze 100 000 eurow drohim awtom mylnje do wody zajěł je młody muž w Lübe­cku. Znaty bě jemu 600 PSow sylne awto za krótku jězbu přewostajił. Wóz steješe jenož dwaj metraj wot kromy přistawneje murje zdaleny. 28lětny pak při startowanju chody zaměni a jědźeše runu smuhu do wody. Šofer móžeše so přez wotewrjenu třěchu wuchować a so snadnje zrani. Wohnjowa wobora awto, kotrež je nětko­ jenož hišće šrot, z wody wućahny.

Z kosu trawu syc nawuknył je francoski dźiwadźelnik z ruskim pasom Gérard Depardieu pola běłoruskeho diktatora Aleksandera Lukašenka. Kaž widejo statneje agentury Belta pokazuje, je Lukašenko tole hosćej na swojim krajnym sydle pola Minska pokazał. Na to wobaj zhromadnje syčeštaj. Na kóncu staj na moderny traktor z trawusyčakom zalězłoj a mašinelnje dale dźěłałoj.

To a tamne (23.07.15)

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Miniplantažu konopje w drastowym kamorje je policija w Gerje namakała. Na swojoraznu plahowarnju storčichu zastojnicy, jako bydlenje přepytachu. Nimo­ toho nańdźechu trašawku, 88 gramow­ konopjowych kćenjow a 45 gramow­ hašiša. Muža, kotremuž by­dlenje słuša, su zajeli.

Dokelž běštaj šulerjam drogi předawałoj, su w Thailandźe dweju wučerjow zajeli. Policija lepi jeju w prowincy Surat Thani 640 kilometrow južnje Bangkoka, kaž medije rozprawjeja. Mjeztym staj wučerjej přiznałoj, zo běštaj metamfe­taminy w formje tabletow studentam předawałoj. Nimo toho znjewužiwaštaj šulu jako rozdźělowanski centrum we wikowanju z drogami.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND