Zaměrnje dale do turizma inwestować

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce lětsa za najwšelakoriše naprawy cyłkownje 926 000 eurow nałožić. Swójski podźěl při tym wučinja 184 00 eurow. To wuchadźa z hospodarskeho plana, kotryž su radźićeljo zwjazka na posedźenju minjeny tydźeń jednohłósnje wobzamknyli. „Swójski podźěl financujemy z likwidnych srědkow“, wuzběhny jednaćel zaměroweho zwjazka Daniel Just tele dny w turistiskim infocentrumje Hamor.

Najwjetša naprawa je předwidźana při Lejnjanskim jězorje, hdźež ma wotpočnišćo wodowych sportowcow nastać. Za to chcedźa 459 000 eurow z etata přewostajić. Něhdźe 71 000 eurow tu swójski podźěl wučinja. Planowane su přenocowanske móžnosće, rumnosće za Wodosportowe towarstwo Lejnjanski jězor, rumnosće za wodoškitnu policiju kaž tež sanitarne připrawy.

Dalša naprawa, kotraž zamołwitych zaběra, je projekt krajnych značkow. Dale pokročować chcedźa hač do lěta 2020 tež ze systemom pućnikow. W hospodarskim planje zwjazka je za to 211 000 eurow zakótwjenych.

Přiležnosć njezapasć!

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:
Iniciatiwu Domowiny, młodostnych do předewzaćow wabić, hdźež hišće wšědnje serbsku rěč nałožuja, mam za jara dobru. Hižo wjele lět skorža firmownicy pobrachowaceho dorosta dla. Dale a wjace šulskich wotchadnikow rozsudźa so za studij, abo chce we wobłuku nowych medijow dźěłać. Móhła rjec, zo njejsu za towaršnosć zakładnje trěbne powołanja mjez młodostnymi hižo „trendy“ dosć. Přiwšěm płaćitej digitalizacija a nowa technika za wšitke žiwjenske wobłuki, w kotrychž je wobšěrna wěda trěbna. Móžnosće zawodow w brošurce wozjewić a ju mjez młodostnymi rozdźělić je dobra přiležnosć na najwšeloriše powołanja a jich kajkosće skedźbnić. To njeměli předewzaća zapasć! Hač w mjeńšich abo wjetšich wšudźe skića dźensniši dźeń dobre powołanske móžnosće. Myslu-li na rjemjeslniski wobłuk, je tež w serbskej kónčinje dosć firmow, hdźež zajimawe a naročne nadawki wukonjeja. Bianka Šeferowa

Budyšin/Kamjenc/Kulow (SN/BŠe). Najwjetša akcija powołanskeje orientacije Swobodneho stata Sakskeje „Pohladaj nutř“ wabi tež lětsa zaso dosć zajimcow. Na internetnych stronach móžachu so młodostni wot 7. lětnika za jednotliwe poskitki předewzaćow přizjewić.

Druhi raz je tež chorownja maltezow swj. Jana w Kamjencu mjez wobdźělnikami, a tak tam dźensa kaž tež jutře zajimcow witaja. „Mamy dosć přizjewjenjow a smy derje wućeženi“, praji asistentka hladanskeje direkcije Annett Gersdorf. Nimo chorobnych sotrow w Kamjencu tež baby pytaja. Zo móhli so zajimcy z chorownju zeznajomić, su zamołwići wobšěrny program zestajeli. Chcedźa młodostnych po chorowni wodźić, a wězo móža so woni praktisce wuspytać a na přikład gipsować.

Turistisce wužiwane wodźizny su za dalewuwiće łužiskeje jězoriny jara wažne. Zamołwitej zaměrowej zwjazkaj Sakskeje a Braniborskeje stej tuž wolóženej, zo budźe Złokomorowski jězor wot noweje sezony zaso přistupny. Wšako je turistiski magnet kónčiny.

Hamor (AK/SN). Złokomorowski jězor smědźa přichodnu sezonu wot apryla turistisce zaso dospołnje wužiwać. To podšmórny nawoda saněrowanskeho wobłuka Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) Manfred Kolba na wčerawšim posedźenju zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje w Hamoru. „Zawěsćenske dźěła na přibrjohu kónc měrca wotzamknjemy. Tak móžemy jězor definitiwnje za wužiwanje přepodać. Zhromadnje z wokrjesom Hornje Błóta-Łužica, z hórniskim a dalšimi zarjadami je to wothłosowane“, Kolba zawěsći.

Awtotwarc Porsche je dźensa w Lipsku zakładny kamjeń za mjeztym hižo pjate rozšěrjenje stejnišća połožił. Tam planuja nowy wobłuk­ za twar karoserijow. Loni bě předewzaće rozsudźiło, přichodnu generaciju modela Macan jako elektroawto w Lipsku zhotowjeć. Dotalny wóz Macan tam hižo jara wuspěšnje twarja, na wšě 90 000 jězdźidłow wob lěto. Foto: pa/Jan Woitas

Šok a wulki protest

wutora, 12. měrca 2019 spisane wot:

Štó zamołwja pohórnistwowe škody bywšich brunicowych jamow dla?

Wulke Ždźary/Lauchhammer (SN/BŠe). Łužiska krajina je charakterizowana wot brunicoweho hórnistwa. Nasypy a hoberske, zdźěla z wodu pjelnjene dźěry su wuslědk wudobywanja brunicy w re­gionje. Mjez druhim nasta tak najstarši jězor po hórnistwje – Hórnikečanski, do kotrehož bě w lěće 1945 njekontrolowanje woda běžała. Jězor je so spěšnje na wočerstwjenišćo wuwił. Ale nichtó na to njemysleše, zo móhła so snadź raz zemja zesuwać. W lěće 2014 je k tomu dóšło, a Sakski wyši hórniski zarjad w Freibergu wobzamkny wobšěrne ponowjenje. Wot toho časa jězor přistupny njeje, po wšěm zdaću hač do lěta 2022.

Łužica ma nadal z pohórnistwowymi škodami ličić a dyrbi z nimi wobchadźeć. Zakonsce dokładnje pak ma zrjadować, štó je za škody hórnistwa před nimale 100 lětami zamołwity? Dypk w zjednoćenskim zrěčenju wobjednawa jeničce prawnisku zamołwitosć aktiwnych brunicowych jamow po Druhej swětowej wójnje. Za potrjechenych Hórnikečanskeho jězora je to potajkim na zbožo hranica­.

Wobšěrny poskitk wabił

wutora, 12. měrca 2019 spisane wot:

Na Drježdźanskich twarskich wikach tež serbscy wustajerjo pódla byli

Drježdźany (aha/SN). Tysacy zajimcow wopytachu wot minjeneho pjatka do njedźele twarske wiki w Drježdźanach, kotrež tam wot časa přewróta kóžde lěto přewjeduja. Su to najwjetše swojeho razu, cyłeje Němskeje. Na wikach předstaji so tónraz wjace hač 500 wustajerjow z najlěpšimi idejemi nowotwara swójskeho domu, saněrowanja abo wuhotowanja domu. Wšitke štyri hale běchu z atraktiwnymi­ přehladkami połnje wobsadźene a aktualna dynamika w twar­stwje bě mjez wustajerjemi kaž tež wo­pytowarjemi spóznajomna.

Kamjenc (aha/SN). Wčera bě tomu dwana­ty raz, zo je wotrjad Budyskeho krajnoradneho zarjada za hospodarske spě­chowanje w sportowni Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija powołanske wi­ki přewjedł. Zamołwita Andrea Prager hódnoćeše, zo je so cyłkownje 76 wobdźělenych předewzaćow derje předsta­jiło, a chwaleše tež dobre wobdźělenje šulerjow z Kamjenskeje kónčiny.

Nimale 800 šulerjow bě so přizjewiło, mjez nimi tež ze Serbskeje wyšeje šule Ralbicy. Ze 32 šulerjemi bě tam Tobias Bulank, kiž wuwučuje w 9. lětniku předmjet hospodarstwo, technika a domjacnosć. Rozrjadowani na skupiny mějachu wopytowarjo składnosć, rozhladować so po wobšěrnej přehladce móžnych po­wołanjow. Wone sahachu wot tradicionalnych rjemjeslniskich přez móžnosće w industriji hač k wobłukomaj socialnistwa abo posłužbnistwa.

Misija njeznate powołanske žiwjenje

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Wjacore sakske přede­wzaća wotewru přichodny tydźeń swój zawod, zo bychu młodostnym zmóžnili raz za kulisy hladać a so z nim zeznajomić. Misija „Njeznate powołanske žiwjenje“ pod hesłom „Pohladaj nutř“ skići wopytowarjam składnosć, předewzaćelow kaž tež jich přistajenych wosobinsce zeznać a sej tak swójski wobraz tworić.

Na wotpowědnych internetnych stronach móžachu so zajimcy hač do spo­čatka měsaca za najwšelakoriše poskitki předewzaćow přizjewić. Lutobčanske pře­­dewzaće Femtech je wjelelětny swěrny wobdźělnik zarjadowanja. Tež lětsa wo­tewrje swój zawod. Samo­zrozumliwje pyta­ja runje tak łužiske chorownje, hladanske stacije a starownje za dorostom. Tam su zamołwići tohorunja program spři­hotowali, zo móhli sej młodostni wše­lake powołanske směry zbližić. Hladajo na twarski wobłuk je mjez druhim Bu­kečanski twarski zawod mjez wob­dźělnikami, kotryž wabi za powołani mu­lerja a ćěsle.

Prěni domjacy hromak žnjeli

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Nienburg (dpa/SN). Ratarjo w Delnjej Sakskej su prěni domjacy hromak žnjeli. Dźakowano tepjenju w specielnje přihotowanej pódźe móžachu burja hižo žnjeć započeć. „Smy z ćopłej wodu dźěłace tepjenje­ do zemje połožili a hromak trójce­ zawodźěli“, rozłoži plahowar hromaka Carsten Bolte z Lichtenhorsta w delnjosakskim wokrjesu Nienburg. Jeho­ zawod słuša k prěnim w Němskej, kotrež móža hižo spočatk měrca hromak předawać.

Po wšej Němskej je najwjace dźesać zawodow,­ poskićace wot minjeneho tydźenja „tepjeny hromak“. Tón ma wězo swoju płaćiznu: Wulkowikowarjo płaća 14 do 18 eurow na kilogram. Płaćizna za kupca­ wučinja něhdźe 19 eurow.

Poprawne žně hromaka zahaja so w Němskej kónc měrca hač dosrjedź apryla. Jasne dotal njeje, kak je hromak dołho trajacu suchotu minjeneho lěta znjesł. Hromak trjeba po žnjach w lěću dešć, zo by rosć móhł a dźakowano fotosyntezy zaso energiju zběrał. Dešćik pak je loni wupadnył. Ratarjo kaž Bolte su tuž rostliny krjepili. Hač su přirodny dešć narunać móhli, so drje hakle pokaza.

nawěšk

nowostki LND