Zapósłane (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Priwatny docent dr. Timo Meškank z Lipska přispomnja k rozprawnistwu wo Serbskim instituće w SN ze 14. a 18. awgusta:

Nadźijepołny awtor Jan Hejduška

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

W dwójnym čisle 7/8 časopisa Česko-lužický věstník je na 1. stronje baseń Jana Hejduški „Wuznaće“ w serbskej a čěskej rěči wozjewjena. Podate su wažne žiwjenske daty „nadźijepołneho awtora“ („hadějného autora“). Porno Nowemu biografiskemu słownikej je korektura, zo narodźi so Hejduška 1914 w Njebjelčicach a zo zemrě 1944 w Grjekskej. Přidatej stej foto basnika a faksimile titulneje strony časopisa Praskich studentow Gmejnska heja.

Z pjera Jana Boučeka je wobšěrna recensija knihi dr. Jany Tischeroveje „Matej V. Jäckel – sochař českého baroka“. Je to 734 stron tołsta monografija wo rodźenym Kulowčanu Maćiju Wjacławje Jakuli (1655–1738). Sochar-rězbar bě „wosebje w Čechach, zdźěla pak na Morawje, w Hornjej Łužicy a Sakskej skutkował“. Awtorka spisa běše tež we Łužicy slědźiła – w klóštromaj Marijinej hwězdźe a Marijinym dole kaž tež w Kulowje. Dr. Tischerová wustaja, zo słušeja tři Jakulowe postawy na Praskim Kar­lowym mosće k jeho najwuznamnišim, koriguje pak zdźěla rozšěrjene měnjenje, zo stej skupina figurow w Marijinej hwězdźe a hłowny wołtar Kulowskeje cyrkwje dźěło Jakule.

Zapósłane (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Zjawny dźak Chróšćanskemu pjekarjej Florianej Zahrodnikej wupraja Jadwiga Gerberichowa:

Wutrobny dźak a šokran wupraja syriscy ćěkancy z Holešowa Chróšćanskemu pjekarjej Florianej Zahrodnikej za njesebičnu pomoc a wulke wjeselo, kotrež je jim darił. Hižo dźewjaty měsac čakaja požadarjo azyla w Holešowje na rozsudy zarjadow. Jenož jěsć, spać a čakać, mało socialnych kontaktow a wulka njewěstosć njewuskutkuja so jenož na psychu. Wone žiwjenje kóždeho jednotliwca na rozdźělne wašnje poćežuja. Starša syriska žona chcyše swojim krajanam małe wjeselo wobradźić a spřihotowa ćěsto za pola nich woblubowane pječwo „baklawa“. Njebě pak móžno wulki blach do pjecy sunyć. Tež wokolni pizza-pjekarjo njemějachu wotpowědne kachle. Na koho bychu so hišće wobroćić móhli? „Moja wučerka“ bě posledni wupuć. Wona zazwoni do Chrósćic, a hižo prěnje naprašowanje bě wuspěšne. Pjekar napječe rjenje wonjacy bruno-žołty worjechowy „tykanc“, a to darmotnje.

Za Syričanow-Palestinjanow woznamjenješe to wjace hač někajki wulki materielny dar a bě jim zdobom kusk domizny.

Witaj-hibanje wažne za serbstwo

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „W Braniborskej su Serbja runje wolili, wo čimž móžachu lětstotki jeno sonić. Prěni króć w stawi­znach su swoje zastupnistwo w Braniborskim krajnym sejmje, Radu za serbske naležnosće, w direktnych wólbach postajili. Nowy Serbski zakoń, schwaleny loni wot krajneho parlamenta w Podstupimje, je za to zakład. Nowosć su němscy zapósłancy, kotrymž je tež serbska rada kaž w Sakskej poboku, hnydom sobu wobzamknyli. W Podstupimskej statnej kencliji stara so z Mětom Nowakom Serb wo naležnosće słowjanskeje mjeńšiny, kotraž so wot dalšich w Němskej žiwych ludowych skupin w tym rozeznawa, zo nimaja Serbja maćerny kraj. Woni su financielnje na Němcow pokazani.“

Měšeńca wulce poradźena

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:
DJjej Dr. Kary – Wilda Panda piskaštaj hač do ranja. Foto: Clemens Šmit

Zapósłane (16.07.15)

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Krawcec mandźelskaj z Hrubjelčic rozprawjataj wo wotchadničce Serbskeje wyšeje šule w Budyšinje:

Bě to za nas njezapomnite dožiwjenje. Wuprajamoj wšěm přihotowarjam a akteram wotchadnički připóznaće a dźak! Kubłanišćo je nas z bohatym programom překwapiło. Šulski chór, rejwarjo, filmowe projekcije scenow dźiwadłoweje skupiny wuhotowachu program z čerwjenej nitku jednanja. Rekapitulowachu žiwjenje pjeć lět na šuli. Swjedźenska narěč šulskeje wjednicy knjenje Borbory Krječmarjoweje je nam wutroby zhrěła. Wučerki a wučerjo wužohnowachu swojich chowancow derje přihotowanych do dalšeho žiwjenja. Něhdźe štwórćina wotchadnikow měri so na tři lěta šulskeho wukubłanja z maturitnym zakónčenjom. Wšitcy maja wukubłanske městno. Budyska Serbska wyša šula ma dobre mjeno w měsće a we wokolnych wsach. Přiwołamy wučerkam a wučerjam: Dale tak, strowotu a tež wjeselo w dźěle, byrnjež přeco zaso z ćežemi zwjazane było!

Hišće cyle pod zaćišćemi Chróšćanskeho folklorneho festiwala steji Iris Pa­nitzowa z Wjelećina:

Po tymle puću dźakuju so wšitkim za­mołwitym­ festiwala. Bě to wulkotne dožiwjenje. Smy so sobotu cyle spontanje rozsudźili, sej do Chrósćic dojěć. Bohužel běchmy tróšku přepozdźe, tak zo móžachmy jeno šěsć ansamblow na statokach dožiwić. Wot wšeho spo­čatka napadnyłoj stej nam mnohotnosć a pisanosć na hasach, hdyž so tam sku­piny w swojich šatach pohibowachu. Nalada na dworach bě lóštna, wotewrjena a přewšo přijomna. Smy samo znatych zetkali a zhromadnje z nimi po wsy dundali. Domjaca kołbasa na Wjeselic dworje nam wulkotnje słodźeše. Mjez folklor­nymi skupinami su so mi Goergičenjo najlěpje lubili. Jich zapal je nas runjewon sobu­ storhnył. Za dwě lěće rady zaso přijědźemy­, potom pak tróšku zašo.

Weronika Žurowa z Lejna wupraja so k rozprawam wo 11. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica 2015“ w SN z 13. a 14. julija:

XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łuži­ca 2015“ je nimo. Redaktorojo Serbskich Nowin a pomocnicy su so wob­honili, z kotry­mi zaćišćemi su hosćo a wobdźělnicy swjedźenišćo wopušćili.

Dr. Cornelia Ernst, zapósłanča Europskeho parlamenta (Lěwica): Sym hižo tójšto w regionje po puću była, na festiwalu pak prěni raz. Pochadźaca z Drjež­dźan, hdźež je tuchwilu telko hidy na wukrajnych a cuzych, je wotewrjenosć napřećo druhim kulturam w regionje, hdźež bě mnohotnosć přeco hižo doma, jara wočerstwjaca a přijomna. Njeńdźe jenož wo folkloru, ale při tym so tež mjez sobu zeznajomniš.

Sílvana Birkigt z Drježdźan: Je wulkotne, zo tajke něšto dawa. Sym prěni raz na festiwalu, sym w MDR-telewiziji wo tym słyšała a sym woprawdźe zahorjena. Zo su Serbja swět do Łužicy přinjesli, a zo so tule woprawdźe wuměłcy z Ameriki, Indiskeje abo Georgiskeje kaž tež na tradicije bohate słowjanske mjeńšiny předstaja, zawostaji wulki zaćišć we mni.

Zapósłane (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Dr. Ludwig Ela z Rachlowa piše:

W nowinarskim wozjewjenju Domowiny wo poslednim wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa informowaše so mjez druhim wo stejišću k přinoškej Hajka Kozela­ w SN z 25. junija. Zwěsći so: „Pokazujo na artikl ,Čorny blak na běłym lacu‘, wotćišćany w Serbskich Nowinach dnja 25. junija 2015, zdźěli zwjazkowe předsydstwo, zo njedźěli měnjenje aw­­tora. Zwjazkowe předsydstwo zwěsći, zo su čłonojo změrcowskeho wuběrka po płaćiwym jednanskim porjedźe a tuž korektnje jednali.“ Zajimawe, zo su Serbske Nowiny w rozprawnistwje wo posedźenju gremija runje tutu pasažu pod blido padnyć dali. Rjany to dopokaz „njewotwisnosće“ a „objektiwnosće“ jeničkeho serbskeho wječornika.

Dopomnjenki na kónc wójny

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Něhdźe 45 zajimocow sćěhowaše přeprošenje Ćišćanskeho kulturneho towarstwa na čitanje spisowaćela Bena Budarja z jeho němskorěčneje knihi ,A stajnje tutón strach‘, kotraž je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. 70 lět po skónčenju Druheje swětoweje wójny a knjejstwa nacijow wo­pisuje awtor dožiwjenja z poslednich wójnskich dnjow. Dźiwadźelnica Majka Kowarjec a lektor LND Pětr Thiemann kaž tež Beno Budar su dožiwjenja Serbowkow w rěčnje wuběrnej formje přednjesli.“ Takle rozprawja Choćebuska nowina Lausitzer Rundschau wo poradźenym čitanskim wječorku.

nawěšk

nowostki LND