Porjedźenka

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:
Do přinoška Benedikta Dyrlicha pjatk, 3. februara, je so wopačne słowo zasunyło. Mylnje bě rěč wo „wopačnych“ informacijach. Prawje ma rěkać: „Tele moje wuprajenje złožuje so na dalše ertne a pisomne informacije.“ Prosymy wo wodaće. SN

Turněr lětsa bjez Tokarnje

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:

Minjeny tydźeń je Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, zhromadnje ze serbskimi Sokołkami a Sokołami skupiny za 35. volleyballowy turněr wo pokal Domowiny 1. apryla w Budyšinje wulosował. Jurij Bjeńš je so někotrych wobdźělnikow prašał, što wo zestawje skupin dźerža, kotre mustwa faworizuja, kotry zaměr sami maja a što dźerža wo rozsudźe, mustwo z pólskeje Tokarnje wjac njepřeprosyć.

Benedikt Smoła ze Swinjarnje (Bratrowstwo Róžant): Našu skupinu posudźuju jako jara sylnu. Nimo Dwójneje nule a Handicapa budźemy tež nadźijomnje my w njej słowčko sobu rěčeć. Při tym njesměmy mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin na žadyn pad podhódnoćić. Chcu ze swojim mustwom na podest, potajkim znajmjeńša bronzu docpěć. Sekundarny cil je lěpje so zaměstnić hač Škit Budyšin. Přećiwo njemu mějachmy w minjenych lětach stajnje horce a napjate hry. Za faworita mam skerje Serbski dom abo Dom biskopa Bena. Zo Tokarnju wjace přeprosyli njejsu, mje zwjesela. Wšako tak wot spočatka jasne njebudźe, štó turněr dobudźe. Sym lětsa tuž zaso bóle motiwowany a so bóle na turněr wjeselu hač hewak.

Zapósłane (03.02.17)

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:

Benedikt Dyrlich wupraji so k zapósłanemu „Wostańmy cyrkej we wsy“ Jana Nuka we wudaću SN 31. januara:

Jan Nuk ma hinaše měnjenje wo zastupnistwje serbskeho ludu hač na přikład wjace hač 800 Serbow (mjez nimi zasłužbni a angažowani kulturnicy a wuměłcy), kiž podpěruja wuraznje iniciatiwu a zjawnu diskusiju k wutworjenju Serbskeho sejma. Jan Nuk ma wězo prawo,­ swoje „hinaše měnjenje“ zwura­znić a zjawnje zastupować, runje kaž smě kóždy swoje měnjenje měć wo politiskim zastupnistwje Domowiny. Fakt pak je, zo Domowina jako zapisane towarstwo de jure njemóže rěčeć za wšón serbski lud, štož su dotal wšě seriozne po­sudki w tejle naležnosći (prof. Kotzur, prof. Vogt a dalši) wobkrućili.

Dotal je sej něhdźe 650 ludźi jubilejny ptačokwasny program „Dejmantne a hinaše ptački“ SLA w Hornjej a Delnjej Łužicy wobhladało. Pjeć króć maja zajimcy hišće składnosć, zhromadnje z ansamblowcami dejmantny kwas w Chrósćicach, Bukecach a Budyšinje woswjećić. Dotalni hosćo přeradźa, čehodla móhł so wopyt wudanić – abo tež nic.

Křesćan Krawc z Hrubjelčic: Njeskomdźće lětuši ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla! Sym dožiwił předstajenje w Radworju. Wot spočatka hač do kónca je publikum ze zahoritosću sobu šoł. Za wšě generacije je něšto pódla.

Zapósłane (31.01.17)

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

„Wostańmy cyrkej we wsy“, měni Jan Nuk z Radworja k njedawnemu kubłanskemu wjerškej Serbskeho sejma w Budyšinje a k rozprawnistwu wo nim:

Kóždy, hač Serb abo Němc, kotryž so na dobro serbstwa angažuje, zasłuži sej respekt a připóznaće. Tole přitrjechi bjezdwěla tež za akterow kubłanskeho wjerška 14. januara w Budyšinje.

Dr. Andreas Kluge je w zawodnym přednošku znosył mnohe fakty, kotrež miseru serbskeho wučerstwa wučinjeja. Wězo su wone Domowinje, Serbskemu šulskemu towarstwu a sakskemu kubłanskemu ministerstwu w dalokej měrje znate. Nješkodźi pak, je stajnje znowa do fokusa dźěławosće stajeć.

Z kupcami a profijemi do rozmołwy přińć

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Na Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce prezentowaše so minjeny kónc tydźenja nimale 300 wustajerjow. Daniel Kubik je so tam za SN ze serbskimi předewzaćelemi a wopytowarjemi rozmołwjał.

Juro Hantška z Brjazyna, organizator zhromadneho serbskeho stejnišća: Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow chce ze zhromadnym stejnišćom pokazać, zo smy w regionje prezentni. Nimo nowe zwiski nawjazać dźe tež wo to, do rozmołwy z ludźimi přińć, so mjez sobu podpěrować a znatych zetkać. Škoda, zo njejsu Hor­njo­serbja­ tónraz pódla byli. Nadźijamy pak so, zo móžemy jich klětu zaso w Choćebuzu witać, zo bychmy so zaso tak sylnje kaž hewak na wikach prezentować móhli.

Roland Paprott, wustajer z Choćebuza-Škódowa: Wobdźělam so na Choćebuskich wikach hižo pjatnaće lět. Je wažne so na tajkej přehladce pokazać. Njezetkawaš jenož přichodnych kupcow, ale tež bywšich, kotřiž so za dobre dźěło podźakuja abo za kotrychž móžeš zaso něšto činić. Přehladka, to stej za mnje lóštnej dnjej, na kotrymajž móžeš z mnohimi ludźimi do rozmołwy přińć.

Zapósłane (27.01.17)

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

Bjarnat Cyž z Noweje Jaseńcy wupraja so k přinoškej „Njeje přepozdźe Serbski sejm wutworić“ w SN ze 24. januara:

W mjenowanym interviewje z dr. Měrćinom Wałdu nawjazuje redaktor na wjacorych městnach na moje wuprajenja w decemberskim přinošku. Wuwjedźenja dr. Wałdy na stajene prašenja pak zbudźeja we mni wjace prašenjow hač wotmołwow.

Hižo w prašenju wólbnych modalitow čitar njezhoni, wo kotru juristisku wosobu so jedna, kotraž wólby přewodźa a zamołwja. Rěč je wo Radźe starostow, kotraž pak nima žanužkuli legitimaciju juristiskeje wosoby. Dale njezhonimy, kotry­ juristiski status ma tele serbske zjednoćenstwo měć, kotremuž „Sejm“ předsteji. Prašenje, hač jedna so wo priwatne abo zjawnoprawniske zjednoćenstwo, wostanje tu wotewrjene. Štó so jako přirodna wosoba po kotrych modalitach z čłonom stanje, tohorunja jasne njeje.

Je swoje slědy zawostajił

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

Jan Cyž, archiwar a bywši spěwar SLA: Wolfgang Frister bě dobry spěwar, je wustojny pianist a je so tu w běhu lětdźesatkow jara derje zažiwił. Je takrjec duša ansambla. Lědma hdy słyšach jeho w běhu lět prajić: „Ně, to móžno njeje.“ Wón je stajnje wšitko na swoje wašnje někak zmóžnił.

Diana Wagnerec, jednaćelka SLA: Česću sej měrne, přećelne, spušćomne a dźěławe­ wašnje Wolfganga Fristera. Jako­ swěrny přewodźer baleta přez lětdźesatki znaje wón nimale cyły reper­toire ansambla a běše stajnje fleksibelny, w druhich spartach wupomhać a dirigaty najwšelakorišich programow – zdźěla bjez wul­keho přihota – přewzać. Přez swój wjelelětny angažement w najwšelakorišich chórowych zjednoćenstwach ma wón tež wulku zasłužbu na polu wuwića lajskeje hudźbneje kultury.

Wólbny bój budźe zajimawy

štwórtk, 26. januara 2017 spisane wot:

Bywši předsyda Europskeho parlamenta Martin Schulz chce jako kanclerski kandidat SPD nastupić a stronu nawjedować. Serbske Nowiny su so wobho­nili, što čitarjo politikarjej přicpěwaja.

Dr. Měrćin Krawc, předsyda SPD w Budyšinje a wokolinje: Wažu sej Martina Schulzowe jasne słowa a wolu k solidariće, kotrež wón na mjezynarodnym parkeće doraznje zastupuje a za kotrež budźe so w našim kraju zasadźeć, zo by so wulka škałba w towaršnosći zaso za­wrěła. Přicpěwam jemu, zo so ludźom přiwobroći a demokratiju z tuchwilneje krizy powjedźe.

Dr. Annalena Schmidt, projektowa sobudźěłaćerka Serbskeho instituta: Schulz je wupokazany europski politikar, jeho zwjazkopolitiske stejišćo pak hišće jasne njeje. Witam, zo je so raznje pře­ćiwo prawicarstwu a prawicarskemu populizmej wuprajił a hornju hranicu ličby ćěkancow wotpokazał. Njeje cyle wěste, kotre šansy čerwjeno-čerwjeno-zelena koalicija z nim ma. Derje, zo njeje so přećiwo jej wuprajił. Wón ma lěpše šansy hač Gabriel. Škoda pak, zo njebě žana generaciska a splahowa změna w SPD, wobaj staj staraj mužej.

Pozbudźace mysle a namjety do přichoda

wutora, 24. januara 2017 spisane wot:

Iniciatiwa Serbski sejm na kubłanski wjeršk do Budyskeho Kamjentneho domu přeprosyła

Hačkuli běštej sněh a hładkosć drje mnohich wotdźeržowałoj, jěć na „kubłanski wjeršk“, na kotryž bě iniciatiwa Serbski sejm 14. januara prosyła, je přiwšěm tójšto zajimcow do Budyskeho Kamjentneho domu přichwatało. Mjez nimi běchu wěsty abo wšón čas – skoro pjeć hodźin – přitomni: Ludmila Budarjowa, Regina Krawcowa, Hajko Kozel, Jan Nuk, Dawid Statnik, dr. Christiana Piniekowa, Jan Budar, Mato Krygaŕ a Tomaš Čornak.

Runje posledni mjenowany, wjesnjanosta z Njebjelčic, mje jako komunalny politikar dale a bóle „zahorja“, dokelž mysli a jedna „wotdeleka“ a doprědka hlada. A čini to po zasadźe: „Krok po kroku!“

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND