Woswjeća dźesaćlětny jubilej

štwórtk, 08. februara 2018 spisane wot:
Dźesaćlětny jubilej woswjeći Žonopowy wobchod a manufaktura na Mjasowych wikach­ w Budyšinje. Nic jenož domoródnym, ale wosebje tež turistam je to powabna adresa. Jednaćel Falk Lorenz a prokurist Manfred Lüdtke staj dźensa wo tym infor­mowałoj, kak je so jeju projekt přez prěni lětdźesatk zwoprawdźił. Wšako­ poskić­eja wone wudźěłki marki „Bautz’ner“, kotrež na tradiciju bohata Małowjelkowska fabrika pod třěchu firmy Develey z Unterhachinga zhotowja. Wob lěto je to něhdźe 15 000 tonow Budyskeho žonopa, štyri na hodźinu. Foto: SN/Maćij Bulank

Planuja Łužiski forum

štwórtk, 08. februara 2018 spisane wot:

Sakski ministerski prezident Kretschmer strukturnu změnu přewodźa

Hamor (AK/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) nima kruty, zawjazowacy termin zakónčenja wudobywanja brunicy tuchwilu za realistiski. „Z mojeho wida je přirodny datum docpěty, hdyž je brunica we wuhlowych jamach přetrjebana“ rjekny wón wčera při swojim wopyće we Wochožanskej brunicowej jamje zastupnikam energijoweho zastaraćela LEAG. „Trjebamy brunicu dale jako zapłaćomneho nošerja energije. Wona­ zaruča nam spušćomne zastaranje z milinu.“ Z tutym wuprajenjom ministerski prezident zdobom rewěrowy koncept LEAG podpěrowaše, kotryž běchu ­loni w měrcu předstajili. Po nim chcedźa Miłoraz wotbagrować a 220 wobydlerjow přesydlić.

Tež w zymje nowe městna

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło móža tuchwilu we wuchodnej Sakskej 4 088 swobodnych dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom sposrědkować. W januaru drje su zawody mjenje swobodnych městnow přizjewili, to pak je typiske za spočatk lěta, měni šef dźěłoweje agentury Thomas Berndt. Najebać zymu su zawody dale zwólniwe nowych sobudźěłaćerjow přistajić.

Tež slěd hospodarskich branšow, z kotrychž poskitki dochadźeja, lědma zadźiwa. Z 902 městnomaj dźěło na čas statistiku nawjeduje. Na druhim městnje steji předźěłace přemysło z 871 městnami. Jeničce w mašinotwarstwje pytaja 160 nowych sobudźěłaćerjow a 150 w metal předźěłacej industriji. Najwjetše wuža­danje za dźěłowu agenturu wostanje, za wotpowědne­ městno prawu wosobu namakać.

Siemens chcył Hornjołužiski koncept

štwórtk, 01. februara 2018 spisane wot:

Mnichow (dpa/SN). Nawoda koncerna Siemens Joe Kaeser móhł sej hladajo na planowane zawrjenje Zhorjelskeje twornje za turbiny a z tym zwjazany masiwny wottwar dźěłowych městnow „Hornjo­łužiski industrijowy koncept“ předstajić. Tole rjekny Kaeser wčera do zahajenja hłowneje zhromadźizny koncerna w Mnichowje. Tak by móžno było, zo Zhorjelska twornja hišće wěsty čas pod třěchu Siemens wostanje. Za něšto lět chcył koncern zawod druhemu industrijnemu zwjazkej přirjadować. W tym zwisku dyrbja tež wo nowych wudźěłkach, na přikład wo technologijach składowanja energije, rozmyslować, šef koncerna doda. Při tym matej zwjazkowe a krajne knježerstwo sobu skutkować.

Najebać to pak Kaeser planowany masiwny­ wottwar dźěłowych městnow w milinarnjowej wotnožce zakitowaše. Hladajo na woteběracy wobrot w tym wobłuku a na cyłkowny wuslědk koncerna su tute kročele njewobeńdźomne a samo „nuznje trěbne“.

Niske płaćizny njetyja fairnej produkciji

srjeda, 31. januara 2018 spisane wot:

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Přirunanje fascinuje: 122 sedłowych wlečakow połnych ze šokolodu je trěbnych, zo bychu wobydlerjo Budyskeho wokrjesa swoju žadosć za słódkim wob lěto spokojili. To je statistisce widźane 2 920 tonow šokolody, abo wot tafle přez pralinu hač k ryhelej 9,5 kilogramow na hłowu, kaž dźěłarnistwo Žiwidła, požiwadła a hosćency (NGG) Drježdźany-Kamjenica piše. W Budyskim wokrjesu přetrjebuja na lěto dale 7 500 tonow twarožka – 24,5 kilogramow na wobydlerja – a pija 319 000 hekto­litrow piwa – 104 litry na hłowu. Po informaciji dźěłarnistwa NGG podšmórnu tele tři přikłady wuznam žiwidłoweje industrije a rjemjesła.

Dźělny wuspěch docpěli

srjeda, 31. januara 2018 spisane wot:

Z wida peticiskeho wuběrka nowy dialog Plusnikečanskeje skały dla móžny

Přewjele hary wokoło Plusnikečanskeje skały, praja ći jedni, přemało, rjeknu druzy.­ Wšitko je wěc nahlada, a dokelž so wo hospodarsku naležnosć jedna, tež wěc zajimow.

Wona hara nasta ze spočatneho hněwa a starosćow ludnosće wokolnych wsow na słyšomny, zjawny protest. Protest zwurazni wjace hač 600 wobydlerjow w peticiji Sakskemu krajnemu sejmej. Dzěłowa papjera za peticiski wuběrk ma wob­jim jědnaće stron a kopicu problemow za wobsah.

Wumócuja krajinu

Škoda podobna kaž pola „Kyrila“

póndźela, 29. januara 2018 spisane wot:

Wichor „Friederike“ je tež w lěsach Budyskeho wokrjesa najwjetše škody minjenych jědnaće lět zawinował. Byrnjež dźensniši wokrjes hakle lěta 2008 nastał, zwěsća zarjad za lěsy, přirodu a wotpadkownistwo krajnoradneho zarjada podobnje wulku potrjechenosć kaž pola „Kyrila“ w lěće 2007.

Budyšin (SN/at). Wo doskónčnych ličbach Christian Starke, nawoda zarjada za lěsy, přirodu a wotpadkownistwo w Budyskim krajnoradnym zarjadnistwje, rěčeć nochce. „Tuchwilu trochujemy wot wichora „Friederike“ zawinowanu škodu w lěsach priwatnych a korporaciskich mějićelow na 150 000 do 200 000 kósnych metrow. Najbóle potrjechenej stej Rakečanski a Radworski lěsniski rewěr.“ Wosebje howriła bě „Friederike“ na Kaponicy. W Radworskim rewěrje skedźbnja Starke na gmejny Radwor, Wulka Dubrawa a Malešecy, w kotrychž su štomy jara ćerpjeli. Za Njebjelčanski rewěr, do kotrehož słušeja hłownje gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, su trochowanja škodu něhdźe 6 500 kósnych metrow wunjesli.

Choćebuz (hlo/SN). „Mnóstwo wopytowarjow njeje wažne, ale kwalita rozmołwow.“ Škodowski předewzaćel Roland Papprot wě, wo čim rěči. Ze swojim fachowym wikowanjom za špundowanja a přisłušk je so wón kónc tydźenja dźesaty raz na Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce wobdźělił, za čož počesćichu jeho organizatorojo ze Slěbornym dypornakom. Swoje posłužby je Papprot znowa na zhromadnym stejnišću Serbskich rjemjeslnikow­ a předewzaćelow (ZSRP) w hali předstajił a bě z wothłosom jara spokojom. Wopytowarjo zajimowachu so wosebje za nowosće w tym wobłuku.

Pomoc za wažny rozsud

póndźela, 22. januara 2018 spisane wot:

Jubilejne wiki „Karrierestart 2018“ jako dobra adresa so wopokazali

Drježdźany (JK/SN). Jedne z bytostnych wuměnjenjow za stabilne a rosćace hospodarstwo su derje wukubłani dźěławi a fachowcy z mnohostronskimi zamóžnosćemi. Nimo industrije a rjemjesła płaći to wosebje za socialny a posłužbowy wobłuk našeje towaršnosće.

To pokazachu na jara nazorne wašnje lětuše jubilejne 20. wiki „Karrierestart“ w Drježdźanach. Na třoch dnjach su tam wosebje ći, kotřiž maja so rozsudźić za prawe powołanje a wukubłanje, kaž tež ći, kiž so z myslu noša so zesamostatnić, składnosć měli so wobšěrnje poradźować dać a so wo wulkim poskitku móžnosćow informować.

Jónkrótny projekt zakónčeny

pjatk, 19. januara 2018 spisane wot:

Běły Šepc je zaso dospołnje we wobsyd­stwje Swobodneho stata Sakskeje, po tym zo bě wodoprawniske wotewzaće 5,4 kilometry dołheho nowozapołoženeho rěčnišća w zamołwitosći sakskeje krajneje direkcije wuspěšne. To je jeje prezident Dietrich Gökelmann hórniskemu předewzaću LEAG w Rěčicach wobkrućił a wotpowědny dokument čłonej předsydstwa LEAG Uwe Grosserej přepodał.

Rěčicy (SN/at). Z wčerawšim dnjom je jónkrótny wodotwarski a ekologiski projekt w Sakskej wotzamknjeny. Rěč je samo wo „aktualnje najwjetšim projekće renaturěrowanja rěki w Němskej“. Posledni z dohromady 14 twarskich losow su wčera na swjatočnosći w Rěčicach wotličili. Nowy 5,4 kilometry dołhi přirodnje wuhotowany wotrězk Běłeho Šepca­ mjez Hamoršćom (Hammerstadt) a Rychwałdom je wšitke wodoprawniske pruwowanja wobstał. W 1980tych lětach w NDR mjez Rěčicami a Hamorom sewjernje Rychwałdskeje jamy do betonoweho kanala přepołožena łužiska rěka je zaso swobodna a skići w sebi kaž tež na swojimaj pobrjohomaj mnohim žiwocham dobre wuměnjenja.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND