Prěni domjacy hromak žnjeli

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Nienburg (dpa/SN). Ratarjo w Delnjej Sakskej su prěni domjacy hromak žnjeli. Dźakowano tepjenju w specielnje přihotowanej pódźe móžachu burja hižo žnjeć započeć. „Smy z ćopłej wodu dźěłace tepjenje­ do zemje połožili a hromak trójce­ zawodźěli“, rozłoži plahowar hromaka Carsten Bolte z Lichtenhorsta w delnjosakskim wokrjesu Nienburg. Jeho­ zawod słuša k prěnim w Němskej, kotrež móža hižo spočatk měrca hromak předawać.

Po wšej Němskej je najwjace dźesać zawodow,­ poskićace wot minjeneho tydźenja „tepjeny hromak“. Tón ma wězo swoju płaćiznu: Wulkowikowarjo płaća 14 do 18 eurow na kilogram. Płaćizna za kupca­ wučinja něhdźe 19 eurow.

Poprawne žně hromaka zahaja so w Němskej kónc měrca hač dosrjedź apryla. Jasne dotal njeje, kak je hromak dołho trajacu suchotu minjeneho lěta znjesł. Hromak trjeba po žnjach w lěću dešć, zo by rosć móhł a dźakowano fotosyntezy zaso energiju zběrał. Dešćik pak je loni wupadnył. Ratarjo kaž Bolte su tuž rostliny krjepili. Hač su přirodny dešć narunać móhli, so drje hakle pokaza.

Budyšin (CS/SN). Ličby lubja optimizm: Su-li lěta 2017 z wobłuka Budyskeho wokrjes­neho rjemjeslnistwa 31 wučomnikow po połštwórtalětnym wukubłanju wuwjazali, bě jich loni 42 a lětsa samo­ 47 z powołanskich skupin připrawowy mechanikar, elektronikar a me­ta­lo­twarc.

Swjedźenska ceremonija wotmě so minjenu sobotu w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe po tradicionalnym wašnju. Chorhoje zjednoćenstwow na žurlu přinjesši su tam zjednoćenstwowu křinju wočinili. Dołhož je wona wočinjena, njesmě­ so łžeć a žadyn alkohol pić. Piwo je wuwzaće, wšako maja je za cyrobiznu. Zastupujcy swojich starobnych towar­šow smědźachu třo najlěpši wučomnicy lětnika z čestnymi hosćimi składnostnje swojeho wuswobodźenja karančk piwa wupić.

Nimo staršich a wukubłarjow wob­dźělichu so na swjatoč­nosći tež sakski kultusowy minister Christian­ Piwarz, Budyski krajny rada Michael­ Harig (wobaj CDU), tudyši wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD), wokrjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze a dalši.

Miłe wjedro so wuskutkowało

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/at). We wuchodnej Sakskej bě w februaru 20 266 bjezdźěłnych, 172 mjenje hač w januaru a 1 794 ludźi mjenje hač loni w februaru. Aktualna kwota bjezdźěłnosće w regionje je 7,2 procentaj. Wo tym informuje dźensa Budyska agentura za dźěło.

„Miłe wjedro je k tomu přinošowało, zo njetrjebaše so přičiny počasa dla porno­ předměsacej telko ludźi bjezdźěłnych přizjewić. Wuchadźam z toho, zo wuchodosakske přede­wzaća wot měrca zaso wjace personala přistaja“, wuzběhny Tho­mas­ Berndt, předsyda jednaćelstwa tu­dyšeje dźěłoweje agentury. Wuměnjenja za rozrost su po słowach Thomasa Berndta spomóžne, wšako su jeho sobudźěłaćerjo hižo w februaru wjace hač 1 095 nowych dźěłowych městnow do poskitka agentury přiwzali.

Wot bjezdźěłnosće běchu znowa wosebje mužojo potrjecheni. Ličba bjez­dźěłnych muži je w běhu měsaca wo 100 na 11 805 přiběrała. Pola žonow je ličba bjezdźěłnych minjene tydźenje wo 272 na 8 461 woteběrała. Powjetšiła je so tež ličba bjezdźěłnych młodostnych w starobje do 25 lět wo 85 na 1 273.

Łužiska hwězda

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Karlsruhe (SN/bn). Najwažniši gastro­nomiski knižny přewodnik „Guide Michelin“ wozjewja kóžde lěto lisćinu wu­znamjenjenych restawrantow. W nětko wušłym němskim wudaću za lěto 2019 jewi so za srjedźoněmski rum, to rěka za zwjazkowe kraje Durinsku, Saksko-Anhaltsku a Saksku, cyłkownje dźesać hosćencow. Jenički w tym nastupanju mjenowany z dwěmaj „hwězdomaj“ je dale Lipšćanski „Falco“. Wjetšina z jednej hwězdu wuznamjenjenych hosćencow je ze Sakskeje. W Saksko-Anhaltskej smě so kaž w Durinskej jedyn lokal dale ze sławnej tafličku na durjach pyšić. Mjez wosom restawrantami w Sakskej stej z kuchnjomaj „Genuss-Atelier“ w Drježdźanach a „Atelier Sanssouci“ w Radebeulu nowačkaj na lisćinje.

Klětu matej jězoraj zwjazanej być

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa łužisku jězorinu zaměrnje powjetša. Dale a wjac bywšich brunicowych jamow saněrar­ z pławnymi kanalemi zwjazuje, mjez druhim ma tajki bórze tež blisko Blunja nastać.

Bluń/Zabrod (SN/JaW). Wobydlerjo Blunja a Zabroda maja so přichodnje na twarsku haru a někotre změny nastajić. Kaž zdźěla tele dny Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV), je wona twarskemu zawodej STRABAG nadawk dała, njedaloko Blunja móst na nasypje mjez Blunjanskim južnym a Zabrodskim jězorom natwarić. Móst ma tam wobstejacy hospodarski puć dale zwjazować. K zakónčenju projekta ma twarska firma potom nasyp pod mostom wotstronić a wobaj jězoraj ze sobu zwjazać. Hač do 30. apryla 2020 maja twarske dźěła zakónčene a jězoraj zwjazanej być a nastawaca łužiska jězorina dale rozšěrjena być, rěka w planje LMBV. „Nowy móst přeprěči tak mjenowany přesmyk čo. 3 při hospodarskim puću pola Blunja. Kanal wudospołnja tak nastawacu a přichodnje pławnu łužisku jězorinu“, hórnistwowy saněrar informuje.

Wuspěšnu firmu dale wjedźe

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Wot kónca 1990tych lět je Knopec twarski zawod z Jawory na njeličomnych twarnišćach w dwurěčnych gmejnach dźěłał. Wotnětka nima předewzaće jenož­ noweho šefa, ale tež nowe mjeno.

Wěteńca (SN/MWj). Swětły transporter před wulkim nowonatwarjenym domom we Worklečanskim Nukliku njeje přewidźeć. Wulke pismiki skedźbnjeja na to, zo jedna so wo jězdźidło Hickec twarskeho zawoda. Mjeztym zo instalaterojo wulki tepjenski kotoł připrawjeja, pódla nich Marko Hicka garažu wuplestruje. Wón je spočatk lěta swójski twarski zawod załožił, naslědujo twarske přede­wzaća Jaworčana Stefana Knopa. Dokelž so tajke něšto wot dźensa na jutře njestanje, je so 39lětny Wěteńčan na tónle krok dołho přihotował. „Sym wot lěta 2002 w Knopec zawodźe dźěłał a 2013 mišterske wukubłanje zakónčił, štož bě sobu wuměnjenje, zo móžu so w twarskej branši zesamostatnić“, twarski fachowc powěda. Zo powjedźe wón zawod pod swójskim mjenom, bě tohorunja dołhodobnje dorěčane.

Kulow (SN/BŠe). Sobudźěłaćerjo Kulowskeje mebloweje twornje Maja ćišć na nawodnistwo předewzaća zesylnjeja. Wčera su so krótkodobnje k protestnemu zarjadowanju před stejnišćom zhromadźili, zo bychu na połoženje skedźbnili. Krótkodobnje bě dźěłodawar mjenujcy jednanje wo zwoprawdźenju tarifoweho zrěčenja wotprajił. Poprawom wšak měješe dźěłarnistwo IG metal hišće nadźiju na konstruktiwne zhromadne dźěło. To pak so z wčerawšim wotprajenjom změni. „Jednostronski rozsud dźěłodawarja, termin krótkodobnje wotprajić, je hladajo na jednanje napřećo kolegam njesprawne. Wuchadźamy nětko z toho, zo předewzaće tamnej dwaj dojednanej terminaj dodźerži“, wuzběhny prěni społnomócnjeny dźěłarnistwa IG metal za wuchodnu Saksku Jan Otto. „Hewak móhł so z protestneho zarjadowanja tež spěšnje warnowanski stawk wuwić.“

Elektrifikacija so dale dliji

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Kak elektrifikaciju železniskeje čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom­ financować, je dale njejasne. Wo tym informuje zapósłanc zwjazkoweho sejma Torsten Herbst (FDP), kiž je zwjazkowemu knježerstwu małe naprašowanje stajił a so wo połoženju wobhonił. „Hdy skónčnje elektrifikowany zwisk změjemy, je dale wotewrjene. Tak dyrbimy hišće hač do kónca lěta wočaknyć, hač projekt hódnoćenske kriterije programa zwjazkoweho knježerstwa za elektrifikaciju spjelnja“, zapósłanc wu­zběhnje. Cyłkowne kóšty projekta wučinjeja 500 milionow eurow. Suma, kotruž je knježerstwo za program přewostajiło, je pjeć milionow eurow. „To ani za kilometer njedosaha“, je Torsten Herbst přeswědčeny.

Hač do tysac kórkow wot dźensnišeho w Hamorskej rostlinarni žněja. Angelika (na wobrazu) słuša k wosom pomocnikam, kotřiž­ so wšědnje wo rostliny na 1,2 hektaraj wulkim arealu staraja. Při tym je jara wažne wijace so rostliny přiwjazać. Wot přichodneje­ póndźele chcedźa kórki na dworje rostlinarnje předawać. Foto: Joachim Rjela

Připóznaće za kolesowarske tury

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Dowolnicy we Łužicy prašeja so za dale a wjace kolesowanskimi móžnosćemi. Łužiscy turistikarjo su tuž wužadani a reaguja z naprawami.

Zły Komorow (AK/SN). Dźeń a wjetšeho naprašowanja za poskitkami kolesowanja dla chce turistiski zwjazk Łužiska jězorina zajimcow sylnišo do kraja jězorow wabić. „Tohodla smy so rozsudźili nimale rozebranu brošurku k jězorinowej čarje znowa nakładować“, podšmórnje zamołwita za zjawnostne dźěło a marketing zwjazka Katja Wersch. „Kolesowarjam přichileni poskićerjo přenocowanjow, gastronomojo­ a přenajerjo kolesow podłu­ čary kaž tež poskićowarjo kolesowanskich pućowanjow móža so nětko wo zapis do njeje prócować.“

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND