Widźał, słyšał, napisał (14.03.16)

póndźela, 14. měrca 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Što činić z mustwom Přećeljo z pólskeje Tokarnje, kotrehož hrajny niwow je dwě klasy přewysoki? Hižo do 34. sokołskeho volleyballoweho turněra wo pokal Domowiny bě wobdźělnikow tele prašenje zaběrało. Tež wčera zaso so mje sportowcy na kromje kopanišćow prašachu, hač njehodźi so přisłušnosć pólskich hrajerjow we volleyballowych klasach susodneho kraja přepruwować. Ně! Kak dyrbi to hić? Nimo toho by to po mojim měnjenju njezmysł był. Hrajnu klasu a wo­spjetne dobyće akceptować a hotowe ...

Loni mějach z dr. Peterom-Paulom Straubu ze Smochčanskeho Doma biskopa Bena, dlěšu rozmołwu, w kotrejž sym jemu problem ze superniwowom pólskich volleyballistow rozłožił. Woni, kotřiž běchu wot pjatka do njedźele zaso hosćo w Smochćicach, su 2009 pokal prěni raz dobyli a po tym tež w lětach 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. Z rjadow našich serbskich cyłkow bě so jeničce Přećelam Smječkecy w lětomaj 2010 a 2013 poradźiło njewšědnu dominancu přetorhnyć.

Widźał, słyšał, napisał (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Widźał, słyšał, napisał (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Jan Macka

Lubi sportowcy, mamy zaso raz přestupne lěto. To rěka, zo je měsac februar lětsa dźeń dlěši. Tak padnje 29. februar po wjele lětach na dźeń, hdyž so sportowa kolumna wozjewja. 1988 bě tomu runje tak. Dokelž pak wuchadźeše tehdy Nowa doba jako dźenik hižo rano, móžachmy tule rubriku a sportowe rozprawy zwjetša hakle wutoru čitać. Achim Kowar pisaše tehdom wo poradźenych Olympiskich zymskich hrach w kanadiskim Calgaryju. W krajnym hódnoćenju medaljow doby Sowjetski zwjazk před našim krajom, małej NDR, kotraž bě najebać kopańcu tola wulki sportowy gigant na swěće. Nimo toho zhladowaše Kowar tež na 6. turněr Domowinjanow – pedagogow a přistajenych serbskich statnych institucijow – wo pokal Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny we volleyballu, wuhotowany wot Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule „Hermann Matern“ Budyšin. Pod režiju sportoweju wučerjow Gerata Hrjehorja a Měrka Korjeńka wobdźěli so tehdom dźesać mustwow, štož bě rjany rekord.

Widźał, słyšał, napisał (22.02.16)

póndźela, 22. februara 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Nuk

W mjezyfazy do prěnjeho lětušeho starta rjadneju lisćinow Drježdźanska wobwodna lisćina a Wopačanski cup bě­harjow 2016 su so wjacori entuziasća hišće na tajkich tradicionalnych wurisanjach wubědźowali, kaž su to silwesterskej běhaj w Budyšinje a Oberlichtenauwje a nowolětny běh we Wojerecach. Hač do spočatka nalěća přihotuja so běharjo nětko na nowu sezonu. Nimo intensiwneho treninga w přirodźe při najwšelakorišim wjedrje činja woni to po datych móžnosćach a wuměnjenjach tež na sněhakach abo smykačach. Bohužel njeběchu dotalne přihoty w sněze a na lodźe za wurunanje tajkeho treninga w našich kónčinach nimale scyła date. Štóž pak dyrbi w tejle ćežkej fazy za duch a ćěło ze swojeho intensiwneho treninga dźěle šmórnyć, dyrbi potom w poprawnej wubědźowanskej sezonje wosebje we wutrajnosći ze słabšimi wukonami ličić.

Widźał, słyšał, napisał (15.02.16)

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Bórze, lubi přiwisnicy serbskeje koparskeje wubranki žonow a muži, skónčnje zhonimy, hdy wotměja so hry předkoła europeady w juniju w Ital­skej. Hakle tydźenja sym z hłownym zamołwitym za turněr narodnych mjeńšin Siegfriedom Stockerom telefonował. Wot njeho chcych doskónčny hrajny plan europeady zhonić. Wón wšak praji, zo běchu tamniši čłonojo přihotowanskeho wuběrka hišće jónu wšitko tam a sem suwali a chcychu plan hač do minjeneho pjatka zestajeny měć. Hłowny zmysł dalšeho předźěłanja bě, zo so hry, kaž na přikład duele našeju serbskeju wubrankow, w samsnym času njepřewjedu. W prěnim naćisku mjenujcy tomu tak bě, zo dyrbještej łužiskej wubrance w předkole w samsnym času nastupić. Tajke dwojenja po słowach Siegfrieda Stockera nětko wjace njebudu.

Widźał, słyšał, napisał (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Widźał, słyšał, napisał (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Tomaš Faska

Zymscy sportowcy nimaja so lětsa lochko. Lědma smy so nad běłym próškom zawjeselić móhli a sej tón abo tamny wot­jězd z někotreježkuli hornjołužiskeje hory popřeć směli, je wšo hižo zaso nimo. Swjaty Pětr nima za nas w tejle miłej a na sněh chudej zymje žanežkuli zrozumjenje. Najwjace sobuželnosće mam za tych, kotřiž su so z njesměrnej prócu wo to starali, zo by zymski sport pola nas scyła móžny był. W Rugiswaldźe a Załomju na přikład, abo tež na Łysy (Lausche) we Waltersdorfje w Žitawskich horinach a druhdźe je so zamołwitym woprawdźe poradźiło, zaručić znajmjeńša něšto dnjow poměrnje dobre wuměnjenja. Dźeń wote dnja su pilnje a njesprócniwje wo to wojowali, zo by alpinske sněhakowanje scyła móžne było. Doniž njepřińdźe při temperaturach jasnje nad nulu praktisce přez nóc zahubny dešć a sněhakowanje wjace móžne njebě.

Widźał, słyšał, napisał (25.01.16)

póndźela, 25. januara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Widźał, słyšał, napisał (18.01.16)

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Halena Jancyna

Mika Alexander Waibl rěka najmłódši čłon DSC Drježdźany. Synk trenarja 1. žónskeho volleyballoweho mustwa je so 15. januara narodźił. Hač drje budźe to přichodny star we volleyballu? Přičina tole za mnje, raz wo najmjenšich w sporće rozmyslować.

W kóždej sportowej družinje so trenarjo na dorosće wjesela, zo móhli wotchady kompensować. Ale hdy abo štó twori za to zakład? Staršej, žłobik/pěstowarnja, šula abo sportowe towarstwo?

Widźał, słyšał, napisał (11.01.16)

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Clemens Šmit

Lipšćanska uniwersita njeje w Serbach jeno znata­ za to, zo někotryžkuli profesor tam hdys a hdys dwělomne rozsudy twori. Tež najwjetši dźěl serb­skich maturantow to na studij do Lipska podawa. Druha najstarša uni­wersita­ cyłeje Němskeje steji nimo wukubłanja wučerskeho dorosta a najwšelakorišeho repertoira fakultow we wosebitej měrje tež za sport. Pod NDRskim mjenom DHfK spěchuja na tamnišej fakulće za sportowe wědomosće tež dźensa hišće talenty­ w najwšelakorišich disciplinach. Nochcu pak so tule hłownje přichodnym wjesłowarjam, kanutam a lochkotoatletam Lipšćanskeje uniwersity wěnować, ale druhemu zajimawemu sportej.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND