To a tamne (29.08.18)

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Tysacy pčołkow su wčera předawanišćo hotdogow wosrjedź z turistami mjerwjaceho so Times Squara w New Yorku woblěhowali. Prawdźepodobnje běchu swój schow horcoty dla wopušćili. Ludźo so předawanišća zdalowachu. Policija pósła swojeju hłownohamtskeju fachowcow za pčołki. Njetraješe ani hodźinu, a něhdźe 40 000 pčołkow bě popadnjenych a po puću k nowej domiznje na Long Island.

Tójšto wusměšowanja dyrbi sej britiska premierministerka Theresa May w interneće lubić dać, po tym zo bě na wopyće w Južnej Africe ze šulerjemi rejwała. Rejuje „kaž roboter Maybot“, abo „kaž Mick Jagger, po tym zo je jeho Boža ručka zajała“, tam čitaš. W zjawnosći rejwać je za politikarjow „wěste riziko“. Kóždy dźě tak „cool njegroovuje“ kaž bywši US-prezident Barack Obama na swojim poslednim wopyće Južneje Afriki.

To a tamne (28.08.18)

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

20 centimetrow dołhi štabik kokoška­ceho kebaba su britiscy lěkarjo psej ze žołdka wuoperowali. Šěsćlětny pos mě­ješe na prawym boku naraz spodźiwnu zaćeklinu. Štož lěkarjo pod röntgenowym nastrojom wuhladachu, jich zadźiwa: Stajnje zaso psy kamjenje abo hrajki póžěraja, tajki dołhi štabik pak skerje nic. Wobsedźerjo psow dyrbjeli tuž na grilowanskich partyjach derje na swoje štyrinohače kedźbować.

Nop wopicy a róh antilopy su cłownicy na Hannoverskim lětanišću w kófrje žony­ z Namibije namakali. Při kontroli wačoka so cłownicy chětro stróžichu, jako­ na röntgenowym nastroju nop wuhladachu. Wočiniwši kófer njenamakachu jenož wosobinske wěcy, ale tež nop šimpansy a róh antilopy. Dokelž njeměješe žona žane dokumenty za škitanej wěcy, jej cłownicy nablaku sćazachu.

To a tamne (27.08.18)

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:

Wosrjedź twarnišća swoje awto zešro­tował je šofer transportera njedaloko bayerskeje wsy Schneckenlohe. Byrnjež tafle wuraznje před twarnišćom warnowali, bě 24lětny zawěry z wulkej spěšnosću wobjěł a runu smuhu na hromadu bitumena jěł. Poł metra wysoka hro­ma­da skutkowaše kaž skakanišćo. Po tym zo bě transporter něhdźe 20 metrow lećał, zrazy tón do pobóčneho wobhrodźenja. Jězdźidło bu dospołnje skóncowane, wobě wósce buštej wutorhnjenej. Šofer so kaž dźiw jeno snadnje zrani.

Z Trabantom 25 000 kilometrow po puću był je čěski dyrdomnik a filmowc Dan Přibáň. Jězbu zahajił bě před pjeć měsa­cami w južnej Indiskej. Wčera so do Prahi nawróći. Přewodźałoj stej jeho dalši w Zwickauwje twarjeny „601“ kaž tež mólički Fiat 126p z 23 PS. Skurilnu skupinu běchu wšudźe witali, kaž Přibáň rjekny.

To a tamne (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Płunowy a borzdźidłowy pedal zaměnił je 76lětny w poruhrskim Bergkamenje. Z wotmachom jědźeše tuž ze swojim awtom do zahrodoweho centera, ale so na zbožo jeno snadnje zrani. 50lětnu žonu w centeru su lětace škleńčane črjopy tohorunja zranili. Muž bě při zaparkowanju před wobchodom pedalej zaměnił, do wukładneho wokna zrazył a hakle 25 metrow dale stejo wostał.

Kupnicoweho detektiwa při kradnjenju lepili su w badensko-württembergskim Breisachu. Přistajeny wobchoda bě jeho wobkedźbował, jako tworu z regala wza a do zaka tykny. Zapakowanje ćisny do wotpadkoweho bowa. Přiwołana policija muža kontrolowaše a namaka w jeho awće wjacore kradnjene wěcy. Detektiw, kiž ma padustwam poprawom zadźěwać, je prawdźepodobnje tež w dalšich wobchodach kradnył. Jemu hrozy pušćenje.

To a tamne (23.08.18)

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Z konjom do železnicy zalězł je muž w awstriskim Bad Mitterndorfje, zo by někotre stacije sobu jěł. Wotjěć pak lokomotiwnik nochcyše. Muž a „Frieda“ dyrbještaj tuž zaso wulězć. Železnica na to skedźbni, zo je transport koni w ćahu ­„samozrozumliwje“ zakazany. Kurioznu ­wabjensku akciju za konjacy dwór bě něchtó filmował a do interneta stajił.

Z mopedom do předawarnje zajěła je žona w durinskim Blankensteinje. Wona přijědźe z rolerom přez hłowny zachod, hrabny sej kwěćel a wobchod přez hłowny zachod zaso wopušći. Na zbožo njebě we wobchodźe wjele ludźi a njebu nichtó wohroženy. Žona móžeše spočatnje ćeknyć. Policisća pak ju pozdźišo w bayerskim Lichtenbergu nańdźechu, po tym zo bě tam z mopedom padnyła. Po wšěm zdaću steješe 25lětna pakostnica pod wliwom alkohola a drogow.

To a tamne (22.08.18)

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Pod mostom tčace nakładne awto je policija we wuchodowestfalskim měsće Bünde wuswobodźiła. Šofer drje njebě wobkedźbował, zo je móst za awto přeniski. Zastojnicy organizowachu njeběrokratisku pomoc: Woni pušćichu powětr z wobručow a prošachu pěškow, zo bychu na Lkw zalězli. Něhdźe dźesać ludźi skónčnje dosahaše, zo móžeše šofer pomału dozady pod mostom wujěć. Kelko škody je nastało, policija w swojej rozprawje njenaspomnja.

Runje zmandźeleny porik wobkradnył je paduch w Rödermarku pola Frankfurta nad Mohanom. Wón spakosći wulku wutrobu z čerwjenych róžow, kotraž bě na kwasnym awće ze srěbačkami přičinjena. Porik wobradu wuhlada, jako so po wěrowanju ze stawnistwa k awtu ­wróći. Na asfalće před awtom ležeše runje hišće jeničke kćenje.

To a tamne (21.08.18)

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

Chětro njelepje zadźeržał je so pa­duch awta w Braniborskej. W tankowni Blankenfeld prašeše so 34lětny za „najspěšnišim pućom do Pólskeje“. Tankownikej bě to podhladne, dokelž bě wokno awta rozbite. Alarmowana policija awto skónčnje wuhlada a přesćěhowaše. Paduch spyta ćeknyć, wosta pak w slepej hasy tčacy. Zastojnicy muža zajachu a dowjezechu jeho runu smuhu do jastwa.

Kamjenje storkać, whiskyjowe sudy kuleć a zdónki štomow mjetać – w tajkich disciplinach je minjeny kónc tydźenja w hornjošwabskim Horgenzellu cyłkownje 16 dwójnych mustwow mocy měriło. Něhdźe tysac ludźi sej spektakl wobhlada. Tak mjenowane „Highländgames“ maja šotisku atmosferu do hornjeje Šwabskeje přinjesć, kaž organizatorojo pisachu. Wšitcy wobdźělnicy wubědźowanja nastupichu w šotiskich suknjach.

To a tamne (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Zo móhł tola hišće z lětadłom sobu lećeć, je zapozdźeny pasažěr ze swojim handyjom wosom mjeńšin do wotlěta ­lětanišćo w Londonje zawołał a tam z bombu hrozył. Tak chcyše mašinu do Los Angelesa hišće docpěć. Špak wšak bě tón, zo zawoła z handyjom, z kotrymž bě lět knihował. Jako chcyše 47lětny Francoz jědnaće dnjow pozdźišo wot samsneho lětanišća do USA lećeć, poli­cija jeho zaja. Londonske sudnistwo je nětko konsekwency telefonata postajiło. Dźesać měsacow smě muž do jastwa.

Schody do domu prosće wottwarił je podružnik w Mnichowje. Do toho bě přenajer wjaceswójbny dom při nuzowej awkciji kupił a njemóžeše nětko do swojeho bydlenja. Na sudnistwje podružnik twjerdźeše, zo je sam schody wobstarał, čehoždla jemu słušeja. Sudnicy pak rozsudźichu, zo słuša nowemu wobsedźerjej cyły dom, tak tež schody.

To a tamne (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Nic šerjenje, ale sedmispanc je so w nocy do chěže w badensko-württembergskim Heimsheimje „zadobył“. Přez wočinjene durje na terasy bě so wón tam do kuchnje dóstał a sej cornflakesy na blidźe zesłodźeć dał. W domje bydlaca žona hary dla wotući a zawoła policiju. Ta nablaku přijědźe a sadźi małeho hrymzaka před durje, prjedy hač móžeše so tón do škleńcy nutelle dać.

Dokelž njeje so mužej wuslědk frizury w Bremenskim salonje lubił, so wón ­roznjemdri a pryskaše popjerjowy spray na 52lětnu šefinu, kotraž bě jemu włosy třihała. Tež jeje 23lětna sobudźěłaćerka so při tym lochce zrani. 34lětny jimaj ­hišće srjedźny porst pokaza a so zminy. Krótko na to pak jeho policija zaja. Město noweje frizury ma wón nětko chłostanske jednanje na šiji. To drje so wopyt pola fri­zera chětro podróši.

To a tamne (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Romantiski wječor pod hwězdami skónči so tele dny z hodźiny trajacej wuchowanskej akciju. 20lětny bě w Grabenje-Neudorfje blisko Karlsruhe w nocy do powětroweho šachta šule padnył. Wón bě ze swojej přećelku na třěchu šule zalězł, zo byštaj wottam hwězdy wobkedźbowałoj. Po wšěm zdaću pak so ­jimaj wostudźeše a tak zalězeštaj do po­wětroweho šachta šule. Młodźenc so wobsuny a padny šěsć metrow hłuboko do šachta. Přećelka spyta jeho najprjedy sama wuswobodźić, dyrbješe pak wohnjowu woboru zawołać, kotraž romantikarja hakle narano ze šachta dósta.

Poprawom chcyše muž jeno swoju mokru drastu sušić, je pak při tym hnydom cyłu łakańcu zničił. 57lětny bě zmoknył a sej schow pytał. Mokru drastu so zeslěka a chcyše ju z wohenjom sušić. Zapali sej tuž smólnicu. Płomjenja pak přeskočichu spěšnje na drastu a łakańcu a wšitko spalichu. Nahi muž so na zbožo nje­zrani, wohnjowa wobora pak měješe swoju lubu nuzu tomu zadźěwać, zo so woheń na bliske kukuricnišćo rozpřestrěje.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND