Płaty w baroknej atmosferje

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Ramnow (SN/BŠe). Tekstilna industrija ma we Łužicy wjelelětnu tradiciju. Tež ludźo­ su dale zajimowani na tym, kak drohotne płaty, na přikład z lena, nastawaja. Njezadźiwa tuž, zo podawaja so kóžde lěto po syłach do Ramnowa na lenowe dny, zo njebychu jenož wudźěłki z Łužicy, ale z cyłeje Němskeje wobdźiwali a wězo kupowali.

Mjez něhdźe 200 wustajerjemi bě tež lětsa zaso Wjazońčanska manufaktura von Kleist. Towarstwo Wětrnik z Wodowych Hendrichec je zajimcam wšelake kročele wot rostliny přez zhotowjenje nitki hač k płatej rozłožowało. A wopy­towarjo móžachu so sami wuspytać. Wosebje dźěći składnosć wužiwachu. ,,Wužadanje je, swojej noze koordinować. Dale­ maja so lenowe nitki w prawym směrje kłasć, tak zo nastanje płat bjez zmylka“, rozkładźe Regina Hoyer jed­not­liwe wotběhi na ručnych krosnach. Wona wobdźěli so mjeztym štwórty raz na Ramnowskich lenowych dnjach.

Wězo móžachu sej ludźo lenowe płaty w najwšelakorišich barbach kupić, zo móhli sej doma něšto rjaneho zešić. Za to trěbne utensilije, nitki, knefle abo tu a tamnu radu jim tekstilni fachowcy sobu­ na puć dachu.

Bajki a njebajki

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Zo bajki wěrne njejsu, wě kóždy, kiž je wě­stu starobu docpěł. Najlěpši přikład za to je bajka wo Čerwjenawce, kotruž je wjelk zežrał. Zo tuta bajka wěrna njeje, sym kaž druzy tež po zasydlenju wjelkow we Łužicy z njeličomnych wozjewjenjow wjelčich specialistow zhonił. Wěm nětko, zo wjelk za čłowjeka strašny njeje. Za tu wědu sym po lěsach běhacym a wjelče hromadki přepytowacym specialistam woprawdźe dźakowny.

Přiwšěm mje tróšku mjerza, zo tež woni bajki baja. Twjerdźa mjenujcy, zo so wjelk čłowjekej wuwinje, zo jemu z puća dźe a zo so sydlišćam njebliži. Zo to cyle njetrjechi, w Delanach najlěpje wědźa. Tute móličke njewěrnosće pak njejsu tak wažne. Tuž měli wšitcy Łužičenjo dźakowni za wjelki być. Jenož pola nas sej wjelki mjez sobu na pazory teptaja, dokelž njeje za nich ruma dosć. A ničo njenaruna wjeselo, kotrež maja wulkoměšćanscy přećel­jo wjelkow z łužiskeje wjelčeje wobrady.

Po cyłej Němskej – tež we Łužicy – so wobstatk wjelkow dale a bóle powjetša

W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu móžachu fachowcy sakskeho wjelčeho managementa aktualnje jednu nowu črjódu wjelkow dopokazać. Hižo w zašłym monitoringowym lěće, kotrež traje­ wot 1. meje do 31. apryla, mějachu w lěsnej kónčinje Massenei južnje Drježdźan kaž tež mjez Lubijom a Žitawu prěnje pokazki, zo su so tam rubježne zwěrjata zaměstnili. Tele teritorije njeběchu hišće z wěstotu wobkrućene. Nětko potajkim dopokazy předleža.

Zachowanje rěče do plana zapisać

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Nowy brunicowy plan Wochožanskeje wuhloweje jamy bě diskusijna tema dweju gremijow wčera we Wojerecach. Stejišća zjawnych zarjadow a institucijow hižo předleža a maja so w dalšim planowanju wobkedźbować.

Wojerecy (AK/SN). Rowno, Mułkecy, Trjebink a Slepo-juh njeměli přichodnje hižo žadyn dźěl brunicoweho plana Wocho­žanskeje wuhloweje jamy być. Prioritneje płoniny Slepjanskeje kón­či­ny měli so zamołwići wzdać a škit sy­dlišćow před wotbagrowanjom do plana kruće zapisać. To podšmórny za­stupo­wacy wjesnjanosta gmejny Slepo Ingo Hersch­mann wčera na posedźenju brunicoweho wuběrka regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Del­nja Šleska we Wojerecach. „Mjenowane wjesne dźěle dyrbjeli z wudobywan­skich planow wuwzać. My jako gmejnje Slepo a Trje­bin sej to w zajimje woby­dlerjow ža­damy“, Ingo Herschmann po­twjerdźi.

Kóždy swjeći swoju domchowanku

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:

Wučomnicy zelenych powołanjow maja najlěpše powołanske šansy. Minjeny pjatk dóstachu woni w Pančicach-Kukowje swoje wuswědčenja a k tomu wjele dobrych pokiwow hosći.

Pančicy-Kukow (SN/BŠe). „Štóž so kóždeje mróčele boji, njemóže so z ratarjom stać“, zwurazni krajny rada Budyskeho wo­krjesa Michael Harig (CDU) pjatk na wuwjazanju wučomnikow zelenych powołanjow ratarskeho wobłuka. Runje lět­sa­ njeje wjedro buram žane kmane wuměnjenja wobradźiło. Woni maja swoju lubu nuzu, z wuskutkami suchoty wobchadźeć. „Ratarjo maja so stajnje dobrych wonkownych faktorow nadźijeć, štož je zawěsće tež dobra šula w priwatnym žiwjenju.“ Runje tak skedźbni krajny rada na to, zo přeje sej z ratarstwa wjac pozitiwnych powěsćow. „Ludźo kupuja swoje zežiwidła we wulkich kupnicach. Zwotkel produkty pochadźeja, je mnohim skerje njewažne.“ Emocionalne reakcije přińdu hakle potom, su-li wudźěłki dróše. Při­wšěm mnozy njewědźa, kajka próca a časa za tajkimi tči.

Projekt wobydlerjam rozłožili

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:
Při Hamorskej milinarni chce wodu a wopłóčki předźěłace předewzaće OEWA připrawu twarić, w kotrejž móža błóto z wodočisćernjow sušić. Zawčerawšim su projekt wobydlerjam w Hamorje předstajili. Předewšěm bywši sobudźěłaćerjo milinarnje so za to zajimowachu. Projektowy nawoda Paul Lardon (nalěwo) je zajimcam připrawu rozłožił. Foto: Joachim Rjela

Po wjelčej škodźe nětko rewizija

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Sakske wyše zarjadniske sudnistwo w Budyšinje přizwoli nětko rewiziju w skóržbnym jednanju, w kotrymž žada sej skóržbnik wot Swobodneho stata Sakskeje zarunanje škody, nastateje přez wjelka. Wo wobzamknjenju z 2. awgusta je zarjadniske sudnistwo wčera informowało.

Při nócnym njezbožu w decembrje 2013 na zwjazkowej dróze B 6 w Mišnjanskim wokrjesu buštej dwě wosobje zranjenej, wjacore konje skóržbnika morjene. Konje běchu wjelka na pastwišću čuli a na dróhu ćeknyli. Blisko pastwišća běchu wotćišće wjelčich pacow zwěsćili.

Próstwa wo zarunanje škody njebě wuspěšna, tež skóržbu přećiwo wotpokazowacemu rozsudej njeje Drježdźanske zarjadniske sudnistwo dopušćiło. W nětko přizwolenym rewizijnym jednanju maja wujasnić, hač móža zarunanje za škodu po paragrafje 40 wotr. 6 Sakskeho přirodoškitneho zakonja tež potom płaćić, hdyž – kaž wot skóržbnika podate – njeje direktne wobdźělenje wjelka wěcnu škodu zawiniło. Dokelž su hišće někotre přidźěła trěbne, liča Budyscy sudnicy hakle klětu z ertnym jednanjom.

Wučomnicy maja dobru perspektiwu

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). Papjerowa fabrika, zawod Dunapack a milinarnja Spreerecycling w Grodku, kotrež maja jako wotnožki předewzaća Hamburger Rieger dohromady 500 direktnych dźěłowych městnow, su druhi najwjetši dźěłodawar regiona. Z twarom noweje mašiny za produkciju papjery PM“ budu hišće dalši sobudźěłaćerjo trěbni. To wobkrućichu nawodźa papjernika (Papierfabrik) tele dny na swjedźenskim zarjadowanju w Grodkowskim hrodźe, hdźež su 17 młodych fachowcow z wuspěšneho wukubłanja wuwjazali. Wšitkim móžachu dźěłowe městno w jednej z mjenowanych třoch twornjow poskićić. Hladajo na 38 wučomnikow leži tam wukubłanska kwota pola sydom procentow, štož ma tež tak wostać. Wšako dósta samsny dźeń dźewjeć młodostnych swoje wukubłanske a studijne zrěčenje. Nowi wučomnicy pochadźeja z Wojerec, Grodka, Wjelceje a Žitawy.

„Wuchod móže wojować“

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Na dźaknym zarjadowanju tež tójšto kritiki słyšeć było

Zhorjelc (SN/BŠe). Dlěje hač dwě lěće wojowachu wobydlerjo regiona poboku sobudźěłaćerjow Zhorjelskeju zawodow Bombardier a Siemens wo to, stejnišći zachować. Hač běchu to akciske dny, demonstracije, rjećazy ludźi, napominanske straže a dalše protestne zarjadowanja – wšudźe su přistajenych předewzaćow podpěrali. „Zawodaj zdźeržeć bě jenož móžno dźakowano wulkej solidariće. Z tej mocu móžachmy rozsudy koncernow wobwliwować. Smy dopokazali, zo móže wuchod wojować. Tež hdyž mamy hišće wjele dźěła před sobu, je načasu so dźakować“, wuzběhny prěni społnomócnjeny dźěłarnistwa IG metal wuchodna Sakska Jan Otto do dźakneho zarjadowanja „Zhorjelc wostanje! Naš zhromadny wuspěch!“. Wone wotmě wčera na Zhorjelskim Marijinym naměsće, hdźež wuhotowachu měšćanski swjedźeń.

Zda so wizija być

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:
Jako sym před nimale dźesać lětami prěni raz wo tym słyšał, zo planuje tehdyše předewzaće Vattenfall we wobłuku rekultiwacije pohórnistwowych płonin Wochožanskeje jamy blisko Běłeje Wody přirodoškitny jězor, Kutowski, njemóžach sej to prawje předstajić. Zwotkel měła woda přińć, so tehdy na přikład prašach. Nětko sym tróšku mudriši, byrnjež naročny projekt hišće znajmjeńša lětdźesatkaj trał. Wot pjatka ćeče woda z Čelnjanskeje rjedźernje za jamowu wodu do areala. Hinak hač w nastawacych pohórnistwowych jězorach LMBV hlada zamołwitym nětčišeje LEAG tež po dozapławjenju ­Kutowskeho tójšto dźěła do rukow. Dokelž dokónčeny budźe kumštnje zapołoženy jězor hakle potom, hdyž z Wochožanskeje jamy žanu brunicu wjace njewudobywaja. Syć hrjebjow ma Kutowski jězor potom z wodu zastarać. A tale syć zda so mi dźensa runje tak wizija być kaž před lětdźesatkom jězor sam. Axel Arlt

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND