Dwanatkarjo SGB abi-cup dobyli

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

W napjatym finalu abi-cupa přesadźichu so mikswolejbulisća 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) z 2:1 přećiwo jědnatkarjam SGB mjez wosom­ startowacymi cyłkami.

Druhi raz přewjedźechu wolejbulisća 11. a 12. lětnika Budyskich gymna­zijow kaž tež Powołanskeje šule za techniku a hospodarstwo w tamnišej sportowni abi-cup z měšanymi mustwami. Wurisanje wosom cyłkow, wobstejacych z dweju holcow a štyrjoch hólcow, skónči so z dominancu serbskich šulerjow.

Dwanatkarjo kaž tež jědnatkarjo SGB dobychu wšitke tři partije w swojimaj staflomaj a wuhrachu w finalu swojeho do­by­ćerja. Wot prěnjeje hač k posled­njej akciji­ bě hra wurunana a jara powabliwa. W prěnjej sadźbje běchu ći młódši z 15:12 wuspěšni a ze samsnym rezultatom dwanatkarjo w druhej. Woni na­wje­do­wachu w rozsudnym přechodźe hižo ze 14:10, ale jědnatkarjo so wobarachu a na 13:14 skrótšichu. W napjatej fazy poradźi so přichodnym abiturientam trěbny dypk technisce wurjadneje partije k cyłkownemu dobyću.

Wuslědki předkoła:

Hory – Bretnig/Hauswalde      3:1

Němske Pazlicy – Mały Wjelkow     7:1

Wojerecy – Ćisk II      2:1

Ralbicy/Hórki – Wóslink/Skaskow   2:5

Hory – Wojerecy      2:3

Němske Pazlicy – Ralbicy/Hórki     3:5

Ćisk II – Bretnig/Hauswalde      0:2

Wóslink/Skaskow – Mały Wjelkow   4:2

Bretnig/Hauswalde – Wojerecy     1:2

Mały Wjelkow – Ralbicy/Hórki     0:7

Ćisk II – Hory      1:3

Wóslink/Skaskow – Němske Pazlicy   1:3

połfinale:

Wojerecy – Němske Pazlicy      0:1

Hory – Ralbicy/Hórki      2:0

hra wo 3. městno:

Wojerecy – Ralbicy/Hórki      4:2

finale:

Němske Pazlicy – Hory      3:2


Hižo tójšto lět přewjeduje Zapadołužiski koparski zwjazk w januarje tak mjeno­wany RB-cup w hali, na kotrymž smě so wosom mustwow wobdźělić. Prěni raz přizjewił je so tónraz za turněr tež Sokoł Ralbicy/Hórki.

Awtor dźensa

Toni Ryćer

W našim dźensnišim hektiskim žiwjenju wažu sebi měr a ćišinu w delanskej domiznje. Štó dźě dyrbjał so do Šunowa zabłudźić? Nimo derje hladanych statokow nimaš tu žadyn wobchod, ani šulu, pěstowarnju abo lěkarja. A internet dračuje so ze směšnymi 800 bitami. Jenički wšědny přemysłowy serwis poskića Langec frizerka. Powěda so, zo dóstanješ tam w čakarni tež šalku kofeja. Chceš-li pak k frizerej, trjebaš włosy za třihanje, a te ja nimam. Narunać pak njeda so měr w našej wsy, tež hdyž wobkedź­buju rosćacy wobchad wosebje kónc tydźenja na dróhach. Bohužel su to zwjetša awta hladanskich słužbow.

Sport (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Koparske mišterstwa žonow

Jutře, sobotu, wot 9 do 14 hodź. wubědźuje so wosom holčich koparskich mustwow w Kamjenskej sportowni při lětanišću wo halowe wokrjesne mišterstwa. Hrać budu w modusu „Kóždy přećiwo kóždemu“, a to stajnje dźesać mjeńšin.

Jutře RB-cup w Kamjencu

Zapadołužiski koparski zwjazk zarja­duje jutře, 12. januara, w sportowni při Kamjenskim lětanišću halowy koparski turněr RB-cup. Tež Sokoł Ralbicy/Hórki je prěni raz mustwo muži za turněr přizjewił. Hrate budźe wot 15 hodź. w dwěmaj skupinomaj.

Testowe koparske hry

Po hodownej a nowolětnej přestawce su wyšoklasowe mustwa zaso trenować započeli a sej w přichodnych tydźenjach wjacore testowe hry dojednali. Tak změje FC Energija Choćebuz jutře w 14 hodź. z AC Spartu Praha najatraktiwnišeho přećiwnika w Stadionje přećelstwa. Dalše testowe partije:

19.01. 11:00  Dyn. Drježdźany U19 – 

  Budissa Budyšin

19.01. 11:00  Jednota Kamjenc –

  Módro-běli Kulow

19.01. 14:00  FC Energija Choćebuz –     1. FC Magdeburg

Prěnje a druhe mustwo wonka

Wolejbulisća Viktorije Worklecy hraja jutře za tydźeń w halomaj přećiwnika, a to we Wojerecach a Niederoderwitzu.

Europska medalja Budyšanej

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:
Prezident Sakskeho sportoweho zwjazka a zapósłanc Europskeho parlamenta Hermann­ Winkler (2. wotprawa) je dźensa dopołdnja Hanspetera Benada (nalěwo) z Europskej medalju wuznamjenił. Budy­šan skutkowaše wjele lět jako kopar a sudnik. Najebać parkinsonske schorjenje so wón dale čestnohamtsce w kopańcy angažu­je. Znaty je předewšěm za wudawanje nowiny „Einblicke & Ausblicke“, w kotrejž je dotal něhdźe 500 interviewow ze sportowcami ze wšeho swěta wozjewił. Tak přinošuje Benad k mjezynarodnemu zro­zumjenju a připóznaću sprjewineho města, rěka we wopodstatnjenju. Tež za SN je njeličomne sportowe artikle a roz­mołwy spisał. Gratulowali su Benadej toho­runja zapósłanc Marko Šiman (CDU, napra­wo) kaž tež jednaćel a prezident Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka Gojko Sinde a Axel Görner (2. a 3. wotlěwa). Foto: SN/Hanka Šěnec

Kulowminatije pjaty raz dobyli

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Wuhotowar, zarjadowar a organizator šeste­ho haloweho koparskeho turněra Kulow-cup w zymje bě znowa mustwo Kulowminatijow. Wšako bě wone turněr loni dobyło. A zakitowar steješe tónraz zaso na prěnim městnje, po załoženju w lěće 2014 nětko hižo pjaty raz. Dokelž běchu Kulowminatije loni tež lěćnu ediciju dobyli, dyrbja woni lětsa a klětu spočatk lěta wobaj turněraj přewjesć.

W Kulowskej wjacezaměrowej hali hra­­ješe 5. januara wosom cyłkow na 6. zymskim Kulow-cupje w dwěmaj skupinomaj w předkole. Prěnje połfinale mjez Zelenej gardu a WD-40 skónči so 1:2, druhe mjez Dołhej gardu a Kulow­mina­ti­jemi 3:4.

W finalu běchu potom Kulowminatije přećiwo WD-40 z 5:0 wuspěšni.

Kónčny staw 6. Kulow-cupa w zymje:

1. Kulowminatije, 2. WD-40, 3. Dołha garda, 4. Zelena garda, 5. Gut Kickerz, 6. Söffnerojo, 7. Company of Kulow, 8. Wjesni hłupacy Werner Müller

Nowe trikoty wolejbulistam

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:
Krótko do hód namakachu Pančičanscy wolejbulisća w swojich halowych črijach wosebitu překwapjenku: nowe trikoty. To bě tež trjeba, wšako maja dosć nowačkow, kotřiž dyrbjachu dotal w požčenych abo staršich dresach hrać. Nowe shirty maja toho­runja na rukawje serbske lipowe łopješko. Wosebity dźak słuša předewzaćelej Měrćinej Kralej (nalěwo) z Pančic-Kukowa. Jeho firma GartenArt je hrajerjam jako nowy sponsor tutón hodowny dar zmóžniła. Foto: Metod Šołta

Wuslědki (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Tabulka koparskeho dorosta

młodźina A, koparska wokrjesna liga

HZ Kubšicy/Bukecy 12 86 : 11 36

HZ Ottendorf-O./Hermsd. 13 74 : 22 30

HZ Radwor/Wulka Dubr. 13 39 : 17 29

HZ Horni kraj Sprjewja/Hnašecy-Dobruša

 11 38 : 17 25

Póst Germania Budyšin 12 45 : 34 19

HZ Němske Pazlicy/Běła/Cunnersdorf 

 13 39 : 51 19

TSV Wachau 13 51 : 60 18

HZ Jednota Kamjenc/Kinspork/Łužnica 

 12 29 : 38 16

HZ Großnaund./Lomnitz 13 29 : 31 15

 HZ Ramnow/Bretnig-Hausw./Porchow 

 13 32 : 44 15

HZ Ćisk/Hory/HZ Łaz/Běły Chołmc

 13 31 : 39 11

HZ Rakecy/Njeswačidło 13 27 : 56 10

SJ Chrósćicy 11 21 : 30 8

HZ Bart/Budissa Budyšink/Malešecy

 12 4 : 95 0

Nowolětny běh we Wojerecach

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Měšćanosta Wojerec za socialne naležnosće Thomas Delling je tam prěnju njedźelu noweho lěta 40. nowolětny běh startował. 166 běharkow a běharjow, 47 wjac hač loni, poda so na wšelako dołhe čary. Mjez nimi bě 33 wólnočasnych atletow na čarje 2 km. 33 walkowarjow a 100 ludźi (33 žonow a 67 muži) wobdźěli so na pokalnym běhu 6 kilometrow. Najstarši starter bě na čarje 2 km 90lětny Karl-Heinz Noack z Wojerec. Wón je mjeztym hižo wjele lět pódla na sportowskim zazběhu noweho lěta. Najebać starobu pak je přeco hišće aktiwny. Zhromadnje na čaru poda so z Karlom-Heinzom Noackom najstarša žona, a to 73lětna Hella Helm z Jitka pola Rakec. Najmłódši wobdźělnik pokalneho běha bě wosomlětny Johann Drosa wot LARG Wojerecy a najstarši starter na hłownym běhu 6 km 79lětny Hans Zosel. Jako najstarša běharka na pokalnym běhu bě 66lětna Hannelore Nippel zapisana. Hižo bjezposrědnje po starće wubědźowanja so načolni atleća wotsadźichu.

Koparki wubranki so zetkali

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:
Serbska koparska wubranka žonow je so prěni raz w nowym lěće zetkała, a to w Ralbičanskej sportowej hali, zo by zhromadnje ze swójbnymi kaž tež z trenarjom Pětrom­ Bejmakom a mustwowym nawodu Handrijom Rachelu do koparskeho lěta 2019 startowała. Najprjedy su wšitcy zhromadnje sportowali, a po tym při kofeju je jim trenar wuhlad na dalše předewzaća wubranki dał. Foto: Jörg Stephan

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND