Sabine Gräfe z Porchowa: Běch z dźowku a wnučku na swójbnym koncerće w Budyskim SLA. A wopyt je so na kóždy pad wudanił. Dźěći su so jara prócowali, a program bě cyle pisany. Bych sej tajke něšto časćišo přała. Mam za spomóžne, zo wuměłcy dźěćom hudźbu zbližeja; a naš dorost pytnje, kak lóštna móže wona być. Dorosćeni maja so wězo tróšku ćešo sobu spěwać a rejwać. Hudźba a reje pak móža telko žiwjenskeje radosće šěrić, to je wulkotne.

Steffi Vogt z Budyšina: Naša dźowka je na programje swójbneho koncerta aktiwnje sobu skutkowała, a to jako čłonka chóra Serbskeje zakładneje šule Budyšin. Mi so Hornjołužiski festiwal dźěćaceje hudźby jara spodoba, dokelž je wulkotna wěc. Mojedla móhli tajku akciju kóžde lěto­ abo samo dwójce wob lěto přewjesć. Pytnješ, kak to dźěćom tyje a kak je spěchuje. Rjenje tohorunja je, zo hudźba wšelakore generacije zwjazuje – hudźba prosće wožiwja!

Jan Ćěsla čestny měšćan Neveklova

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

W najnowšim čisle Praskeho časopisa Česko-lužický věstník (11-12/2016) je dwustronska rozprawa Trudle Malinkoweje wo jeje jězbje z mandźelskim Janom loni w oktobru do Čěskeje. W městačku Neveklov južnje Prahi chcyštaj wuslědźić, kotre slědy bě tam naš krajan Jan Ćěsla zawostajił.

Žane prawe wólby to njebyli

póndźela, 13. februara 2017 spisane wot:

Přichodny zwjazkowy prezident Němskeje budźe dr. Frank-Walter Steinmeier. Wjetšina Zwjazkoweje zhromadźizny je 61lětneho politikarja SPD wčera w prěnim wólbnym kole na čoło němskeho stata wuzwoliła. SN su so wobhonili, što čitarjo k tomu měnja.

Dr. Annett Brězanowa, sobudźěłaćerka Serbskeho instituta z Dobrošec: Mi bě wčerawše zarjadowanje přehładke, přepředwidźomne, wuslědk dźě bě hižo do toho jasny – poprawom njejsu to žane prawe wólby byli. A koho tam jako takrjec přerězk ludu předstajichu – wólbne žony a wólbnych muži, kotřiž su nimo zapósłancow sejma prezidenta wolić směli – to bě luta prominenca. Bych sej přała, zo móhli kandidaća kaž prof. dr. Christoph Butterwegge woprawdźe prawu šansu dóstać.

Krystof Rjeda z Pančic-Kukowa: Hač je Frank-Walter Steinmeier prawy muž za zastojnstwo zwjazkoweho prezidenta, to sprawnje prajene njewěm. Wón pak je w zašłosći často dopokazał, zo na mjezynarodnej runinje wě, kak ma wustupować. Myslu sej, zo njebudźe na škodu, hdyž wón swoje politiske nazhonjenja w našim kraju nałožuje.

Šibały přinošk k wobrazej we wudaću SN z 8. februara podawa tule Jandytar Hajnk ze Smječkec:

Lětsa, dnja 8. februara,

je budźił wobraz mje ze spara!

W SN wuhladach na stronje 3

žónske cyby w pjekarni:

włosy „damy“, kiž organizuje

trěbne wiki kubłanske.

Ně wšak, ně!!

Tajke cólkry, wiwle, šešerje

w pjekarni?

Kak wohidne!

(Štóž tykanc debi a ma tajke šešerje,

njech swój produkt samlutki zežerje!)

PS:

Bych-li był fotograf, to njebych swarił,

bych zawěsće tej „damje“ běły kepi darił!

Na čitarski list Jana Nuka „Wostajmy cyrkej­ we wsy“, wozjewjenym w SN z 31. januara, pisataj rěčnikaj inicia­tiwy Serbski sejm dr. Měrćin Wałda a Hanzo Wylem-Kell:

Zapósłane (07.02.17)

wutora, 07. februara 2017 spisane wot:

Róža Wokowa z Kulowa je lětuši ptačokwasny program SLA w Kulowje dožiwiła a wo nim rozprawja:

Kaž kóžde lěto wopytach ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla. Kulowska wjacezaměrowa hala bě tónkróć jara derje pjelnjena, štož snano na tym zaležeše, zo je SLA 60. raz ptačokwasny program předstajił. Abo snano bě wabjenje tónkróć lěpše. Tež w cyrkwi běchu na podawk skedźbnili. A tak wuhladach mjez kwasnymi hosćimi duchownych, dźěći a młodźinu a wězo mnohich ludźi staršeje generacije, kotřiž běchu snano wšitke dotalne 59 ptačokwasnych zarjadowanjow SLA sćěhowali. Nawal při wječornej kasy bě wulki, a dyrbjachu samo stólcy přistajić.

Program bě z 22 programowymi dypkami połny zapala, a publikum reagowaše po kóždym přinošku z přikleskom. Akterojo ansambla wustupowachu w katolskej narodnej drasće, kotraž bě bjezporočna. Wjeršk bě serbska njewjesta, kotraž so jenož w jednym dypku na spočatku programa pokaza. Cyłkownje parowach Wojerowsku a Slepjansku drastu. Dobru žiłku při zestajenju rejow měještaj nastupajo hudźbu Jan Chlebníček a nastupajo choreografiji Juraj Kubánka.

Porjedźenka

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:
Do přinoška Benedikta Dyrlicha pjatk, 3. februara, je so wopačne słowo zasunyło. Mylnje bě rěč wo „wopačnych“ informacijach. Prawje ma rěkać: „Tele moje wuprajenje złožuje so na dalše ertne a pisomne informacije.“ Prosymy wo wodaće. SN

Turněr lětsa bjez Tokarnje

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:

Minjeny tydźeń je Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, zhromadnje ze serbskimi Sokołkami a Sokołami skupiny za 35. volleyballowy turněr wo pokal Domowiny 1. apryla w Budyšinje wulosował. Jurij Bjeńš je so někotrych wobdźělnikow prašał, što wo zestawje skupin dźerža, kotre mustwa faworizuja, kotry zaměr sami maja a što dźerža wo rozsudźe, mustwo z pólskeje Tokarnje wjac njepřeprosyć.

Benedikt Smoła ze Swinjarnje (Bratrowstwo Róžant): Našu skupinu posudźuju jako jara sylnu. Nimo Dwójneje nule a Handicapa budźemy tež nadźijomnje my w njej słowčko sobu rěčeć. Při tym njesměmy mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin na žadyn pad podhódnoćić. Chcu ze swojim mustwom na podest, potajkim znajmjeńša bronzu docpěć. Sekundarny cil je lěpje so zaměstnić hač Škit Budyšin. Přećiwo njemu mějachmy w minjenych lětach stajnje horce a napjate hry. Za faworita mam skerje Serbski dom abo Dom biskopa Bena. Zo Tokarnju wjace přeprosyli njejsu, mje zwjesela. Wšako tak wot spočatka jasne njebudźe, štó turněr dobudźe. Sym lětsa tuž zaso bóle motiwowany a so bóle na turněr wjeselu hač hewak.

Zapósłane (03.02.17)

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:

Benedikt Dyrlich wupraji so k zapósłanemu „Wostańmy cyrkej we wsy“ Jana Nuka we wudaću SN 31. januara:

Jan Nuk ma hinaše měnjenje wo zastupnistwje serbskeho ludu hač na přikład wjace hač 800 Serbow (mjez nimi zasłužbni a angažowani kulturnicy a wuměłcy), kiž podpěruja wuraznje iniciatiwu a zjawnu diskusiju k wutworjenju Serbskeho sejma. Jan Nuk ma wězo prawo,­ swoje „hinaše měnjenje“ zwura­znić a zjawnje zastupować, runje kaž smě kóždy swoje měnjenje měć wo politiskim zastupnistwje Domowiny. Fakt pak je, zo Domowina jako zapisane towarstwo de jure njemóže rěčeć za wšón serbski lud, štož su dotal wšě seriozne po­sudki w tejle naležnosći (prof. Kotzur, prof. Vogt a dalši) wobkrućili.

Dotal je sej něhdźe 650 ludźi jubilejny ptačokwasny program „Dejmantne a hinaše ptački“ SLA w Hornjej a Delnjej Łužicy wobhladało. Pjeć króć maja zajimcy hišće składnosć, zhromadnje z ansamblowcami dejmantny kwas w Chrósćicach, Bukecach a Budyšinje woswjećić. Dotalni hosćo přeradźa, čehodla móhł so wopyt wudanić – abo tež nic.

Křesćan Krawc z Hrubjelčic: Njeskomdźće lětuši ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla! Sym dožiwił předstajenje w Radworju. Wot spočatka hač do kónca je publikum ze zahoritosću sobu šoł. Za wšě generacije je něšto pódla.

Zapósłane (31.01.17)

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

„Wostańmy cyrkej we wsy“, měni Jan Nuk z Radworja k njedawnemu kubłanskemu wjerškej Serbskeho sejma w Budyšinje a k rozprawnistwu wo nim:

Kóždy, hač Serb abo Němc, kotryž so na dobro serbstwa angažuje, zasłuži sej respekt a připóznaće. Tole přitrjechi bjezdwěla tež za akterow kubłanskeho wjerška 14. januara w Budyšinje.

Dr. Andreas Kluge je w zawodnym přednošku znosył mnohe fakty, kotrež miseru serbskeho wučerstwa wučinjeja. Wězo su wone Domowinje, Serbskemu šulskemu towarstwu a sakskemu kubłanskemu ministerstwu w dalokej měrje znate. Nješkodźi pak, je stajnje znowa do fokusa dźěławosće stajeć.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND