To a tamne (18.07.18)

srjeda, 18. julija 2018 spisane wot:

Chcyše so připołdnišej horcoće wuwinyć a je tak kedźbnosć policije zbudźił: 60lětny je minjenu nóc w Eisenachu na twarnišću molerske dźěła wukonjał. Po­licisća, kotřiž swěcu wuhladachu, tukachu na paducha a sej objekt bliže wobhladachu. Dźěłaćer jim rozłoži, zo bě w třoch dźěłać započał, zo by horcoty dla hižo připołdnju hotowy był. Zastojnicy njemějachu žanu přičinu, na tym dwělować, a dachu molerja dale dźěłać.

Chłostanka wjacorych tysac eurow hrozy­ runje slubjenemu porikej z Aw­striskeje. Wonaj staj w Italskej dospołnje nahaj do Gardaskeho jězora skočiłoj, po tym­ zo běštaj sej mandźelstwo slu­biłoj. Při tym wšak njejstaj dołho za někajkim schowanym městnom pytałoj, ale skočištaj hnydom njedaloko hosćenca do wody. Někotrym pak so to docyła njelubješe, a tak zawołachu policiju.

To a tamne (17.07.18)

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:

Na třěše cyrkwje wisajo wostał je 16lětny ze swojim płujadłom za płachtako­wanje. Wohnjowa wobora dyrbješe jeho wuswobodźić. Młodostny so při misnjenym lěće w Mühlenbachu na noze zrani. Njesćerpny młodostny bě bjez kóždehožkuli nazhonjenja na tym polu při bliskim lěsu na prěni tajki paragliding startował. Po něhdźe 300 metrach pak so jeho płujadło w cyrkwinej třěše zapopadny a tomu zadźěwa, zo 16lětny na zemju padny.

Zamołwiteho za rumowanje kutlow (Pferdeäpfel) pytaja na kupje Hiddensee w Baltiskim morju. Tamniše kurowe zarjad­nistwo je wotpowědne dźěłowe městno wupisało. Na kupje je lědma awtow­, konjace zapřahi njejsu tuž ničo njewšědneho. Nowy sobudźěłaćer měł nimo přećelneho wustupowanja a techniskeho zrozumjenja zwólniwy być, zo tež kónc tydźenja a swjate dny dźěła.

To a tamne (16.07.18)

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Městna na pohrjebnišću wulosować chcedźa zajutřišim, srjedu, w Berchtes­gadenje. Hornjobayerske město na te wašnja požadane městna na lětstotki starym kěrchowje rozdawa. 280 požadarjow je so za 200 městnow přizjewiło – je to 140 normalnych a 60 popjelnicowych rowow.­ Z njewšědnym wulosowanjom chcedźa wšitkim požadarjam wo row samsnu šansu dać.

Njewočakowano zemrěł je„najwohid­niši pos swěta“ Zsa Zsa. Buldoga je naraz w sparu wudychała, bjez toho zo by strowotniske problemy měła, rozprawjeja medije USA, powołace so na informacije wobsedźerja psa w staće Minnesota. Dźewjeć­ lět stary pos bě hakle před třomi tydźenjemi wubědźowanje „World‘s Ugliest Dog“ w Kaliforniskej dobył a swojemu wobsedźerjej 1 500 dolarow mytowanskeho pjenjeza wobradźił.

To a tamne (13.07.18)

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

Pokradnjeny pulower je muža w Kotmarjecach w Zhorjelskim wokrjesu do jastwa přinjesł. Paduch bě so srjedu wječor w koloniji małozahrodkarjow do dźewjeć lawbow zadobył. Tam spakosći nimo kapsneje lampy tež čerwjeny pulower. Muž sej jón přez hłowu sćahny a nóžkowaše tajki woblečeny woměrje po wsy z 2 800 wobydlerjemi. Tak wšak wobsedźerjej napadneho pulowra napadny. Přiwołani policisća zwěsćichu, zo přećiwo 40lětnemu konsuma drogow dla hižo dlěši čas wukaz zajeća předleži.

Wot koparskeje euforije Chorwatskeje natyknjene je tež knježerstwo kraja, po tym zo je so mustwo do finalneje hry w Ruskej dóstało. Kompletny kabinet ministerskeho prezidenta Andreja Plenkovića je wčera w Zagrebje w trikotach narodneho mustwa na posedźenje přišło a wobrazy wo tym wozjewiło.

To a tamne (12.07.18)

štwórtk, 12. julija 2018 spisane wot:

Najdlěše nochće swěta su wottřihane a wotnětka w muzeju widźeć. 82lětny Indičan Shridhar Chillal nochće, kotrež běchu minjene 66 lět na jeho lěwej ruce na nimale 200 centimetrow narostli, prezentowaše je wčera w New-Yorkskim ­muzeju kuriozitow. Tam leža nětko we witrinje. Indičan njebě nochće wot 1952 wjace třihał. Lěta 2014 běchu je do Guinnessoweje knihi rekordow zapisali.

Wulka myš je w awstralskim wulko­měsće Adelaide 2 000 wopytowarjow baletneje inscenacije na njerjane wašnje ­wuhnała. Krótko do kónca předstajenja „Ćernjawka“ wupadny milina na koncertnej žurli a bu dospołnje ćma. Přihlado­warjo dyrbjachu so z pomocu kapsnych lampow abo swěcy mobilnych telefonow ze žurle won namakać. Skónčnje so wukopa, zo bě wulka myš centralny milinowód měšćanskeje štwórće překusała.

To a tamne (11.07.18)

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:

Wosomlětny turbošuler Laurent Simons z Amsterdama pyta po zmištrowanej maturje nětko za hodźacej so uniwersitu. Po prózdninach chce potom matematiku studować, rjekny wón powěsćerni dpa. Při tym nochce belgisko-nižo­- ­zem­ski pachoł z 20lětnymi w čitarni sydać, ale chcył wučbu jeno za sebje samoho měć. Hižo nětko přirunuja medije hólčeca z IQwom 145 z Einsteinom abo ze Stephenom Hawkingom.

Z granatu w tobole je 24lětna Američanka po dowolu w Awstriskej na lětanišćo Wien-Schwechat přišła, zo by ju jako suweněr sobu domoj wzała. Do toho bě strašnu namakanku wurjedźiła, zo njeby kófer womazała. Zastojnikam wona granatu pokaza, wšako chcyše relikt wójnskeho časa tež oficialnje přizjewić. Granatu bě na pućowanju w horach namakała.

To a tamne (10.07.18)

wutora, 10. julija 2018 spisane wot:

Z wosom metrow dołhim čołmom z papjerca a papjery su šulerjo z westfalskeho Hövelhofa nowy rekord nastajili. Cyłkownje 20 pasažěrow je wčera předpisanu čaru 250 metrow wjesłowało, bjez toho zo by so papjercowa konstrukcija w formje romskeje galery podnuriła. Dotalny rekord na samsnej čarje běchu z 5,50 metrow dołhim a 1,80 metrow šěrokim čołmom nastajili. Nowy rekordny čołm je 8,30 m dołhi a 2,40 m šěroki.

Z wjacorymi policajskimi awtami poda so policija w nocy na póndźelu do schleswigsko-holsteinskeho Krusendorfa, zo by tam pozdatneho paducha zajała. Po tym zo běchu zastojnicy dom wobstupili, w kotrymž běchu swědcy něšto podhladneho widźeli, wuhladachu woprawdźitu přičinu zasadźenja: Z bliskeho burskeho statoka ćeknjene swinjo je na terasy čušliło. Wobsedźer je skónčnje popadny.

To a tamne (09.07.18)

póndźela, 09. julija 2018 spisane wot:

Do najwjetšeho błóta po­dachu so tysacy wólnočasnych sportowcow kónc tydźenja w Hermannsburgu w Lüneburgskej holi. Z cyłkownje 19 kilometrami a 29 zadźěwkami je Tough Mudder najdlěša ekstremna čara Europy. Wobdźělnicy wubědźuja so tam w małych skupinkach. Dobyćerja njezwěsćeja, tež časy žane njeměrja. Najwažniše je cil docpěć, kaž zarjadowar zdźěla. Za lětuši Tough Mudder bě wjace hač 14 000 ludźi přizjewjenych.

Wosrjedź awtodróhi přizemić dyrbješe powětrowy balon wčera rano na A 61 w Sewjerorynsko-Westfalskej. Při njeplanowanym podawku so nichtó njezrani, dokelž móžachu šoferojo sčasom borzdźić. Přičina bě techniski defekt w palaku balona. Wobě jězdni awtodróhi dyrbjachu krótkodobnje zawrěć. Balon pak bě po štyrjoch mjeńšinach zrumowany. W nim bě jenož pilot sam.

To a tamne (06.07.18)

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

500 eurow pokuty płaćić dyrbi 46lětny ukrainski turist, dokelž je w cypernskim měsće Paphos přez płót lětanišća skočił, zo by swoju mašinu hišće docpěł. Muž so zamołwi, rozłožejo, zo trajachu formality při wotedaću požčeneho awta předołho a zo je so tuž zapozdźił. Žona a dźěsći běchu hižo w lětadle. Jako jemu zastojnicy rjeknychu, zo njesmě wjace sobu lećeć, wón čuwy zhubi a skoči přez płót.

Policistow za dźiwadźelnikow měł je muž z cigaretu marihuany we Weimaru. Tam wjerćachu runje sceny za nowy ­„Tat­ort“, jako muž koleso nimo dweju ­zastojnikow ćišćeše. Wonaj wuhladaštaj joint za lěwym wuchom 33lětneho a so chětro dźiwaštaj. Muž wšak sej mysleše, zo staj to sobuskutkowacaj noweje kriminalki z Weimara. Za swoju chrobłosć pak ma wón nětko skóržbu na šiji.

To a tamne (05.07.18)

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Zabłudźeneho hołbja ze spanskeje stwy wuswobodźili su policisća w Budyšinje. Ptačk bě přez wočinjene wokno do rumnosće přilećał a njeměješe wočiwidnje wotpohlad, ju zaso wopušćić. Wobydlerka wołaše tuž policiju wo pomoc. Wobsadka policajskeho awta hołbja na to popadny. Při tym so tón ani njewobaraše, kaž w policajskej rozprawje steji.

Dudlowarjo ze wšeho swěta poćahnu kónc tydźenja po Berlinje. Towarstwo přećelow dudlawy přeproša wot jutřišeho hač do njedźele na 39. mjezynarodny swjedźeń na Breitscheidowym naměsće. Organizatorojo wočakuja 180 wobdźělnikow z dwanaće krajow. Dudlowarjo ze Skandinawiskeje budu runje tak pódla kaž z Mexika. Sobotu připołdnju poćahnu woni po Kurfüstendammje.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND