Zapósłane (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

K artiklej „Loni a lětsa žadyn stipendiat“, wozjewjenym w SN ze 16. junija, měni dr. Viktor Zakar z Budyšina:

Jako bywši stipendiat sym Załožbje za serbski lud a docentam Instituta za sorabistiku a Serbskeho instituta za mnohostronski studij jara dźakowny. Witam dalewjedźenje stipendija, dokelž dopokazuje, zo je za serbstwo dobra inwesticija. Stipendiaća su dorost za serbske institucije, a woni pěstuja wukrajnu sorabistiku.

Zapósłane (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Měrko Šołta z Budyšina k přinoškej w póndźelnych Serbskich Nowinach slědowace znapřećiwja:

We wudaću SN z 15. junija na 1. stronje w rozprawje wo hłownej zhromadźi­znje Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow cituje so Pětr Cyž, poćahowacy so na interview w Předźenaku z 22. meje, na sćěhowace wašnje: „Wotpokazał je Cyž ‚časćiše twjerdźenja kaž njedawno w rozmołwje SN z Měrkom Šołtu, zo spěwamy zastarsku literaturu‘.“

Zapósłane (16.06.15)

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Mikławš Krawc z Budyšina poruča nowu dokumentaciju wo dobje po 1945:

Drježdźanska krajna centrala za politiske kubłanje je wudała knihu „Fremde – Heimat – Sachsen“. Na cyłkownje 406 stronach z 71 fotami a dalšimi zwobraznjenjemi su wozjewjene dokumenty z wjacorych archiwow a wosobinske dopom­njenki k nam do Sakskeje wot lěta 1945 přišłych ludźi ze Šleskeje, Čěskeje a Madźarskeje.

Pisa so wo jich ćežkim dóńće w cuzej wokolinje, wo jich boju wo třěchu nad hłowu a wšědny chlěb. Wšojedne, hač mjenujemy přichadnikow ćěkancow, přesydlencow abo noworatarjow, z nimi je so socialna struktura a pola nas we Łužicy tež rěčna situacija změniła. Wjele je rěč wo wosobach a podawkach w Budyskim wokrjesu – často su wosebje Droždźij, Poršicy a Njechorń mjenowane, ale tež Chelno a Baćoń. Wuzběhuje so, zo běchu wsy wuchodnje Budyšina po Druhej swětowej wójnje hišće přewažnje serbske.

Zapósłane (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

W zwisku z rozprawnistwom wo 25lětnym wobstaću Choćebuskeho Serb­skeho domu praša so Ludmila Budarjowa z Hornjeho Hajnka „Na Hermanna Niermannowu załožbu zabyli?“ a měni:

Jónkrótna kulturna institucija

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (ML/SN). „Serbski dom je wjace hač jednory dom. Wón je hižo 25 lět srjedźišćo serbskeho ludu. Na štyrjoch poschodach su tam wažne serbske institucije zastupjene – delnjoserbska knihownja z 8 000 medijemi, delnjołužiska župa Domowiny, wotnožce Załožby za serbski lud a Serbskeho instituta kaž tež informacija Lodka. W Braniborskej jónkrótna to kulturna institucija.“

Zapósłane (10.06.15)

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Róža Wokowa z Kulowa piše wo wuspěšnym dźěle Łužiskeho almanacha:

W meji swjećeše kružk awtorow Łužiski almanach w Kamjencu dźesaćlětne wobstaće. Sponsorojo towarstwa su předewzaća kaž zawod Sakske chorhoje, Raiffeisenska kupnica, WBK a Ewag Kamjenc. Tež wokrjesna radźićelka Petra Kockert a Kamjenski wyši měšćanosta Roland Danz kružk awtorow skutkownje podpěrujetaj. Jeho předsyda dr. Dieter Rostowski móžeše na dźesać wudaćow a dwě wosebitej z nich jako poradźene žně pokazać. W knižkach wozjewichu 318 přinoškow wot 170 towarstwu přisłušacych awtorow. Někotři z nich jewjachu so samo hač do dźewjeć razow. Tak předstajichu 38 portretow zasłužbnych a njezapomnitych wosobinow, kaž załožerja Kamjenskeje chorownje lěkarja Beh­nischa­, serbskeho jurista dr. Cyža, Jana Skalu, zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa­ Andrickeho, Konrada Zusu a dalšich.

Zapósłane (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Budyšan Julian Nyča wupraja so k njedawnemu festiwalej „Wočiń woči!“:

Prěnja dowolena móc była

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Manfred Laduš piše k wozjewjenjam wo wopominanju 70. róčnicy znowa­załoženja Domowiny 11. meje w SN:

Hišće Satkulak morju běži

srjeda, 27. meje 2015 spisane wot:

Wustajeńcy „Satkula abo (s)twor(jen)a krajina – Karl Vouk“ w Budyskim Serbskim muzeju přiwabja mnohich zajimcow. Milenka Rječcyna je so někotrych za jich zaćišćemi prašała.

Martin Schmidt z Wojerec: Sym nastróžany. Čłowjek přińdźe połneje zahoritosće sem a začuwa hrózbny napřećiwk. Njedowidźu, zo maja so wsy wotbagrować. Ze zhubjenjom wsow bjerje so serbstwu zakładny kruch hajenja kultury. Tele wumjetowanje Karl Vouk wuměłsce zwuraznja. Jeli Satkula hižo do morja njepoběži, zhubi tež wulke morjo na swojoraznosći.

Isa Bryccyna z Kubšic: Karl Vouk jasnje zwobraznja, štož z wotstawkom začuwa. Zakonske a literarne teksty tworja razny přećiwk k wobrazam. Tole wabi k rozmyslowanju. Wšitcy zajimcy, wosebje šulerjo, móža so z pomocu wustajeńcy z temu derje rozestajeć. Jako njepo­trjecheny maš wěstu distancu k tomu. Wustajeńca pak móže nas wubudźić.

Zapósłane (26.05.15)

wutora, 26. meje 2015 spisane wot:

Hinc Šołta z Lauterbacha so k rozprawam w SN wo podawkach 1945 we Łužicy pjera jima:

Tónkróć wšak běše stawk na tym wina, zo dóstach wudaće Serbskich Nowin z 15. meje hakle póndźelu do rukow. A w Předźenaku mje wosebje třeća strona zajimowaše, dokelž wobeju awtorow­ kusk znaju abo so na njeju rady dopominam.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND