Podpěru EU ratarjam dočasnje přepokazali

pjatk, 29. decembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakscy burja dóstawaja mjez hodami a Nowym lětom swoje tak mjenowane direktne płaćenja Europskeje unije. Na to skedźbni wčera ministerstwo za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach. Dohromady 247 milionow eurow z hornca EU ma nimale 7 300 ratarjam w swobodnym staće likwiditu jich zawodow zawěsćić a jim planowansku wěstotu zaručić, kaž ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) wuzběhny.

Dobra składnosć

štwórtk, 28. decembera 2017 spisane wot:
Njeje nowosć, zo předewzaća w Hornjej Łužicy nuznje fachowcow trjebaja. Dawno su tež w Budyskim wokrjesu spóznali, zo chcedźa so mnozy, kotřiž su domiznu před lětami dźěła dla wopušćili, zaso nawróćić. Dobru składnosć, so wo tudyšich aktualnych šansach wobhonić, skići bursa nawrótnikow „Zaso tu“ w Budyskim krajnoradnym zarjedźe. Wčera bě zaso tak daloko. Zwjeselace je, zo předstaji so tónraz 74 předewzaćow a zarjadnišćow, 14 wjace hač loni. Dźeń a wjace firmow chce z lěpšin bursy wužitk měć. Spomóžne runje tak je, zo rozhladuja so na akciji tež ći, kotřiž chcyli po wuspěšnym zakónčenju studija rady tu dźěłać. Samo so wě, młodźi Serbja su mjez nimi. Jim njewoznamjenja dźěłowe městno jeničce nawrót do domi­zny, ale předewšěm wěstotu, maćeršćinu we wjetšim kruhu a wobstajnje nałožować móc. Axel Arlt

Slepo z jasnym stejišćom

štwórtk, 28. decembera 2017 spisane wot:

Gmejna Slepo žada sej za potrjechenych wjesnjanow njewotwisnu wujednawarnju, kotraž hórniske škody wobdźěłuje. To pisa komuna w stejišću nastupajo hłowny zawodny plan Wochožanskeje brunicoweje jamy 2018/2019. Z jednym napřećiwnym hłosom je wjetšina gmejnskeje rady stejišćo na posedźenju spočatk měsaca schwaliła.

Slepo (AK/SN). „Prjedy hač hórnistwo płoniny wužiwa, maja so wosebje ležownostne mjena dokumentować“, přispomnja Domowinska župa „Jakub Lorenc­Zalěski“. Za přichodne generacije maja so serbske woznamjenjenja w kartach a z wopisowanjemi­ zawěsćić a so „po­trje­chenym gmejnam, Serbskemu institutej a nam jako rěčnikam narodneje mjeńšiny přewostajić“.

Narok z Biskopic

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:
Čas industrijnych wulkozasydlenjow je nimo. Tak podobne słowa słyšach loni wot Budyskeho hospodarskeho spěchowarja. Snano płaći to za sprjewine město, hdźež za nowe firmy tajkeho rozměra tuchwilu prosće žane areale nimaja. Měšćanske zarjadnistwo dyrbi nowe hakle zaso wu­tworić, zo njeby trajace pozitiwne hospodarske wuwiće popušćiło. Zo je tomu w druhich kónčinach Budyskeho wokrjesa hinak, zhonimy tele dny z Biskopic. Tam su njewužiwane přemysłowe płoniny hromadźe z priwatnymi mějićelemi zaměrnje zwěsćili, štož zmóžnja wjele lubjacy wuspěch. Spiritus rector toho je wyši měšćanosta Holm Große. Wot nastupa zastojnstwa 2015 wón rozumi sobudźěłaćerjow měšćanskeho zarjadnistwa, předewšěm hospodarskeho spěchowanja, po nowych pućach wjesć. Móhło tele wuspěšne nowe myslenje w Biskopicach snano tež Budyšinej narok być? Axel Arlt

Saksojo maja mjenje wotpadkow

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Ludźo w Sakskej produkuja dale wjele mjenje wotpadkow hač přerězny zwjazkowy wobydler. W lěće 2016 bě to w swobodnym staće ně­hdźe 1,35 milionow tonow wotpadkow z domjacnosćow, štož rěka 330 kilogramow na wosobu, kaž wobswětowe ministerstwo w Drježdźanach informuje. W Němskej bě to 462 kilogramow, při čimž njemóžeš wobě ličbje direktnje přirunać. Sakska ličba złožuje so na zjawne wotstronjowanje přez wokrjesy, bjez­wo­krjesne města a wotpadkowe zwjazki. Hódnotne maćizny a biowotpadki pak runje tak na powšitkownowužitnej a priwatnej bazy zběraja. Za zwjazkowu statis­tiku podawaja někotre kraje jenož zjawne wotstronjowanje wotpadkow.

„Wotpadkam zadźěwać rěka resursy lutować“, rjekny wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU). Mnóstwo na wobydlerja wučinja 125 kg zbytnych wotpadkow, 123 kg hódnotnych maćiznow, 56 kg biosmjećow, 25 kg spěrawych wotpadkow a nimale kilogram wotpadkow ze škódnymi maćiznami.

Rozsud za łužiske stejnišćo

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Podpěruja předewzaća w Biskopicach z nowej witanskej kulturu

Biskopicy (SN/at). Zawod za zhotowjenje technologisce přewšo inowatiwnych grafitowych elektrodow nastanje na 21 kopanišćow wulkim arealu Biskopičanskeju přemysłownišćow sewjer a sewjer 2. Skupina Maxa Aicherowych předewzaćow trjeba je za swójske zhotowjenje wocla. Kaž bě na njedawnym posedźenju Biskopičanskeje měšćanskeje rady zhonić, ma tale produkcija njewotwisnosć wot chinskich twarcow elektrodow zaručić, kotrež wiki wobknježa a tak płaćizny zwyšeja. „Naš česćelakomy zaměr je, twornju kónc lěta 2018 wotewrěć“, rjekny projektowy nawoda prof. dr.-ing. Klaus Krüger ze skupiny Maxa Aicherowych přede­wzaćow, jako předstaji projekt w měšćanskej radźe. W prěnim wotrězku inwesticije chcedźa 140 dźěłowych městnow wutworić. „Dźěłowe mocy pytamy bjez wobmjezowanja tule, aktualnje je to dźesać inženjerow za planowanje a natwar produkowanišća“, Krüger doda.

Ludźo při B 96 derje zastarani

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Nimo swojeho skutkowanja jako jednaćel a ratar w Zarěčanskim agrarnym zawodźe je Stefan Triebs tež jednaćel maćerneho předewzaća, ratarskeho zarjadniskeho a wikowanskeho zawoda w Čornym Hodlerju.

Čorny Hodler (SN). Serbske Nowiny hižo wo tym rozprawjachu, zo je wot oktobra w Čornohodlerskim žiwidłowym wikowanišću póstowa filiala zaměstnjena. Hromadźe z kolegami je Stefan Triebs wo tym rozmyslował, kak móhli aktrakti­witu městnosće polěpšić. Wšako je jeje strategiske połoženje direktnje při zwjazkowej dróze B 96 a njedaloko awtodróhi jara dobre.

Nětko pak měli so do spěcha měć

štwórtk, 21. decembera 2017 spisane wot:
Pytaće hišće prawy hodowny dar? To móže wam zawěsće Erika Maywaldowa w swojim wobchodźe w Róžeńće pomhać (na wobrazu). Nimo dźělow serbskeje narodneje drasty, dekoracije a dalšeje pychi ma Šunowčanka bohaty poskitk serbskich knihow, słuchoknihow, regionalneje literatury a protykow. Tež rjane bože narodki a dalše hodowne utensilije móžeće sej tam wobstarać. Jutře je wobchod wot 12 do 17 hodź. wotewrjeny. Tež w Budyskej Smolerjec kniharni na Sukelnskej móžeće so hišće za hodownymi darami rozhladować. Kniharnja je přidatnje tež sobotu, 23. decembra, wot 10 do 17 hodź. wočinjena. Foto: Feliks Haza

Zawod Möwe Teigwarenwerk GmbH w mecklenburgskim Warenje bu před 65 lětami załoženy a słuša po swójskich informacijach mjeztym k dźesać najwjetšim nudlowym­ producentam w Němskej. 15 procentow tam zhotowjenych nudlow dodawaja­ hłownje do susodnych statow na zapadźe, sewjeru a wuchodźe. Silvana Richter kontroluje produkciju družiny fussili (spirelli). Foto: pa/Bernd Wüstneck

Z nowymi zrěčenjemi

štwórtk, 21. decembera 2017 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski agrarny minister Thomas Schmidt (CDU) namjetuje zrěčenja mjez producentami, mlokarnjemi a wikowanjom hinak wuhotować, zo by horje-a-dele nastupajo mlokowe płaćizny kónc měło. „Wo tym dyrbiš rěčeć, hdyž su płaćizny za mloko horjeka“, rjekny minister powěsćerni dpa. Wokomiknje njejstej do zrěčenjow mjez producentami a mlokarnjemi ani płaćizna ani mnóstwo zapisanej. Předźěłar pak dyrbi cyłe mnóstwo mloka wotewzać. Žana strona planowansku wěstotu nima. Tajke něšto njeje ani pola žita ani pola mjasa. Schmidt ma mlokowu płaćiznu 35 centow na liter za trěbnu. Samo zwyšenje na 40 centow hišće njedosaha, straty zarunać. Tohodla měli so płaćizny na wysokim niwowje stabilizować.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND